Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 337 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem
Ratislavová, Michaela ; Hloušková,, Gabriela (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem státní příspěvkové organizace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Práce je zaměřena především na přístrojovou techniku. Cílem práce je zpracovat návrhy na zlepšení údržby a kontroly aktuálního stavu zdravotnické techniky, jejich životnosti a péče o majetek.
Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru
Valášková, Lucie ; Nečadová, Věra (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. První část práce obsahuje cíle a metody zpracování. Druhá část poskytuje teoretická východiska, na které navazuje třetí analytická část. Ta zahrnuje základní informace o vybrané organizaci, analýzu nákladů a výnosů a následně i modifikovanou finanční analýzu. Další část je věnovaná zhodnocení hospodaření dle výsledků provedených analýz, na jejichž základě jsou uvedeny návrhy a doporučení pro zlepšení hospodaření organizace.
Hospodaření a fundraising neziskových organizací
Procházková, Pavla ; Latkepová,, Eva (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje hospodaření a fundraising občanského sdružení Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Obsahuje teoretické poznatky o fungování neziskových organizacích se zaměřením na jejich financování, získávání dárců a způsoby hodnocení jejich efektivnosti. Analytická část aplikuje poznatky vyplývající z teoretické části do praktické úrovně. V této části jsou použity metody zaměřené na měření výkonnosti organizace. Návrhová část diplomové práce je věnována opatřením, která by měla zlepšit celkové fungování občanského sdružení.
Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem
Navrátil, Tomáš ; Kotík, Vladislav (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě Komponenty, a. s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a činnost údržby a péče o dlouhodobý hmotný majetek. Výsledkem provedené analýzy je identifikace slabých míst. V druhé části jsou předloženy návrhy na řešení problémů, které byly analýzou odhaleny. V závěru je provedeno ekonomické vyhodnocení návrhů a stanovení předpokladů pro aplikaci výsledků práce ve firmě.
Zhodnocení hospodaření Technického muzea v Brně
Pospíšilíková, Vendula ; Jedonová, Radana (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření Technického muzea v Brně v letech 2012 - 2014. První část práce je zaměřena především na teoretické poznatky v oblasti neziskového sektoru, příspěvkových organizací a jejich zdrojů financování. V druhé části je provedena analýza nákladů a výnosů, na základě které je zhodnocena hospodářská situace muzea. Závěr práce obsahuje taková navržená doporučení, která by měla vést ke zvýšení finančních prostředků muzea.
Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě
Slámová, Martina ; Nikl, Michal (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě H&P plast, společnosti s ručením omezeným, která se zabývá výrobou plastových výrobků a forem. První část práce obsahuje teoretická východiska a celkovou analýzu společnosti. Ta je zaměřena na dlouhodobý hmotný majetek, jeho péči a údržbu. Na základě analýzy jsou ve společnosti identifikována slabá místa. V druhé části práce jsou navržena řešení, která vedou ke zlepšení a optimalizaci současného stavu. Závěrem jsou návrhy ekonomicky zhodnoceny.
Zhodnocení hospodaření neziskové organizace
Vébrová, Jana ; Nejedlová, Lucie (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Český Dub. Cílem této práce je prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a podat návrhy a doporučení ke zlepšení. V první části této práce jsou uvedeny teoretické poznatky k danému tématu, další část je zaměřena na analýzu hospodaření a poslední část obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení hospodaření organizace.
Management zadluženosti vybraného kraje
Suchomelová, Zuzana ; Mašková, Pavla (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a zadluženosti. Analytická část obsahuje charakteristiku Jihomoravského kraje a analýzu a zhodnocení jeho hospodaření a zadluženosti. Poslední část zahrnuje vlastní návrhy řízení zadluženosti Jihomoravského kraje do budoucna.
Zhodnocení hospodaření organizace ZIKOS
Busta, Karel ; Horák, Václav (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace ZIKOS. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení ke zlepšení hospodaření. Na základě teoretických poznatků uvedených v první části práce je druhá část zaměřena na zhodnocení hospodaření organizace. Třetí část obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení hospodaření příspěvkové organizace ZIKOS.
Zhodnocení hospodaření neziskové organizace Trialog
Jurajdová, Vendula ; Hyánek,, Vladimír (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast neziskového sektoru, konkrétně občanského sdružení a jeho hospodaření. Práce se nejprve zabývá teoretickým zpracováním problematiky a poté prakticky hodnotí hospodaření konkrétního občanského sdružení. Následují návrhy a doporučení, která by měla přispět ke zlepšení hospodaření této organizace a celkově ovlivnit finanční situaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 337 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.