Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elemental analysis of leaf and soil samples using the ICP-MS
Švecová, Pavla ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
CZ Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení vybraných prvků ve vzorcích listů a půdy. Stanovovanými prvky byly arsen, kadmium, měď, nikl, olovo, vápník a zinek. Analyzované vzorky pocházejí jednak z různých lokalit České republiky a dále z řady evropských krajin. V rámci této diplomové práce nebylo provedeno vzorkování. Vzorky listů byly připravené ke stanovení celkového obsahu prvků sušením a mikrovlnným tlakovým rozkladem. Vzorky půdy byly analyzovány na obsah vylouhovatelného obsahu vybraných prvků. Zvolená extrakční technika představovala metodu popsánu normou ISO 11466, která pracuje s lučavkou královskou jako extrakčním činidlem. Metoda byla ověřena využitím certifikovaných materiálů. Obsah vybraných prvků ve vzorcích byl stanoven metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Koncentrace prvků v analyzovaných vzorcích listů vykazují široké rozmezí hodnot.Hodnoty pro vápník dosahují koncentrací v rozmezí 0,98 - 16,6 mg g-1 , pro nikl 0,16 - 10,20 μg g-1 , pro měď 2,60 - 43,80 μg g-1 , pro zinek 13,4 - 489 μg g-1 , pro arsen 0,01 - 11,60 μg g-1 , pro kadmium < LOD - 7,02 μg g- 1 a pro olovo 0,03 - 71,40 μg g-1 . Vyšší koncentrace těžkých prvků jsou pozorovány v případe vzorků pocházejících z oblastí, ve kterých probíhaly těžebné procesy, případně jde o oblasti...
Stanovení toxických a esenciálních prvků v rostlinných materiálech
Filipčíková, Marcela ; Vespalcová, Milena (oponent) ; Vitoulová, Eva (vedoucí práce)
V diplomové práci byl podán přehled o výskytu toxických, neesenciálních a esenciálních prvků v rostlinných materiálech, důraz byl kladen zejména na ovoce používané pro výrobu ovocných kojeneckých a dětských výživ. Práce se zabývá zpracováním ovoce a zeleniny na výrobu kojeneckých a dětských výživ, část práce je věnována předpisům, kontrolám a legislativě, která v této oblasti platí. V praktické části bylo cílem provedení analýzy ovocných dření za účelem kvantitativního stanovení vybraných prvků. Vzorky byly připraveny mineralizací na mokré cestě za využití mikrovlnného rozkladu, analýza byla provedena metodou ICP-MS.
Využití techniky ICP-MS v analytice životního prostředí a její možnosti při stanovení křemíku ve vodách
Bohdálková, Veronika ; Doležalová Weissmannová, Helena (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá využitím techniky hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) v analytice životního prostředí. Tato metoda slouží jak k multiprvkové analýze na stopové a ultrastopové úrovni, tak i k izotopové analýze jednotlivých složek v různých matricích, jako jsou vody pitné, povrchové a odpadní, sedimenty, biologické materiály, potraviny a další. Metoda ICP-MS vzhledem ke své mimořádné citlivosti, možnosti současného stanovení více prvků a rychlosti měření je stále více využívána pro sledování znečištění a ochranu životního prostředí. Hlavním cílem této práce bylo ověření možnosti stanovení obsahu křemíku v různých typech vod pomocí ICP-MS.
Stanovení kovů ve vinné révě pěstované různými způsoby
Kubicová, Lenka ; Vespalcová, Milena (oponent) ; Diviš, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo stanovit koncentrace vybraných kovů (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Sr, Pb, V, Zn) v listech a hroznech révy vinné pocházejících z ekologického zemědělství a z integrované produkce a na základě naměřených výsledků posoudit vliv použité agrotechniky na kvalitu révy vinné a hroznů révy vinné. Obsah prvků byl stanoven hmotnostní spektrometrií s indukčně vázáným plazmatem (ICP/MS) po předchozí mineralizaci vzorků v mikrovlnné peci. Koncentrace sledovaných prvků v listech a hroznech pocházejících z ekologického a integrovaného zemědělství se výrazně nelišila, pouze v případě mědi byly naměřeny vyšší koncentrace u vzorků pocházejících z ekologického zemědělství. Tento rozdíl je patrně způsoben rozdílnými povolenými dávkami ochranných prostředků na bázi mědi v ekologickém a integrovaném zemědělství.
Vybrané anorganické kontaminanty v potravinách a možnosti jejich stanovení
Kroupová, Kateřina ; Vítová, Eva (oponent) ; Vitoulová, Eva (vedoucí práce)
Práce je věnována problematice výskytu anorganických kontaminantů v potravinách. V úvodu se zabývá výskytem jednotlivých vybraných prvků v potravinách. Koncentrace těchto prvků je nejdůležitějším faktorem pro posouzení jejich toxického působení na člověka. Aby bylo zabráněno možnému škodlivému vlivu na lidský organismus, jsou určeny limitní hodnoty koncentrací těchto prvků v jednotlivých potravinách. Práce se proto opírá o legislativu České republiky. Pozornost je také věnována biologickému monitorování, které je nezbytné k preventivním opatřením. Ve třetí kapitole jsou stručně popsány metabolické pochody jednotlivých prvků a jejich toxické účinky. Pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení vzorku instrumentální analytickou metodou je nezbytné vzorek správně odebrat a před samotnou analýzou příslušně upravit. Metodika odběru vzorků a metody používané ke stanovení vybraných prvků jsou uvedeny ve čtvrté a páté kapitole. Práce poskytuje komplexní pohled na problematiku vybraných toxických látek v potravinách a zároveň může sloužit jako podklad pro navazující diplomovou práci.
Obsah toxických a esenciálních prvků v biopotravinách a jejich porovnání s běžnými potravinami
Kohoutková, Nina ; Diviš, Pavel (oponent) ; Vitoulová, Eva (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo stanovit zastoupení toxických a esenciálních prvků přítomných ve vzorcích ořechů a semen z ekologického zemědělství a porovnat je s ořechy a semeny z konvenční zemědělské produkce. Tyto ořechy a semena lze (s výjimkou bio pinií, bio pekanových ořechů a bio pistácií) zakoupit na Českém trhu. Obsah prvků byl stanoven hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po předchozí mineralizaci vzorků v mikrovlnné peci. Tato práce shrnuje hlavní fyziologické účinky toxických a esenciálních prvků. Výsledky byly porovnány také s ostatními studiemi. Z celkových naměřených obsahů všech esenciálních prvků nevyplývá, že by bio ořechy a semena měla vyšší obsah těchto prvků, celkový obsah toxických prvků je však v bio ořechách a semenech nižší než v nebio. Pro přesnější výsledky by bylo zapotřebí změřit větší množství vzorků.
Stanovení vybraných prvků v obilných moukách a jejich bezlepkových alternativách
Venclová, Veronika ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
Tato práce se věnuje stanovení vápníku, hořčíku, fosforu, draslíku, sodíku, železa, zinku, mědi, manganu a molybdenu v obilných lepkových moukách a jejich bezlepkových alternativách. Vzorky mouky byly rozkládány pomocí mikrovlnného zařízení a prvky v roztocích byly následně stanovovány pomocí hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Před samotným stanovením prvků byla provedena optimalizace rozkladu vybraných druhů mouk. Cílem práce bylo stanovení uvedených prvků ve vzorcích mouk a vytvořit základní přehled prvkového složení různých druhů mouk. Tento přehled a porovnání jednotlivých druhů mouk má pomoci lidem s celiakií při výběru bezlepkových alternativ za pšeničnou mouku. Klíčová slova Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, mikrovlnný rozklad, vápník, hořčík, fosfor, draslík, sodík, železo, zinek, měď, mangan, molybden, pšeničná mouka, bezlepkové mouky, celiakie
Snížení vlivu polyatomických interferencí při stanovení As a Se metodou ICP-MS
Vajnahij, Volodymyr ; Nováková, Eliška (vedoucí práce) ; Hraníček, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na eliminaci polyatomických interferencí při stanovení As a Se využitím metody hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. K tomu bylo využito techniky kolizně-reakční cely, která byla plněna buď kolizním nebo kolizně-reakčně plynem, konkrétně He a H2, při různých průtocích. V případě stanovení arsenu, který je monoizotopický a není tedy možný výběr jiného izotopu než 75 As, je polyatomickou interferencí 40 Ar35 Cl+ , která má stejný poměr hmotnosti ku náboji m/z = 75. V případě stanovení selenu existují izobarické interference způsobené 40 Ar38 Ar+ , 40 Ar40 Ar+ a 38 Ar40 Ca+ ovlivňující měření 78 Se a 80 Se. Při stanovení 78 Se v He módu s 5 ml ∙ min-1 , došlo k 300-násobnému snížení BEC. Současně je tento průtok kolizního plynu vyšší než rutinně používaný, a tudíž je schopný odstranit více polyatomických interferencí způsobených 40 Ar38 Ar+ , respektive 38 Ar40 Ca+ Mírného zlepšení některých parametrů bylo dosaženo také použitím H2 módu, který je efektivnější při redukci polyatomických interferencí při stanovení Se než He mód. Při odstranění argidové interference se reakční disociace H2 jevila vhodnějším mechanismem než kolizní mód a při ultrastopovém stanovení Se ve vzorcích by mělo být zváženo jeho použití. Klíčová slova Arsen, diskriminace...
Prvková analýza dendrochronologického vzorku smrku ztepilého
Zámečník, Karel ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je stanovení lithia, sodíku, hořčíku, draslíku, vápníku, manganu, železa, zinku, selenu, rubidia, stroncia, kadmia, antimonu, cesia, barya a thallia v dendrochronologických vzorcích smrku ztepilého využitím hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Vzorky smrku ztepilého byly odebrány na podzim roku 2018 na jižním svahu vrchu Melechov v kraji Vysočina. Vzorek kmene byl nejdříve rozdělen na příslušné kusy podle vzdálenosti od kůry. Tyto kusy byly následně označeny A1a - A1g. Vzorek popelu byl získán spálením příčného průřezu kmenem a oddělením jeho kůry, ze které byl vytvořen vzorek A3b. Zbylé dva vzorky byly tvořeny jehličím a větvičkou a byly označeny jako vzorek E a F. Pro prvkovou analýzu bylo nejdříve nutné tyto vzorky převést do roztoku. Toho bylo docíleno jejich rozpuštěním v roztoku kyseliny chlorovodíkové, dusičné a fluorovodíkové a využitím mikrovlnného rozkladného zařízení. Po rozpuštění byla do jednotlivých roztoků vzorků přidán roztok kyseliny borité za účelem komplexace nezreagované kyseliny fluorovodíkové, která by mohla poškodit vnitřní komponenty přístroje ICP-MS. Následně byly ze zásobních roztoků o koncentraci 100 mg/l vytvořeny kalibrační roztoky o koncentracích 0,0016; 0,008; 0,04; 0,2 a 1,0 mg/l. Poté byly v počítačovém programu...
UV-fotochemické generování těkavých specií telluru a dalších přechodných kovů
Jeníková, Eva
Tato disertační práce je zaměřena na problematiku UV-fotochemického generování těkavých specií telluru, ruthenia, rhenia a iridia ve spojení s metodami atomové spektrometrie. V první části byla pozornost věnována optimalizaci podmínek UV-fotochemického generování těkavých specií telluru a jeho použití pro speciační analýzu Te(IV) a Te(VI) ve vzorcích vod. UV-fotochemické generování bylo prováděno pomocí UV-fotoreaktoru, který se skládal z nízkotlaké rtuťové výbojky ovinuté polytetrafluorethylenovou reakční cívkou, která sloužila jako reaktor. Atomová absorpční spektrometrie se zdrojem spojitého záření a vysokým rozlišením a s atomizací v miniaturním difúzním plamenu byla použita pro optimalizaci podmínek generování, mezi které patřily složení reakčního media, doba ozařování a přídavek přechodných kovů jakožto modifikátorů. Za účelem dosažení vyšší citlivosti stanovení byl generátor spojen s hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem a trojitým kvadrupólem. Jelikož účinného UV-fotochemického generování bylo dosaženo pouze z Te(IV), bez odezvy od Te(VI), byly testovány možnosti využití této techniky pro jednoduchou "nechromatografickou" speciační analýzu a byla vyvinuta metoda pro stanovení Te(IV) a celkového anorganického Te. Ve druhé části této práce byl zkoumán vliv nekonvenčního...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.