Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,064 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historický vývoj disciplíny slalom v alpském lyžování
Vetešková, Viktória ; Jindra, Matouš (vedoucí práce) ; Fořterová, Petra (oponent)
Název: Historický vývoj disciplíny slalom v alpském lyžovaní. Cíle: Cílem této bakalářské práce je napsat všeobecný historický přehled disciplíny slalom z hlediska vývoje pravidel od počátku až do dnes. Metody: Práce je historická rešerše, kdy jsem použila při získávaní informací metodu chronologickou a metodu analýzy. Výsledky: Chronologický přehled vývoje pravidel v disciplíně slalom spolu se zaměřením se na změny v technickém vybavení a technice jízdy. Klíčové slova: historie, pravidla, slalom, alpské lyžovaní, technika
Kulturní krajina
Plachký, Tomáš ; Kotzmannová,, Alena (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Práce se zabývá aktuální kulturní krajinou a reflexí jednotlivých společenských témat v Evropě. Jedná se o instalaci skládající se z hlavních tří objektů, které řeší jednotlivé téma, pomocí materiálových experimentů. Jejich reakce posunuji tato témata dále k určitým asociacím.
The Holidays in the Republic of Kazakhstan
NURAKISHEVA, Madina
Tématem bakalářské práce jsou svátky Republiky Kazachstán. Bakalářská práce se skládá z úvodu, oficiálních dokumentů Republiky Kazachstán o svátcích, 4 kapitol, závěru a seznamu literatury. Každá kapitola začíná stručným popisem a je rozdělena do podkapitol. Podkapitola obsahuje základní informace o svátcích: historie, tradice, charakteristické rysy, oslavy. Práce je vypracována v ruském jazyce.
Eutanázie nebo asistovaná sebevražda? K terminologi české debaty o legalizaci eutanázie
KOMÁRKOVÁ, Zuzana
Má bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace eutanazie a nebo asistované sebevraždy. Cílem této práce je bude upozornit na odlišnosti obou pojmů a přispět tak zejména pracovníkům v pomáhajících profesích, ale i širší veřejnosti, k argumentační jasnosti ve veřejné diskuzi a eutanazii a její případné legalizaci.
Vývoj operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
BLÁHOVÁ, Barbora
Tato bakalářská práce je psána teoretickou formou a je zaměřena především na historii Zdravotnického operačního střediska Jihočeského kraje, které se v současnosti nachází v Českých Budějovicích. Je tedy soustředěna na změny a vývoj operačního řízení od samotného vzniku záchranné služby v Českých Budějovicích v 19. století. Cílem této práce je také zmapování nynějších postupů příjmu a vyhodnocení výzev operátory tohoto Zdravotnického operačního střediska. K získání podkladů k dané problematice bylo potřeba uskutečnit mnoho osobních schůzek s bývalými i současnými zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, kteří poskytli podstatné informace pro vznik této práce. Díky těmto rozhovorům bylo možné zaznamenat důležité události a změny, které byly doplněny informacemi především z výročních zpráv Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Státního okresního archivu Českých Budějovic a z dostupné literatury k této tématice. Výsledkem bakalářské práce je popis celkového vývoje operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje od konce 19. století do současnosti, shrnutí současného stavu Zdravotnického operačního střediska Jihočeského kraje, jeho činnosti, nynější postupy a chystané změny do budoucnosti. Práce také obsahuje zmapování výhod a nevýhod, které přinesl proces centralizace oblastních zdravotnických operačních středisek.
Historie, rozvoj a možnosti balneologie v ČR
SEDLÁČKOVÁ, Monika
Prostředí našich lázní působí jako společenský fenomén ovlivňující mnoho oblastí lidského bytí. Díky své jedinečné atmosféře, mimořádnému věhlasu a vážnosti ve společenském povědomí nezasahují lázně pouze do oblasti cestovního ruchu, ale jsou nedílnou součástí života obyvatel lázeňských míst a návštěvníků lázní. Práce zabývající se převážně dějinami balneologie se zaměřuje i na současné příležitosti využití lázeňské léčby na území České republiky a nabízí srovnání se světovou lázeňskou medicínou. V práci jsem se snažila s pomocí ukázek z historie podtrhnout roli lázeňství v minulosti a přiblížit jeho postupnou transformaci do dnešní podoby. Rovněž se v ní zaobírám přírodními léčivými zdroji a jejich využitím s následným detailnějším rozpracováním ve stanovených lázních. Oblastí mé pozornosti byly počátky utváření a rozvoj tří lázeňských měst, které se od ostatních odlišují svými poskytovanými službami a vysokým počtem klientů. Zaměřila jsem se převážně na lázně Třeboň, Luhačovice a Karlovy Vary. K dosažení tohoto cíle jsem použila metodu sekundární analýzy dat. Na základě nasbíraných dat jsem utvořila kompilát současných poznatků. Práce by mohla být využita v klinické praxi fyzioterapeutů pro získání orientačních znalostí o balneoterapii a posloužit jako informativní materiál pro širší veřejnost, která se chystá zavítat do lázeňského prostředí.
Předoperační příprava v kontextu historického vývoje
STUCHLÍKOVÁ, Jindřiška
Diplomová práce "Předoperační příprava v kontextu historického vývoje" je teoretická práce, která se zabývá historií nejen předoperační přípravy, ale také ošetřovatelstvím a chirurgií. Tato témata jsou rozčleněna do několika časových horizontů. Předoperační příprava je nedílnou součástí každého operačního výkonu, dle kterého se určuje specifita péče. Práce je psána na základě podrobné rešerše primárních a sekundárních zdrojů. Práce je členěna na několik kapitol, které se věnují historii předoperační péče v souvislosti s ošetřovatelstvím, vzdělávání sester a předoperační přípravě v současné době. Předoperační příprava prošla během svého vývoje mnohými změnami. Byla ovlivněna faktory, které se v dané době vyskytovaly. Sestry se musely přizpůsobovat době, aby byly schopné reagovat na změny a vzdělávat se v rámci chirurgie. Cílem diplomové práce bylo analyzovat vývoj předoperační přípravy a poukázat na vliv ošetřovatelské péče na předoperační přípravu z historického pohledu. V souvislosti s cílem byly na začátku zvoleny dvě výzkumné otázky: Jak se vyvíjela předoperační příprava? Jak se změnila ošetřovatelská péče v rámci předoperační přípravy v časovém horizontu? Na základě textové analýzy vyplynulo, že největší rozvoj nastal v 19. století, kde byla předoperační příprava pojmenována. Diplomová práce je psána pomocí analytické metody. Následkem toho byla zpracována jako interpretativní text.
Historie a vývoj pracoviště Rentgen Písek s.r.o.
KOUTNÍKOVÁ, Anita
Rentgenové vyšetření patří mezi nejstarší a nejjednodušší zobrazovací metodu. V medicíně je stále hojně využívána. Vždy se provádí jako prvotní vyšetření RTG a až po dalším zvážení či nejasnostech ošetřujícího lékaře se přistupuje k nákladnějším a složitějším vyšetřením s větší radiační zátěží. Například u vyšetření plic, které je požadováno jako předoperační a lze jím určit i další spoustu možných zdravotních indikací. Vyšetření plic tedy nelze ničím podobným nahradit a vždy zůstane mezi základními vyšetřovacími metodami. V této bakalářské práci se zaměřuji na historii a vývoj daného pracoviště. Popisuji samotný vznik nemocnice od její výstavby po současnost, protože pracoviště Rentgen Písek s.r.o. bylo v daném období její součástí. Dále se zaměřuji na pracoviště samotné po rozdělení od nemocničního provozu, kdy přešlo do soukromého sektoru, kde setrvává do současnosti. Porovnávám zde období 20 ti let od roku 1997 do roku 2017. Všeobecně je uváděno ze zdrojů (ÚZIS), že počet provedených RTG vyšetření neustále roste. Sledovala jsem tuto skutečnost i na daném pracovišti Rentgen Písek s.r.o. Sleduji zde, zda se počty RTG vyšetření měnily v závislosti na vzniku nových vyšetřovacích metod jako je například CT a MR. Jako další úkol mé bakalářské práce je výzkum, zda se snížily či zvýšily expoziční hodnoty používané na oddělení RTG Písek s.r.o. za dané sledované období.
Historie tělesné výchovy a sportu v Příbrami
DOLEŽAL, Václav
Tato bakalářská práce pojednává o historii a současné situaci v tělesné výchově a sportu v Příbrami. Především pak o vývoji jednotlivých tělovýchovných spolků a průběhu jejich činnosti od počátků až do současnosti. V práci se věnuji všem významným odvětvím sportu v Příbrami. Vývoj sportu ve zvolené oblasti je řazen do dílčích etap podle významných milníků historického vývoje naší země. Práce je rozdělena na čtyři historická období. První kapitola bakalářské práce pojednává o stručné historii města Příbrami. Druhá část popisuje činnost Sokola a prvních sportovních oddílů, od jejich založení do roku 1945. Třetí část popisuje období po válce 1945 až do převratu 1989 a zabývá vznikem a vývojem jednotlivých tělovýchovných jednot, sportů a organizací v Příbrami. Čtvrtá kapitola zachycuje významný historický vývoj a vznik nejvýznamnějších sportovních oddílů od roku 1989 až do roku 2018. Nejstarší informace byly čerpány z dochovaných kronik, archivních materiálů jednotlivých sportovních oddílů, literatury a dobových novinových článků. Informace ze třetí a čtvrté etapy jsou doplněny zajímavostmi z rozhovorů s pamětníky o zakládání tělovýchovných oddílů a dílčích sportovních událostech.
Historie skautingu na Ledečsku v 1. polovině 20. století
DORÁŽKOVÁ, Karolína
Předkládaná bakalářská práce se zabývá skautingem v okolí města Ledče nad Sázavou v první polovině dvacátého století. Konkrétně se zaměřuje na táborovou činnost 2.pražského oddílu, který v této oblasti působil pod vedením významného českého spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara, který svou osobností výrazně ovlivnil oddílový charakter. První část se věnuje založení a rozvoji skautingu ve světě a následně i v českých zemích v první polovině dvacátého století. Druhá kapitola se zaměřuje na rozvoj města Ledče nad Sázavou, jeho kulturní činnost a v neposlední řadě také na později založené ledečské skautské hnutí. Následující dvě kapitoly, tvořící jádro celé práce, pojednávají již o činnosti jednotlivých táborů konaných v letech 1925-1945 a o jejich každodennosti. Poslední část práce se věnuje tomu, jak je působení 2. pražského oddílu na Ledečsku připomínáno dnes.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,064 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.