Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozvoj obchodních aktivit z hlediska prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou
Kratochvíl, Petr ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti JPL kovo s.r.o., se zaměřením na posílení současné pozice na trhu se strojním zařízením. Teoretická část shrnuje poznatky z oblastí managementu, marketingu a obchodní činnosti, zároveň i předkládá vybrané analytické metody. Analytická část se dívá na současnou situaci společnosti prostřednictvím jejího vnitřního a vnějšího prostředí. Návrhová část prezentuje doporučení vedoucí k rozvoji společnosti a jejich obchodních aktivit.
Podnikatelský záměr rozvoje firmy
Škvareková, Petra ; Nevlud, Marek (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce, na téma Podnikatelský záměr rozvoje firmy, byla zpracována pro společnost Včelpo spol. s r.o. První část se zabývá představením vybrané společnosti a teoretickými východisky práce. V další části práce jsou prováděny různé analýzy s cílem zhodnocení současné situace vybraného podniku a navrhnutí možností dalšího rozvoje.
Rozvoj obchodních aktivit společnosti na zahraničním trhu
Jílková, Šárka ; Schüller, David (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj obchodních aktivit společnosti HomeGym s.r.o. na zahraničním trhu. Práce je situována do čtyř částí. Úvodní část se zabývá vymezením problematiky, stanovení hlavního a dílčích cílů, postupem zpracování a použitou metodikou. Další část je teoretická, kde jsou vymezeny pojmy související s danou problematikou. Následuje praktická část, která je rozdělena na část analytickou a vlastní návrhy řešení. Analýza současného stavu společnosti je obsažena v analytické části, na kterou navazují vlastní návrhy řešení a jejich přínos pro rozvoj obchodních aktivit společnosti na zahraniční trh.
Rozvoj obchodních aktivit společností TOS KUŘIM-OS, a.s. a ČKD BLANSKO-OS, a.s.
Havlík, Pavel ; Kalinová, Ivana (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniků TOS KUŘIM a ČKD BLANSKO. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu obchodní činnosti, vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem jsou návrhy a doporučení, která mohou významně přispět k rozvoji firmy jak prostřednictvím zvýšení tržeb, zvýšením konkurenceschopnosti, tak vybudování stabilní pozice na globálním trhu.
Rozvoj obchodních aktivit slovenské společnosti s bezlepkovými produkty
Fialová, Silvie ; Wágnerová, Hana (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit slovenské společnosti Nutribak s.r.o. na českém trhu, se zaměřením na bezlepkové produkty. Vytvořené řešení vychází z kritické rešerše soudobé literatury z oblasti marketingu, managementu a obchodu, které je následně aplikováno na vybranou společnost. Na základě zjištění z provedené analýzy současného stavu bylo navrhnuto řešení, které poskytne společnosti plán rozvoje obchodních aktivit a upevní jejich pozici na českém trhu
Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci
Jeleníková, Judita ; Ing.Pavel Svirák, Ph.D. (jr.) (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá všemi nezbytnými kroky, které jsou nutné pro výběr vhodné formy podnikání pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a následným popisem činností, které směřují k založení zvolené formy právnické osoby. Z důvodu specifičnosti podnikání ve zdravotnictví obsahuje práce nejen detailní analýzu současného stavu na trhu privátní zdravotní péče, ale také informace týkající se legislativních a právních úprav spojených se založením vybrané právnické osoby.
Podnikatelský plán - vzdělávací agentura
Fejtová, Alena ; Zich, Robert (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení vzdělávací agentury a jejím hlavním cílem je zhodnocení, zda podnikatelský plán zrealizovat, či nikoliv. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska pro následující dvě části práce. V druhé části autorka provádí analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Ve třetí, návrhové části, je poté zpracován návrh podnikatelského plánu včetně všech jeho součástí.
Finanční plánování výrobní společnosti
Pěčková, Tatiana ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá finančním plánováním ve výrobní společnosti. Práce je rozdělena na dvě částí - teoretickou a praktickou. V teoretické části je probrána problematika tvorby finančního plánu. V praktické části je provedena analýza vnějších a vnitřních faktorů, jež působí na fungování společnosti a na základě toho je provedeno vyhodnocení současného stavu společnosti, a vypracován návrh finančního plánu ve dvou variantách. Závěrem diplomové práce slouží vyhodnocení a srovnání obou variant finančního plánu.
Hodnocení výkonnosti podniku
Cherynová, Nikol ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na finanční a obchodní výkonnost společnosti s využitím benchmarkingu. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami, které jsou vhodné pro hodnocení výkonnosti vybrané společnosti. Základem pro vyhodnocení práce je část obsahující analyzovanou společnost a její současný stav situace v porovnání s vybranými konkurenčními společnostmi. Hlavní část práce se věnuje benchmarkingu, který je založen na veřejně dostupných datech z finančních výkazů. Pro tyto účely jsou využita data z databáze Amadeus a veřejného rejstříku společností. Z celkových 4 konkurentů jsou 2 konkurenční společnosti vybrány na základě přímé konkurence (v kraji). Závěr práce shrnuje hlavní poznatky provedených analýz, ale také obsahuje doporučení ke zlepšení finanční výkonnosti společnosti.
Podnikatelský plán na založení plavecké školy
Nováčková, Klára ; Štěpánková, Kristýna (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována návrhu podnikatelského plánu na založení plavecké školy poskytující kurzy plavání pro rodiče s dětmi a je rozdělena na tři hlavní části. Nejprve jsou zpracována teoretická východiska, která jsou aplikována v dalších částech práce. Následuje analýza současného stavu zabývající se vnějším prostředím působícím na podnikatelský subjekt. Poslední část práce obsahuje samotný návrh jednotlivých částí podnikatelského záměru a zhodnocení příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.