Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  začátekpředchozí104 - 113  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“): Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Dlouhá, Jana ; Dlouhý, Jiří
Metodika je určena pedagogům, kteří chtějí používat při své práci wiki. Seznamuje s prostředím wiki, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha
Cílem tvorby e-learningových kurzů bylo vytvořit institucionální předpoklady pro interdisciplinární výuku formou e-learningu sdílenou různými VŠ obory a institucemi. Byly vytvořeny metodiky pro tvorby e-learningových projektů, ověřeny specifické nástroje a pedagogické postupy spojené s touto formou výuky. Projekt vytvořil podmínky pro realizaci výuky formou e-learningu především na úrovni vysokých škol, ale je použitelný i pro jiné cílové skupiny. V rámci projektu byla založena široká národní a mezinárodní spolupráce, která je založena na dobrovolnosti, otevřenosti a dostupnosti. CD-ROM obsahuje přílohy.
Vzdělávání a profesní růst pracovníků v sociální oblasti
RADOSTOVÁ, Iva
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou zmapovány požadavky, které jsou kladeny na pracovníky v sociální oblasti, legislativu, která tyto požadavky upravuje, možnosti vzdělávání a motivaci k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu. Empirická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které je zaměřeno na přístup pracovníků v sociální oblasti na Jindřichohradecku k získávání nových znalostí a vědomostí. Dále pátrá po jejich názoru na nabídku dalšího vzdělávání, její dostatečnost a zajímavost. Dalším cílem bylo zjistit motivaci těchto pracovníků k celoživotnímu vzdělávání, zda jejich zaměstnavatelé mají zájem na zvyšování kvalifikace a vytváří pro další vzdělávání vhodné podmínky.
Vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků v Českých Budějovicích
MALKUSOVÁ, Lucie
Diplomová práce s názvem " Vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků v Českých Budějovicích" se zabývá především charakteristikou jazykového vzdělávání dospělých, motivací a bariérami limitující toto vzdělávání. V práci jsou rovněž popsána specifika vzdělávání dospělých, jejich možnosti, smyl a cíle s důrazem na jazykové vzdělávání. V neposlední řadě práce poukazuje na dokumenty týkající se vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků. Část práce je věnována cizímu jazyku, jeho vlivu na kulturu, prohlubování a zlepšování mezinárodních vztahů. V praktické části je prezentován kvantitativní výzkum, který pomocí dotazníkové metody zkoumal nejčastěji studované jazyky, motivaci a bariéry v jazykovém vzdělávání dospělých.
Analýza nabídky a poptávky dalšího vzdělávání v ekonomickém zaměření
Suchomelová, Kristýna ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Králová, Alena (oponent)
Práce se v teoretickém úvodu věnuje uvedení do problematiky dalšího profesního vzdělávání a vysvětlení základních pojmů. Je zde stručně popsána historie a současný stav dalšího profesního vzdělávání.Práce se na teoreticko-popisné úrovni zabývá legislativním rámcem dalšího vzdělávání v České republice. Empirická část této práce je zaměřena na komparaci nabídky a poptávky po dalším odborném vzdělávání ekonomického zaměření. Pomocí dotazníkového šetření byly zjištěny preference potenciálních účastníků kurzů účetnictví v Praze.Výstupy z tohoto výzkumu byly porovnány se stranou nabídky kurzů účetnictví v Praze. Na závěr jsou v práci uvedeny určitá doporučení a návrhy, jak by se mohla nabídka lépe přizpůsobovat poptávce po kurzech účetnictví pro dospělé.
Problematika paměti ve vzdělávání dospělých
CHALUPA, Karel
Práce se věnuje problematice paměti v oblasti vzdělávání dospělých. Zabývá se jednotlivými druhy lidské paměti, procesy, které v paměti probíhají, a faktory, které činnost paměti ovlivňují. Popisuje procesy vzdělávání dospělých, motivy, které je ke vzdělávání vedou, a uvádí způsoby, kterými lze napomoci lepšímu fungování paměti. Praktická část práce obsahuje konkrétní testy paměti, které byly předloženy zvoleným skupinám účastníků vzdělávání dospělých. Výsledky těchto testů zde byly vyhodnoceny a zvolené skupiny, na jejich základě, vzájemně srovnávány.
Vzdělávání zdravotnických pracovníků
Škrabánková, Vendula ; Mlčák, Jan (vedoucí práce) ; Lešetický, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví. Práce popisuje především právní rámec současného stavu vzdělávání zdravotnických pracovníků a dotýká se také aspektů vzdělávání dospělých, lidských zdrojů a systému vzdělávání. Na základě teoretických poznatků je sestavena metodika pro tvorbu vzdělávacího plánu v Nemocnici Pelhřimov, p. o. s následnými doporučeními.
Literatura okraje na hraně zákona. Ke sporu o "brak a obscenitu" (nejen) za první republiky
Pavlíček, Tomáš
Studie se zabývá konfliktem brakové literatury a pornografie se zákonem v prvorepublikovém Československu (1918-1938). Reflektuje také situaci v Německu a procesy, které ovlivnily představy o nutnosti podobných právních norem. Příčiny je možno najít v rozšiřování nabídky populární literatury, kritické reflexi rozdílů mezi populární a elitní literaturou a v činnosti lidovýchovných hnutí. V Německu bylo mnoho výše zmíněných knih zakázáno, nicméně v českém prostředí žádný konkrétní zákon proti brakové literatuře a pornografii zaveden nebyl - příslušná část tzv. malého tiskového zákona (1933) nebyla uplatněna. Rozdílné výsledky vývoje v Německu a Československu souvisely s aktuálním rozložením sil uvnitř i vně literárního pole a jeho vztahy k poli politickému.
Zjišťování efektivity některých vzdělávacích akcí ve vybrané organizaci
Šťastná, Mária Bc. ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Pavličík, Ivan (oponent)
teoretická východiska v oblasti vzdělávání; efektivnost vzdělávání dospělých; zdokonalování komunikačních dovedností; sémantický diferenciál; získané poznatky k opatření pro zlepšení efektivity školící akce; vzdělávání a výcvik zaměstnanců ve vybrané organizaci
Vzdělávání v Evropské unii: současnost a budoucí trendy
Beránková, Svatava ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent)
Práce se věnuje problematice vzdělávací politiky EU. Je rozdělena do tří částí. První část se zabývá vývojem vzdělávání na úrovni Evropské unie od jejího počátku až do současnosti a účastí institucí a agentur EU na vzdělávání. Druhá část je zaměřena na řízení, správu a financování vzdělávání na úrovni členských států EU a podává pohled na všechny úrovně celoživotního vzdělávání, od primární úrovně po vzdělávání dospělých. Třetí tématický blok tvoří současné trendy ve vzdělávání ? Lisabonská strategie, Boloňský a Kodaňský proces. Dále je zdůrazněn význam vzdělání na evropském trhu práce a nastíněna zaměstnanost v sektoru vzdělávání, její specifika a výzvy, kterým bude muset v blízké budoucnosti čelit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   začátekpředchozí104 - 113  přejít na záznam: