Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
TTIP: Proč jednání začala až 2013?
Karl, Václav ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Fiřtová, Magdalena (oponent)
Tématem této bakalářské práce je dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými nazvaná Transatlantic trade and investment partnership. Hlavním cílem práce je najít odpověď na otázku, proč začala jednání o vzniku TTIP v roce 2013. Práce se týká problematiky regionalismu, proto nabízí nejprve krátký úvod do tohoto tématu. Poté práce navazuje po konci druhé světové války a na základě chronologické analýzy obchodních vztahů mezi EU a USA popisuje faktory, které vedly k začátku vyjednávání o TTIP, nebo ho naopak oddalovaly. Mezi tyto hlavní faktory řadí především selhání multilaterálních jednání v rámci WTO, různé zájmové skupiny na obou stranách Atlantiku, převážně obchodní a spotřebitelské organizace. Dále pak světovou hospodářskou krizi, jež začala v roce 2007 a úpadek vlivu Spojených států a Evropské unie na světové geopolitické scéně. Na jednotlivých případech obchodních sporů mezi Spojenými státy a Evropskou unií pak práce analyzuje, který ze zmíněných činitelů zde zrovna hrál roli a zda posunul jednání směrem k jeho začátku. Celá práce vychází z pohledu americké strany na tuto problematiku. Jen v případech sporů zohledňuje také evropský pohled na věc. V závěru hodnotí, které z těchto faktorů měly na začátek jednání o TTIP největší vliv.
Problematic Issues in the Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Cimalová, Natalie ; Fiřtová, Magdalena (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je navrhovaná smlouva o volném obchodu mezi EU a USA. Tato diplomová práce aplikuje teorii dvoustupňové hry Roberta D. Putnama na vyjednávání smlouvy TTIP. Práce analyzuje aktivity a vliv různých zainteresovaných subjektů a faktorů v Evropské unii a Spojených státech amerických, které měly výhrady vůči TTIP, vyvíjely nátlak na hlavní vyjednavače a přispěly k zastavení vyjednávacího procesu. Tato diplomová práce ukazuje, že se argumenty evropských a amerických opozičních skupin lišily. Argumentem evropských zainteresovaných subjektů např. bylo, že TTIP ohrožuje evropské standardy; bezpečnost spotřebitelů; životní prostředí; nebo zemědělství. Evropské subjekty měly také výhrady vůči netransparentnosti vyjednávacího procesu a protestovaly proti zahrnutí doložky o ochraně investic a urovnání sporů mezi investorem a státem (ISDS) do smlouvy TTIP. Jejich aktivismus byl dále podpořen přítomností proti-Amerických sentimentů v evropské veřejnosti. Ve Spojených státech se překážky objevily již v souvislosti s rozhodnutím Kongresu udělit prezidentu Obamovi tzv. Trade Promotion Authority (TPA), která je často označována za protiústavní a netransparentní. Americké zainteresované subjekty, které se snažily brzdit schvalovací proces smlouvy TTIP, měly...
TTIP: Proč jednání začala až 2013?
Karl, Václav ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Fiřtová, Magdalena (oponent)
Tématem této bakalářské práce je dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými nazvaná Transatlantic trade and investment partnership. Hlavním cílem práce je najít odpověď na otázku, proč začala jednání o vzniku TTIP v roce 2013. Práce se týká problematiky regionalismu, proto nabízí nejprve krátký úvod do tohoto tématu. Poté práce navazuje po konci druhé světové války a na základě chronologické analýzy obchodních vztahů mezi EU a USA popisuje faktory, které vedly k začátku vyjednávání o TTIP, nebo ho naopak oddalovaly. Mezi tyto hlavní faktory řadí především selhání multilaterálních jednání v rámci WTO, různé zájmové skupiny na obou stranách Atlantiku, převážně obchodní a spotřebitelské organizace. Dále pak světovou hospodářskou krizi, jež začala v roce 2007 a úpadek vlivu Spojených států a Evropské unie na světové geopolitické scéně. Na jednotlivých případech obchodních sporů mezi Spojenými státy a Evropskou unií pak práce analyzuje, který ze zmíněných činitelů zde zrovna hrál roli a zda posunul jednání směrem k jeho začátku. Celá práce vychází z pohledu americké strany na tuto problematiku. Jen v případech sporů zohledňuje také evropský pohled na věc. V závěru hodnotí, které z těchto faktorů měly na začátek jednání o TTIP největší vliv.
Dopady Transatlantického obchodního a investiční partnerství na Evropu a Spojené státy americké
Hoffmann, Petr ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Jiránková, Martina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou Transatlantického obchodního a investiční partnerství a jeho dopadem na Evropu a Spojené státy americké. Podrobný pohled na dané téma by měl přinést odpovědi na otázky týkající se nejdiskutovanější obchodní smlouvy se kterou jsme se setkali v 21. století. Práce je zaměřena na porovnání současného stavu vzájemného obchodu mezi Evropou a Spojenými státy americkými s očekávanými dopady dohody. Zabývá se kromě obecného konceptu TTIP, jeho výhod a nevýhod, rovněž procesem vyjednávání a ratifikace.
Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – červen 2016
Pilecká, Jarmila
V rámci červnového šetření dotazovalo CVVM SOÚ AV ČR v.v.i., sadu otázek týkajících se smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Konkrétně se dotázaní vyjadřovali k tomu, zda o této smlouvě vůbec slyšeli a vědí, čeho se týká. Dále potom hodnotili do jaké míry se o informace týkající TTIP zajímají.
Perspektivy Transatlantického obchodního a investičního partnerství: výhody a možná rizika
Bednář, Milan ; Ševčíková, Michaela (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Hospodářská kondice evropských zemí po světové finanční krizi z let 2008-2009 zřejmě podnítila úvahy o liberalizaci obchodu. Diplomová práce se zabývá problematikou Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), navrhované dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Cílem práce je ekonomické zhodnocení předkládaného návrhu a evaluace tvrzení, že uzavření TTIP by bylo pro země Evropské unie výhodné. Hlavní použitou metodou je teoretická analýza doplněná o regresní analýzu. V teoretické části jsou zmíněny základní ekonomická východiska mezinárodního obchodu a související koncepty. Blíže rozebrány jsou i hlavní nástroje používané k vyhodnocení dopadů navrhované dohody. Praktická část se zabývá ekonomickými vazbami mezi oběma celky s důrazem na vývoj a současný stav netarifních překážek obchodu. Následuje souhrn možných přínosů a rizik. Není opomenut ani případný dopad na Českou republiku a problematika Brexitu. Evropská unie a Spojené státy americké jsou propojeny silnými ekonomickými vztahy, přesto stále mezi nimi existují překážky, které omezují mezinárodní obchod. Rozbor naznačuje, že pokud by tato smlouva měla být svými dopady významná a efektivní, musela by se zaměřit na výrazné snížení bilaterálních netarifních bariér obchodu. Z toho vyplývá, že by potenciálně zasahovala i do regulace řady odvětví. V závislosti na konečné podobě dohody nemusí být automaticky dosaženo vyšších výnosů ve srovnání s náklady. Dopad prosté liberalizace obchodu je odhadován na panelových datech vývozu zboží zemí EU28 do USA za použití gravitačních modelů. Výraznější odbourání překážek obchodu by mohlo zvýšit vývoz do USA i o více než 20 %.
Pozice evropského automobilového průmyslu na pozadí liberalizačních opatření ve vnějších ekonomických vztazích Evropské unie
Schneider, Richard ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent)
Diplomová práce pojednává o pozici evropského automobilového průmyslu ve srovnání s ostatními světovými centry výroby automobilů po proběhnuvší ekonomické krizi. Jedním z nástrojů Evropské unie pro oživení tohoto odvětví je v návaznosti na evropské obchodní, průmyslové a hospodářské politiky systém dohod liberalizující pohyby zboží a kapitálu mezi Evropskou unií a partnerskými zeměmi. Tato práce se zaměřuje na analýzu strategických rozhodnutí automobilových výrobců ve vztahu k těmto již dojednaným liberalizačním opatřením a odhaduje dopady připravovaných dohod se zvláštním důrazem na Transatlantické obchodní a investiční partnerství, dohodu o volném obchodu s Japonskem a dohodu o volném obchodu s Indií.
Úloha a odlišnosti tradičních center mezinárodního obchodu
Plaček, Lukáš ; Sato, Alexej (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Diplomová práce pojednává o úloze a odlišnostech tradičních center mezinárodního obchodu, prostřednictvím komparativní analýzy dvou přístavů v otevřené a uzavřené ekonomice - Rotterdam a Alexandria. V první kapitole Teoreticko-analytická východiska jsou specifikována důležitá fakta a empirické poznatky v oblasti mezinárodního obchodu, center světového obchodu, přepravy zboží a námořní přepravy. Druhá kapitola pojmenována Charakteristika a komparace národních ekonomik zkoumaných center hlouběji vyšetřuje prostředí, ve kterém se vybrané přístavy nacházejí, a hledá obousměrný dopad na tyto vzájemně propojené články. Kapitola třetí a čtvrtá pojednávají o Rotterdamu respektive Alexandrii v detailním pohledu skládajícího se z historického kontextu, profilu a popisu přístavu, zbožové struktury, aktuálního rozvoje a budoucích plánů a navazujících regionů s jejich průmyslovými oblastmi. Poslední kapitola obsahuje komparaci přístavů Rotterdam a Alexandria, včetně SWOT analýzy.
Vliv vnitřního trhu na vnější vztahy EU (případová studie oblast služeb ve vztahu EU a USA)
Toboříková, Aneta ; Dubský, Zbyněk (vedoucí práce) ; Sršeň, Radim (oponent)
Tématem této diplomové práce je vliv vnitřního trhu na vnější vztahy Evropské unie. V první fázi se práce věnuje tomu, jaká je možnost využít již získané znalosti z budování vnitřního trhu v oblasti volného pohybu služeb a ovlivnit tak současná vyjednávání. V druhé fázi práce zkoumá, zda již ustavený vnitřní trh a instituce, které zabezpečují jeho fungování, ovlivňují vyjednávání a vznik vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Práce se zaměřuje na ekonomickou rovinu vzájemných vztahů a specificky na význam služeb a jejich liberalizaci, a to jak v jednotlivých ekonomikách, tak v rámci globálních hodnotových řetězců a mezinárodním obchodu s nimi. Ukazuje, že oblasti služeb je politicky velice citlivá a že problémy, se kterými se musela vyrovnávat Evropská unie při schvalování směrnice o službách, je obdobná situaci, která provází vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství, která je navíc ještě komplikována vnitřními interakcemi mezi institucemi EU.
Současná zahraniční politika Spojených států amerických vůči Evropské unii
Boček, Lukáš ; Druláková, Radka (vedoucí práce) ; Maslowski, Nicolas (oponent)
Transatlantické vztahy mají dlouhou tradici, ale jejich kvalita byla v posledních letech zpochybňována. Předkládaná diplomová práce se zabývá současnou zahraniční politikou Spojených států amerických vůči Evropské unii a zaměřuje se především na Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), o jehož možném vzniku se jedná od července 2013. První kapitola představuje teoreticko-metodologické východisko práce; vysvětluje fungování amerického politického systému a zahraniční politiky a navrhuje vhodné metody její analýzy. Následující kapitoly analyzují samotné TTIP, a to zejména na substátní hladině analýzy. Druhá kapitola zkoumá, co je předmětem vyjednávání, jaké jsou americké cíle a možný vliv TTIP na transatlantické vztahy. Třetí kapitola analyzuje úlohu a zájmy státních aktérů ve vztahu k TTIP, jmenovitě prezidenta Spojených států, amerického Kongresu, Úřadu vládního zmocněnce pro obchod a Ministerstva zahraničí USA. Závěrečná kapitola je věnována analýze nestátních aktérů zainteresovaných na TTIP.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.