Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh konceptu rozvoje a plánu vzdělávání obchodních manažerů ve vybraném podniku
Boleslavová, Jana ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh konceptu rozvoje a plánu vzdělávání obchodních manažerů ve vybraném podniku. Teoretická východiska práce vymezují základní pojmy související s danou problematikou a jsou důležité pro praktickou část diplomové práce. V analytické části se uvádí zhodnocení současného stavu společnosti, proběhne kvalitativní výzkum formou individuálních rozhovorů, analýza manažerských kompetencí a předpokladů obchodních manažerů. Na základě zjištěných informací bude doporučen návrh konceptu rozvoje a plánu vzdělávání, včetně vhodných metod pro profesní růst a osobnostní rozvoj, které lze považovat za největší přínos každého obchodního manažera a následně celé organizace.
Rozvoje osobnosti manažera podniku
Lahunova, Anastasiya ; Kratochvíla, Jakub (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení managementu osobního rozvoje manažerů obchodní společnosti OMAP finanční skupina, a.s. Práce spojuje teoretickou část, kde jsou vysvětleny základní pojmy managementu a probírána témata jako jsou osobnostní typy, motivace, stres management, time management a osobní rozvoj, s praktickou částí, která zahrnuje analýzu všech těchto oblastí u vybraných manažerů. Na základě této analýzy jsou navržena doporučení a návrhy na zvýšení jejich efektivity a celkové úspěšnosti společnosti.
Stres management ve vybrané organizaci
VOKOUN, Jan
Práce se zabývá problematikou stresu a stres managementu ve vybrané organizaci. Cílem práce je zkoumání stresových faktorů a vlivu stresu ve vybrané organizaci, včetně návrhů doporučení na změny v současném stres managementu v organizaci. Dílčími cíli této práce bylo zjistit, jak pracovníci nakládají se stresem, jak ke stres managementu přistupují a zároveň jak stresu předcházejí a v případě zjištění nedostatků doporučit řešení. Na základě výsledků průzkumu byla navržena doporučení a návrhy na zlepšení současné problematiky ve vybrané organizaci. Pro všechny návrhy a doporučení byly graficky vytvořeny finanční kalkulace nákladovosti daných případů. Z výsledků je evidentní, že si jsou respondenti vědomi nebezpečí stresu a vyhoření, nepravidelného stravovacího režimu či absence relaxačních technik, avšak většina nic z toho nepraktikuje a aktivně to neřeší. Proto doporučuji pomoc při zavádění změn ze strany firmy a managementu, ať už se týkají většího důrazu na vytvoření oddělených a uzavřených prostor v kancelářích, či jiného způsobu zaměřeného na vznik klidových míst. Stanovený cíl práce byl splněn a přínos jejího zpracování pro praxi lze považovat za významný v případě, že se promění nadějná šance na využití některých návrhů v kancelářích společnosti OVB Allfinanz a. s. v Českých Budějovicích v realitu.
Stres management a profesní zaměření pracovníků
PECLINOVSKÝ, Ondřej
Cílem bakalářské práce je zkoumání stresových faktorů a vlivu stresu v souvislosti s profesním zaměřením pracovníků, včetně návrhů na změny v současném stres managementu. Práce se zabývá zvládáním stresu a problémem stresu na pracovišti. Metodický postup je založen na dotazníkovém šetření tří vybraných společností - Madeta a. s. (Made-ta), ESW Bohemia k. s. (ESW) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Dotazník byl vytvořen na webové stránce office.com. (23 otázek). Šetření bylo provedeno online i v tištěné formě (osobní předání - dělnické profese). Data jsou zpracována pomocí vhodných grafů a tabulek prostřednictvím Microsoft office Word a Microsoft office Excel. Výsledky ukazují, že v Madetě je nejvíce respondentů pod stresovým tlakem (dělnické profese) - pracují na tři směny, v rychlém tempu, nejčastěji individuálně a stresu se nedokážou bránit. V ÚKZÚZ (administrativní pracovníci a technici nevýrobního typu) pracují na ranní směny v klidném tempu a projevuje se malá míra stresu. Zaměstnanci si uvědomují následky dlouhodobého stresu, proto o sebe pečují vhodnými aktivitami. V ESW (administrativní pracovníci a technici výrobního typu) pracují především na ranní směny a často v týmech. Práce v týmu pomáhá lépe redukovat stres. Zaměstnanci v boji proti stresu o sebe pečují vhodnými způsoby.
Stress management
SOUKUPOVÁ, Nikola
Cíle: Hlavním cílem disertační práce bylo zhodnocení dosavadních teoretických a výzkumem nově získaných poznatků o problematice stress managementu v podnikovém prostředí a navržení žádoucích doporučení podnikům, které chtějí principy stress managementu začlenit do svého řízení. Metodika: Teoretické vymezení problematiky se zaměřilo na pracovní stres, nejvýznamnější modely, na zdroje a příčiny jeho vzniku a zejména na jeho vliv na podnikové prostředí. Věnovalo se i vlivu čtvrté průmyslové revoluce a pandemie COVID-19 jakožto novým významným stresorům. Důraz byl také kladen na vymezení problematiky řízení stresu, implementaci vhodných opatření a nových trendů v nich. Primární data byla získána prostřednictvím kvantitativního výzkumu. Výzkum byl realizován na úrovni podniků. Podniky v základním souboru byly lokalizovány v Jihočeském kraji a byly součástí kategorie CZ-NACE C (10-33): Zpracovatelský průmysl. Do výzkumu byly zahrnuty malé a střední podniky. Bylo získáno 194 platných responzí. Závěry: Na základě výsledků analýzy primárních dat byl zjištěn současný stav řízení stresu v malých a středních podnicích a bylo vytvořeno doporučení pro podniky, které chtějí začlenit řízení stresu do svých vnitropodnikových procesů. Na základě vícerozměrné statistiky, konkrétně metody Shlukové analýzy, byly vytvořeny profily podniků, dle podobnosti ve vybraných zkoumaných znacích souvisejících s oblastí stress managementu.
Stres a jeho zvládání u sociálních pracovníků v nízkoprahových zařízeních
ČURDOVÁ, Adéla
Bakalářská práce se zabývá stresem a jeho prevencí u sociálních pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. V teoretické části se nejprve zabývám popisem nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Déle popisuji metody, formy a kompetence sociálního pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V druhé polovině teoretické části jsem se zaměřila obecně na stres, jeho důsledky a psychohygienu. V praktické části provádím výzkum, kde porovnávám poznatky z teoretické části s jeho výsledky a v závěru práce jej zhodnotím. Výzkum provádím formou kvalitativního výzkumu pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které jsem vedla s pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Stres management ve školství
MĚSTECKÁ, Kateřina
Hlavním tématem bakalářské práce je zvládání stresu. Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu na pracovišti. V první části práce popisuje definici stresu a stresorů. Zkoumá také prevenci a důsledky stresu. Výzkumná část bakalářské práce je založena na dotazníkovém šetření, jehož cílem je zjistit, zda ve školství v kraji Vysočina působí na zaměstnance stresové situace a jak je ovlivňují. Součástí průzkumu jsou i doporučení a pokyny, které obsahují návrhy na snížení stresu na pracovišti.
Stress management v rodinném podniku
JANDOVÁ, Klára
Tato bakalářská práce se zabývá stresem, jeho příčinami, příznaky, zvládáním a prevencí. Dále nás práce seznamuje s rodinnou firmou, tedy s jejich zaměřením, historií a jednotlivými odděleními. Hlavním cílem výzkumu je zjištění a analýza stress managementu na pracovišti v malém rodinném podniku prostřednictvím kvantitativních i kvalitativních metod výzkumu. Formou dotazníků a rozhovorů je zjištěno od 12 respondentů, jaký stres v podniku převládá a proč, a po pečlivé analýze všech nasbíraných dat, dochází k závěrům, které vytvářejí návrhy pro řízení a prevenci stresu na pracovišti.
Subjektivní zkušenost studentů oboru Pedagogika volného času na TF JU se syndromem vyhoření
LÍVANSKÁ, Lucie
Diplomová práce se zabývá subjektivními zkušenostmi se stresem u studentů oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V teoretické části práce se věnuji odbornému popisu stresu, vysvětluji související pojmy jako jsou stresory. Dále se v této části zaměřuji na prožívání stresu a také na možnosti jeho zvládání. Z důvodu původního zaměření tématu práce vysvětluji i samotný pojem syndrom vyhoření. Následující praktická část popisuje průběh a výsledky výzkumného šetření. Výzkum je realizován pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. Na základě analyzování rozhovorů zjišťuji, jakou subjektivní zkušenost se stresem mají studenti vysoké školy. Ve výzkumu také poukazuji na to, jaké stresory na studenty působí, jak samotný stres prožívají a jaké obranné mechanismy využívají pro jeho zvládání.
Sekundární prevence stresu studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
VONDRÁŠKOVÁ, Hana
Diplomová práce pojednává o problematice stresu vysokoškolských studentů učitelských oborů. Zaměřuje se na duševní zdraví a psychickou odolnost budoucích učitelů, jejichž povolání patří z hlediska stresu a jeho zdravotních dopadů mezi rizikové. V rámci sekundární prevence zkoumá zvyklosti studentů v oblasti stress managementu, přičemž hodnotí účinnost jednotlivých zdraví prospěšných i neprospěšných antistresových technik. Práce téže mapuje vývoj zvládání zátěže studenty a zaměřuje se na stres jako faktor ovlivňující studijní úspěšnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.