Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu
Bayramová, Zuzana ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu Abstrakt Tématem této diplomové práce je Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu. Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla zejména jeho aktuálnost, jelikož v roce 2023 došlo k novelizaci české autorskoprávn Cílem této práce je komplexní představení a rozbor Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice) společně s příslušných změn české právní úpravy a analýza problematických aspektů v aplikační praxi, a to včetně pop při přijímání DSM směrnice. úvodu této diplomové práce je nejdříve přistoupeno k předložení důvodů, přijetí DSM směrnice vedly, a popisu jednotlivých změn právní úpravy učiněných před její účinností ve snaze vytvořit jednotný unijní digitální trh. Další kapitola se následně věnuje vymezení základních pojmů, které DSM směrnice užívá, s podrobnějším zaměřením na vývoj vymezení subjektu poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online. Rozsáhlá kapitola č. představuje stěžejní část této diplomové práce, jelikož se zabývá podrobným popisem a rozborem celé DSM směrnice. Jednotlivé podkapitoly popisují a analyzují jednotlivé části DSM směrnice s nejvýznamnější nedostatky, které mohou příslušná us praxi způsobovat....
Aktuální vývoj autorského práva v digitálním prostředí s důrazem na právní úpravu Evropské unie
Tuček, Jakub ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Aktuální vývoj autorského práva v digitálním prostředí s důrazem na právní úpravu Evropské unie Abstrakt Tato rigorózní práce navazuje na diplomovou práci z roku 2018 na téma Internet a autorské právo, která se obecně zabývala působností autorského práva v prostředí internetu a byla zakončena základním představením připravované reformy autorského práva na jednotném digitálním trhu v Evropské unii. Cílem této práce je proto reflektovat a analyzovat nejen výsledek této reformy, který byl v mezidobí na unijní úrovni završen a přehoupl se do fáze implementační na úrovni členských států, ale i jiný související vývoj, který se v oblasti autorského práva v posledních letech odehrál, s relevancí pro digitální prostředí a obecně informační společnost. Práce je systematicky rozčleněna do dvou části. První, více obecná část, vytváří teoreticko-právní základ práce, do kterého je zasazen následující výklad. První kapitola tak stručně představuje základní teoreticko-právní východiska pro autorské právo a odůvodnění jeho existence a nabízí přehled jeho hlavních právních pramenů relevantních pro digitální prostředí na třech úrovních: mezinárodní, unijní a české. Druhá kapitola se zabývá obecně vztahem autorského práva s jinými základními právy: nejprve rozebírá dotčené zájmy jednotlivých aktérů (od autorů přes producenty a...
Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv
Kocarová, Klára ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce "Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv" se zabývá současnými návrhy EU na modernizaci autorského práva. Pro účely této práce jsem zahrnula pod pojem "aktuální" návrhy a dokumenty publikované mezi lety 2015 a 2017 pro konzistentnost sledovaných cílů a úzkou provázanost mezi některými unijními dokumenty. Hlavním cílem této práce je představit stěžejní dokumenty, ať už přijaté nebo navrhované, sloužící k aktualizaci evropského autorského práva pro potřeby digitálního světa. Tato práce je rozdělena do osmi kapitol představující nejen samotné novelizační návrhy, ale také prostředí, do kterého budou zasazeny. Z toho důvodu se první tři kapitoly stručně věnují jednak představení základního pojmu autorského práva, ale i harmonizaci práv v EU a existujícímu legislativnímu rámci v Evropě (zahrnující mezinárodní smlouvy i opatření EU). V další kapitole představuji některé významné faktory, jako jsou digitalizace a internet ovlivňující autorského právo do takové míry, že se v některých směrech jeví jako zcela nekompatibilní s moderní dobou. Pátá kapitola poukazuje na hlavní cíl probíhající adaptace autorskoprávních norem, kterým je vytvoření jednotného digitálního trhu v rámci EU. Stěžejními částmi této práce jsou kapitola šestá a sedmá. Tzv. první autorskoprávní...
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Exceptions for Cultural Heritage Institutions under the Copyright Directive in the Digital Single Market
Koščík, Michal ; Myška, Matěj (spoluautor prezentace)
Dne 17. dubna 2019 vstoupila v platnost směrnice EU 2019/760 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice dle vlastních slov reaguje na rozvoj digitálních technologií, které umožnily nové druhy užití autorsky chráněných děl. Příspěvek se zaměří na dva právní instituty, jež jsou pro instituce kulturního dědictví asi nejvýznamnější. Jedná se o výjimku pro pořizování kopií děl institucemi kulturního dědictví (čl. 6) a pravidla pro užití a zpřístupnění děl nedostupných na trhu (čl. 8). Článek naváže na příspěvek autora z minulého ročníku.
Plný text: Koscik_fulltext - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Koscik_Myska_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Koscik_Myska_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Myska_Koscik_video - Stáhnout plný textMP4
Impact of the Directive on Copyright in the Digital Single Market on Libraries and Repositories
Myška, Matěj
Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří na ostatní ustanovení (zejména opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva, tj. zprofanovaný čl. 17, týkající se užívání chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a čl. 15. týkající se práv k publikacím). Příspěvek podává přehled a kritický rozbor možného dopadu těchto ustanovení a analyzuje možnosti českého zákonodárce při jejich implementaci.
Prezentace: Myska_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Myska_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Myska_video - Stáhnout plný textMP4
Selected Legal Aspects of the Digital Single Market
Stárková, Anna ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce) ; Vondráčková, Aneta (oponent)
"Vybrané právní aspekty jednotného digitálního trhu" se zabývá legislativní reakcí Evropské unie ("EU") na technologický vývoj, a to při příležitosti nedávno prováděného přezkumu Strategie pro jednotný digitální polovině přičemž se jedná zatím o nejpokročilejší víceletý plán v věku, jenž Evropská komise představila 6. května 2015, více než 10 let po otevření diskuze o konci roamingových poplatků, více než 20 let formálního dokončení vnitřního než 30 let po závazku Jacquesa Delorse zajistit jeho čtyři svobody. pod záštitou strategie řadu svých legislativních návrhů, jenž si kladou za c holisticky zrevidovat klíčové ovšem je, nadčasového legislativního rámce připraven věk koncepční hmotných a institucionálních základů, které následně slouží jako východisko pro posouzení současného doporučení pro jeho dosažení První část diplomové práce identifikuje a objasňuje fenomény tvořící právě teoretický a koncepční rámec jednotného digitální trhu. Druhá část posléze v vymezuje historické okolnosti a společenské události, které vedly k čímž zároveň mapuje prameny jednotného digitálního trhu v nich je i jednotný trh, jehož vtah k jednotnému digitálním trhu je předmětem zkoumání v druhé kapitole této části. Komparace hmotných a institucionálních aspektů obou konceptů odhaluje, co mají jednotný trh a jednotný digitální trh...
Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv
Kocarová, Klára ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce "Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv" se zabývá současnými návrhy EU na modernizaci autorského práva. Pro účely této práce jsem zahrnula pod pojem "aktuální" návrhy a dokumenty publikované mezi lety 2015 a 2017 pro konzistentnost sledovaných cílů a úzkou provázanost mezi některými unijními dokumenty. Hlavním cílem této práce je představit stěžejní dokumenty, ať už přijaté nebo navrhované, sloužící k aktualizaci evropského autorského práva pro potřeby digitálního světa. Tato práce je rozdělena do osmi kapitol představující nejen samotné novelizační návrhy, ale také prostředí, do kterého budou zasazeny. Z toho důvodu se první tři kapitoly stručně věnují jednak představení základního pojmu autorského práva, ale i harmonizaci práv v EU a existujícímu legislativnímu rámci v Evropě (zahrnující mezinárodní smlouvy i opatření EU). V další kapitole představuji některé významné faktory, jako jsou digitalizace a internet ovlivňující autorského právo do takové míry, že se v některých směrech jeví jako zcela nekompatibilní s moderní dobou. Pátá kapitola poukazuje na hlavní cíl probíhající adaptace autorskoprávních norem, kterým je vytvoření jednotného digitálního trhu v rámci EU. Stěžejními částmi této práce jsou kapitola šestá a sedmá. Tzv. první autorskoprávní...
Ochrana spotřebitele v EU
Vyleťalová, Tereza ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany spotřebitele v Evropské unii při nakupování na internetu. V první části se práce věnuje obecnému vymezení ochrany spotřebitele, je zde popsán vývoj, institucionální zajištění, nástroje a financování ochrany spotřebitele v EU. Následně se práce přesouvá na digitální trh Evropské unie, popisuje překážky bránící růstu online nakupování a strategie, které směřují k vytvoření jednotného digitálního trhu. Druhá část se zaměřuje na ochranu osobních dat, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, stávající právní předpisy upravující práva spotřebitelů na internetu včetně nových návrhů Evropské komise. Právě nové legislativní návrhy představují stěžejní část této práce a jsou hlavním předmětem zrealizovaného rozhovoru s expertem. Součástí šetření je dále dotazníkový průzkum týkající se zkušeností českých spotřebitelů s řešením sporů a online nakupováním a vybrané rozsudky Soudního dvora Evropské unie, které přispěly k jednotnému výkladu evropského práva v oblasti ochrany spotřebitele.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.