Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je poskytnout praktický náhled do právního rámce digitalizace autorskoprávních děl, jež jsou součástí sbírek a archivů veřejných a obecně-prospěšných institucí. Příspěvek se dále zaměří na nakládání s digitálními kopiemi děl, jež existují výhradně v digitální podobě (tj. nelze je digitalizovat) a existuje veřejný zájem na jejich zachování. Příspěvek analyzuje výjimky z autorského práva dle stávající právní úpravy a možný vývoj právního rámce pro digitální archivy v rámci připravovaného nařízení o jednotném digitálním trhu EU.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je podat účastníkům konference praktický náhled na přizpůsobení vnitřních norem výzkumných institucí požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů. S ohledem na skutečnost, že Nařízení vstoupí v účinnost šest měsíců po konání konference, lze očekávat, že otázka přenastavení vnitřních procesů a pravidel bude pro účastníky konference mimořádně aktuální. S ohledem na časový limit bude příspěvek zaměřen výhradně na problematiku výzkumných dat. Důraz bude kladen zejména na práva výzkumných subjektů a titulu veřejného zájmu na zpracování osobních údajů za účelem výzkumu.
Plný text: Fulltext_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Koscik_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Koscik - Stáhnout plný textMP4
Dopad obecného nařízení o ochraně osobních údajů na šedou literaturu
Koščík, Michal
V dubnu 2016 bylo přijato nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jež v zásadních principech vychází ze stávající právní úpravy, v mnohém ji však rozvádí a konkretizuje. Příspěvek má převážně přehledový charakter a zaměří se na novou úpravu povinností, jimž se budou muset správci repozitářů v horizontu nejbližších dvou let přizpůsobit. Příspěvek bude věnován zejména otázkám souhlasu se zpracováním údajů, informovanosti subjektu údajů, přebírání osobních údajů od třetích stran, možnostech zpracovávat a zveřejňovat některé osobní údaje i bez souhlasu dotčených osob a nově formulovanému právu být zapomenut.
Plný text: idr-1039_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1039_2 - Stáhnout plný textPDF; idr-1039_3 - Stáhnout plný textPDF
Doporučené rozdělení odpovědnosti za správu repozitáře mezi zaměstnance a zaměstnavatele
Koščík, Michal
Každá instituce, která provozuje digitální repozitář, musí učinit rozhodnutí, zda ponechat jeho naplňování přímo na zaměstnancích, kteří sdílený materiál tvoří, anebo zda přenechat správu repozitáře na specializovaném oddělení. S tím mimo jiné souvisí otázka, zda instituce přenechává autorům zaměstnaneckých děl právo s těmito díly dále nakládat (například je poskytovat třetím stranám), nebo zda vykonává majetková práva k zaměstnaneckým dílům vlastním jménem. Rozhodnutí o obou nastíněných otázkách musí být ve vzájemném souladu. Příspěvek shrne právní problémy vyplývající z nesprávně nastaveného systému zveřejňování (sdílení) zaměstnaneckých děl a dat. Cílem příspěvku jsou zejména praktická doporučení, jak formulovat interní normy upravující institucionální repozitáře a nastavit odpovědnost zaměstnanců za sdílená data.
Plný text: idr-938_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-938_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-938_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-938_4 - Stáhnout plný textMP4
Ochrana soukromí a anonymizace osobních údajů u repozitářů šedé literatury
Koščík, Michal
Aktuální trendy v judikatuře Evropského soudního dvora nasvědčují skutečnosti, že i osoba, která systematicky zpracovává dokumenty do repozitáře, může být zpracovatelem osobních údajů. Provozovatel repozitáře pak může čelit požadavkům na anonymizaci nebo odstraňování informací z metadat vedoucích k nalezení osobních údajů konkrétních osob. Cílem příspěvku je poskytnutí praktických instrukcí, jak postupovat v obdobných případech.
Plný text: idr-805_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-805_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-805_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-805_3 - Stáhnout plný textMP4
Právní odpovědnost provozovatele repozitáře šedé literatury
Koščík, Michal
Příspěvek se věnuje právnímu postavení subjektů provozující dokumentové repozitáře ve vztahu ke specifickým pravidlům odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti.
Plný text: idr-688_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-688_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-688_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Koscik - Stáhnout plný textMP4
Jaké podmínky musí splňovat autorské dílo, aby mohlo být zařazeno do veřejně přístupného repozitáře?
Šavelka, Jaromír ; Koščík, Michal
Problematika posuzování způsobilosti autorských děl ke zpřístupnění ve veřejném repozitáři. Způsob posuzování lze formalizovat tak, aby mohl být mechanicky vykonáván i osobou bez právnického vzdělání. Existuje okruh vlastností díla, jejichž posouzením je možno dílo zařadit do jedné z kategorií – vhodné pro zpřístupnění, nevhodné pro zpřístupnění bez svolení určitého okruhu osob, vhodné k dalšímu posouzení. Bude osvětleno jak přiřadit konkrétní autorské dílo k jedné ze tří výše uvedených skupin. Postup představuje stromová struktura jednoduchých otázek.
Plný text: nusl-_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-_2 - Stáhnout plný textPDF; nusl-_4 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-_1 - Stáhnout plný textMP4
Creative Commons Licenses within the Czech Legal System
Koščík, Michal ; Šavelka, Jaromír
Plný text: nusl-42872_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-42872_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-42872_3 - Stáhnout plný textMP4

Viz též: podobná jména autorů
8 Koščík, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.