Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 602 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Levicový terorismus: případ Rudých Brigád v Itálii a Frakce Rudé armády v Německu
Budilová, Michaela ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Hájek, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem levicového terorismu v Itálii a Západním Německu, dvou západních demokracií, kde se terorismus rozvinul více než kdekoli jinde v Evropě. V prostředí politických, sociálních konfliktů a radikalizace protestů proti vládnímu establishmentu vznikly teroristické organizace, včetně Rudých brigád (RB) v Itálii a Frakce Rudé armády (RAF) v Západním Německu. Pro tuto diplomovou práci byly tyto organizace zvoleny z důvodu svého význačného postavení, dlouhodobého trvání a vlivu, který v oblasti levicového terorismu získaly. Ve srovnávací analýze se práce pokouší současně prolínat tři různé analytické úrovně: socio-politické kontexty Itálie a Západního Německa (makro - úroveň), zaměření se na obě teroristické skupiny a jejich organizační dynamiku (mezo - úroveň) a ideologii a motivace teroristů (mikro - úroveň). Cílem této práce je prozkoumání a vhled do organizací RB a RAF z hlediska ideologie a popsání faktorů, které stály za vzestupem a pádem těchto teroristických organizací.
Remembering another country's past: a comparative study into how Third Culture Kids can expand our understanding of German collective memory
González González, Mafalda Inés ; Testa, Alessandro (vedoucí práce) ; Kovtiak, Elisabeth (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývala tématy dětí třetí kultury (TCK) a německé kolektivní paměti. Hlavním cílem této studie bylo porovnat narativní a diskurzivní podobnosti a rozdíly mezi TCK a jejich místními vrstevníky (Non-TCK) při diskusi o německé kolektivní paměti. Přehled literatury nastínil koncepty TCK a kolektivní paměti, speciálně německé kolektivní paměti. Prostřednictvím kreativních kvalitativních výzkumných metod byly provedeny rozhovory se čtyřmi Non-TCK a pěti TCK, v nichž byli požádáni, aby ze souboru 60 fotografií vybrali pět, které pro ně představují německou kolektivní paměť. Po prozkoumání obsahů, které účastníci vybrali jako německou kolektivní paměť, odhalila tematická a diskurzivní analýza různé narativy skryté v rozhovoru. Ačkoli je možné tvrdit, že všichni účastníci měli podobné hodnocení odpovědnosti, kterou by Němci měli mít za svou minulost, TCK očekávala další zapojení německých občanů do politicky aktivní činnosti. Z diskurzivního hlediska představovaly Non-TCK vzhledem k obtížnému tématu výzkumu napětí, v němž se TCK dokázaly lépe orientovat.
Augustus - Napoleon - Mussolini - Hitler
Porsch, Michal ; Kepartová, Jana (vedoucí práce) ; Foltýn, Dušan (oponent)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s historickými paralelami mezi vládami princepse Augusta, Napoleona Bonaparta, Benita Mussoliniho a Adolfa Hitlera. Práce se soustředí také na propagandu a sebeprezentaci jednotlivých politiků a na inspiraci římským státem v moderních dějinách. První část práce je věnovaná životům všech zmíněných osobností, jejich cestě k moci, hlavním politickým krokům a postupům, které za své vlády využívali. Je zde zmíněn i kulturní vývoj jednotlivých států pod vládami těchto politiků. Důležitým prvkem, který je přítomen v celé práci, je Augustův odkaz na pozdější politické a kulturní dějiny, na které měla Augustova vláda poměrně značný vliv. Následně se na základě nastudovaných pramenů a literatury práce věnuje komparaci jednotlivých vlád, hledá podobnosti a rozdíly, hodnotí, zda se jedná o vědomé využívání Augustových politických kroků. Hlavním cílem práce je ukázat, zda se Augustův odkaz v pozdějších dějinách využíval záměrně a jeho politické postupy se staly předlohou pro další generace, nebo zda jde spíše o shodu okolností. Tato práce sleduje i způsoby, jakými byla Augustova osobnost a vláda reflektována napříč staletími. Výsledkem práce je prezentovat možné spojitosti mezi vládami osobností, jež mezi sebou dělí mnoho set let lidského vývoje. Práce by měla čtenáře přimět...
Srovnání vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu se zaměřením na téma odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce a jeho didaktické pojetí
Křesinová, Aneta ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu se zaměřením na zpracování tématu odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce. Teoretická část je věnovaná charakteristice vzdělávacích systémů obou zemí (v případě Spolkové republiky Německo na příkladu spolkové země Severní Porýní Vestfálsko), předmětu dějepis v českých i německých kurikulárních dokumentech a obsahu ve vybraných učebnicích. V další kapitole jsou rozebrány učebnice z hlediska prezentace učiva formou slovní a názornou, dále z hlediska aparátu orientačního a řídícího osvojování učiva. Následuje kapitola o historickém pozadí česko-německých vztahů. Analytická část práce zahrnuje obsah a uchopení tématu v českých i německých učebnicích, rozbor pracovních částí učebnic a dotazníkové šetření. V poslední části jsou navržené možnosti výuky o tomto tématu. Cílem diplomové práce je srovnat vybrané české a německé učebnice dějepisu z hlediska struktury, prezentace učiva či obsahu. Stěžejním cílem práce je srovnání zpracování tématu odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce v obou učebnicích. KLÍČOVÁ SLOVA učebnice, srovnání, odsun německého obyvatelstva, vyšší gymnázia, Česká republika, Spolková republika Německo, Severní Porýní-Vestfálsko
Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen Kooperation im Kulturbereich
KLUTHE, Lena Theresa
In dieser Arbeit soll es um Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen grenzüberschreitenden Kooperation im Kulturbereich gehen. Daher soll in dieser Arbeit das deutsch-französische Festival der Bühnenkunst PERSPECTIVES näher beleuchtet werden, das ein wichtiges Kulturereignis in der Großregion darstellt. Diesbezüglich soll herausgearbeitet werden, wie gut oder schlecht die Kooperation funktioniert, welche Aspekte bereits eine gute Funktionsweise und insbesondere ein gutes Zusammenwirken der beteiligten Gruppen entwickelt haben und wo noch Handlungsbedarf bezüglich weiterer Potenziale besteht. Außerdem sollen die Herausforderungen, mit denen sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konfrontiert sieht, herausgearbeitet werden.
Fenomén ilegálního stahování - porovnání českého a německého přístupu
Štuksová, Natálie ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce Téma: Fenomén ilegálního stahování - porovnání českého a německého přístupu Anglicky: The phenomenon of illegal downloading - a comparison of Czech and German approaches Autor: Natálie Štuksová Studijní program: Česko-německá studia Vedoucí práce: PhDr. Alena Zelená, PhD. Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje tématu ilegálního stahování. Jsou v ní porovnávány dva odlišné přístupy k této problematice, a to sice ze strany České republiky a Německa. V Německu je nelegální stahování postihováno mnohem přísněji než v České republice. Také právní rámec, který stanovuje, co je považováno za nelegální stažení je v Německu mnohem striktnější. Cílem této práce je zjistit příčiny, které způsobují odlišný přístup k ilegálnímu stahování v těchto zemí, které jinak sdílejí řadu podobností. Práce se také snaží odborně zanalyzovat fenomén, s kterým se v běžném životě setká téměř každý uživatel internetu. Práce dochází k závěru, že nejzásadnější příčinou je odlišná novodobá historická zkušenost. Německo má narozdíl od České republiky více než 70letou tradici s demokratickým zřízením, zatímco v České republice působil socialistický nesvobodný režim do roku 1989. Ostatní příčiny jako například postoj společnosti k této problematice nebo právní úprava pramení právě z odlišné historické zkušenosti. Jako...
Boj proti dezinformacím v České republice a Spolkové republice Německo
Čevela, Tomáš ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Lizcová, Zuzana (oponent)
Předložená práce se zabývá bojem České republiky a Spolkové republiky Německo s dezinformacemi. Vzniká na pozadí konvenčního válečného konfliktu, invaze Ruské federace na Ukrajinu. Ruská federace zároveň v rámci hybridní války využívá informačního prostoru k rozšiřování svého vlivu v Evropě. Práce porovnává prostředky a postup obou států při potírání dezinformací, konkrétně komparuje legislativní rámec obou států, jejich instituce a jejich mezinárodní spolupráci. Práce došla k závěru, že v mnoha aspektech Česká republika za Německem zaostává. Oba státy sice mají podobný přístup v zakládání resp. zmocňování státních institucí k boji proti dezinformacím a v mezinárodní spolupráci. Nicméně Česká republika na rozdíl od Německa zatím nemá účinnou legislativu, která by umožňovala dezinformace potírat a neinvestuje prostředky do občanského vzdělávání a do výzkumných projektů.
Změny v německé zahraniční politice po ruské invazi na Ukrajinu
Čepelková, Kristýna ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Jeřábek, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu německé zahraniční politiky. Zásadní otázkou, kterou se práce zabývá, je Jaké důvody vedou Německo ke změně v zahraniční politice? Pomocí analýzy faktorů, které v roce 1991 vedly Spolkovou republiku k účasti na (z pohledu mezinárodního práva nelegální) operaci Allied Force, a změnily tak německou zahraniční politiku, zjišťuji, jaké důvody sehrály roli v rozhodování spolkových politiků o pomoci Ukrajině v jejím boji s Ruskem. SRN dlouhodobě neposílala zbraně a vojenský materiál do válečných zón, proto přistoupením na pomoc Ukrajině znovu změnila směřování své zahraniční politiky. Z provedené analýzy vyplývá, že pro německou zahraniční politiku jsou určující především tři skupiny důvodů, a to normativní - "nikdy sami" a "nikdy znovu". Dalším důvodem je závazek vůči mezinárodním a evropským institucím, a nakonec i vlastní zájmy Německa. Při rozhodování, zdali se přidat ke světové pomoci Ukrajině, tím však porušit svoji zahraniční politiku, hrály roli dva normativní koncepty vycházející z komplikované německé minulosti. Berlín "nikdy znovu" (nie wieder) nechce vést válku nebo způsobit další Auschwitz a nechce být již "nikdy sám" (nie wieder allein). Ke změně v německé zahraniční politice došlo i proto, že Spolková republika a její politici si uvědomují své...
Ohrožení Irska Spojeným královstvím během 2 světové války, Test teorie nárazníkového státu
Burian, Tomáš ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Strach ze smrti státu bývá vnímán jako nejdůležitější motivace pro jejich akce, kvůli tomu je to velmi důležitým tématem nejen pro samotné státy. Co kdyby se stát dostal do smrtelného nebezpečí bez vlastního přičinění, pouze kvůli svojí geografické poloze? Měly by se státy bát o svou bezpečnost kvůli tomu, že se ocitnou mezi dvěma rivaly? Na takové případy se zaměřila Tanisha Fazal a vytvořila kolem těchto otázek teorii. Podle její teorie se mnoha státům, které se nacházely mezi dvěma rivaly, kvůli jejich poloze zvýšilo ohrožení jejich bezpečnosti a často poté ze stejného důvodu zemřely. Cílem této práce je rozšířit kvantitativní testování Fazal o případ, který ona sama do své teorie nezahrnula a zároveň teorii kvalitativně otestovat. Teorie je testována na případu Irska mezi roky 1923 až 1955. Na základě analýzy historických dat zjišťujeme, zdali byla geografická poloha Irska mezi dvěma rivaly, Německem a Spojeným královstvím, důvodem zvýšeného ohrožení jejich bezpečnosti, primárně ze strany Spojeného království. Během historické analýzy zmíněného časového období nacházíme důkazy potvrzující naše očekávání určená v hypotézách a díky tomu se potvrzuje teorie Tanishy Fazal v případě Irska.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 602 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.