Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prevalence a informovanost o škodlivosti užívání alkoholu těhotných žen- klientek Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze
Symonová, Petra ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Doležalová, Pavla (oponent)
ASBTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Petra Symonová Obor: Adiktologie Vedoucí práce: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Počet stran: 77 Název diplomové práce: Užívání alkoholu v těhotenství. Prevalence a informovanost o škodlivosti užívání alkoholu těhotných žen-klientek Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Abstrakt: Východiska: S narůstajícím trendem užívání alkoholu v populaci, se také zvyšuje počet žen, které jsou závislé na alkoholu i v těhotenství. Jelikož se ale za svůj problém stydí a mají obavy z odsouzení jejich chování společností, nepřiznají se a problém se dál snaží skrývat, a tudíž jej není možné včas podchytit a začít řešit. Alkohol konzumovaný v průběhu těhotenství matkou, může ublížit nejen jí ale i jejímu plodu. Jelikož se neví přesné množství, které je "bezpečné", měla by být gynekology doporučována úplná abstinence. Tento fakt se ale v mnohých případech bohužel vymyká skutečnosti. Cíle práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit prevalenci užívání alkoholu u těhotných žen. Dalšími cíli bylo zjistit, jaké jsou znalosti těhotných žen o problematice užívání alkoholu v těhotenství, kde a zda jsou informovány těhotné ženy o škodlivosti užívání alkoholu v průběhu těhotenství a zjistit, zda je zdraví plodu motivačním faktorem těhotných žen, které vede k přerušenému užívání alkoholu v průběhu těhotenství....
Fetální alkoholový syndrom - vliv abúzu alkoholu v těhotenství na raný psychomotorický vývoj dítěte
Mrázová, Kateřina ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Hrdličková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se věnuje negativním důsledkům abúzu alkoholu v těhotenství na raný psychický vývoj dítěte. Mapuje problematické oblasti vývoje dětí, které byly prenatálně vystaveny působení alkoholu. Teoretický přehled klíčových informací z oblasti fetálního alkoholového syndromu je doplněn o kvalitativní empirickou část, která zahrnuje čtyři kazuistiky dětí ve věku 6-72 týdnů, jejichž matky užívaly alkohol v průběhu těhotenství. Ve vývoji těchto dětí se objevují různé problematické oblasti, zejména růstový deficit, opožděný psychomotorický vývoj (zvláště v oblasti řeči, hrubé motoriky a sociálního chování), poruchy pozornosti a poruchy s příjmem potravy. Tyto projevy odpovídají kategoriím uváděným v odborné literatuře, ale u každého dítěte se projevují v různé míře a četnosti. Klíčová slova: alkohol, fetální alkoholový syndrom, spektrum vrozených alkoholových poruch, raný psychomotorický vývoj

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.