Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,845 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi
Mikulka, Martin ; Kotáb, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá Plánem na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi, který je také někdy nazýván jako NextGeneration EU. Jde o jedno z opatření, které bylo přijato na úrovni Evropské unie v reakci na koronavirovou krizi a její dopady za účelem podpory obnovy hospodářství členských států EU. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat, jaké jsou právně-ekonomické aspekty unijního nástroje přijatého pod názvem Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi, nebo také NextGeneration EU, a jeho fungování. Diplomová práce se dělí na dvě velké sekce. První sestává z částí 1. až 3. a druhá z částí 4. a 5. V první deskriptivně-analytické sekci dochází nejprve k popisu makroekonomických zákonitostí krizí a možných reakčních kroků na ně, aby bylo vysvětleno, jakým způsobem je, hlavně ve fiskální oblasti, možné reagovat na krize, kterým čelí hospodářství, a to se vzetím v potaz specifik Evropské unie. Následně jsou popsány tradiční fiskálních nástroje EU, tedy zejména víceletý finanční rámec a rozpočet EU, a dochází k analýze, do jaké míry je možné těmito nástroji reagovat na krizové situace jako třeba právě na koronavirovou krizi. Dopady koronavirové krize jsou podrobeny taktéž stručnému zhodnocení. Druhou sekci tvoří části 4. a 5., ve kterých probíhá podrobná analýza Plánu na...
Společná obranná politika v kontextu práva EU
Syruček, Václav ; Říha, Michal (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
177 Společná obranná politika v kontextu práva EU Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá společnou obrannou politikou v kontextu práva EU. Společná obranná politika je zatím nevytyčená oblast společné obranné a bezpečnostní politiky EU. První část práce je věnována nutné teorii bezpečnostní politiky, teoretickému konceptu grand strategy, strategii odstrašování a stručným dějinám bezpečnostní integrace Evropy, až po vznik Evropské unie, a čím dál extenzivnější právní úpravě oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky. Zvláštní důraz je kladen na představení v České republice méně známých konceptů, jako je teorie grand strategy, teoretický přístup k formování strategie ends-ways-means, a výzkumu míru. Mír je v práci nazírán jako ideální stav, který ale sám o sobě potřebuje širší teoretický výzkum. Pochopení teorie míru je důležité pro chápání kroků, které Evropská unie musí podnikat směrem k potenciálním spojencům a systémovým protivníkům, aby zabezpečila svou suverenitu, demokracii a život, zdraví a majetek svých občanů a obyvatel. Pozitivní mír je budován pomocí soft power a mezinárodní kooperace. Negativní mír je udržován pomocí hard power a strategie odstrašování. Následující části práce jsou věnovány úpravě společné bezpečnostní a obranné politiky v primárním právu EU, zejména Smlouvě o Evropské...
Unijní právní nástroje na ochranu oznamovatelů
Kalová, Adéla ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Exner, Jan (oponent)
Unijní právní nástroje na ochranu oznamovatelů Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany oznamovatelů v rámci Evropské unie, se zvláštním důrazem na pohled Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. V kontextu dané problematiky provádí práce též analýzu přístupu Evropského soudu pro lidská práva, který se k ochraně oznamovatelů v minulosti prostřednictvím své judikatury mnohokrát vyjadřoval. Ten na danou problematiku pohlíží z pohledu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, pro hledání odpovědí na otázky efektivního poskytování právní ochrany oznamovatelů jsou však jeho rozhodnutí relevantním zdrojem informací. V dalším diplomová práce analyzuje provedenou transpozici směrnice do českého právního řádu zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. K vyvození závěrů o souladnosti transponované právní úpravy České republiky s unijní úpravou byla provedena komparativní analýza s rakouským, německým a slovenským právním řádem. Provedená analýza odhaluje dílčí rozdíly v přístupu k transpozici a implementaci mezi těmito členskými státy Evropské unie. Cílem práce je pak přinést objektivní pohled na efektivitu právních nástrojů zvolených k zajištění ochrany oznamovatelů v kontextu právních řádů...
Evropeizace českých, polských a slovenských medií v kontextu tří krizí
Rosenfeldová, Jana ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Gregor, Miloš (oponent) ; Havlík, Vlastimil (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na zjištění úrovně a podoby evropeizace českých, polských a slovenských médií v intenzivních fázích tří krizí - migrační krize, pandemie koronaviru a války na Ukrajině. Teoretickým východiskem práce jsou přitom teorie veřejné sféry, jejíž funkční varianta je v kontextu "evropského komunikačního prostoru" považována za prostředek, resp. nutnou podmínku k odstranění nejrůznějších deficitů Evropské unie, zejména deficitu demokratického. Z různých přístupů ke konceptualizaci tzv. evropské veřejné sféry je pro výzkum v této práci volen přístup evropeizační, jehož perspektivou je evropská veřejná sféra chápána jako síť národních veřejných sfér, které se stále více "evropeizují", a jenž se při empirických snahách o detekci evropské veřejné sféry opírá o jednotlivá národní média. Paralelní kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza příspěvků publikovaných na sociální síti Facebook šesti českými, polskými a slovenskými mainstreamovými médii v počátečních fázích jednotlivých krizí zjišťuje různé úrovně evropeizace napříč krizemi, které reflektují odlišnou úroveň kompetencí, jimiž EU v jednotlivých krizích disponovala. Zároveň ukazuje, že unijním tématům a aktérům se podařilo prosadit i v rámci facebookových agend jednotlivých zpravodajských médií, tedy v prostředí, které se...
Podpora rozvoje lidských zdrojů v malých a středních českých podnicích prostřednictvím strukturálních fondů
Bumbálková, Veronika ; Krištof, Martin (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Cílem této práce je analýza možností využití strukturálních fondů pro rozvoj českých malých a středních podniků se zaměřením na oblast podpory rozvoje lidských zdrojů. Teoretická část práce je zaměřena na strukturu fondů v programovém období 2004 – 2006 a projektový cyklus. Praktická část je zpracována jako případová studie pro program Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Vašstav.
Harmonizace zdaňování korporací v EU
Skalická, Hana ; Sadovský, Zdeněk (vedoucí práce)
Po vstupu do Evropske Unie problematika dani dostala a stale dostava zcela novy raz. Vytvari se tak uplne jine pravni prostredi, a to nejen v Ceske republice, ale i v Evropske unii samotne, kde az doposud byly harmonizovany pouze neprime dane. Prime dane jsou zatim ponechany plne v kompetenci clenskych stat.. Objevuji se v.ak tlaky na harmonizaci i tohoto odvetvi. Dan z pridane hodnoty je jednim z nejcastejsich predmetu spou u Evropskeho soudniho dvora v Lucemburku a stale vetsiho vyznamu nabyvaji i jeho rozsudky v oblasti primych dani. Dojde i zde k tak vyznamne harmonizaci jako na poli dani neprimych? Aby se pripadny investor mohl objektivne rozhodnout, do ktere spolecnosti investovat a proc, musi mit moznost tyto spolecnosti objektivne porovnat. A jednim z rozhodujicich kriterii je ucite velikost zisku po zdaneni a na to navazujici pripadna vyplata dividend. Pokud se budou uplatnovat uzne zpusoby zdaneni v ruznych clenskych statech, nebude moznost podniky z ruznych censkych statu objektive srovnat. Cilem teto disertacni prace je na zaklade vyzkumu provedeneho ve vecech 27 censkych statech Evropske unie ohledne zdanovani korporaci navrhnout metodu, jak harmonizovat zdanovani korporaci tak, aby byly odstraneny prekazky, ktere brani spolecnostem pri bchodovani na jednotnem trhu a aby byly minimalizovany naklady korporaci na splneni danovych pozadavku jednotlivych clenskych statu. K dosazerni tohoto cile byly zvoleny tri dici cile: .. analyza zdanovani korporaci v jednotlivych clenskych statech Evropske unie na zaklade vyzkumu provadeneho ve vsech 27 .censkych statech, .. analyza navrhu Evropske komise ohledne harmonizace zdanovani spolecnosti, .. navrzeni vlastni metody harmonizace zdanovani spolecnosti v Evropske unii. V zaveru teto disertacni prace jsou zdurazneny jeji prinosy pro vedu, praxi a pedagogickou cinnost.
Financování projektů z fondů EU
Dostál, Tomáš ; MBA, Martin Macháček, (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti financování konkrétního projektu v podniku z fondů Evropské unie. Teoretická část popisuje jednotlivé fondy a politiky EU. V této části jsou rovněž definovány základy z oblasti projektového managementu. Cílem praktické části je vypracování studie proveditelnosti projektu, který bude spolufinancován z evropských fondů a následné zhodnocení celého procesu. V závěru práce je zpracován postup podání žádosti z operačního programu Podnikání a inovace prostřednictvím agentury CzechInvest.
Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty
Chytka, Miroslav ; Hromádka,, Vít (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce na téma „Regionální a strukturální politika EU – ekonomické a právní aspekty“ je popis všech důležitých aspektů regionální politiky EU a představení této politiky v rámci zcela konkrétního dotačního projektu.
Přehled a rozdělení legislativních dokumentů evropské unie v oblasti civilního letectví
Koláček, Lukáš ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu a rozdělení legislativních dokumentů v oblasti civilního letectví platných v Evropské unii podle jejich obsahu.
Financování z ESF
Kalousková, Dita ; Krištoforyová, Jana (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je objasnit fungování strukturálních fondů EU a především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v období 2007 - 2013. Práce se snaží systematicky postihnout téma regionální politiky - od jejího samotného principu až po konkrétní využití jejích nástrojů za účelem splnění vytýčených cílů. Práce má poskytnout praktické informace a rady pro potenciální žadatele o dotaci a zároveň vyjmenovat rizika a nástrahy, které mohou vzniknout v kterékoliv fázi projektového cyklu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,845 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.