Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,449 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Platform governance triangle: The case of the EU Regulation on preventing the dissemination of illegal terrorist content online
Miksová, Karolína ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Rosendorf, Ondřej (oponent)
Magisterská diplomová práce se zabývá vztahem mezi Evropskou unií a soukromými aktéry a soustředí se na představení debaty kolem Nařízení Evropské unie o prevenci šíření teroristického obsahu online. Magisterská diplomová práce aplikuje analytický rámec "platform governance triangle" a snaží se odpovědět na otázku, zdali je možné, aby Nařízení Evropské unie bylo efektivní. Výzkum tvrdí, že efektivita Nařízení závisí na kompetencích jednotlivých aktérů, legitimity Nařízení a toho, zda bylo diskutováno během rozhodovacího procesu a v neposlední řadě na tom, jaká byla dynamika mezi aktéry během negociací a jaké monitorovací a donucovací prostředky jsou nastaveny. Výzkum ukazuje, že Evropská unie je velmi kompetentní v nezávislosti, reprezentativnosti a expertíze díky práci Evropských specializovaných agentur. Soukromí aktéři mají zase jedinečné kompetence omezit šíření teroristického obsahu na Internetu. Díky obsahu Nařízení a tomu, že se do rozhodovacího procesu zapojili různí aktéři, by bylo možné považovat Nařízení za legitimní. Na závěr, Evropská unie nastavila takové monitorovací a donucovací mechanismy, díky kterým by bylo možné považovat Nařízení za efektivní. Klíčová slova protiteroristická politika, Evropská unie, soukromé subjekty, platform governance triangle, teroristický obsah online...
Different Social and Economic Strategies Taken in Spring 2020 in Response to the Covid-19 Pandemic and Their Medium-term Economic Consequences across the EU Countries
Stuchlík, Jan ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Pintera, Jan (oponent)
Tato práce popisuje opatřenı́přijatá zeměmi EU během jara 2020 proti pandemii COVID-19 a vysvětluje vlivy těchto opatřenı́ na nezaměstnanost a ekonomický růst s využitı́m regresnı́ analýzy na panelových datech. Porovnáváme rozdı́lné přı́stupy těchto zemı́. Většina restrikcı́ způsobila růst v nezaměstnanosti a pokles v ekonomickém růstu. Vlivy na nezaměstnanost se často projevily se zpožděnı́m, někdy až po třech měsı́cı́ch. Největšı́ záporný vliv na zaměstnanost v EU měly zákazy shromažďovánı́ve vnitřnı́ch prostorech, doporučenı́k omezenı́ pohybu a uzavı́ránı́ obchodů. Uzavı́ránı́ základnı́ch škol, ubytovacı́ch zařı́zenı́ a zákázy shromažďovánı́ve vnitřnı́ch prostorech měly největšı́záporný vliv na růst HDP. Změny v ekonomickém růstu nebyly přı́mo úměrné počtu osob nakažených nemocı́COVID-19. Nebylo prokázáno, že země, které zavedly rozsáhlá opatřenı́, se potýkaly s většı́mi ekonomickými ztrátami než země s mı́rnějšı́mi opatřenı́mi. 1
Vliv Visegrádské skupiny na jednání o VFR 2014-2020 a 2021-2027
Němcová, Ivanna ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Vykoukal, Jiří (oponent)
Základní idea koexistence současných středoevropských států v rámci jednoho geopolitického prostoru má svůj počátek již ve 14. století, kdy panovníci Čech, Polska a Uher našli a formulovali společný zájem na vzájemné spolupráci v obraně proti habsburské mocenské expanzi. Formalizovaná podoba spolupráce byla později realizovaná v rámci Rakouské a následně Rakousko-uherské monarchie. Dominantní role Rakouska zanikla rokem 1918 s rozpadem Rakousko-Uherské monarchie, jako jeden z výsledků první světové války. Současné Visegrádské uskupení pak vzniklo jako potřeba reagovat na nové výzvy, kterým musely tyto státy čelit v geopolitickém uspořádání Evropy. Při uskutečňování realistické politiky se Visegrádská skupina může stát významnou silou, nejen v rámci EU, schopnou hájit ekonomické, vojenské i politické zájmy svých členů. Prosazování ekonomických a národních zájmů jednotlivých členů Visegrádské skupiny lze umocnit vzájemnou spoluprací v rámci Evropské unie, především při projednávání dlouhodobých rozpočtů Evropské unie. Dlouhodobý rozpočet Evropské unie (Víceletý finanční rámec) je základním dokumentem EU, který určuje její dlouhodobé priority a umožňuje EU dosahovat deklarovaných cílů. Cílem mé práce je prozkoumat možnosti a efektivitu vzájemné koordinace při prosazování specifických zájmů států...
Investiční politika Evropské unie - ochrana přímých zahraničních investic
Štamberk, David ; Šmejkal, Václav (oponent)
Investiční politika Evropské unie - ochrana přímých zahraničních investic Anotace Jednou ze změn, které s sebou přinesla Lisabonská smlouva, je výslovné zařazení přímých zahraničních investic a jejich ochrany do společné obchodní politiky Evropské unie. Ta je jednou z oblastí výlučných pravomocí EU. Evropská unie následně přistoupila ke sjednávání dvoustranných dohod upravujících mimo jiné i investiční problematiku. Nevyhnula se přitom ani kontroverzím a negativní publicitě, která provázela a provází zejména TTIP a CETA. Tato práce si klade za cíl analyzovat investiční politiku EU a vzájemnou interakci jejích orgánů s členskými státy, jakož i třetími subjekty. Po obecném úvodu do problematiky mezinárodního práva ochrany investic a práva EU (kapitoly II. a III.) je věnována pozornost problematice ochrany zahraničních investic na vnitřním trhu. Tento režim je následně srovnáván s režimem DPOI (kapitola IV.). Pozornost je pak upřena směrem k vnějším vztahům EU na poli ochrany investic. Její pravomoc je podrobena bližší analýze (kapitola V.) a jsou též rozebírány dosavadní výsledky snah Komise a EU jako takové (kapitola VI.). Děje se tak i s ohledem na možné dopady zahraničních investic z hlediska ochrany lidských práv a životního prostředí v hostitelském státě.
Role orgánů soudní moci v procesu integrace Spojených států amerických a Evropské unie
Zelený, Jan ; Kindlová, Miluše (oponent)
Role orgánů soudní moci v procesu integrace Spojených států amerických a Evropské unie Role justice ve zkoumaných integračních procesech sehrála významnou roli. Konkrétní projevy této role je zajímavé studovat nejen pro lepší představu o historickém vývoji a dějinách obou celků, ale také pro pochopení jednoho z principů fungování nadstátní pospolitosti - případy tendence legislativy k nečinnosti a její substituce právě justicí. V příslušných částech práce jsou zkoumány příčiny této nečinnosti a je rozebírána také případná "úmyslná nečinnost", neboli pro volené zástupce výhodná delegace určitých kroků na soudy a soudce. Práce porovnává, jak Soudní dvůr Evropské unie a Nejvyšší soud Spojených států amerických ovlivnily či dokonce umožnily úspěšné sjednocování EU a USA. Zajímavým faktem přitom může být, že zatímco Nejvyšší soud zastával při prosazení silné centrální moci spíše podpůrnou roli, Soudní dvůr lze označit za hlavního hybatele evropské integrace. Práce obsahuje řadu konkrétních případů soudní normotvorby a rovněž poltických rozhodnutí činěných soudy. Lze se dočíst, jak soudy svými rozhodnutími podstatným způsobem měnily fungování obou celků a životy jejich občanů. Lze uzavřít, že v současnosti jak Soudní dvůr, tak pochopitelně i Nejvyšší soud, ve svých rukou třímají velkou moc a prestiž....
Types of corruption and anti-corruption strategies in Ukraine
Smorodina, Sofia ; Frič, Pavol (vedoucí práce) ; Ochrana, František (oponent)
The thesis investigates corruption and the anti-corruption strategies. Focusing on the case study of Ukraine, it is shown how corruption can affect society and what particular measures can be undertaken for tackling this phenomenon. It is illustrated that the current level of corruption in Ukraine is high in all fields of public management: the customs and taxation systems, law enforcement agencies, the judicial system, business, and so on. The analysis of the Ukrainian government's anti-corruption strategies reveals that they are based primarily on deregulation, demonopolization, the creation of a strong institutional environment, and digitalization. In recent years, Ukraine has been able to achieve institutional advancements through the creation of new anti-corruption bodies and has initiated digitalization as a new strategic direction against corruption. However, none of these activities have brought tangible results so far. The thesis analyzes why the government's anti-corruption strategies have been fruitless to date and how the situation might develop in the future. Keywords anti-corruption strategies, bribery, corruption, European Union, institutional reforms, public officials, Ukraine. Abstrakt Práce zkoumá korupci a protikorupční strategie se zaměřením na případovou studii Ukrajiny. Je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,449 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.