Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky motorických testů u dětí ze základní školy
Vosáhlová, Jana ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Opatrná Novotná, Irena (oponent)
Autor: Bc. Jana Vosáhlová Název: Vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky motorických testů u dětí ze zá- kladní školy. Cíl: Cílem práce je zjistit vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky motorických testů, konkrétně na výsledky testové baterie UNIFITTEST (6-60) a na volnočasovou po- hybovou aktivitu dětí ze základní školy ve věku mezi 9-14 lety a tyto získané výsledky porovnat s výsledky již dříve provedené studie, která byla uskutečněna v období, během kterého probíhala výuka tělesné výchovy běžným způsobem. Metody: Studie se zúčastnilo celkem 87 dětí ve věku od 9 do 14 let (47 dívek a 40 chlapců) ze ZŠ Husova 170 v Jičíně. Žáci byli testováni pomocí testové baterie UNIFITTEST (6-60) z motorických testů (skok daleký z místa, opakované lehy-sedy, vytrvalostní člunkový běh, člunkový běh) a somatických měření. Kvůli uzavření škol z důvodu vážné epidemiologické situace, ale nebylo možné dokončit celou motorickou testovací baterii. Další součástí studie pak bylo dotazníkové šetření zaměřené na volno- časovou aktivitu dítěte během období koronaviru a letních prázdnin. Výsledky: Negativní vliv absence tělesné výchovy se projevil jen v případě některých motorických testů → u dívek nejmladší věkové skupiny ve výsledcích vytrvalostního člunkového běhu a člunkového běhu a u chlapců stejného...
Studium redoxních reakcí a adsorpce 4-nitrofenyltriazolem značených nukleosidů a kresolů na borem dopovaných diamantových elektrodách pro vývoj elektroanalytických metod
Vosáhlová, Jana ; Schwarzová, Karolina (vedoucí práce) ; Havran, Luděk (oponent) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
V této práci byly testovány borem dopované diamantové elektrody s různou úpravou povrchu pro vybrané oxidovatelné a redukovatelné modelové látky, konkrétně p- a o- izomery kresolu a 2'-deoxycytidin a 7-deazaadenosin značené 4-nitrofenyltriazolem (dCTRNO2 a dATRNO2 ). Cílem bylo studium elektrochemických a adsorpčních dějů s následným vývojem voltametrických metod detekce studovaných látek, popřípadě použití borem dopované elektrody jako pracovní elektrody v průtokových systémech. Kresoly byly použity jako modelové oxidovatelné analyty. Na O-terminované a leštěné BDD elektrodě poskytují oxidační signál díky oxidaci na methylfenoxyradikál. Bylo dosaženo porovnatelných hodnot oxidačního potenciálu jako na ostatních studovaných uhlíkových elektrodách, tj. elektrodě ze skelného uhlíku, elektrodě z pyrolytického grafitu a uhlíkové pastové elektrodě. Tyto elektrodové materiály vykazují relativně vysokou náchylnost k adsorpci reakčních produktů, přičemž na borem dopovaném diamantu je jejich adsorpce minimální. In situ anodická aktivace umožňuje rychlou regeneraci povrchu borem dopovaného diamantu před každým skenem. Vyvinutá diferenční pulsní voltametrická metoda s detekčním limitem v rozsahu 0,61 mol∙l−1 až 2,97 mol∙l−1 , která byla testována na modelových vzorcích říční vody, tak představuje rychlou a...
Bórem dopované diamantové elektrody: Využití pro stanovení redukovatelných organických látek
Vosáhlová, Jana ; Schwarzová, Karolina (vedoucí práce) ; Dejmková, Hana (oponent)
Studie se zabývá možnostmi využití borem dopovaných diamantových elektrod (BDD) pro elektrochemickou redukci organických látek - a pro jejich stanovení ve vodných prostředích, k čemuž mají BDD elektrody dobré předpoklady (relativně široké potenciálové okno v katodické oblasti, omezená citlivost k redukci kyslíku), ale jsou k tomuto účelu omezeně používány. Pro studii byly vybrány biologicky aktivní organické látky s typickými redukovatelnými skupinami. Vanilin (přírodní silice, syntetické aroma; redukovatelný aromatický aldehyd) na BDD elektrodě elektrochemicky redukovat nelze a azidothymidin (antivirotikum, redukovatelná azidoskupina) vykazuje redukční signál v prostředí BR pufru v rozsahu pH 6,0 - 8,0, který je ale z analytického hlediska obtížně využitelný vzhledem k poloze blízké rozkladu základního elektrolytu. Pro 5-nitrochinolin (environmentální polutant; redukovatelná nitro skupina na aromatickém jádře a dále při vyšších potenciálech redukovatelný heterocyklus) má významný vliv na výšku a polohu redukčního píku koncentrace boru v BDD filmu. Redukce chinolinového skeletu je viditelná v rozsahu pH 6,0 - 11,0 v BR pufru. Pro diferenční pulzní i DC voltametrii (redukce nitroskupiny) v optimalizovaném prostředí o pH 5,0 byly určeny meze detekce 0,2 µmol.l -1 a 2,7 µmol.l -1 při použití anodické...
Vliv koncentrace bóru na elektrochemické vlastnosti bórem dopovaných diamantových elektrod v elektroanalýze
Vosáhlová, Jana ; Schwarzová, Karolina (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
Tato práce je věnována studiu vlivu koncentrace bóru v bórem dopovaných diamantových (BDD) filmech na jejich vybrané elektrochemické vlastnosti. V rámci studie byly studovány filmy připravené v Oddělení funkčních materiálů Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, které byly připraveny metodou chemické depozice par s mikrovlnným ohřevem. BDD byl deponován na křemíkovou podložku a variabilita koncentrace bóru byla zajištěna v plynné fázi poměrem B/C v rozmezí 500 ppm - 8000 ppm. Pro charakterizaci připravených BDD filmů byla použita cyklická voltametrie redoxních systémů [Fe(CN)6]4-/3- a [Ru(NH3)6]3+/4+ . Bylo prokázáno, že anodická oxidace BDD vložením potenciálu + 2,4 V v kyselém prostředí vede ke stabilizaci quasireverzibilní odezvy těchto redoxních systému. Bylo také prokázáno, že koncentrace bóru má vliv na šířku potenciálového okna elektrod ve vybraných základních elektrolytech - v katodické oblasti se potenciálové okno s rostoucí koncentrací zužuje; v anodické oblasti je tento trend také přítomen, i když není natolik průkazný. Dále byla použita diferenční pulzní voltametrie pro zjištění vlivu koncentrace bóru na parametry píku 2-aminobifenylu. Výška píku a citlivost stanovení roste s rostoucí koncentrací bóru v BDD filmu. 4

Viz též: podobná jména autorů
2 Vosáhlová, J.
3 Vosáhlová, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.