Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Povědomí o fairtradových produktech ve vybraném řetězci
STRAKOVÁ, Eva
Bakalářská práce se zabývá fairtradovými produkty v konkrétním obchodním řetězci. Hlavním cílem je průzkum o povědomí fairtradových produktech v maloobchodním řetězci Kaufland. Práce pojednává o důležitosti významu konceptu Fairtrade, rozpoznáváním fairtradových produktů a o důvodech rozšíření mezi povědomí spotřebitelů. Dále je zaměřena na marketingový výzkum. Data jsou získána prostřednictví dotazníkového šetření, které odhaluje chování nakupujících faitradové výrobky v maloobchodním řetězci Kaufland. Na základě výsledků jsou navržena případná doporučení, jak produkty zviditelnit a zvýšit povědomí mezi spotřebiteli.
Identification and modeling of gene expression regulatory networks during streptomycetes germination
Straková, Eva ; Vohradský, Jiří (vedoucí práce) ; Stopka, Pavel (oponent) ; Vondrášek, Jiří (oponent)
Streptomycety jsou studovány především kvůli své schopnosti produkovat antibiotika, ale také jako modelový bakteriální organismus s komplexním buněčným cyklem. V této práci byl systémově studován proces klíčení (germinace) Streptomyces coelicolor za použití transkriptomických a proteomických metod. Klíčení představuje základní vývojový přechod z klidového období buňky do vegetativní fáze růstu. Během počátečních 5,5 h klíčení byly ve 13 časových bodech měřeny změny exprese mRNA a celková vnitrobuněčná koncentrace proteinů, včetně monitorování aktuání proteosyntézy. Pro kvantifikaci transkriptu byla použita metoda DNA mikročipů, proteiny byly měřeny pomocí dvourozměrné gelové elektroforézy. Modelováním genové expresse byly rekonstruovány genetické sítě a identifikovány funkční skupiny genů regulované určitými sigma faktory. Výstupem modelování byl soubor parametrů, který umožnil simulovat kinetiku regulace mezi sigma faktory a regulovanými geny. Bylo zjištěno, že klíčovou roli během procesu hrají sigma faktory SigR a HrdD, jejichž regulony byly identifikovány. Z transkriptomických i proteomických dat vyplývá, že nejintenzivnější odezva buňky na vnější prostředí probíhá během první hodiny germinace, aktivací různých regulačních mechanismů. Pro porovnání globálních trendů v expresi genů/proteinů byla...
Kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou z pohledu ergoterapeuta. Podtitul: Testování nové aplikace pro dotyková zařízení.
Holeňová, Martina ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Straková, Eva (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Martina Holeňová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná Oponent práce: Název bakalářské práce: Kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou z pohledu ergoterapeuta: Testování nové aplikace pro dotyková zařízení Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá kognitivní rehabilitací u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) z pohledu ergoterapeuta, který spolu s psychologem či logopedem provádí trénink kognitivních funkcí. Rozsah kognitivního deficitu je variabilní, objevují se mírné až středně těžké poruchy, z toho důvodu má kognitivní rehabilitace u pacientů s RS velký význam. Softwarů pro kognitivní rehabilitaci existuje mnoho, žádný však není primárně určen pro pacienty s RS. Cílem této práce je ověřit praktické fungování a využitelnost nového softwaru pro kognitivní rehabilitaci s názvem KoTe pro pacienty s RS. V bakalářské práci je využita výzkumná metoda písemného dotazníkového šetření a na podkladě vyhodnocení nestandardizovaného dotazníku budou autorům poskytnuty návrhy pro další vylepšení softwaru. Dalším cílem je sestavení instrukcí k jednotlivým hrám a přiřazení oblasti kognitivních funkcí, která je v dané hře trénována. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána RS, konkrétně její patogeneze, epidemiologie,...
Studium faktorů ovlivňujících transport protonů transportním proteinem MntH.
Straková, Eva ; Urbánková, Eva (vedoucí práce) ; Žáčková, Markéta (oponent)
Proteiny z rodiny Nramp (Natural resistance-associated macrophage protein) představují sekundárně aktivní membránové transportéry napomáhající buňkám v přenosu dvojmocných kovových iontů (Mn2+, Fe2+, Cd2+, Co2+, Zn2+) přes biologické membrány. Bakteriální proteiny patřící do této rodiny, MntH (Proton-dependent Manganese Transporter), byly popsány jako transportéry manganu závislé na protonovém gradientu. V této práci byl použit homolog MntH z E. coli představující vhodný modelový systém pro studium vztahu strukturny a funkce. Transport protonů tímto proteinem indukovaný kovy byl měřen postupem stanovujícím změny vnitřního pH užitím pH citlivého fluorescenčního proteinu pHluorinu. Takto určenými změnami [H+] však nelze zjistit skutečné množství transportovaných protonů, protože buňka hodnotu vnitřního pH aktivně reguluje. Pro lepší kvantifikaci transportu byla měřena pufrační kapacita bakterií pomocí detekce změn pH po přidání kyseliny propanové. Pro transport protonů indukovaný kadmiem byly změny [H+] přepočítány přes pufrační kapacitu a to pro divoký typ MntH a jeho jednobodovou mutaci N401G, o níž je známo, že ovlivňuje vnitřní pH buněk. Bylo ukázáno, že způsob zpracování podstatně ovlivňuje výsledky a promítne se také do závislosti transportu na vnějším pH. Možný vliv kadmia na respiraci byl imitován...
Možnosti ergoterapie u pacientů s Alzheimerovou nemocí
Turková, Monika ; Straková, Eva (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Monika Turková Vedoucí práce: Mgr. Eva Straková, Ph.D. Název bakalářské práce: Možnosti ergoterapie u pacientů s Alzheimerovou nemocí Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Alzheimerovy nemoci (dále jen "AN") v kontextu vlivu onemocnění na schopnost provádění Všedních denních činností (z angl. Activities of Daily Living, dále jen "ADL") a možnosti ovlivnění pomocí ergoterapeutických intervencí. Práci lze rozdělit na část o AN (rizikové faktory a prevence, výskyt AN v populaci, etiologie a patogeneze, diagnostika, stádia onemocnění, léčba) a část zaměřenou na ergoterapii u AN (ergoterapeutické metody využívané v praxi u AN a jejich vliv na schopnost vykonávat ADL, vyšetření ADL a vybrané intervence v oblasti ADL). Cílem bakalářské práce je informovat o možnostech ovlivnění schopnosti vykonávat ADL u osob s AN z ergoterapeutického pohledu. Dílčím cílem je přinést přehled potřeb osob s AN v jednotlivých oblastech ADL a systematicky shrnout vybrané typy intervence. Vyhledání článků a studií bylo provedeno ve vybraných elektronických databázích dostupných pro studenty Univerzity Karlovy: EBSCO, MEDLINE, PMC, ProQuest, ScienceDirect, PubMed, Web of Science a Katalog Národní lékařské knihovny. Pro výběr byla zvolena klíčová slova a výsledky vyhledávání...
Fyzioterapie u pacientů s bipolární poruchou
Knotková, Denisa ; Zahrádka Köhlerová, Michaela (vedoucí práce) ; Straková, Eva (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: á ö á Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů s Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se věnuje otázce, jakou úlohu hraje fyzioterapie u psychiatrických pacientů, konkrétně se zaměřuje na pacienty s je shromáždit informace o tomto onemocnění ze všech jeho hledisek, a popsat, jakým způsobem pacientům přistupuje z První část této práce popisuje vznik a symptomatologii bipolární afektivní poruchy, dále diferenciální diagnostiku, komorbidní onemocnění, farmakologickou léčbu a psychoterapii. Druhá část práce se věnuje fyzioterapeutickým přístupům a metodám, indikacím a kontraindikacím. Formou rešerše budou zpracovány studie pojednávající o fyzioterapeutických léčbě těchto pacientů a jaký vliv mají na jednotlivé fáze jejich ění. Studie budou shrnuty a rozebrány v Klíčová slova:
Stav kognitivních funkcí ve vztahu k oprávnění řízení motorových vozidel u seniorů. Podtitul: "Nové krátké kognitivní testy" a Montrealský kognitivní test.
Stodůlková, Petra ; Uhlířová, Jaromíra (vedoucí práce) ; Straková, Eva (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Petra Stodůlková Vedoucí práce: Mgr. Jaromíra Uhlířová Název diplomové práce: Stav kognitivních funkcí ve vztahu k oprávnění řídit motorová vozidla u seniorů "Nové krátké kognitivní testy" a Montrealský kognitivní test Abstrakt práce: ÚVOD: Dovršením 65 let je každý řidič, vlastnící platný řidičský průkaz, povinen se dle zákona 361/2000 Sb, dostavit na povinnou lékařskou prohlídku. Náplní prohlídky by mělo být vyšetření nejen fyzických, ale i psychosociálních a kognitivních faktorů, které mohou mít vliv na schopnost řídit bezpečně. Neprodloužení platnosti řidičského oprávnění však může mít razantní vliv na zachování dosavadní soběstačnosti. CÍL PRÁCE: Zjistit vztah anamnestických údajů o stavu řízení motorového vozidla se stavem kognitivních funkcí. Vedlejší cíl práce je zjistit, zda existuje souvislost mezi výsledky Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) s nově vzniklými screeningovými testy paměti (POBAV, ALBA a DOZNAT). METODOLOGIE: Výzkumné šetření se zakládalo na kvalitativním vyšetření 39 řidičů starších 65 let. Řidiči byli hodnoceni dle stavu kognitivních funkcí dle Montreálského kognitivního testu a následně byli vyšetřeni "novými krátkými kognitivními testy", zaměřenými na různé typy paměti. Nakonec vyšetřovaný vyplnil dotazník týkající se subjektivního...
Strategie řízení a správy školství v ČR - Národní rada vzdělávání
Straková, Eva ; Fryč, Jindřich (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza a komparace již existujících a fungujících Národních rad vzdělávání v zemích Evropské unie a OECD. Práce dále shrnuje dosavadní poznatky o diskusi a realizaci Rady v České republice. Nabízí vhled do historie vývoje správy a řízení školství v České republice od roku 1918 po současnost s přiblížením změn, které nastaly po listopadových událostech roku 1989. Výstupem je návrh koncepce možné budoucí Národní rady vzdělávání České republiky, který je zpracován na podkladě výsledků provedené analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 STRAKOVÁ, Eliška
12 STRAKOVÁ, Eva
2 Straková, Edita
9 Straková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.