Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bytová situace v roce 2023 pohledem vybraných českých online médií
Náhlovská, Bára ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na mediální pokrytí bytové situace v České republice v roce 2023. Práce si klade za cíl přiblížit, jak vybraná česká online média reflektovala měnící se bytovou situaci v České republice v roce 2023. V teoretické části se práce věnuje přiblížení české bytové situace včetně faktorů, které ji utváří a jejich vlivu na současnou podobu bytové situace. Tato část dále přibližuje koncepci bytové politiky České republiky, která bytovou situaci usměrňuje a představuje stručně bytový fond České republiky. Teoretická část dále přibližuje roli masových médií v kontextu bytové situace a představuje teoretické koncepty nastolování agendy médií a rámcování mediálního obsahu. Metodologická část představuje kvalitativní výzkumnou metodu reflexivní tematické analýzy a induktivního přístupu k hledání specifických rámců. Analytická část představuje výsledky provedeného výzkumu a přibližuje 5 dominantních témat a 3 stěžejní aktéry rezonující v analyzovaných mediálních sděleních. Dále představuje 4 specifické rámce, které vybraná média využívala k popisu bytové situace. Výsledkem výzkumu je tedy přehled rezonujících témat, aktérů a rámců, které média používala k přiblížení bytové situace v České republice v roce 2023.
Obchodní strategie společnosti BeRider během pandemie COVID-19
Reichelová, Libuše ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
DP Libuše Reichelová 25405630 Abstrakt diplomové práce s názvem "Obchodní strategie společnosti BeRider během pandemie COVID 19" Tato práce se zaměřuje na pražskou společnost BeRider, která od roku 2019 poskytovala službu sdílených elektrických skútrů. Hlavním cílem práce je zhodnotit strategie, které společnost použila během krizového období způsobené pandemií COVID-19 a mimo jiné identifikovat silné a slabé stránky společnosti spolu s příležitostmi a hrozbami nejen ve spojitosti s pandemií COVID-19. Práce čtenáře v teoretické části seznamuje s klíčovými koncepty strategického řízení, sdílené ekonomiky, sdílené mobility, sdílené mikromobility, strategické analýzy a komunikačního mixu. Pro zhodnocení strategií byla provedena strategická analýza, konkrétně analýza vnějšího okolí pomocí metod PEST a Porterových 5 sil a analýza vnitřního okolí, kde byly identifikovány zdroje a schopnosti společnosti a následně využita analýza VRIO. Tato data společně s popisem vývoje společnosti BeRider byla následně konsolidována do analýzy SWOT. Pro doplnění byla zhodnocena také komunikace společnosti se zaměřením na komunikační mix. Data byla získána z veřejně dostupných dat, a to z webu společnosti BeRider a jejich mateřských společností ŠKODA AUTO DigiLab a ŠKODA AUTO, ze sociálních sítí a z veřejných rejstříků....
Greenwashing - fenomén falešné udržitelnosti na trhu kosmetiky
Šimlová, Angelika ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
V současnosti je veřejnost zahlcena takzvanými zelenými pojmy na obalech kosmetických produktů. Marketingová komunikace se posouvá ke své zelené verzi, která se orientuje na uspokojení rostoucího zájmu o ochranu životního prostředí. Tato práce zkoumá vnímání fenoménu falešné udržitelnosti generací Z a jeho vliv na důvěru a nákupní rozhodování. Výsledky naznačují, že většina respondentů je informována o ekologických snahách značek prostřednictvím sociálních médií. Data ukazují, že důvěra ve značky je ovlivněna nejen komunikovanými hodnotami, ale i faktickým plněním ekologických slibů. Výzkum též odhalil, že většina zástupců generace Z pojem greenwashing zná. Pouze u menší části z nich faktor greenwashingu ovlivňuje i nákupní chování. Závěry práce poskytují pohled na vnímání a chování generace Z vzhledem k rozšířenému zelenému marketingu a jeho stinným stránkám.
Greenwashing - fenomén falešné udržitelnosti na trhu kosmetiky
Šimlová, Angelika ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
V současnosti je veřejnost zahlcena takzvanými zelenými pojmy na obalech kosmetických produktů. Marketingová komunikace se posouvá ke své zelené verzi, orientuje se na uspokojení rostoucího zájmu o ochranu životního prostředí. Zároveň vzniká nebezpečný prostor, kterého značky využívají pro klamání veřejnosti způsobené, často i nechtěně, kvůli nedostatečné komunikaci dopadu jejich produktu na životní prostředí. Právě falešná udržitelnost neboli greenwashing v kosmetice je předmětem této práce. Výzkum zaměřený na generaci Z a její vnímání tohoto fenoménu ukazuje, že se i mladá generace s velkým množstvím zdrojů informací v tématu ztrácí a kvůli nadužívání zelených pojmů v marketingových kampaních se objevuje skepse i vůči značkám, které jdou správným směrem. Zásadním problémem je nedostatečná legislativa, přístup mnoha firem, které zákazníky klamou za účelem většího profitu, čímž podkopávají kredibilitu ostatních značek na trhu kosmetiky.
Percepce udržitelné módy generace Y v České a Rakouské republice
Márová, Barbora ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Tato diplomová práce řeší vztah mileniálů k udržitelné módě napříč dvěma středoevropskými státy - Českou republikou a Rakouskem. Cílem je zjistit, jak přistupují k udržitelné módě, co je ovlivňuje v nákupu udržitelné módy a jakou roli hraje kulturní odlišnost mezi těmito dvěma státy v případě udržitelné módy. Průzkum probíhal formou dotazníkového šetření a data byla zpracována pomocí několika metod - t-testem, lineární regresí. Bylo vypozorováno, že se mileniálům v obou státech udržitelná móda líbí. Liší se zejména v ochotě připlatit si za produkt i za předpokladu, že by si měli koupit méně oblečení. Dále jsme zjistili, že se tyto dva státy liší zejména v míře požitkářství a vzdálenosti moci. I tyto faktory mají určitý vliv na percepci udržitelné módy. Klíčová slova: udržitelná móda, mileniálové, luxusní móda, kultura, TPB
Vliv sociálních sítí na společenskou participaci a kvalitu života seniorů v ČR
Přiklopilová, Jana ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Česká populace stárne a počet seniorů meziročně stále narůstá. Současně se zvyšuje počet pracujících seniorů, kteří aktuálně tvoří desetinu pracovní síly v ČR. Dochází také k poklesu počtu rozvětvených rodinných struktur, které častěji poskytují potřebnou sociální síť a podporu, oproti užším nukleárním typům rodin. Nejen proto narůstá počet osamělých seniorů, kteří jsou z vlastní vůle či kvůli vnějším okolnostem izolováni od světa, sociálních vztahů a přestávají se účastnit společenských aktivit. Odhaduje se, že s osamělostí se potýká každý třetí senior napříč celým světem. S nástupem moderních informačních technologií vyvstává otázka, zda může virtuální kontakt pomoct řešit otázku osamělosti a zlepšit sociální participaci seniorů. Cílem této diplomové práce bylo poskytnout hlubší vhled do situace v České republice, nastínit potenciální přínosy a rizika a také možné bariéry pro tuto demografickou skupinu. Tento výzkum zjistil, že čeští senioři využívají sociální sítě nejen k udržování vztahů se svou rodinou a přáteli, ale rozšiřují si na nich obzory na poli svých koníčků a aktivně se zajímají o aktuální a politické dění. Sociální sítě tak mohou být nástrojem pro zlepšení sociální participace seniorů ve virtuálním světě, ale podle výsledků toho výzkumu mohou být i prostředkem pro zlepšení komunikace...
Mediální analýza pokrytí události českými a slovenskými hlavními zpravodajskými televizními relacemi: Střelecký útok v Bratislavě ze dne 12.10.2022
Hruška, Ondřej ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Diplomová práce s názvem Mediální analýza pokrytí události českými a slovenskými hlavními zpravodajskými televizními relacemi: Střelecký útok v Bratislavě ze dne 12. 10. 2022 zkoumá mediální pokrytí teroristického útoku, který se odehrál v říjnu roku 2022 na Slovensku. Teoretická část vymezuje pojmy jako je realita, objektivita a agenda setting. Velkou část tvoří pojednání o specificích televizního zpravodajství, které je předmětem naší práce. Informování médii o události, kterou tato práce zkoumá, v sobě nese řadu etických otázek, proto se v teoretické části zabýváme v neposlední řadě také novinářskou etikou. Praktická část zprvu detailněji představuje střelecký útok v Bratislavě a cíle této mediální analýzy. Dále se zaměřuje na metodiku jednotlivých výzkumů, představuje zkoumaná média a následně uvádí výsledky na každou z výzkumných otázek. Hlavním cílem práce je zjistit, jak rozdílné bylo informování médií o této události, a to jak na jednotlivých televizních stanicích, tak mezi státy navzájem. Přičemž se kladl důraz na zmapování vývoje mediálního diskurzu tohoto tématu, na analýzu nabízených rámců události nebo postavení tématu vzhledem k ostatním příspěvkům v hlavních zpravodajských relacích. Zvláštní pozornost jsme věnovali umělému přidávání prvků emocionality, respektování soukromí aktérů...
Marketingová strategie Codex Labs na českém trhu
Pavlíček, Filip ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit marketingovou strategii kosmetické firmy Codex Labs a navrhnout její zlepšení s ohledem na jejího typického zákazníka. Taková data ale nebyla k dispozici, proto bylo dalším cílem výzkumu tohoto zákazníka definovat. Cílová skupina Codex Labs byla určena na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 122 Češek a Čechů. Respondenti byli vybráni pomocí náhodného stratifikovaného výběru na základě nejvyššího dosaženého vzdělání a genderu. Ke zhodnocení současného marketingové strategie značky byla využita SWOT situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Kategorie marketingové strategie, které byly hodnoceny, byly definovány pomocí teorie marketingového mixu rozšířeného o prvky sociálního marketingu. Výsledky dotazníkového šetření odhalily, že typickým zákazníkem Codex Labs je žena ve věku 25-34 let, která se aktivně zajímá o ekologii a zdravý životní styl. Tato zákaznice si ráda připlatí za ekologický obal i přírodní ingredience, ale trvá na tom, aby taková byla stejně tak účinná jako ta konvenční. Pomocí analýzy současného marketingu se přišlo na to, že Codex Labs má správně nastavenou distribuční strategii, positioning značky nebo také silné sociální sítě. Aby si ale firma udržela své místo na trhu, měla by provést další výzkumy trhu a také jí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Schneiderová, Šárka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.