Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diac
Sadílek, Tomáš ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh a realizace transformační aplikace z PowerDEVS do jazyků Node-RED a 4diac. Tento přístup vychází z principu model continuity. Překladač je napsán jako terminálová aplikace v jazyce Python 3. Tato aplikace je otestována na modelu řídícího systému v oblasti Smart Home.
Transformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diac
Sadílek, Tomáš ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh a realizace transformační aplikace z PowerDEVS do jazyků Node-RED a 4diac. Tento přístup vychází z principu model continuity. Překladač je napsán jako terminálová aplikace v jazyce Python\,3. Tato aplikace je otestována na modelu řídícího systému v oblasti Smart Home.
Zabezpečení a střežení objektů a prostor pomocí Arduino/Sigfox
Sadílek, Tomáš ; Strnadel, Josef (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navržení a postavení zabezpečovacího systému využívajícího komunikačního protokolu Internetu věcí. Systém je tvořen vývojovou deskou Arduino Nano, komunikačním modulem pro síť Sigfox a senzory pro zabezpečení prostor. Naměřená data jsou odesílána na server, po zpracování a vyhodnocení jsou uložena do databáze MySQL. Při spuštění alarmu je uživatel informován. Na webovém serveru jsou tyto informace přístupné uživateli.
Produktové pirátství značek (a jeho dopad na duševní vlastnictví)
Suková, Adéla ; Sadílek, Tomáš (vedoucí práce) ; Asmalovskij, Alexandr (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o produktovém pirátství značek, které je v dnešní době velice rozšířeným pojmem. Hlavním cílem práce je poukázat na tuto problematiku a zhodnotit, jaký dopad má vlastně produktové pirátství značek na duševní vlastnictví podvedených značkových společností, a jaký dopad má značkové pirátství celkově na ostatní účastníky trhu. Vedlejším cílem je pak prezentace pěti vybraných případů, které jsou popsány formou instrumentální případové studie, jejíž primární funkcí je porozumět teoretickým otázkám vymezeným v teoretické části práce. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole teoretické části jsou uvedeny obecné informace týkající se značkové politiky. Značka je totiž významné a hodnotné kritérium, které podstatně ovlivňuje nákup a chování spotřebitele, což si padělatelé velmi dobře uvědomují. Teoretická část rovněž popisuje globální rysy padělání, které jsou charakteristické a společné pro většinu případů v praxi. Druhá část práce se zaměřuje na pojmy související s duševním vlastnictvím a patentovým právem. Ve třetí, respektive praktické části, je pak rozebráno pět skutečných případů produktového pirátství z různých odvětví, a jejich analýza dopadů na konkrétní subjekty. Závěr pak obsahuje celkové shrnutí, zjištěné poznatky vyplývající z diskuze a vlastní doporučení řešení problematiky produktového pirátství značek.
Označování potravinářských výrobků značkami kvality
Černá, Pavlína ; Zadražilová, Dana (vedoucí práce) ; Sadílek, Tomáš (oponent)
Obsahem diplomové práce je problematika značek kvality potravin. Značky kvality jsou v České republice udělovány Ministerstvem zemědělství, soukromými organizacemi a své značky kvality mají i obchodní řetězce. Práce obsahuje příklady značek kvality potravin, které jsou udělovány různými organizacemi. Výzkumná otázka diplomové práce zní: "Preferují zákazníci při nákupu výrobky se značkami kvality?" Autorka zpracovala dotazníkový výzkum týkající se značky kvality Klasa, kterou uděluje české Ministerstvo zemědělství. Výsledky svého výzkumu porovnala s výsledky výzkumu týkajícího se značky Regionální potravina. Autorka dále ve své práci porovnává systémy potravinářských značek kvality v tuzemsku a v zahraničí. Část diplomové práce se zabývá i otázkou nákladů spojených s fungováním značek kvality. Zvláštní pozornost je věnována vlastním značkám potravinářských obchodních řetězců. Řetězce jsou totiž významnými hráči na potravinářském trhu, neboť se jedná o společnosti velké ekonomické síly.
Efektivita státní podpory v zemědělství se zaměřením na značky kvality
Svobodová, Eva ; Zadražilová, Dana (vedoucí práce) ; Sadílek, Tomáš (oponent)
Cílem práce je zhodnocení efektivity státní podpory v zemědělství se zaměřením na značky kvality. Na začátku práce jsou popsány státní instituce podporující české výrobce. Zhodnocení efektivity je provedeno na základě telefonického dotazování s výrobci a kvantitativního šetření mezi spotřebiteli. Telefonické dotazování je uskutečněno s výrobci, kteří mohou používat logo Regionální potravina na svých výrobcích. Výsledkem telefonického dotazování je zjištění, zda-li výrobci zaznamenali pozitivní zlepšení jejich prodejů po získání značky kvality. V kvantitativním výzkumu provedeným mezi spotřebiteli, je klíčová otázka, jak velké povědomí mají konzumenti o značkách kvality, jaký je hlavní faktor při jejich nákupním rozhodování a jestli zaznamenali kampaně Ministerstva zemědělství na podporu potravin českých producentů se značkami kvality. Po provedení výzkumu bude snadnější říci, zda-li je podpora efektivní nebo jsou spatřeny nedostatky případně jaké.
Využití nástrojů projektového managementu v event managementu
Sadílek, Tomáš ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Cílem práce je zjistit možnosti a reálné využívání nástrojů projektového manage-mentu v event managementu, tedy sféře založené na projektovém přístupu, ale zároveň velmi dynamické a proměnlivé i v samotném průběhu realizace. Práce se zaměřuje na softwarovou podporu řízení projektů a projektových týmů, které lze aplikovat na event management Veškeré zkoumání je prováděno za účelem volby optimálního nástroje pro realizaci volnočasové události pro veřejnost Ladronkafest. K výběru je využito vícekriteriálního hodnocení variant, kterému předchází kon-zultace s pracovníky v oboru event managementu. Vybraný software byl testován na události menšího rozsahu. Tím uživatelé objevili určité zápory vítězného pro-gramu a rozhodli se jej nepoužívat.
Prezentace firmy na internetu: aktuální možnosti
Sadílek, Tomáš ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce na téma Prezentace firmy na internetu: Aktuální možnosti analyzuje způsob propagace restaurantu Svatý Prokop. Metody využívané restauranty jsou velmi závislé na možnostech finančních a časových. Často se jedná o rodinné firmy, kde většinu propagační činnosti vykonávají provozovatelé, kteří se těmto aktivitám nemohou věnovat v potřebné míře. Výsledkem této práce je návrh na zlepšení propagace akceptující dosažitelnost pro konkrétní restaurant.
Makroekonomická fundamentální analýza Evropy, Asie a Ameriky s akcentem na bankovní sektor
Petr, Pavel ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Sadílek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce má za cíl pomocí makroekonomických faktorů analyzovat a vyhodnotit stav jednotlivých regionů. První kapitola se orientuje na analyzování a popsání stavu v Evropě. Zajímavou částí této kapitoly je oblast fiskální politiky. Druhá kapitola přináší pohled do fascinující Asie a jejího nebývalého vzestupu v posledních letech. Třetí kapitola přináší analýzu vývoje důležitých ekonomických veličin v Americe. Poslední kapitola obsahuje ekonometrickou analýzu vztahu časových řad makroekonomických veličin a kurzů reprezentativních bankovních titulů z jednotlivých regionů obohacenou o rovnice pro predikování budoucího vývoje.

Viz též: podobná jména autorů
6 Sadílek, Tomáš