Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Impact of Financial Development on Innovation: A Comparative Study of Central and Eastern European Countries and Western European Countries
Liu, Yuhan ; Fiřtová, Magdalena (vedoucí práce) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut mezinárodních studií Mezinárodní magisterské studium ekonomie, státu a společnosti Yuhan Liu Dopad finančního rozvoje na inovace: Srovnávací studie zemí střední a východní Evropy a západoevropských zemí. Magisterská práce Praha 2023 Bibliografická poznámka LIU, Yuhan. Dopad finančního rozvoje na inovace: Srovnávací studie zemí střední a východní Evropy a zemí západní Evropy. Mateřská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Vedoucí práce Mgr. ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. Abstrakt Tato práce využívá panelový soubor dat 40 evropských zemí z let 1995 až 2021 ke zkoumání dopadu finančního rozvoje na inovace. Vzhledem k heterogenitě těchto evropských zemí jsou rozděleny do dvou podskupin (země střední a východní Evropy a země západní Evropy), aby bylo možné provést srovnávací studii a zjistit, zda finanční rozvoj ovlivňuje inovace v obou skupinách zemí odlišně. Tento článek měří rozvoj finančního systému ze čtyř dimenzí, které se skládají z hloubky, dostupnosti, efektivity a stability, a vybírá dva ukazatele pro zachycení inovací, včetně inovačních vstupů a inovačních výstupů. Empirické výsledky ukazují, že v zemích střední a východní Evropy může zlepšení finanční hloubky, přístupu a efektivity významně přispět k...
Analysis of the business strategy and potential challenges of Japanese fast fashion brand Uniqlo's entry into the CEE market
Mao, Haoxuan ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent) ; Paulus, Michal (oponent)
Rychlá móda je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů módního průmyslu. Díky rychlému výrobnímu cyklu a rozsáhlým distribučním kanálům drží Uniqlo krok s mě nícími se preferencemi spotřebitelů a stalo se jednou ze tří největších světových značek rychlé módy, přičemž zahraniční trhy tvoří 48,7 % jeho celkových příjmů. V současné době se Uniqlo připravuje na vstup na trh střední a východní Evropy (ČR). Tato práce bude ve třech kapitolách analyzovat strategii společnosti Uniqlo na zahraničních trzích, včetn ě její obchodní strategie pro vstup na český trh a potenciálních příležitostí a výzev. Údaje a informace pro tuto studii byly získány ze sekundárních zdrojů, jako jsou výroční zprávy společnosti, webové stránky, oborové publikace, informace zveřejn ě né autoritativními organizacemi a rozhovory v oficiálních médiích. Výsledky studie ukázaly, že společnost Uniqlo přijala na čínském, evropském a jihovýchodním asijském trhu odlišné strategie a změnila svou strategii na základě globální konsolidace a lokálních reakcí. Výsledky údajů z regresních analýz navíc naznačují, že strategické investice do lidských zdrojů a administrativy mají významný pozitivní dopad na tržby. Srovnání obchodní strategie společnosti Uniqlo se strategií společností Zara a H&M ukazuje, že všechny tři přední značky rychlé módy...
Research of the degree of internationalization and performance of emerging market enterprises - A case study of Polish enterprises
Li, Jiaqi ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
This paper comprehensively reviews a large number of studies on enterprise internationalization in emerging markets, the relationship between enterprise internationalization and performance, and the internationalization of Polish enterprises. Based on the previous research results, the paper selects a three-stage model of the degree of internationalization of developed enterprises, and derives a three-stage model of internationalization of multinational companies in emerging markets. Then through an empirical case study of Polish multinational enterprises, analyzes the regression results, makes the conclusions and some relevant policy recommendations.
European Central Bank Digital Currencies: Lessons from Central Bank Experiments and Scenario Analysis
Pramod Kumar, Kumar Chandrakamal ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent)
Dramatický narůst popularity kryptoměn, jako je například Bitcoin, podnítil výzkum centrálních bank v ohledu digitálních měn (CBDC). Posuzovány budou experimenty klíčových centrálních bank a R-CBDC. Od samého začátku bylo zjištěno, že centrální banky pokrokové ekonomiky jako je například Federální rezerva, Evropská centrální banka nebo Švýcarská národní banka jsou méně nakloněné k používání R-CBDC z důvodu již zavedených maloobchodních systémů a smluv s nimi. Dle zmíněných bank už jsou tyto systémy rychlé a efektivní, tudíž by začlenění R-CBDC nemuselo být až tak výhodné. Finanční začleňování a sledovatelné platebních systémy jsou tedy méně atraktivní právě u těchto centrálních bank a pokrokové ekonomiky, kvůli obávám ze ztráty důvěryhodnosti, pokud by se CBDC prokázalo jako úspěšné. Na prozkoumání vlivů R-CBDC na finanční stabilitu a měnovou politiku jako takovou byla použita analýza scénářů. Výsledky prokázaly, že zavedení CBDC v jakékoli podobě by stále mělo pozitivní dopad na zkoumané aspekty. Tyto výsledky jsou nejenom pozitivnější, než-li ty uvedené v soudobé literatuře, ale navíc apelují na centrální banky pokračovat v průzkumu na danou problematiku. Nakonec bylo zjištěno, že schopnost ECB začlenit CBDC je nejistá. Avšak právě rizika tradiční měnové politiky a bankovních systémů by měly být ty, jež...

Viz též: podobná jména autorů
1 Ramesh, Samyuktha