Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jídlo jako kulturně-společenský fenomén, gastronomie nejen v umění
Procházková, Jitka ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Kafková, Helena (oponent)
Bachelor thesis "Food as a culturally social phenomenon, gastronomy not only in the arts" is concerned with a phenomenon of food in a wider context of sociocultural and artistic areas as an instrument of world's "estetics" and a human movement via the food. It contextually arranges a view into formally very rich area of basic and also "above standard" human needs. Its aim is familiarization and connection of ethic codexes during the preparation, serving and consumption of food in different cultures and in art.
Didaktické prostředky ve výchově ke zdraví
Procházková, Jitka ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá didaktickými prostředky výuky Výchovy ke zdraví a výzkumem vybraných online zdrojů využitelných pro výuku Výchovy ke zdraví na druhém stupni základních škol a škol středních. Cílem práce je ověřit kvalitu materiálů dostupných online vhodných k použití ve výuce Výchovy ke zdraví a ukázat jejich praktické využití. Materiály jsou ověřovány z hlediska kvality materiálů, jejich praktického využití při výuce a zaměření z hlediska stupně vzdělávání. Dostupné materiály jsou ověřeny analýzou, která je zaměřena na prověření materiálů z hlediska vědeckosti, přiměřenosti, praktičnosti a vhodnosti využití v konkrétním stupni vzdělávání. Praktické využití materiálů je ověřeno praktickým využitím ve výuce a metodou strukturovaného rozhovoru s kolegy. Teoretická část práce je zaměřena na druhy didaktických prostředků a výzkumná část na analýzu konkrétních didaktických prostředků. Praktická část se zabývá užitím dostupných didaktických prostředků ve výuce. Práce obsahuje přehled vybraných,dostupných didaktických prostředků využitelných ve výuce Výchovy ke zdraví s ohledem na jejich obsah, kvalitu a přiměřenost. Práce dále nabízí ukázku využití dostupných didaktických prostředků ve výuce Výchovy ke zdraví.
Hodnocení kondiční připravenosti ve florbalu žen
Procházková, Jitka ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Název: Hodnocení kondiční připravenosti ve florbalu žen Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění a porovnání vybraných pohybových schopností u šestnácti hráček florbalového extraligového týmu. Dalším cílem je zhodnocení adekvátnosti vybrané testové baterie pro identifikaci kondiční připravenosti hráček ve florbalu pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Metody: V práci se použila metoda (pre)experimentu v podobě intervenčního programu. Výzkum byl proveden formou testování podle testové baterie, která obsahovala pět testů: běh 50 m, běh 30 m pozadu, leh-sed opakovaně, bench press max (maximální hmotnost v individualitě hráčky) a bench press opakovaně (50 % tělesné hmotnosti). Naměřené hodnoty výkonů v testech byly následně vyhodnoceny a mezi sebou porovnány. Výsledky: Hráčky testovaného souboru po absolvování vstupního a výstupního měření prokázaly výrazné zlepšení ve 3 testech z 5 celkově. Jednalo se o testy leh-sed opakovaně (zlepšení o 10,82 %), bench press max (zlepšení o 6,1 %) a bench press opakovaně (zlepšení o 9,73 %). Oproti tomu u testu běhu na 50 m a běhu 30 m pozadu, spatřujeme jen zanedbatelné zlepšení. Nejvýraznějšího zlepšení hráčky dosáhly v testu leh-sed opakovaně, když se v průměru zlepšily v počtu n=10 opakování. V testu bench press max se hráčky zlepšily v průměru o 3 kg a v...
Komunitní nadace a jejich specifika
Procházková, Jitka ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Benyovszky, Selma (oponent)
Komunitní nadace dnes bezpochyby hrají významnou roli v oblasti budování komunitní filantropie a v posilování občanské společnosti díky občanské angažovanosti. Jsou unikátní svou specifickou vazbou na komunitu, tjst. na určitou geograficky vymezenou oblast, kde tyto nadace finančně podporují aktivity, dění, jednotlivce či skupiny formou poskytování grantů. Tyto granty poskytují ze sbírky darovaných fondů od mnoha dárců a dopad na komunitu je, že řeší její různorodé problémy a potřeby. Díky této sbírce a nadačnímu jmění je možné řešit tyto potřeby z dlouhodobého hlediska. V předkládané diplomové práci jsou na základě analýzy odborné literatury vyvozena specifika komunitních nadací a na základě analýzy dokumentů nadací je ukázáno, nakolik české komunitní nadace tomuto ideálu odpovídají. Klíčová slova: Komunita, nadace, komunitní nadace, komunitní filantropie, sociální kapitál, správní rada, historie komunitních nadací, růst komunitních nadací, specifika komunitních nadací
Hodnocení využití pomůcek pro funkční trénink ve florbalu žen
Procházková, Jitka ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Jebavý, Radim (oponent)
Název: Hodnocení využití pomůcek pro funkční trénink ve florbalu žen Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavit výběr vhodných funkčních cviků s cvičebními pomůckami u extraligového florbalového týmu žen. Zároveň zjistit expertní posouzení cviků kondičním trenérem a zhodnocení cviků hráčkami florbalu pomocí Borgovy škály. Metody: Pro sběr dat a získávání informací k bakalářské práci se využívalo následujících metod: dotazníkového šetření u hráček týmu a ústního sdělení při rozhovoru s kondičním trenérem. Zpracování dotazníků probíhalo v programu Microsoft Excel, zjištěné výsledky jsou vyjádřeny prostřednictvím grafů. Výsledky: Podle posouzení kondičního trenéra má každý vybraný funkční cvik s využitím pomůcek přínos pro hráčky florbalu. Bylo zjištěno, že florbalistky nepovažují funkční trénink s využitím pomůcek za příliš namáhavý, protože průměrně hodnotily cviky známkou 4 na Borgově škále. Vidíme jistou odlišnost v hodnocení hráček patřících do reprezentačního výběru na rozdíl od hráček, které mají zkušenosti pouze s ligovými starty. Nevidíme velkou odlišnost v hodnocení hráček podle věkové kategorie a podle délky florbalové praxe. Klíčová slova: funkční trénink, cvičební pomůcky, kondiční příprava, florbal, dotazník, Borgova škála
Jídlo jako kulturně-společenský fenomén, gastronomie nejen v umění
Procházková, Jitka ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Kafková, Helena (oponent)
Bachelor thesis "Food as a culturally social phenomenon, gastronomy not only in the arts" is concerned with a phenomenon of food in a wider context of sociocultural and artistic areas as an instrument of world's "estetics" and a human movement via the food. It contextually arranges a view into formally very rich area of basic and also "above standard" human needs. Its aim is familiarization and connection of ethic codexes during the preparation, serving and consumption of food in different cultures and in art.
Automatizované testování finanční webové aplikace
Procházková, Jitka
Tato diplomové práce se zabývá návrhem a implementací automatizovaných testů v dané IT firmě EmbedIT, které by mělo současné řešení vylepšit a zvýšit tak efektivnost automatizovaných testů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
49 PROCHÁZKOVÁ, Jana
7 PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava
19 PROCHÁZKOVÁ, Jitka
49 Procházková, Jana
1 Procházková, Janka
21 Procházková, Jarmila
7 Procházková, Jaroslava
4 Procházková, Jiřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.