Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
International transfers of personal data outside the European union
Pechová, Tereza ; Svobodová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Exner, Jan (oponent)
Mezinárodní předávání osobních údajů mimo Evropskou unii Abstrakt Tato práce rozebírá právní koncepty ochrany soukromí a osobních údajů, právní rámec EU, konkrétně relevantní primární právo a sekundární právo EU, jako jsou směrnice o ochraně údajů a obecné nařízení o ochraně údajů. Práce se dále zabývá konceptem mezinárodního předávání osobních údajů mimo Evropskou Unii a právním základem tohoto předávání, upraveným v obecném nařízení o ochraně údajů, jeho jednotlivými metodami a jejich srovnáním ve vztahu k jejich oblasti působnosti a konkrétnímu využívání. Za zásadní považovala autorka vymezení rozhodnutí o odpovídající ochraně, proces udělení takového rozhodnutí a jeho kritéria. Následně se práce zabývala představením vhodných záruk, jako alternativních metod mezinárodního předávání osobních údajů dle práva EU. Těžištěm práce je představit režim třetí země na příkladu Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jakožto bývalého členského státu EU. Práce se v tomto směru zabývá vývojem britského práva na ochranu osobních údajů z hlediska mezinárodního předávání údajů po brexitu. Práce se věnovala jednáním mezi Spojeným královstvím a EU na téma jejich dohody o obchodu a spolupráci. Zvláštní pozornost byla věnována vymezení podmínek zachování adekvátní ochrany osobních údajů, poté co se Spojené...
Design masážní pistole
Pechová, Tereza ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Sládek, Josef (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout design akumulátorové masážní pistole s vyměnitelnými vibračními nástavci, která bude mít nastavitelnou intenzitu rázu a regulaci rychlosti. Hlavním cílem bylo navrhnout ergonomicky vhodnou rukojeť pro více možností úchopu. Výsledný tvar byl odvozen z předchozí analýzy trhu současných produktů, a to jak po designové, tak zároveň i po technické stránce a splňuje tak ergonomické požadavky spojené s tímto produktem. Současně jsem se zaměřila na jednoduché ovládání.
Profesní spokojenost učitelů v průběhu jejich profesní dráhy
PECHOVÁ, Tereza
Diplomová práce se zabývá profesní spokojeností vybraných učitelů při výkonu jejich učitelské profese. V teoretické části je charakterizována učitelská profese z pohledu historického vývoje i současných proměn, příprava učitele na profesi a téma profesní spokojenosti z celkového pohledu. V empirické části je pomocí kvalitativního výzkumu zkoumána profesní spokojenost konkrétních učitelů a učitelek v průběhu jejich profesní dráhy. Výzkum je založen na polostrukturovaných rozhovorech s vybranými učiteli a učitelkami prvního i druhé stupně základní školy v různých etapách školní praxe. Výzkumné šetření se zaměřuje především na klady a zápory učitelské profese a nároky spojené s učitelskou profesí.
Vliv pastvy a seče na vegetaci suchých trávníků v NPP Kaňk u Kutné hory
Pechová, Tereza ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Čiháková, Kateřina (oponent)
Travinná společenstva jsou přirozenou součástí naší krajiny. Většinou však vznikla nebo byla udržována za přispění člověka. Jejich ponechání přirozenému vývoji tak znamená jejich zánik. Jako vhodný způsob obhospodařování se dnes často doporučuje pastva nebo kosení lokality. Tato práce vznikla jako odpověď na zavádění obhospodařovacího managementu v NPP Kaňk u Kutné Hory a jejím cílem je příprava na monitorování pastvy a seče, které budou na lokalitě probíhat od roku 2010.
Osobnost Přemysla Pittra a jeho zásluhy v mimoškolním vzdělávání
PECHOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá osobností Přemysla Pittra a jeho zásluhami v mimoškolním vzdělávání. Cílem teoretické části bude zaměřit se na život a osudy českého kazatele, spisovatele a sociálního pracovníka Přemysla Pittra. V praktické části budou analyzovány dostupné výpovědi tzv. "bývalých dětí" P. Pittra za pomoci nahrávek na DVD. Bude využit kvalitativní design výzkumu, ve kterém bude použita obsahová analýza textu a výpovědí pamětníků.
Zdravotní přínosy a rizika dodržování bezlepkové diety
Pechová, Tereza ; Tomešová, Jitka (vedoucí práce) ; Kužela, Lubomír (oponent)
Během posledních zhruba deseti let dodržuje stále větší procento světové populace bezlepkovou dietu. Na jedné straně je příčinou častější diagnostika celiakie, alergie na lepek nebo neceliakální glutenové intolerance, na druhé straně módní trend, který spojuje bezlepkovou dietu se zdravým životním stylem, redukcí tělesné hmotnosti nebo lepek označuje za látku přímo ohrožující zdraví člověka. Bakalářská práce formou rešerše zpracovává recentní údaje z literatury jak o jednotlivých nosologických jednotkách, které dodržování bezlepkové diety vyžadují, tak také oprávněnost či nepodloženost vyloučení lepku ze stravy bez zdravotní příčiny.
Vliv pastvy a seče na vegetaci suchých trávníků v NPP Kaňk u Kutné hory
Pechová, Tereza ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Čiháková, Kateřina (oponent)
Travinná společenstva jsou přirozenou součástí naší krajiny. Většinou však vznikla nebo byla udržována za přispění člověka. Jejich ponechání přirozenému vývoji tak znamená jejich zánik. Jako vhodný způsob obhospodařování se dnes často doporučuje pastva nebo kosení lokality. Tato práce vznikla jako odpověď na zavádění obhospodařovacího managementu v NPP Kaňk u Kutné Hory a jejím cílem je příprava na monitorování pastvy a seče, které budou na lokalitě probíhat od roku 2010.

Viz též: podobná jména autorů
10 Pechová, Tereza
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.