Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Potřeby rodinných příslušníků pacientů v terminálním stádiu života
Novotná, Kristýna ; Matulová, Jana (vedoucí práce) ; Mrkvičková, Petra (oponent)
Autor: Kristýna Novotná Instituce: Ústav nelékařských studií Název práce: Potřeby rodinných příslušníků pacientů v terminálním stádiu života Vedoucí práce: Mgr. Jana Matulová Počet stran: 100 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2023 Klíčová slova: hospic, paliativní péče, umírání, rodinní příslušníci, potřeby Bakalářská práce se zabývá potřeby rodinných příslušníků pacientů v terminálním stádiu života. Teoretická část je zaměřena na paliativní a hospicovou péči. Přibližuje čtenářovi problematiku umírání a smrti. Vysvětluje poem potřeba a představuje základní potřeby pacientů v terminálním stádiu života a jejich rodinných příslušníků. Specifikuje potřeby zdravotních sester pracujících v oboru paliativní péče a seznamuje s terapeutickou komunikací mezi zdravotnickým personálem a pacientem. Pro empirickou část bylo zvoleno kvantitativní šetření formou polostrukturovaného dotazníku. Výzkum proběhl v Lůžkovém hospici Chrudim. Cílem práce je definovat potřeby, které považují rodinní příslušníci pacientů v terminálním stádiu života hospitalizovaných v hospici za nejdůležitější, posoudit, zda-li dochází k naplnění těchto potřeb a zhodnotit, co rodinným příslušníkům pomáhá zvládat psychickou zátěž v nelehké životní situaci.
Sociální služby pro rodiny s dětmi s PAS
NOVOTNÁ, Kristýna
Bakalářská práce má za cíl zjistit, jaké sociální služby využívají rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a na výzkumnou. V teoretické části nalezneme čtyři kapitoly. V první kapitole je definováno onemocnění PAS jako takové, ve druhé kapitole problematika onemocnění PAS v rámci rodiny. Třetí kapitola se týká sociálních služeb, které jsou těmto rodinám nabízeny, a v poslední kapitole nalezneme popsání sociálního zabezpečení pro tyto rodiny. Pro dosažení určeného cíle byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Pro výzkum byly vybrány rodiny, které mají dítě ve věku od 6 do 18 let s PAS a využívají sociální služby. Rozhovory proběhly celkem s osmi informanty, z nichž někteří byli z mé širší rodiny a ostatní byli vybráni pomocí metody sněhové koule. Následně byly rozhovory doslovně přepsány a vyhodnoceny skrze otevřené kódování, technikou tužka a papír. Bakalářskou práci lze použít jako studijní materiál nebo jako zpětnou vazbu zejména pro organizace, ve kterých rodiny s dětmi s PAS využívají sociální služby. Z výsledků práce vyplývá, že rodiče dětí s PAS využívají 5 sociálních služeb, prostřednictvím kterých mohou využít volný čas buď pro sebe k odpočinku, nebo k péči o další členy rodiny. Bez sociálních služeb by si rodiny jen těžko představily jejich každodenní fungování, které je s nemocným dítětem velice náročné.
Záchranné programy a opatření na ochranu zemních veverek
Novotná, Kristýna ; Matějů, Jan (vedoucí práce) ; Reif, Jiří (oponent)
Ohrožených druhů bohužel stále přibývá, hlavní příčinou a původcem je ve většině případů člověk a důsledky jeho činnosti. Cílem druhové ochrany je zajistit přežívání ohrožených druhů v přírodě. Pro některé druhy ale nestačí běžné nástroje ochrany přírody, jako například územní ochrana, a pro zachování druhu je nutné použít i speciálních nástrojů ochrany. Pro vybrané ohrožené druhy jsou často připravovány tzv. záchranné programy. Sysel obecný (Spermophilus citellus) je jedním z nich. Mezi jeho příbuznými z tribu Marmotini Pocock, 1923 nalezneme řadu dalších ohrožených druhů, pro jejichž přežití jsou nutná speciální ochranná opatření - umělé chovy, repatriace a translokace jedinců nebo intenzivní péče o biotop. V této práci jsou zpracována data o vybraných druzích psounů rodu Cynomys, svišťů rodu Marmota a syslů rodu Spermophilus, jedná se zejména o druhy C. parvidens, C. leucurus, M. marmota, M. vancouverensis, S. brunneus, S. citellus, S. franklinii, S. suslicus a S. washingtoni. U každého druhu je uveden aktuální status a zhodnoceny příčiny ohrožení. Dále jsou uvedeny cíle záchranného programu a přehled konkrétních opatření realizovaných k dosažení stanovených cílů. Nejčastější příčinou ohrožení těchto druhů je ztráta habitatu z důvodu jeho přeměny na zemědělskou půdu a zástavbu nebo absence...
Pokroky v terapii lidské trypanosomiázy
Novotná, Kristýna Klára ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Grekov, Igor (oponent)
Spavá nemoc je lidské onemocnění vyskytující se v subsaharské Africe, které je způsobené parazitickým prvokem Trypanosoma brucei. Druh Trypanosoma brucei napadá různé savce, ovšem pouze poddruhy Trypanosoma brucei gambiense a Trypanosoma brucei rhodesiense jsou resistentní vůči tzv. trypanolytickým faktorům obsažených v lidském krevním séru. V této práci jsou stručně shrnuty známé mechanismy působení trypanolytických faktorů a mechanismy rezistence trypanosom vůči těmto faktorům. Práce je zaměřena především na popis a shrnutí současných metod diagnostiky spavé nemoci a používaných trypanocidních léků. Většina představených diagnostických metod vykazuje vysokou míru senzitivity a specifity, ale je pro chudé, nemocí postižené oblasti, často příliš drahá. Používané léky jsou rovněž drahé, navíc některé neúčinkují na oba poddruhy a mají vážné vedlejší účinky. Poslední část práce se věnuje potencionálnímu vývinu nových léčiv.
Ambulantní porod z pohledu porodní asistentky a dětské sestry
NOVOTNÁ, Kristýna
Tato bakalářská práce se zabývá ambulantním porodem, názorem porodních asistentek, dětských sester a žen na tento porod. Prvním cílem bylo zjistit názory porodních asistentek a dětských sester na ambulantní porod a druhým cílem bylo zjistit důvody žen k rozhodnutí pro ambulantní porod. Tato práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou. V teoretické části jsou popsány kompetence porodních asistentek a dětských sester, průběh porodu od příjmu na porodní sál až po čtvrtou dobu porodní. V dalších kapitolách bylo popsáno ošetření novorozence, péče o novorozence na rooming-in, vyšetření novorozence neonatologem a novorozenecké screeningy. Dále se teoretická práce zaměřuje na samotný ambulantní porod, kde je popsána legislativa, komplikace ambulantního porodu jak ze strany matky, tak ze strany novorozence. Praktická část obsahuje metodiku, výsledky a diskuzi. Metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor, kdy výzkumné soubory zahrnovaly porodní asistentky, dětské sestry a ženy, které jsou po ambulantním porodu. Rozhovory probíhaly v měsíci březnu 2019. Pokud respondentky souhlasily, byl rozhovor nahráván a v případě vysloveného nesouhlasu byly odpovědi zaznamenány na papír. Aby byla zachována anonymita, byly v práci respondentky označeny jako DS, PA, a Ž. Na základě zpracování získaných dat byly vytvořeny kategorie a následně podkategorie. Kategorie pro porodní asistentky a dětské sestry byly vytvořeny dvě (Ambulantní porod, Péče během ambulantního porodu), které byly následně rozpracovány do podkategorií. Ženy po ambulantním porodu mají data rozdělená do čtyř kategorií (Předchozí porody, Ambulantní porod, Poporodní péče, Reakce okolí). Pro tuto bakalářskou práci byly zvoleny dva cíle, na základě kterých byly vytvořeny tři výzkumné otázky. První otázka se zabývala pohledem porodních asistentek na ambulantní porod. Výzkum ukázal, že žádná z porodních asistentek nezaujímá negativní postoj a rozhodně ženám jejich rozhodnutí týkající se ambulantního porodu nerozmlouvají. V tomto případě jsou rády, že ženy nezvolily porod doma a žena je tak pod odborným dohledem v případě výskytu nečekaných komplikací. Druhá výzkumná otázka zkoumala, jaký názor mají na ambulantní porod dětské sestry. Z výzkumu vyplynulo, že více jak polovina dětských sester nezaujímá negativní postoj k tomuto rozhodnutí ženy a jen jedna dětská sestra ambulantní porod nedoporučuje i v případě fyziologického těhotenství. Dětské sestry při propouštění rodiček z nemocnice ženy edukují ohledně péče o novorozence, o zajištění péče a nezbytných vyšetření po porodu a kam se ženy mají v případě komplikací obrátit. Třetí výzkumná otázka se zabývá důvody žen vedoucích k rozhodnutí pro ambulantní porod. Výzkum ukázal, že ženy k tomuto rozhodnutí nejčastěji vedla potřeba klidu a domácího prostředí či negativní předchozí zkušenost, která se týkala nedostatečné komunikace nebo neposkytnutí dostatečného množství informací. Ženám též vadilo časté rušení ze strany personálu, ztráta soukromí a režim oddělení, a proto volily ambulantní porod. Z výzkumného šetření vyplynulo, že většina zdravotnického personálu nejeví negativní postoj k ambulantním porodům a snaží se dojít k určitému kompromisu, souvisejícímu s hospitalizací a propuštěním. Dále také vyplynulo, že zájem o ambulantní porody nepatrně stoupá.
Možnosti inovací ve vybraném kulturním zařízení
NOVOTNÁ, Kristýna
První část práce je zaměřena na popis specifik podnikání v kultuře, rozdělení typů inovaci a na možnosti financování kulturních aktivit. V druhé části práce je představen kulturní objekt Kino Ševětín, jeho historie, marketingová komunikace, potencionální zákazníci. Dále je zde popsána situační analýza, ze které vyplyne technická, strategicka i produktová inovace. Následně jsou popsány možnosti financování těchto inovací.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky
Novotná, Kristýna ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky Abstrakt Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia uděluje Ministerstvo vnitra státním příslušníkům třetích zemí, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu delší než 1 rok. Základním právním předpisem, upravujícím dlouhodobý pobyt je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, který transponuje směrnice Evropské unie, na nichž je tento pobyt založen. Jako důležité zdroje nelze opomínat ani judikaturu českých správních soudů, Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie. Nejdříve se práce věnuje pojmu cizinec, aby bylo jasně stanoveno, pro jakou kategorii cizinců je dlouhodobý pobyt určen a jaká oblast práva se jím zabývá. Následně je rozebrána směrnice 2004/114/ES, která je základem platné a účinné úpravy studijního pobytu, a směrnice 2016/801, která bude transponovaná do českého právního řádu chystanou novelou zákona č. 326/1999 Sb., která je v době odevzdání práce ve stadiu vládního návrhu a čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně. Při pojednávání o směrnicích jsou shrnuty i rozsudky Soudního dvora Evropské unie, kterými vyložil nejasná ustanovení směrnice. Dlouhodobý pobyt za účelem studia je založen právě na směrnicové úpravě, ty proto patří společně s...
Kácení dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě
Novotná, Kristýna
Tato bakalářská práce se zabývá důležitým tématem Kácení dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě. I když je kácení zcela běžný proces, z pohledu zahradní a krajinářské tvorby je to téma zanedbávané a velmi okrajové. V literárních zdrojích se setkáváme zejména s kácením z pohledu lesnického. Proto bylo cílem práce ucelit dostupné informace a zpřehlednit aktuální státní legislativu. V metodické části se práce zabývá průzkumem cen katalogových z ceníků Plochy a úprava území: 823-1; Rekultivace: 823-2. Katalog popisů a směrných cen stavebních prací z let 2004-2016. Druhá část práce analyzuje rozdíly v cenách z aktuálních ceníků z roku 2016 s cenami z praxe, které byly získány od arboristů a arboristických firem.
Zpravodajství o válečných konfliktech v českém tisku
Novotná, Kristýna ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Trampota, Tomáš (oponent)
Bibliografický záznam NOVOTNÁ, Kristýna. Zpravodajství o válečných konfliktech v českém tisku. Praha, 2016. 86 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Vlastimil Nečas, Ph.D. Anotace (abstrakt) Diplomová práce se zabývá vybranými aspekty zahraničního zpravodajství, které mohou v kontextu rozvoje digitálních technologií a změny komunikačního paradigmatu podléhat novým trendům a tendencím. Pozornost je věnována pěti oblastem: zastoupení zpravodajských aktérů, zdrojům informací, procesu domestikace, rysu personalizace a rámcování. Výzkum práce je proveden na příkladu zpravodajství českých médií o konfliktech na Ukrajině a v Sýrii, a to kombinací kvantitativních a kvalitativních analytických postupů. Z výsledků šetření vyplynulo, že v českých médiích dominují oficiální aktéři v čele s politickými elitami. Dále převládají původní zprávy z redakčních zdrojů, podíl domestikovaných zpráv je 20 % a rys personalizace je zastoupen v 17 % případů. Co se týče výzkumu rámcování českými médii, šetření ukázalo akcent na rámec podobenství o ďáblovi z Východu a čertech, a to shodně u obou konfliktů. Klíčová slova Zpravodajství, zahraniční zpravodajství, aktéři, zdroje, domestikace,...
Pokroky v terapii lidské trypanosomiázy
Novotná, Kristýna Klára ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Grekov, Igor (oponent)
Spavá nemoc je lidské onemocnění vyskytující se v subsaharské Africe, které je způsobené parazitickým prvokem Trypanosoma brucei. Druh Trypanosoma brucei napadá různé savce, ovšem pouze poddruhy Trypanosoma brucei gambiense a Trypanosoma brucei rhodesiense jsou resistentní vůči tzv. trypanolytickým faktorům obsažených v lidském krevním séru. V této práci jsou stručně shrnuty známé mechanismy působení trypanolytických faktorů a mechanismy rezistence trypanosom vůči těmto faktorům. Práce je zaměřena především na popis a shrnutí současných metod diagnostiky spavé nemoci a používaných trypanocidních léků. Většina představených diagnostických metod vykazuje vysokou míru senzitivity a specifity, ale je pro chudé, nemocí postižené oblasti, často příliš drahá. Používané léky jsou rovněž drahé, navíc některé neúčinkují na oba poddruhy a mají vážné vedlejší účinky. Poslední část práce se věnuje potencionálnímu vývinu nových léčiv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 NOVOTNÁ, Karolína
82 NOVOTNÁ, Kateřina
23 NOVOTNÁ, Klára
1 NOVOTNÁ, Kristina
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
3 Novotná, Kamila
7 Novotná, Karolína
82 Novotná, Kateřina
23 Novotná, Klára
20 Novotná, Kristýna
2 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.