Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sleeper effect a jeho vliv na vnímání fake news u náctiletých
Adamcová, Nina ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá zkoumáním možného vlivu tzv. sleeper efektu na vnímání důvěryhodnosti u fake news a hoaxů u teenagerů. V první části práce je objasněný historický a výzkumný kontext sleeper efektu spolu s efektem iluzorní pravdy, kterým se design výzkumu také částečně inspiroval, a také jsou představeny základní zkoumané typy zpráv a současný stav důvěryhodnosti médií v České republice. V teoretické části je jsou pak popsány a vysvětleny metody kvantitativního výzkumu a statistické analýzy, které jsou následně aplikované v praktické části práce, tedy při popisu a vyhodnocení výzkumu, který byl proveden v květnu a červnu 2019 u 6 tříd na rozdílných školách v ČR.
Pojem akcident ve Stacku Benjamina Brattona
Malecha, Matěj ; Šlerka, Josef (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
Matěj Malecha, Akcident ve Stacku Abstrakt (česky) Tato diplomová práce vysvětluje pojem "akcident" v knize Benjamina H. Brattona The Stack: On Software and Sovereignty. Nejprve jsou identifikovány vhodné mentální modely z oblasti teorie komplexních systémů, filosofie techniky a teorie informace. Modely jsou následně využity pro analýzu a interpretaci Stacku, která ukazuje, že akcidentálnost Stacku (1) je nevyhnutelným důsledkem funkčního principu digitálních technologií a (2) má dvojí, kvalitativně odlišnou podobu podle toho, jestli se projevuje na úrovni vrstvy, nebo v celku. V závěru práce je rozebráno, jak skutečnost, že kniha je podle Brattona designovým brífem, a fakt, že Stack není používán pouze lidmi, ovlivňuje roli designéra.
Etický rozměr content marketingu na sociálních sítích
Švamberk, Viktor ; Šlerka, Josef (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
Tato diplomová práce popisuje a analyzuje etický rozměr content marketingové praxe na sociálních sítích. Rapidní tempo technologického pokroku, formující zrod participativního webu 2.0 a sociálních sítí, vedlo k vytvoření stále zvětšující se mezery mezi každodenní online zkušeností a diskurzem aplikované etiky. Skrze trojici cílů diplomové práce je tak nejprve literární rešerší popsáno dosavadní vědění v oblasti marketingové a informační etiky (a jsou identifikovány jeho limity), za pomocí informační etiky Luciano Floridiho je následně sestrojen jednotný etický rámec pro posouzení specifických morálních dilemat vznikajících na sociálních sítích a tento rámec je otestován případovou studií na sociální síti Reddit. V ní je skrze nepřiznanou marketingovou praxi otestována funkčnost šestice pilířů sestrojeného etického rámce. Ty postihují zásadní parametry a projevy indikující neetickou činnost. Současně je tak ilustrována existence a způsoby vzniku tzv. etického vakua dokreslující potřebu aktualizovat přístupy teorií aplikované etiky pro prostředí sociálních sítí a informační sféry obecně.
Sleeper effect a jeho vliv na vnímání fake news u náctiletých
Adamcová, Nina ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá zkoumáním možného vlivu tzv. sleeper efektu na vnímání důvěryhodnosti u fake news a hoaxů u teenagerů. V první části práce je objasněný historický a výzkumný kontext sleeper efektu spolu s efektem iluzorní pravdy, kterým se design výzkumu také částečně inspiroval, a také jsou představeny základní zkoumané typy zpráv a současný stav důvěryhodnosti médií v České republice. V teoretické části je jsou pak popsány a vysvětleny metody kvantitativního výzkumu a statistické analýzy, které jsou následně aplikované v praktické části práce, tedy při popisu a vyhodnocení výzkumu, který byl proveden v květnu a červnu 2019 u 6 tříd na rozdílných školách v ČR.
Technické a sociální výzvy v konverzačním uživatelském rozhraní
Soudný, Vojtěch ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
(česky) jsou automatizované počítačové programy, které slouží k simulaci výměny zpráv s člověkem, zároveň jsou ale i novým uživatelským rozhraním. V roce 1994 definoval Jacob Nielsen deset heuristických pravidel, které se tradičně používají právě pro design uživa novém oboru konverzačních prostředí a za jakých podmínek. Danou problematiku spondentů, kteří v českém prostředí vytvořili chatboty a následnou analýzou prostřednictvím zakotvené teorie. Teoretická část popisuje popisuje kontext, ve kterém chatboti vznikají i teoretické principy uživatelské zkušenosti, ze kterých následně čerpá
Prorusky orientovaná média v ČR a jejich publikum
Nejedlý, Karel ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce je zmapování sítě tzv. proruských médií v ČR na sociálních sítích Twitter a Facebook a následná analýza jejich publika. Smyslem této analýzy je zpracování sociodemografických a dalších dostupných informací pro konkrétní média či jejich clustery. V teoretické části práce bude čtenář uveden do problematiky a seznámen s dosavadním stavem poznání v této oblasti. V rámci praktické části práce bude proveden vlastní výzkum za pomocí metody analýzy sociálních sítí (SNA). Tedy nástroje, jehož účelem je především zmapování, měření a monitorování vztahů a informačních toků mezi subjekty.
Proměna obrazu městského prostoru ve fotografiích z oblastí teroristických útoků na síti Instagram
Morochovičová, Eliška ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce je vliv teroristických útoků na obsah sociální sítě Instagram sdílený v bezprostředním okolí míst událostí. Zejména se zaměřuje na téma proměny obrazu městského prostoru v okolí pařížského hudebního klubu Bataclan v důsledku útoků v listopadu roku 2015. Metodou obsahové analýzy uživatelských fotografií a s využitím teoretických východisek oborů teorie fotografie, vizuálních studií a studií paměti je zjišťováno, jaký obraz utvářejí sdílené fotografie o daném místě v době před útoky, v jejich průběhu a po nich. Hlavním závěrem, který tato analýza přináší, je, že teroristické útoky jako téma významně vstupují do instagramového obsahu, avšak pouze krátkodobě - jejich podíl na obsahu se v průběhu šesti měsíců postupně zmenšuje. Práce dále předkládá srovnávací obsahovou analýzu obsahů sdílených v době útoků v Paříži v roce 2015 a v Bruselu v roce 2016, jejímž cílem je odhalit podobnosti a odlišnosti instagramových obrazů útoků. Tato analýza především potvrzuje výraznou podobnost obsahů ze zkoumaných lokalit, ale na detailnější úrovni zároveň poukazuje na jejich lokální specifika jako různou podobu komunikace pomocí sdílených hesel a symbolů.
Využití data miningu v analýze filmových anotací
Podhůrská, Martina ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
Tato práce se bude věnovat možnostem data miningu v oblasti filmu a analýze jeho využití při predikci hodnocení snímků na filmové databázi ČSFD na základě filmových anotací a dalších atributů snímku. Cílem práce je zjistit, zda je možné predikovat uživatelské hodnocení nových snímků a identifikovat atributy, které nejvíce ovlivňují jak hodnocení na filmové databázi, tak i další faktory jako například tržby a návštěvnost.
Lidská perspektiva k etice strojů
Tomalová, Kateřina ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
sociálními dilematy. Práce teoreticky vymezuje roboetiku a představuje různé názory a přístupy, zabývá se postavením robotů ve společnosti a poté práce postupně zkoumá jednotlivé problematické oblasti užívání robotů. Závěr retické části práce je pak zaměřen na autonomní vozidla, kterým je následně věnována výzkumná část formou kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkumná část si klade za cíl zjistit názory jak široké české veřejnosti, tak také českých odborníků na tuto čem se jejich názory shodují, čem se liší a jaké otázky jsou nejdůležitější pro další vývoj.
The Rise of the YouTube Celebrity: The Migration of Young Audiences from TV to Independent Content Creators
Sedláček, Jakub ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
Cílem této práce je poodhalit příčiny náhlého vzestupu tzv. YouTube celebrity a experimentálně ověřit, zda se tvrzení médií že YouTubeři u teenagerů nahradili tradiční celebrity zakládají na pravdě. Práce integruje YouTubery do oboru tzv. celebrity studies - nejprve rozebírá původ celebrity a její roli ve společnosti a následně nachází spojitosti mezi celebritami tradičních médií a YouTubery na základě společných vlastností, které je definují a funkcí, které plní. Výsledkem je označení YouTubera za technologicky podmíněný další stupeň vývoje televizní celebrity, neboť oba typy stojí na společných základech divákova důvěrného vztahu s nimi. Práce se dále zabývá tématy participativní kultury, monetizace nebo proměny YouTuberství v práci na plný úvazek a hodnotí vliv takového vývoje na kulturu online videa, video obsah samotný a samozřejmě na vzestup YouTube celebrity. Poslední část práce tvoří experimentální výzkum, který pomocí kvantitativních výzkumných metod na vzorku více než 5000 českých teenagerů zkoumá Facebookové stránky označené jako "to se mi líbí" a ukazuje, že YouTubeři jsou pro teenagery skutečně důležitější než tradiční celebrity.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Koubský, Pavel