Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prezentace novinářů České televize na sociálních sítích s ohledem na opatření určující pravidla a způsob jejich vystupování
Poláková, Anna ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo detailně představit dokument vydaný ředitelem Zpravodajství a sportu České televize Zdeňkem Šámalem s názvem Desatero pro práci novinářů České televize na sociálních sítích. Tento dokument doporučuje redaktorům České televize, jak mají komunikovat na svých osobních profilech na sociálních sítích. V této souvislosti je součástí práce rovněž poměrně rozsáhlá rešerše, která čtenářům představuje, zda podobný dokument vydávají i jiná veřejnoprávní média v Evropě. Důležitou otázkou v rámci této problematiky byla novinářská autonomie a svoboda slova, které by takovýmto typem dokumentu mohly být teoreticky ohroženy. Pro komplexní přiblížení celé problematiky je v rámci této práce také praktická část, jejíž součástí jsou rozhovory s redaktory ČT, díky nimž je čtenářům představen také subjektivní pohled, a to jak na Desatero, tak na svobodu slova jako takovou. Diplomová práce tedy seznámila čtenáře s dokumentem vydaným Českou televizí a podrobně představila podobná opatření, která využívají jak naši geografičtí sousedé, tak např. Francie či Velká Británie (její veřejnoprávní televizí BBC se české Desatero inspirovalo nejvíce). Teoreticky ukotvila problematiku svobody slova novinářů, a také blíže představila sociální sítě, kterých se dokument úzce dotýká. V praktické části...
Role médií při šíření konspiračních teorií, fake news a hoaxů
Hamrník, Jan ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na šíření konspiračních teorií, fake news a hoaxů a na roli médií v tomto procesu. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy a téma práce je zasazeno do širšího kontextu. Je přiblíženo fungování dezinformačních médií, nechybí popis tuzemské scény. Mezi další kanály využívané pro klamání příjemců jsou zařazené e-maily a aplikace, sociální sítě a také ústní šíření. Speciální pozornost se věnuje standardním médiím a pravidlům, podle nichž mají fungovat. Na teorii navazuje praktická část, která mapuje šíření konkrétních dezinformací nejen prostorem médií, ale i fact-checkingových iniciativ. Za příklady jsou zvoleny konspirační teorie o požáru katedrály Notre-Dame, hoaxy o údajných uprchlících v Chebu, o novináři České televize Marku Wollnerovi a o poslankyni Olze Richterové a kauza pochybné neziskové organizace Mezinárodní dětský kříž. K jejich analýze dochází prostřednictvím smíšeného modelu výzkumu: Sběr dat probíhá kvantitativní metodou, při práci s nimi jsou následně uplatněny kvalitativní metody spojené se zakotvenou teorií. Cílem je definovat a popsat podoby, které média dezinformacím ve svých výstupech dávají, a určit, v kterých případech dezinformace sama aktivně šíří.
Mediální pokrytí Korejské války deníkem Rudé právo
Chrenčík, Roman ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá mediálním pokrytím Korejské války v deníku Rudé právo, toho času Ústředním orgánem Komunistické strany Československa. Jejím stěžejním cílem je zjistit, nakolik se kontrola periodika komunistickou stranou, přísná režimní cenzura a diktát Sovětského svazu projevovaly při informování o událostech Korejské války, prvního konfliktu, do něhož zasáhla vojska vícero zemí pod jednotnou vlajkou Organizace spojených národů. Pro tyto účely nejprve na základě historického výzkumu sekundárních zdrojů popisuji podmínky, za nichž k válečnému střetu došlo, a vytyčuji stěžejní událostí války, mezi něž patří například vylodění spojeneckých jednotek v Inčchonu, zapojení Číny nebo různé fáze vyjednávání. Klíčovou částí práce je potom reflexe těchto událostí v periodiku, kdy v rozmezí od konce května 1950 do začátku října 1950 monitoruji několik desítek jeho vydání. Vzhledem k do té doby zjištěným okolnostem však od listopadu 1950 do konce války přecházím ke sledování obsahu deníku v pětidenních cyklech, které se ve výsledku ukázaly být pro utvoření komplexního obrazu jako dostačující.
Mediální pokrytí Korejské války deníkem Rudé právo
Chrenčík, Roman ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá mediálním pokrytím Korejské války v deníku Rudé právo, toho času Ústředním orgánem Komunistické strany Československa. Jejím stěžejním cílem je zjistit, nakolik se kontrola periodika komunistickou stranou, přísná režimní cenzura a diktát Sovětského svazu projevovaly při informování o událostech Korejské války, prvního konfliktu, do něhož zasáhla vojska vícero zemí pod jednotnou vlajkou Organizace spojených národů. Pro tyto účely nejprve na základě historického výzkumu sekundárních zdrojů popisuji podmínky, za nichž k válečnému střetu došlo, a vytyčuji stěžejní událostí války, mezi něž patří například vylodění spojeneckých jednotek v Inčchonu, zapojení Číny nebo různé fáze vyjednávání. Klíčovou částí práce je potom reflexe těchto událostí v periodiku, kdy v rozmezí od konce května 1950 do začátku října 1950 monitoruji několik desítek jeho vydání. Vzhledem k do té doby zjištěným okolnostem však od listopadu 1950 do konce války přecházím ke sledování obsahu deníku v pětidenních cyklech, které se ve výsledku ukázaly být pro utvoření komplexního obrazu jako dostačující.
Vliv počítačové hry Atentát 1942 na zájem o současné dějiny
Vataščinová, Lenka ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na vliv počítačových her s historickou tématikou na zájem mladých lidí o současné a obecné dějiny. Vysvětluje základní pojmy jako je hra, digitální média, počítačová hra a výuková počítačová hra a představuje hlavní aspekty počítačových her. Také se zaměřuje na přínosy počítačových her ve výuce, ale upozorňuje i na možná úskalí hraní počítačových her a jejich vliv na zdraví a vývoj mladého jedince. Dále popisuje herní žánry, do kterých spadají nejznámější a nejhranější počítačové hry s historickou tématikou, a představuje hru Attentat 1942. V další části práce zkoumá, zda a jaký mají počítačové hry s historickou tématikou vliv na zájem o současné dějiny pomocí empirického výzkumu na základě dotazníkového šetření u 150 respondentů ve věku 15-30 let. Výsledky ukazují, že hraní počítačových her s historickou tématikou má vliv na zájem mladých lidí o současné i obecné dějiny a tento vliv je kladný. Dále výsledky ukazují, že nejoblíbenějšími herními žánry pro hry s historickou tématikou jsou strategie, RPG (hry na hrdiny) a akční hry, a že hráči si v těchto hrách nejvíce všímají příběhu, hratelnosti a grafického zpracování. Z výsledků také vyplývá, že většina respondentů (98,7 %) se domnívá, že hraní počítačových her s historickou tématikou může pomoci studentům s osvojením...
Cenzurní činnost Federálního úřadu pro tisk a informace v období médií mezi lety 1980-1989
Kazda, Tomáš ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
v českém jazyce Tato bakalářská práce si v první části dává za cíl přiblížit a rozebrat fungování Federálního úřadu pro tisk a informace (FÚTI), který mezi lety 1981 až 1990 vykonával dohled nad československou mediální sférou. Na základě syntézy dobových dokumentů z Národního archivu a Národní knihovny vysvětluje okolnosti jeho vzniku, sleduje a popisuje činnost jeho jednotlivých organizačních celků. Bakalářská práce rovněž zařazuje FÚTI do historického kontextu předešlých cenzurních úřadů a vyjasňuje jeho pozici jakožto realizátora nepřímé cenzury. Druhá část práce se blíže zaměřuje na vydávání Informačního týdeníku. S pomocí dobových dokumentů (především zápisů z redakčních rad) a svědectví redaktorky Dariny Sedláčkové skládá dohromady obrázek toho, k čemu Informační týdeník sloužil. Uvádí potřebné informace pro pochopení jeho fungování, sleduje jeho přínos pro jednotlivé redakce masových sdělovacích prostředků. Pozoruje vývoj Informačního týdeníku v kontextu času a případné změny v jeho obsahu vysvětluje s ohledem na zápisy z redakčních rad. K celkovému dokreslení fungování redakce Informačního týdeníku slouží rozhovor s jednou z jeho redaktorek, který blíže rozkrývá nejen fungování a strukturu IT, ale i představuje nezbytné detaily pro pochopení práce redakce.
Mediální pokrytí Fridays for Future
Honc, Martin ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá změnou přístupu vybraných českých médií k pokrývání environmentálních témat ovlivněnou globální stávkou za klima hnutí Fridays for Future v čele s Gretou Thunberg. Cílem práce je za pomoci metody kvantitativní obsahové analýzy zjistit, jakým způsobem v období před protestem a v období po skončení stávky česká média komunikovala specifickou oblast ekologických problémů a souvisejících environmentálních témat a událostí se zaměřením na zastoupení témat a rámců v mediální agendě a pokrývání jednotlivých aktérů. Teoretická část se věnuje definici globálních ekologických problémů a představuje teoretické koncepty, které se zabývají mediálním pokrytí environmentálních témat a vlivem protestů sociálních hnutí na agendu těchto témat s ohledem na historické i společenské kontexty. Metodologická část uvádí hlavní a vedlejší výzkumné otázky a vysvětluje výběr proměnných, které jsou sledovány ve kvantitativní analýze obsahů vybraných českých médií. Praktická část přináší interpretaci a následnou diskuzi výsledků vycházející převážně z obdobných zahraničních studií a diplomových prací, která odráží poznatky uvedené v teoretické části. Výsledky této práce prokazují významné rozdíly mezi sledovanými obdobími z hlediska zastoupení témat, rámců a aktérů v české mediální agendě.
Dezinformace a jejich šíření v českém mediálním prostoru během volby prezidenta ČR 2018
Husák, Matěj ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá šířením manipulativních, propagandistických a falešných zpráv v internetovém online prostředí. K šíření těchto dezinformací docházelo rovněž během českých prezidentských voleb, které se konaly v lednu roku 2018. Tyto dezinformace byly šířeny zejména tzv. alternativními médii, jež jsou často spojována také s rozšiřováním ruské propagandy. Výzkumným cílem této práce je prostřednictvím kvalitativní textové analýzy rozebrat dezinformace a jejich šíření, užité prostředky a formy dezinformací ve stanoveném období od listopadu roku 2017 až po březen roku 2018 na vybraných zpravodajských portálech. V teoretické části práce představujeme zejména ucelený a podrobný přehled teoretického ukotvení dezinformací a propagandy, jejich cíle, aspekty šíření, výsledný efekt a možné způsoby obrany proti nim. Obdobně zmiňujeme i jednotlivé kroky pragmalingvistiky, jež slouží jako teoretický podklad pro naši práci. V empirické části práce, která je strukturálně rozdělena dle jednotlivých médií, analyzujeme mediální obsah pěti vybraných zpravodajských webů. V závěru práce docházíme ke zjištění, že na webových servech prokazatelně docházelo k šíření klamných, manipulativních a lživých sdělení, majoritně pak o prezidentském kandidátovi Jiřím Drahošovi, a to především v lednu roku 2018,...
Operace Entebbe a její mediální reflexe v československých denících
Šmejkalová, Adéla ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Bakalářská práce Operace Entebbe a její mediální obraz v československých denících se zabývá událostí z roku 1976, kdy bylo teroristy uneseno letadlo společnosti Air France linky Tel Aviv - Athény - Paříž do Ugandy, konkrétně na letiště ve městě Entebbe. První část práce vypovídá o samotné události. Je zde vylíčen historický kontext a samotná událost tak, jak se doopravdy stala. V druhé části práce je zpracovaná mediální obsahová analýza. Jsou zde analyzována tři periodika: Rudé právo, Lidová demokracie a Mladá fronta. Výsledky analýzy reflektují postoj československých periodik, a tím i Československa nejen k únosu a záchranné akci, ale i k samotnému státu Izrael. Dále pak vyobrazují mediální manipulaci způsobenou komunistickou propagandou tím, jak se podání československých periodik liší od reality.
Vliv technologických vynálezů 21. století na deprofesionalizaci žurnalistiky
Němeček, Jan ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Předmětem této diplomové práce je vyložení termínů profesionalizace a deprofesionalizace a jejich pochopení v kontextu žurnalistiky a technologických inovací 21. století. První část diplomové práce představuje teoretická východiska spojena s vlivem nových technologií na novináře a zahrnuje i definice základních pojmů, se kterými diplomová práce pracuje. Zároveň jsou v teoretické části uvedeny základní poznatky z historie žurnalistiky, které umožňují lépe pochopit kontext problematiky. Výzkumná část nabízí analýzu práce s amatérskými záběry dvou českých televizních stanic, České televize a televize Prima. Pomocí kombinace kvantitativní obsahové analýzy a standardizované ankety práce analyzuje jednotlivé druhy a zdroje amatérských obsahů, které se v obou televizích ve sledovaném období vyskytují. Metodologická část slouží k pochopení realizace výzkumu. Součástí této části jsou položené výzkumné otázky a je zformulována hypotéza. Závěrečná část práce pak na tyto otázky odpovídá a jsou v ni shrnuty poznatky z realizovaného výzkumu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.