Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Public Relations v kontextu vybrané kauzy ve fotbalovém prostředí
Hanuš, Marek ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Public relations v kontextu vybrané kauzy ve fotbalovém prostředí Cíle: Hlavním cílem této práce je analyzovat a porozumět roli public relations při řešení a zvládání kontroverzních situací ve fotbalovém prostředí v rámci odlišného vnímání určité problematiky a vyhodnotit působení public relations klubu ve vybrané kauze. Metody: V této práci byly využity kvalitativní metody - analýza textů, dokumentů, webových stránek, sociálních sítí, tiskových zpráv nebo vyjádření klubů a stakeholders. K zajištění vyšší objektivity a věrohodnosti závěrů bylo také využito metody triangulace. Výsledky: Zvolenou kauzou pro tuto práci bylo odvetné utkání Evropské ligy mezi týmy Rangers FC a SK Slavia Praha a následné obvinění z rasismu vůči slávistickému obránci Ondřeji Kúdelovi. Tato kauza vyvolala celosvětovou odezvu. V rámci provedeného výzkumu lze konstatovat, že Slavia se v této situaci úspěšně vyrovnala s výzvami public relations. Z pohledu strategií public relations se klub nejprve postavil za svého hráče a odmítl jakékoli spojení klubu a hráče s rasismem, čímž získal na důvěryhodnosti u české veřejnosti. Následně se zaměřil na snížení napětí široké veřejnosti prostřednictvím sdělení, která potvrdila jeho pevný postoj vůči rasismu a diskriminaci. Dalším krokem bylo vydání prohlášení, ve kterém klub...
Role hráčského agenta v procesu fotbalového přestupu
Kravčík, Jakub ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Role hráčského agenta v procesu fotbalového přestupu Cíle: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku fotbalového přestupu se speciálním zaměřením na roli hráčského agenta v celém této práci je použita kvalitativní metoda, konkrétně je využito polostrukturovaného rozhovoru s dostupným, částečně ovlivněným vzorkem. Výsledky: Na základě provedeného výzkumu se ukázalo, že je velice těžké zobecnit problematiku fotbalového přestupu, protože se jedná v mnoha případech o velmi individuální záležitost, do které může vstupovat mnoho faktorů. Zároveň se také ukázalo, že hráčský agent má v přestupu klíčovou roli a úspěch přestupu mnohdy závisí na něm. Výsledky této práce také poukazují na vysokou rozdílnost názorech i vědomostech mezi samotnými klíčovými stakeholdery přestupu a poukazují i na potřebu větší pozornosti jak od odborné obce, tak i té fotbalové. Klíčová slova: Analýza stakeholderů, stakeholdeři přestupu, Česká republika, fotbal, hráčský agent, fotbalový agent
Založení české fotbalové akademie v rozvojové zemi
Kotrba, Filip ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Založení české klubové fotbalové akademie v rozvojové zemi Cíle: Hlavním cílem je zjistit úskalí, přínosy a podmínky realizace akademie českého klubu v rozvojové zemi prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zainteresovanými stranami (tzv. stakeholders). Při dosahování hlavního cíle je klíčové identifikovat a porozumět různým aspektům spojeným s realizací akademie. Metody: V práci byla využita kvalitativní metoda výzkumu. Z kvalitativní metody byla vybrána metoda polostrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný soubor tvořilo 5 respondentů, kteří mají dlouholetou zkušenost s působením nejen v českém fotbalovém prostředí, ale disponují různými zkušenostmi i s fotbalem a fotbalovými akademii v rozvojových zemích, konkrétně v Africe. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že založení fotbalové klubové akademie v rozvojové zemi českým profesionálním fotbalovým klubem, je možné. Díky velice kvalitním českým mládežnickým fotbalovým akademiím má většina profesionálních fotbalových klubů pevný základ pro založení klubové akademie v rozvojové zemi. Přesto výstavba a provozování není vhodné pro český fotbalový klub z několika důvodů. Rozvojové země, v případě této práce africké země, jsou často prostředím, kulturou a legislativou jiná než Česká republika. České fotbalové kluby nemají dostatečně velkou...
Kariéra po kariéře profesionálních basketbalistek v kontextu českého basketbalového prostředí
Hrabětová, Anna ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Kariéra po kariéře profesionálních basketbalistek v kontextu českého basketbalového prostředí Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, jak již bývalé české profesionální basketbalistky prožívaly proces integrace do běžného života, faktory, které se do něj promítly, zdali byl proces de facto úspěšný, či se stále zcela neukončil, a pokusit se najít možnosti potenciálního usnadnění v období před, nebo během procesu ze strany jich samotných, stejně jako ze strany klubů, popř. zastřešujících organizací. rámci diplomové práce je použita metoda kvalitativního výzkumu dat za pomoci polostrukturovaného rozhovoru se šesti bývalými profesionálními Získaná data jsou následně interpretována a porovnána. Výsledky: Proces přechodu z profesionálního basketbalu do běžného života byl úspěšný u pěti respondentek a u jedné úspěšný nebyl, respektive se stále neukončil. Navzdory faktu, že se jedná o vysoce individuální problematiku, z výzkumu vyplývá, že pro usnadnění přechodu ze strany hráček je ideální při kariéře a alespoň částečně načerpat, pakliže je to časově možné, pracovní zkušenosti, byť jen na částečný úvazek. Velkou roli hraje i formování a ovlivňování rodinou již od mládí, vnitřní nastavení a priority. Signifikantní vliv mají podle výzkumu i zranění absolvovaná v mládí, jelikož připomínají pomíjivost sportovní...
Vnímání sexuálního obtěžování v prostředí organizovaného sportu ze strany studentů vysokých škol
Večlová, Barbora ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Vnímání sexuálního obtěžování ve sportovním prostředí ze strany studentů českých vysokých škol Cíle: Cílem této diplomové práce je analyzovat a popsat vnímání problematiky sexuálního obtěžování v prostředí organizovaného sportu v České republice z perspektivy vybraných studentů českých vysokých škol. Dále také vysvětluje důležitost zohlednění tohoto problému, jehož řešením by se měl zabývat také management sportovních organizací. Metody: K dosažení výsledků je v této práci využit smíšený výzkum. Nejdříve jsou prostřednictvím kvalitativní časti, tedy ohniskové skupiny, získány názory k tématu sexuálního obtěžování v prostředí organizovaného sportu, které jsou dále použity a rozpracovány prostřednictvím kvantitativní metody, dotazníkového šetření, k získání názorů a zkušeností respondentů. Výsledky: Vybraní studenti českých vysokých škol se se sexuálním obtěžováním v prostředí organizovaného sportu často a opakovaně setkávají. Pachatelem bývá často muž v pozici sportovce nebo trenéra a obětí žena v pozici sportovkyně. Nejčastější jsou verbální a neverbální formy. Oběti mají většinou psychické následky nebo je daná situace donutí změnit nebo zcela ukončit danou sportovní aktivitu. Výsledky poukazují na absenci nebo špatnou komunikaci tématu ze strany managementu některých sportovních...
Pokrytí žen ve vybraných internetových článcích během Olympijských her v Pekingu 2022
Poláčková, Tereza ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Kaprálková, Michaela (oponent)
Název: Pokrytí žen ve vybraných internetových článcích během Olympijských her v Pekingu 2022 Cíle: Cílem této diplomové práce je analýza genderové vyváženosti článků publikovaných na dvou vybraných online sportovních serverech a na jejich sociálních sítích. Metody: Tato diplomová práce obsahuje analýzu sekundárních dat, kterými byly studie věnující se genderové problematice nejen v České republice, ale také v zahraničí. Články byly podrobeny obsahové analýze, jenž obsahovala kvantitativní, ale také kvalitativní část výzkumu. Za pomoci analýzy sekundárních dat byly zvoleny jednotlivé ukazatele, které byly zkoumány obsahovou analýzou. U příspěvků na sociálních sítích byla zvolena kvantitativní metoda sběru dat. Výsledky: Výsledky získané obsahovou analýzou a porovnané s dřívějšími studiemi ukázaly, že genderová nevyrovnanost v posledních čtyřech letech klesla a články jsou spravedlivě rozděleny mezi muže a ženy. V porovnání s nezávislým standardem, který byl určen procentuálním rozdělením všech zúčastněných sportovců, bylo procento článků napsaných o ženách vyšší. Pohlaví autorů již vyrovnané nebylo. Během analýzy dvou serverů přispěly svými články pouze čtyři autorky z čtyřiceti osmi autorů. Autoři tedy nebyli ovlivněni pohlavím a psali články týkající se ženských i mužských sportovců. U...
Analýza role Akademií Českého hokeje v systému výchovy hráčů v ČR
Šťovíček, Radek ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Analýza role Akademií Českého hokeje v systému výchovy hráčů v ČR Cíle: Cílem práce je na základě analýzy zjistit, kteří hokejisté se prosadili ve sledovaném období sezón 2015/16 až 2019/20 do reprezentačních výběrů ČR do osmnácti a dvaceti let a následně určit, jaká je pravděpodobnost, že budou hráči nominováni do zmíněných reprezentačních výběrů v případě, že působili pouze v tuzemských soutěžích a v případě, že působili i v zahraničí. Metody: V práci byla využita kvantitativní metoda sběru dat, a to statistická analýza. Pravděpodobnost nominace pro hráče působící v tuzemských a v zahraničních soutěžích byla srovnávána pomocí metody srovnání pravděpodobnosti, tzv. odds ratio. Informace získané v průběhu tvorby práce byly ověřovány z hlediska praxe, pomocí kvalitativní metody sběru dat - polostrukturovaného rozhovorů - s dvěma různými respondenty. Výsledky: V poměrovém zastoupení hráčů nominovaných ve sledovaném období na vrcholné turnaje reprezentačního výběru do osmnácti let převažují hráči působící v době nominace v tuzemských soutěží. V nominaci na mistrovství světa do dvaceti let mírně převažují hráči působící v zahraničních soutěžích. Pravděpodobnost nominace ve sledovaném období měli větší hráči působící v zahraničních soutěžích, a to v průměru v nominacích na Hlinka Gretzky Cup...
Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech
Valta, Marek ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikovat fotbalové talenty v kategorii U15 hrající na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech z pohledu zastupující manažerské agentury. Metody: K vytvoření seznamu nejvýznamnějších kritérií při výběru fotbalových talentů byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. V první fázi výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory s hráčskými agenty a skauty, které přinesly unikátní vhled do problematiky identifikace talentů a následné péče o ně. Na základě předchozího výzkumu byl sestaven seznam kritérií sledovaných u středních záložníků. Ten byl následně pomocí metody škálování zúžen do výsledné podoby seznamu nejvýznamnějších kritérií pro identifikaci fotbalových talentů v kategorii U15 hrajících na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikaci fotbalových talentů ve věkové kategorii U15 na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Polostrukturované rozhovory se skauty a hráčskými agenty ukázaly současnou situaci na...
Principy good governance ve vybrané sportovní organizaci
Chalupa, Lukáš ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Štědroň, Jakub (oponent)
Název: Principy good governance ve vybrané sportovní organizaci Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě zkoumání jednotlivých principů konceptu good governance dojít k celkovým a dílčím výsledkům pro vybranou sportovní organizaci. Metody: Výzkum je rozdělen do čtyř oblastí, kde každá obsahuje jiný počet principů. Principy se dále člení na indikátory. Prostřednictvím obsahové analýzy relevantních dokumentů a doplňujícího rozhovoru s představitelem vybrané organizace se tyto indikátory následně hodnotí. Pro všechny proměnné poté vzejdou výsledky, jež jsou statisticky i textově interpretovány. Výsledky: Výsledky poukazují na aktuální situaci organizace v oblastech transparentnosti, demokratických procesů, interní kontroly a společenské odpovědnosti. Dle výsledných skóre si organizace nejlépe vede v otázkách transparentnosti. Nejhůře potom v rámci společenské odpovědnosti. Klíčová slova: neziskové organizace, malý fotbal, řízení a správa ve sportu
Aplikace manažerských činností u basketbalových družstev různých věkových kategorií
Svobodová, Anna ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Aplikace manažerských činností u basketbalových družstev různých věkových kategorií Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit, jakým způsobem pracují s vybranými manažerskými činnostmi trenéři dívčího neprofesionálního basketbalu a následně porovnat, jak se liší aplikace těchto vybraných činností napříč věkovými kategoriemi - od nejmladších až po dospělé. Metody: V práci byla použita metoda komparace, dále metoda rozhovoru a metoda dotazníku. Pomocí metody komparace neboli metody srovnávací došlo k porovnání způsobu užití vybraných manažerských činností napříč věkovými kategoriemi a toho, jak s nimi pracují jednotliví trenéři. Data ke komparaci byla získána skrze osobní či online polostrukturované rozhovory, které proběhly se šesti trenéry jednotlivých věkových kategorií. Následná generalizace odpovědí byla dosažena skrze elektronický dotazník, který cílil na všechny trenéry ženského amatérského basketbalu u vybraných věkových kategorií a svými otázkami doplňoval či zjišťoval skutečnosti, které navazovaly na informace, získané v rozhovorech. Výsledky: Zjistili jsme, že trenéři amatérského basketbalu ve velké míře vykonávají také pozici manažera svého týmu. S některými manažerskými činnostmi je pracováno odlišně v rámci jednotlivých věkových kategorií, s některými naopak velmi obdobně. Jejich...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.