Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zastoupení
Jelínková, Tereza ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Zvára, Michael (oponent)
Zastoupení Tato diplomová práce se zabývá problematikou zastoupení v občanském právu hmotném, a to jak zákonného, tak smluvního. Cílem diplomové práce bylo poskytnout víceméně komplexní přehled zákonné úpravy zastoupení v českém právním řádu a partikulárně jej komparovat i s úpravou mezinárodní. Nosným předpisem, kterým se věnuje zastoupení je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Úprava dílčích aspektů zastoupení je však roztříštěna do mnoha dalších předpisů. V úvodu diplomové práce je v rámci možností stručně pojednáno o pojmu zastoupení, jeho druzích a obecných podmínkách zastoupení. Dále pak je relativně dopodrobna rozvedena problematika plných mocí. Považovala jsem za velmi důležité se touto částí zabývat podrobněji, jelikož udělování plných mocí je právní jednání, se kterým se každý z nás ve svém životě setká mnohokrát a často může toto právní jednání velmi výrazně ovlivnit náš život. V rámci smluvního zastoupení je v diplomové práci dále zpracována rovněž prokura. V rámci zákonného zastoupení je pojednáno kromě obecných ustanovení také o zákonném zastoupení nezletilého a stručně také o zákonném zastoupení právnických osob a podnikatelů. Větší prostor pak byl v mé diplomové práci ponechán kapitole opatrovnictví a rovněž podpůrným opatřením při narušení schopnosti zletilého právně jednat. To...
Důvody bezdomovectví u mladých lidí
Jelínková, Tereza ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Bakalářská práce na téma "Důvody bezdomovectví u mladých lidí" pojednává o mladých lidech bez domova. Zabývá se definicí bezdomovectví, vysvětlením toho kdo to je člověk bez domova, historii a specifikou bezdomovectví. Dále se zabývá konkrétními důvody proč se mladí lidé dostanou na ulici. Obsahuje také rizika spojená s bezdomovectvím, služby a konkrétní organizace pro lidi bez domova a projekty podporující lidi bez domova. Cílem mého šetření je zjištění důvodů, proč se mladí lidé dostanou na ulici. Jako metodu jsem zvolila rozhovory, které probíhali s mladými lidmi bez domova. Klíčová slova Bezdomovectví, bezdomovec, osoba bez přístřeší, mladý člověk, pomoc, organizace, závislost, nezaměstnanost, sociální služby
Porcelánová nemoc u raků: biologie, dopady a rozšíření
Jelínková, Tereza ; Balcarová, Eva (vedoucí práce) ; Vávra, Jiří (oponent)
Porcelánová nemoc je onemocnění postihující raky způsobované mikrosporidií Thelohania contejeani. Tento vnitrobuněčný parazit napadá svalové buňky hostitele, které postupně vyplní sporami. Tím vzniká pro toto onemocnění charakteristické bělavé či opaleskující zabarvení abdominálního svalstva raků. Parazit takto postupně napadá další svalová vlákna, což pravděpodobně vede ke snížení pohybové aktivity napadeného jedince a následné smrti. Ačkoli T. contejeani nepředstavuje při nízké prevalenci pro račí populace vážné ohrožení, a není tedy tak zásadní hrozbou jako račí mor, bylo v souvislosti s ní popsáno několik masových úhynů raků. Tato práce shrnuje základní poznatky o infekci tímto parazitem, rozebírá její dopady na hostitele a faktory, které mohou šíření a rozvoj nemoci ovlivnit. Také popisuje životní cyklus T. contejeani, sumarizuje dosud zaznamenané případy výskytu tohoto parazita a hodnotí rizika, která pro račí populace znamená. Závěrem jsou popsány metody, kterými je možné nákazu detekovat. Klíčová slova: Thelohania contejeani, porcelánová nemoc, rak, mikrosporidie, parazit, sval
Vybrané koncepce alternativního preprimárního vzdělávání
Jelínková, Tereza ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Leontovyčová, Jana (oponent)
Diplomová práce "Vybrané koncepce alternativního preprimárního vzdělávání" se věnuje třem vybraným pedagogickým koncepcím preprimárního vzdělávání v České republice. První část práce se věnuje vývoji mateřských škol ve světě a u nás, jejich proměně a současné podobě. Další kapitoly se věnují tématu osobnosti dítěte, pedagoga preprimárního vzdělávání. Hlavní část je věnována vybraným pedagogickým koncepcím. Cílem mé diplomové práce je tedy popsat tři u nás nejrozšířenější koncepce alternativních mateřských škol, analyzovat jejich ideová východiska a ukázat jejich přednosti i problémy.
Postoje a znalosti o očkování proti HPV IV
Jelínková, Tereza ; Zimčíková, Eva (vedoucí práce) ; Kolmanová, Eliška (oponent)
Postoje a znalosti o očkování proti HPV IV Autor: Tereza Jelínková Školitel: PharmDr. Eva Zimčíková Ph.D. Úvod Infekce lidskými papilomaviry (HPV) se řadí mezi nejčastější sexuálně přenosné onemocnění způsobující kromě genitálních bradavic i řadu malignit, nejčastěji rakovinu děložního hrdla. Nejúčinnější způsob prevence představuje očkování. Existují zatím tři typy vakcín, přičemž nejnovější nonavalentní vakcína poskytuje až 90% ochranu proti HPV, které způsobují cervikální karcinom, oproti předchozí 70% ochraně při použití bivalentní nebo kvadrivalentní vakcíny. Cíl Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit informovanost i postoje studentů středních škol o očkování proti HPV a prověřit jejich znalosti o HPV. Dále zjistit proočkovanost respondentů a porovnat s daty z předchozích diplomových prací, včetně srovnání znalostí o HPV a příslušné prevenci. Metodika Data byla získána pomocí dotazníkové šetření, které se uskutečnilo na třech středních školách. V prosinci 2017 na Gymnáziu v Mladé Boleslavi, poté během června 2018 na Gymnáziu v Brandýse nad Labem, a nakonec v září 2018 na Gymnáziu v Chotěboři. Získaná data byla zaznamenána do tabulky v programu Microsoft Excel a poté statisticky zpracována pomocí programu SPSS pro Windows. Statistické zhodnocení bylo provedeno s pomocí t-testu a Pearsonovým...
Postoje a znalosti o očkování proti HPV IV
Jelínková, Tereza ; Zimčíková, Eva (vedoucí práce) ; Kolmanová, Eliška (oponent)
Postoje a znalosti o očkování proti HPV IV Autor: Tereza Jelínková Školitel: PharmDr. Eva Zimčíková Ph.D. Úvod Infekce lidskými papilomaviry (HPV) se řadí mezi nejčastější sexuálně přenosné onemocnění způsobující kromě genitálních bradavic i řadu malignit, nejčastěji rakovinu děložního hrdla. Nejúčinnější způsob prevence představuje očkování. Existují zatím tři typy vakcín, přičemž nejnovější nonavalentní vakcína poskytuje až 90% ochranu proti HPV, které způsobují cervikální karcinom, oproti předchozí 70% ochraně při použití bivalentní nebo kvadrivalentní vakcíny. Cíl Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit informovanost i postoje studentů středních škol o očkování proti HPV a prověřit jejich znalosti o HPV. Dále zjistit proočkovanost respondentů a porovnat s daty z předchozích diplomových prací, včetně srovnání znalostí o HPV a příslušné prevenci. Metodika Data byla získána pomocí dotazníkové šetření, které se uskutečnilo na třech středních školách. V prosinci 2017 na Gymnáziu v Mladé Boleslavi, poté během června 2018 na Gymnáziu v Brandýse nad Labem, a nakonec v září 2018 na Gymnáziu v Chotěboři. Získaná data byla zaznamenána do tabulky v programu Microsoft Excel a poté statisticky zpracována pomocí programu SPSS pro Windows. Statistické zhodnocení bylo provedeno s pomocí t-testu a Pearsonovým...
Bezdomovectví v důsledku chudoby
Jelínková, Tereza ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
1 Abstrakt V textu mé diplomové práce na téma "Bezdomovectví jako důsledek chudoby" se zabývám třemi zásadními tématy. Téma první je bezdomovectví. Zde se věnuji definicí bezdomovectví, tomu jak se bezdomovectví rozděluje. Příčinami proč se lidé na ulici ocitají, životem v ústavních zařízeních jako například dětské domovy či ve vězení. V první kapitole je popsána historie sociální práce i sociální práce s lidmi bez domova v současné době. V druhé kapitole práce se věnuji chudobě. Na začátku kapitoly je vysvětleno s jakými druhy chudoby se můžeme setkat. Je zde popsána chudoba ve světě a v ČR a obchod s chudobou, který je velmi aktuální téma. Posledním tématem je veřejné opatrovnictví. Zde se zaměřuji na vysvětlení funkce opatrovnictví, jeho práva a povinnosti vůči svým klientům. V kazuistickém šetření mé práce jsem se zaměřila na zjištění možných příčin u osob v systému veřejného opatrovnictví.
Vybrané koncepce alternativního preprimárního vzdělávání
Jelínková, Tereza ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Leontovyčová, Jana (oponent)
Diplomová práce "Vybrané koncepce alternativního preprimárního vzdělávání" se věnuje třem vybraným pedagogickým koncepcím preprimárního vzdělávání v České republice. První část práce se věnuje vývoji mateřských škol ve světě a u nás, jejich proměně a současné podobě. Další kapitoly se věnují tématu osobnosti dítěte, pedagoga preprimárního vzdělávání. Hlavní část je věnována vybraným pedagogickým koncepcím. Cílem mé diplomové práce je tedy popsat tři u nás nejrozšířenější koncepce alternativních mateřských škol, analyzovat jejich ideová východiska a ukázat jejich přednosti i problémy.
Důvody bezdomovectví u mladých lidí
Jelínková, Tereza ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Bakalářská práce na téma "Důvody bezdomovectví u mladých lidí" pojednává o mladých lidech bez domova. Zabývá se definicí bezdomovectví, vysvětlením toho kdo to je člověk bez domova, historii a specifikou bezdomovectví. Dále se zabývá konkrétními důvody proč se mladí lidé dostanou na ulici. Obsahuje také rizika spojená s bezdomovectvím, služby a konkrétní organizace pro lidi bez domova a projekty podporující lidi bez domova. Cílem mého šetření je zjištění důvodů, proč se mladí lidé dostanou na ulici. Jako metodu jsem zvolila rozhovory, které probíhali s mladými lidmi bez domova. Klíčová slova Bezdomovectví, bezdomovec, osoba bez přístřeší, mladý člověk, pomoc, organizace, závislost, nezaměstnanost, sociální služby

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
20 JELÍNKOVÁ, Tereza
1 JELÍNKOVÁ, Terezie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.