Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza event marketingu studentské organizace
Ježková, Martina ; Knichalová, Gita (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace neziskové organizace se zaměřením na pořádání eventů a s tím související event marketing. Cílem analýzy je připravit podklady pro vytvoření a realizaci nového unikátního eventu, který doplní doprovodný program konkrétního projektu. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Analytická část se zaměřuje na kulturní vyžití ve veřejném prostranství se zaměřením na studenty i širší veřejnost s cílem připravit unikátní event. Na základě této analýzy je navrhnut a začleněn konkrétní event do komunikačního mixu společnosti. Práce taktéž podrobně popisuje realizaci a zpětně hodnotí průběh akce.
Vliv cvičení Iyengar jógy na pacienty s roztroušenou sklerózou
Vodičková, Jitka ; Ježková, Martina (vedoucí práce) ; Klimošová, Sylva (oponent)
Bibliografický záznam VODIČKOVÁ, Jitka. Vliv cvičení Iyengar jógy na pacienty s roztroušenou sklerózou. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2022, 220 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Martina Ježková. Abstrakt Tato longitudinální klinická studie se zabývá celkovým dopadem cvičení Iyengar jógy na pacienty s roztroušenou sklerózou hodnocené stupněm 5,5-7,5 na škále EDSS. V teoretické části je nastíněna problematika roztroušené sklerózy. Dále jsou představeny základní principy jógy, popsány a znázorněny jednotlivé modifikace pozic využitých v rámci jógové terapie v naší studii. Práce nastiňuje mechanismy, kterými může jóga ovlivnit jednotlivé symptomy roztroušené sklerózy. Praktická část se skládá z kazuistik pěti pacientek, které docházely tři měsíce na cvičení Iyengar jógy a celkově byly sledovány po dobu sedmi měsíců. Cílem bylo objasnit, jak se stav pacientů s roztroušenou sklerózou vyvíjí s omezením či úplným přerušením pohybové aktivity, jaký vliv má na pacienty praktikování Iyengar jógy a zda tento efekt přetrvává i po dobu dvou měsíců po ukončení cvičení. Druhá část se zaměřuje na porovnání změny sledovaných parametrů u jednotlivých pacientek s rozdílným hodnocením na škále EDSS. Klíčová slova roztroušená skleróza, Iyengar jóga, bolest,...
Fyzioterapie u dysmenorey
Novotná, Dominika ; Havlíčková, Michaela (vedoucí práce) ; Ježková, Martina (oponent)
Bibliografický záznam NOVOTNÁ, Dominika. Fyzioterapie u dysmenorey. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2022. 110 s., 7 příloh. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Michaela Havlíčková. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou dysmenorey, která patří mezi častý problém mnohých žen. V teoretické části práce je popsána fyziologie menstruačního cyklu včetně vlivu pohlavních hormonů na některé další systémy ženského organismu. Zabývá se rozlišením primární a sekundární dysmenorey a jejich patogenezí, zaměřuje se na bolest včetně jejího vztahu k menstruačnímu cyklu a zmiňuje i funkční poruchy pohybového systému u pacientek s dysmenoreou. Není opomenut význam diferenciální diagnostiky mezi primární a sekundární dysmenoreou. Poslední úsek teoretické části práce popisuje jednotlivé fyzioterapeutické metody a koncepty využitelné v terapii jak primární, tak dle možností i sekundární dysmenorey. Poznatky z teoretické části jsou využity v praktická části práce, která obsahuje kazuistiku pacientky s primární dysmenoreou, včetně kineziologického rozboru a její terapie za použití vybraných fyzioterapeutických metod. Klíčová slova Primární dysmenorea, sekundární dysmenorea, menstruační cyklus, bolest, fyzioterapie Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci...
Srovnání efektu metodiky Kegela a Mojžíšové u pacientek se stresovou inkontinencí
Polanská, Denisa ; Anderlová, B. (vedoucí práce) ; Ježková, Martina (oponent)
Močová inkontinence je stavem mimovolního úniku moči, který je objektivně prokazatelný a působí sociální a hygienické problémy. Jedná se o častý a ve svých důsledcích závažný medicínský, společenský a ekonomický problém. Předmětem zkoumání práce byl soubor pacientek se stresovou formou močové inkontinence, který byl instruován v domácím cvičení metodami Arnolda Kegela nebo Ludmily Mojžíšové. Cílem práce bylo ovlivnit kontraktilitu, sílu a napětí svalů pánevního dna a posoudit účinnost vybraných metod. Objektivní výsledky práce změnu hodnocených parametrů neprokazují, došlo však k subjektivnímu zlepšení příznaků inkontinence a rozdílům v kineziologickém vyšetření. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klinické vyšetření u idiopatické skoliózy
Fišerová, Eva ; Šafářová, Marcela (vedoucí práce) ; Ježková, Martina (oponent)
Bakalářská práce "Klinické vyšetření u idiopatické skoliózy" stručně informuje o anatomii, kineziologii a vývoji zakřivení páteře. Charakterizuje skoliózu jako trojdimenzionální deformitu. Z množství teorií etiologie "idiopatické" skoliózy se zabývá těmito dvěma pohledy: základem idiopatické skoliózy v motorické ontogenezi a biomechanickou etiologií dle Karského. Stěžejní část práce pojednává o klinickém vyšetření u idiopatické skoliózy. Věnuje se časným příznakům, které mohou znamenat riziko vzniku skoliózy, dále orientačnímu vyšetření, které slouží k detekci deformity a vyšetření u pacientů s již diagnostikovanou skoliotickou deformitou. V krátkosti je zde pojednáno o prognóze onemocnění a terapii. Práce obsahuje porovnání klinického vyšetření sedmi pacientek s idiopatickou skoliózou a jednu kazuistiku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv polohy těla na klidový tlak v anu a tlak při současné kontrakci svalů pánevního dna. Pilotní manometrická studie
Burianová, Eliška ; Havlíčková, Michaela (vedoucí práce) ; Ježková, Martina (oponent)
Tato výzkumná diplomová práce se zabývá vlivem polohy těla na funkci svalstva pánevního dna. V teoretické části jsou stručně popsány anatomické struktury v oblasti pánevního dna, jejich vývoj, kineziologie a neurofyziologie funkce. Dále je popsána v praxi používaná metodologie objektivního hodnocení svalstva pánevního dna. Pro praktickou část byl dotazníkovou metodou vybrán vzorek cílové zdravé populace (ve věku 20 - 30 let, n = 15 ženy; n = 15 muži). U selektované skupiny byl proveden screening metodou anorektální manometrie s cílem zjistit distribuci hodnoty a) klidového tlaku v análním kanálu při zvolených polohách, b) tlaku při maximální usilovné kontrakci svalstva pánevního dna a sfinkterů, c) tlaku během dvacetisekundové výdrže volní kontrakce svalstva pánevního dna a sfinkterů. Zkoumanými polohami jsou: leh na zádech, leh na zádech s aktivním držením elevovaných dolních končetin v trojflexi, klek na čtyřech s oporou o dlaně, klek na čtyřech s oporou o lokty, squat a stoj. Výsledky: a) Na klidový tlak v análním kanálu má vliv poloha těla, kdy nejvyšší tlak je ve squatu a ve stoji, nejnižší v pozici na čtyřech s oporou o lokty. Na klidový tlak nemá signifikantní vliv pohlaví jedince. b) Na tlak v anu při maximální kontrakci PD má vliv poloha těla i pohlaví, kdy se statisticky významně liší (P...
Vybrané metody léčebné rehabilitace u spinální muskulární atrofie
Nosková, Petra ; Ježková, Martina (vedoucí práce) ; Zounková, Irena (oponent)
Bakalářská práce "Vybrané metody léčebné rehabilitace u spinální muskulární atrofie - rešeršní práce" se zabývá problematikou progresivního neurodegenerativního onemocnění spinální muskulární atrofie (SMA) se zaměřením na léčebnou rehabilitaci. Protože kauzální léčba v současnosti není známa, v symptomatické léčbě má rehabilitace zcela zásadní postavení. Hlavní část práce obsahuje stručný přehled dosavadních poznatků o onemocnění SMA, zásady prevence a terapie nejčastějších muskuloskeletálních obtíží pacientů a přehled vybraných metod léčebné rehabilitace vhodných u tohoto onemocnění. Mezi nejčastější muskuloskeletální obtíže pacientů se SMA patří rozvoj skoliózy, kontraktur a luxace kyčelního kloubu. V přehledu metod léčebné rehabilitace vhodných u pacientů se SMA jsou uvedeny vybrané metody a koncepty založené převážně na neurofyziologickém principu a možnosti dechové rehabilitace. Bakalářská práce je doplněna kazuistikou pacientky se třetím typem SMA.
Léčebné ovlivnění konstituční hypermobility v ramenním kloubu pomocí vybraných prvků z vývojové kineziologie
Stýblová, Jaroslava ; Ježková, Martina (vedoucí práce) ; Pešicová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce "Léčebné ovlivnění konstituční hypermobility v ramenním kloubu pomocí vybraných prvků z vývojové kineziologie" se zabývá problematikou konstituční hypermobility, kloubní instability v ramenním kloubu a jejím léčebným ovlivněním pomocí vývojové kineziologie. Pro praktickou část byla vybrána kasuistika dvou pacientů, s nimiž byl proveden nácvik posílení svalů pletence ramenního, a tím i ovlivnění instability v kloubu. Terapie probíhala po dobu 6ti týdnů, kdy probandi cvičili jedenkrát týdně 90 minut s terapeutem a dále každý den 15 minut bez terapeuta. Po šestitýdenní terapii bylo provedeno kontrolní vyšetření. Rehabillitačním ovlivněním bylo dosaženo částečného zlepšení stability, koordinace a propriocepce v daných kloubech.
Prevence bolestí zad dospělých při práci s počítačem
Žbánková, Marie ; Ježková, Martina (vedoucí práce) ; Smolíková, Libuše (oponent)
Počítače se v moderní době staly součástí našeho života, ale kromě užitku s sebou přináší i mnoho zdravotních komplikací. Tato práce nabízí stručný přehled dosavadních poznatků a studií, zabývajících se problematikou bolestí zad při práci s počítačem u dospělé populace. V teoretické části je kladen důraz na prevenci a léčbu bolestí zad, která se velmi prolíná. Praktická část přináší výsledky výzkumu, kterého se dotazníkovou formou zúčastnilo 50 mužů a 73 žen. Výsledky ukazují vysokou prevalenci bolestí zad u uživatelů počítače, četné rozdíly v charakteristice bolestí u mužů a žen, věkových skupin a závislost intenzity bolesti na pohybových návykách dotazovaných. Práce poukazuje na významnost problému, který je celospolečenský, a potřebu aktivního přístupu uživatelů počítače a jejich zaměstnavatelů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 JEŽKOVÁ, Martina
6 JEŽKOVÁ, Michaela
1 JEŽKOVÁ, Miroslava
5 Ježková, Marie
5 Ježková, Markéta
6 Ježková, Michaela
1 Ježková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.