Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Účetní, daňový a právní kontext uzávěrkových prací
Koutná, Edita ; Dvořák, Martin (vedoucí práce) ; Janhubová, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce s názvem Účetní, daňový a právní kontext uzávěrkových prací ve své první části popisuje jednotlivé kroky před sestavením účetní závěrky a porovnává je z pohledu účetního a daňového podle platné legislativy. Účetní část se zaměřuje na možnosti a povinnosti účetní jednotky, které jí nastávají na konci účetního období a způsob zanesení těchto operací do účetnictví. Daňová část rozebírá podmínky a pravidla z hlediska daňové uznatelnosti účetních položek v základu daně. V závěru práce jsou prezentovány případy, kdy nejednoznačnost výkladu účetních a daňových právních předpisů musel řešit soud a dále možné ponaučení se z těchto případů pro budoucí obdobné situace.
Účetní a daňové dopady rezerv
Stegbauerová, Jana ; Gluzová, Tereza (vedoucí práce) ; Janhubová, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce na téma Účetní a daňové dopady rezerv řeší problém rezerv v českém účetnictví a daňové legislativě, jejich vymezení a analýzu vlivu na výsledek hospodaření a základ daně. V první části práce je pojednáno o právních předpisech rezerv, dále vymezení účetních a daňových rezerv. V další části bakalářské práce dochází k analýze dopadu na účetní výsledek hospodaření a dále na základ daně. Praktická část se zabývá analýzou vnitřní směrnice a účetních výkazů v závislosti na rezervách společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s..
Osobní a kapitálové společnosti - účetní a daňové souvislosti
Hejlová, Veronika ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Janhubová, Jaroslava (oponent)
Cílem této diplomové práce je potvrdit či vyvrátit, že kapitálové společnosti přinášejí vlastníkům výhodnější daňové podmínky, než společnosti osobní z hlediska příjmů z nich získaných. Jedná se o srovnání výhradně v českém právním prostředí. Výchozí hypotézou je, že nejlepší volbou z tohoto hlediska je společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Ze statistických dat totiž vyplývá, že tyto dvě právní formy podnikání jsou v České republice zastoupeny nejvíce. Srovnání je provedeno na obecném modelu zdanění vybraného typu příjmu, přičemž byl zvolen ukazatel efektivní sazby daně. Součástí práce jsou přílohy, které doplňují schémata o konkrétní výpočty.
Dlouhodobá hmotná aktiva v účetním zobrazení se zaměřením na daňové souvislosti
Krejčík, Martin ; Janhubová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Molín, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dlouhodobými hmotnými aktivy z účetního a daňového pohledu. Rozebrán je nejdříve základní teoretický a legislativní rámec a to jak z hlediska českého tak mezinárodního. Dále je rozebrán koloběh dlouhodobých hmotných aktiv, kde je detailně řešeno jejich pořízení, využití i vyřazení. V praktické části práce jsou uvedeny vybrané události, které se uskutečnily u společnosti zabývající se pronájmem nemovitostí a s dlouhodobými hmotnými aktivy přímo souvisí. Tyto skutečnosti jsou posléze okomentovány z účetního a daňového pohledu.
Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů
Kudláčková, Kristýna ; Janhubová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Molín, Jan (oponent)
Práce se věnuje průzkumu a analýze uplatňování zaměstnaneckých výhod jako formy benefitu poskytované zaměstnavateli zaměstnancům ke mzdě z pohledu českých právních předpisů se zaměřením na jejich účtování a daňový režim. V teoretické části nejprve rozebírá téma motivace zaměstnanců v pracovním procesu a popisuje nejznámější motivační teorie. Práce se snaží poukázat na propojení systému sociální politiky, systému hodnocení a odměňování s úrovní zaměstnanecké spokojenosti a jejím vlivem na kvalitu pracovního výkonu. Zaměstnanecké benefity jsou moderním nástrojem personální politiky, jak odměňovat, motivovat a uspokojovat zaměstnance. Z jiného pohledu však mohou být považovány za legální nástroj snižování daňové povinnosti na straně zaměstnavatele. Hlavní pozornost je v této práci věnována hlavně účetnímu zobrazení a daňovému režimu vybrané skupiny benefitů, které doplňují názorné příklady. Praktická část je zaměřena na průzkum uplatňování zaměstnaneckých výhod v konkrétní společnosti a na základě jejich analýzy posuzuje jejich vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců. Na základě zjištěných informací hodnotí poskytování benefitů ve společnosti a přináší možná doporučení.
Zásada opatrnosti a její projevy v českém účetnictví
Rohnová, Tereza ; Gluzová, Tereza (vedoucí práce) ; Janhubová, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se věnuje zásadě opatrnosti a jejím projevům, zkoumá, jak je s touto zásadou a jejími projevy nakládáno v rámci českých právních úprav. Teoretická část obsahuje popis účetních zásad, důkladněji se zaměřuje na zásadu opatrnosti a princip věrného a poctivého zobrazení. Dále obsahuje podrobný popis projevů zásady opatrnosti a jejich podoby v českém účetním systému. V praktické části je na základě účetních výkazů prezentováno, jak se pracuje se zásadou opatrnosti v účetnictví společnosti Kofola a. s.
Dlouhodobá hmotná aktiva v českých účetních předpisech a mezinárodních standardech
Vojířová, Tereza ; Janhubová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Janhuba, Miloslav (oponent)
Ve své bakalářské práci se budu zabývat porovnáním vykazování dlouhodobého hmotného majetku podle českých účetních pravidel a podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V první části je charakterizován dlouhodobý hmotný majetek podle české účetní právní úpravy. Následně jsou vymezeny hlavní rozdíly ve vykazování dlouhodobých hmotných aktiv v porovnání s IFRS. V další části se zaměřuji na konkrétní případ vykazování dlouhodobého hmotného majetku v reálné společnosti, účtující podle české účetní legislativy.
Inventories in company focused on machinery industry
Stržínková, Veronika ; Janhubová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Pakšiová, Renáta (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na účetnictví v oblasti zásob a jeho praktickou aplikaci v podniku ŽOS Trnava, a. s. Práce obsahuje teoretickou část, která se zabývá zásobami obecně (jejich definicí, zařazením, oceněním, tvorbou opravných položek a vyřazením). Část práce je věnovaná internímu auditu. Dále je popisováno ověřování zásob v účetní závěrce dle auditorských postupů. Praktická část aplikuje poznatky nabyté v teoretické části. Cílem práce bylo popsat oblast zásob, interní audit, naznačit ověřování této oblasti statutárním auditorem a skutečnosti demonstrovat na reálním podniku.
Účetní a daňová specifika v odvětví hotelnictví
Nováková, Kateřina ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Janhubová, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce na téma Účetní a daňová specifika v odvětví hotelnictví vysvětluje účetní a daňové postupy, které mohou nastat v tomto specifickém odvětví. Na začátku je uvedena historie tohoto oboru, počet ubytovacích zařízení v ČR atd. Dále tato práce popisuje, jaké právní předpisy hotelnictví a související služby upravují. Následuje část zabývající se účetní problematikou, kde jsou vysvětleny některé postupy a na to navazuje část, která popisuje dopady daně z přidané hodnoty a daně z příjmů v hotelnictví. Poslední část je věnována praktickým ukázkám několika účetních případů konkrétní účetní jednotky.
Pohledávky po splatnosti - účetní a daňová legislativa
Lichková, Iveta ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Janhubová, Jaroslava (oponent)
Předmětem této diplomové práce je problematika pohledávek po splatnosti a jejich zohlednění v účetnictví dle účetní a daňové legislativy platné v České republice. Nejprve pojednává o vymáhání pohledávek a o souvisejících nákladech. Dále mapuje pravidla pro zanesení snížení hodnoty pohledávek do účetnictví prostřednictvím tvorby opravných položek a odpisů pohledávek, a to i z pohledu mezinárodních standardů účetního výkaznictví i z hlediska daňové optimalizace. Hlavní částí práce je analýza vývoje pohledávek po splatnosti a k nim tvořených opravných položek v letech 2004 až 2014 u devíti vybraných leasingových společností působících na českém trhu se zaměřením na vliv finanční krize z let 2008 až 2009.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.