Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Does Monetary Policy Uncertainty Impact Corporate Innovation? The Case of China
Wang, Jiahui ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Tento článek vytváří model panelových dat založený na čínském indexu nejistoty měnové politiky a kombinuje finanční údaje čínských podniků kótovaných na burze s cílem prozkoumat dopad nejistoty měnové politiky na investice podniků do výzkumu a vývoje. Empirická zjištění ukazují, že zvýšení nejistoty měnové politiky vede k výraznému poklesu podnikových investic do výzkumu a vývoje. Dále bylo zjištěno, že nejistota měnové politiky brzdí investice do výzkumu a vývoje tím, že posiluje finanční omezení podniků; čím bohatší jsou peněžní toky podniků, tím slabší je negativní účinek nejistoty měnové politiky na investice do výzkumu a vývoje; a nejistota měnové politiky má silnější brzdící účinek na inovace v nestátních podnicích než ve státních podnicích. Klasifikace F12 Klíčová slova Měnová politika; investice do výzkumu a vývoje; finanční omezení Název práce Má nejistota měnové politiky vliv na inovace v podnicích? Případ Číny
Natural Catastrophes and Financial Development
Mikulíková, Pavla ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Diplomová práce - Přírodní katastrofy a finanční rozvoj (Natural Catastrophes and Financial Development) Pavla Mikulíková Akademický rok 2022/2023 Přírodní katastrofy ovlivňují každý rok život mnoha lidí. Tato diplomová práce zkoumá vliv katastrof na finanční rozvoj, konkrétně na hloubku, efektiv- itu, přístup k financím a stabilitu pomocí metod fixních efektů a systémového GMM estimátoru. Využívá u toho panelový dataset skládající se z 214 zemí pro období od 1970 do 2021. Z hlavních výsledků vyplývá, že katastrofy negativně ovlivňují hloubku a stabilitu a že tento dopad je výraznější pro nízkopříjmové země. Naproti tomu efektivita a přístup k financím neposkytují jasné výsledky. Neexistuje žádný druh katastrof, např. biologické nebo geofyzikální katastrofy, který by měl signifikantní dopad na všechny druhy finančního rozvoje. Jejich vliv se různí pravděpodobně kvůli odlišným charakteristikám jednotlivých typů katastrof. 1
Leasing Financing and Debt Financing - Determinants and the Linkages with the Economy
Migová, Patrícia ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Táto práca skúma makroekonomické a právne determinanty lízingového financo- vania. Výsledný súbor použitý v tejto práci je nevyvážený panel. Zahŕňa 30 krajín a pokrýva obdobie rokov 2012 až 2020. Pomer lízingu k HDP predstavu- je závislú premennú. Kľúčové determinanty sú skúmané dynamickou metódou System GMM. Výsledky naznačujú, že štatisticky významné makroekonomické premenné sú v súlade s ekonomickou teóriou. Najrobustnejšie výsledky vykazujú úroková sadzba a daň z pridanej hodnoty. DPH je navyše najdôležitejšou daňovou premennou. Pomer lízingu a úveru je taktiež analyzovaný. Výsledky podporujú existujúcu literatúru, že sadzba dane z príjmu právnických osôb je dôležitým de- terminantom pre pomer lízingu a úveru z makroekonomického hľadiska a nielen z pohl ¯ adu firiem. Klíčová slova lízingové financovanie, dlhové financovanie, modely panelových dát, systémový GMM estimátor
Impact of COVID-19 fiscal measures on Non-Performing Loans
Bajcár, Tomáš ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Fanta, Nicolas (oponent)
Skúmame do akej miery fiškálne opatrenia súvisiace s COVID-19 zmiernili úverové riziko vyjadrené nesplácanými úvermi vo vybraných európskych krajinách. V tomto zmysle zohľadňujeme makroekonomické a bankové determinanty nesplácaných úverov. Našu empirickú analýzu obmedzujeme na podiel nesplácaných úverov a fiškálne opatrenia, ktoré sú zamerané na nefinančné podniky. Využívame štvrťročný panelový súbor dát pokrývajúci obdobie rokov 2019 až 2021 a rozdelenie podľa sektorov ekonomickej činnosti pokrývajúc 423 sektorov v 23 európskych krajinách. Ďalej využívame diferenčný GMM odhad pre dynamické panelové dáta. Z našej empirickej analýzy vyplýva, že na podiel nesplácaných úverov majú významný vplyv tieto premenné: hospodársky rast, zamestnanosť, nominálny efektívny výmenný kurz a návratnosť vlastného kapitálu. V prípade fiškálnych opatrení sa zistilo, že štátom garantované úvery a daňové úľavy majú štatisticky významný a negatívny vplyv na podiel nesplácaných úverov. Toto zistenie podporuje tvrdenie, že počas pandémie COVID-19 štátom garantované úvery a nižšie daňové zaťaženie pomohli podnikom udržať likviditu a platobnú schopnosť, čo viedlo k zníženiu podielu nesplácaných úverov. Naopak, zistilo sa, že moratóriá na úvery mali pozitívny vplyv na podiel nesplácaných úverov. Pokiaľ ide o priame granty,...
Interbank contagion under the Basel III regulatory framework
Chleboun, Jakub ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Lešanovská, Jitka (oponent)
Tato studie hodnotí dopad regulatorního rámce "Basilej III" na mezibankovní nákazu. Studie se zaměřuje na přímou mezibankovní nákazu šířící se skrze mezibankovní zahraniční pohledávky mezi národními bankovními sektory. Síťový model založený na rozvahách bankovních sektorů využívá čtvrtletní konsolidované bankovní statistiky shromažďované Bank for International Settlements k simulaci úvěrového šoku a šoku financování za nepříznivých tržních podmínek. V porovnání s "Basilejí II" regulatorní rámec "Basilej III" snižuje pravděpodobnost mezibankovní nákazy (následující po simulované insolvenci jednoho bankovního sektoru) z 31 % na 14 % a snižuje dopad nákazy o 63 % měřeno průměrnou ztrátou bankovního sektoru. Simulace při obou regulatorních rámcích ukázaly, že i poměrně malé bankovní sektory mohou vyvolat závažnou nákazu porovnatelnou s velkými bankovními sektory. Během období 2005 až 2009 stabilizoval regulatorní rámec "Basilej III" výkyvy v rozsahu mezibankovní nákazy.
Nové možnosti kolektivního investování v ČR (Slibná budoucnost nemovitostních fondů?)
Vostrovská, Diana ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Kolektivní investování prošlo v minulých letech významným rozvojem a v současnosti již hraje na trhu finančního zprostředkování důležitou a nenahraditelnou roli. Novela Zákona o kolektivním investování umožnila vznik nemovitostních fondů ve formě speciálních fondů nebo fondů kvalifikovaných investorů. V úvodu práce je stručně shrnuta situace na trhu kolektivního investování, struktura, historie a současnost. V dalším textu jsou specifikovány zákonné normy, které vznik nemovitostních fondů determinují. Práce čerpá poznatky ze zahraniční praxe, podrobněji jsou popsány nemovitostní fondy v USA a Německu, kde mají investice do nemovitostních fondů svou tradici. Následně jsou analyzovány základní aspekty činnosti nemovitostních fondů, i v kontextu mezinárodní konkurenceschopnosti, prostřednictvím zkoumání charakteristik nepřímého investování do nemovitostí, daňového systému, vývoje lokálního nemovitostního trhu a evropské legislativy.
Prediction of Stock Returns using Financial Statement
Hájková, Petra ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Hollmannová, Monika (oponent)
Tato práce by měla přispět k výzkumu v oblasti fundamentální analýzy. Jejím cílem je zjistit, zda data z finančních výkazů zachycují informace, které nejsou obsaženy v cenách. Otázkou tedy je, zda by mohla investiční strategie založená na analýze finančních výkazů přinést abnormální zisky. Za účelem testování této hypotézy je použit postup založený na logit modelu, jenž je rozdělen do tří kroků s cílem identifikovat finanční ukazatele relevantní pro predikci budoucích zisků. Finální odhad modelu zahrnuje čtyři finanční ukazatele a je použit pro stanovení jednoleté investiční strategie. I přesto, že není úspěšnost predikce budoucích zisků na základě odhadnutého modelu příliš vysoká, tato investiční strategie přináší během sledovaného období značné výnosy. Ačkoliv byly výsledky ovlivněny několika faktory, mohly by naznačovat, že je možné na základě analýzy finančních výkazů společností kótovaných na Pražské burze predikovat výnosnost akcií.
Counterparty credit risk modelling
Volek, Mikoláš ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Kreditní riziko protistrany je důležitým druhem finančního rizika. Tento fakt se ukázal zejména během roku 2008 ve světle pádu mnoha velkých bank. Důležitým prvkem při kalkulaci CVA je korelace tržních proměnných. Nejdůležitějším dopadem korelace je tzv. wrong-way riziko, tedy riziko ztráty v důsledku velké korelace mezi pravděpodobností defaultu a velikostí expozice. Toto riziko základní vzorce pro CVA nepostihují a mnoho aplikací se wrong-way riziku vyhýbá, nebot' jeho modelování je složité. Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda a jak dobře lze wrong-way riziko aproximovat jednoduchým faktorem, který by závisel na pozorované korelaci ceny podkladového aktiva a kreditního spreadu protistrany. Přílohou práce je plně dokumentovaná implementace modelu v programu Mathematica.
Czech household indebtedness and credit risk
Varhoľová, Eva ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Marková, Katarína (oponent)
Práca sa zaoberá analýzou zadlženosti českých domácností a kreditným rizikom, ktoré z nej vyplýva, a ktorému čelia banky a finančné inštitúcie. Poukazuje na dôležitosť sektoru domácností z dôvodu jeho významnej spotrebiteľskej úlohy a úlohy tvorby úspor. V práci sú podrobne diskutované základné ukazovatele charakteristík českých domácností, vývoj ich finančných aktív, pasív a bohatstva. Práca tiež poskytuje porovnanie sektoru domácností v Českej republike s ostatnými krajinami EU. Cieľom práce je konštrukcia modelu, ktorý na agregátnych dátach o českých domácnostiach vystihuje vzájomnú závislosť stratových úverov, poskytnutých domácnostiam, na vývoji makroekonomických veličín. Zvolený model vektorovej autoregresie umožňuje analýzu vzájomných vzťahov medzi úvermi, poskytnutými domácnostiam, podielom stratových úverov, vývojom HDP, úrokových sadzieb, nezamestnanosti, výdajov na spotrebu a cien nehnuteľnosti. Práca v závere poskytuje predikciu zadlženosti českých domácností a spolu s výsledkami záťažových testov, prevedených Českou národnou bankou, vyslovuje závery ohľadne odolnosti finančného systému voči kreditnému riziku zo strany domácností.
Pojištění vkladů v Evropské unii
Holá, Veronika ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Hájek, Filip (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá systémy pojištění vkladů v členských státech Evropské unie. Zaměřuje se na současnou situaci a analyzuje systémy pojištění vkladů v širší souvislosti finančních záchranných sítí. Velká pozornost je věnována rozdílům v pojistném krytí (druhům pojištěných vkladů a pojistným limitům) a také problémům vznikajícím při působení finančních institucí na území více států. Detailně jsou rozebrány změny z podzimu 2008 a novelizovaná Směrnice o pojištění vkladů. Provedená empirická analýza naznačuje vliv zavedených garancí na tempa růstu vkladů v jednotlivých zemích. V závěru se práce soustřeďuje na důsledky zavedených opatření a posuzuje možnosti budoucího vývoje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Jakubík, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.