Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby.
Novák, Martin ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent) ; Lísa, Miroslav (oponent)
1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické Chemie a Farmaceutické Analýzy Kandidát: Mgr. Martin Novák Konzultant: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s vysokorozlišující hmotnostní spektrometrií (HPLC-HRMS) je analytickou technikou, která je velmi často využívaná při vývoji nových léčiv. Široké uplatnění tato technika nalézá od potvrzení navrhované struktury a identifikace přítomných nečistot, přes hodnocení absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece až po monitorování otrav a intoxikací. Předkládaná disertační práce se v teoretické části zaměřuje na základní charakteristiku Alzheimerovy nemoci, její aktuálně dostupnou terapii a na nové strategie léčby. Dále je zde věnována pozornost i oblastem úzce spojeným s experimentální částí a to: studiu farmakokinetiky, analytickým nástrojům pro stanovení farmakokinetických parametrů, kapalinové chromatografii, hmotnostní spektrometrii a specifikům bioanalytických metod. Experimentální práce je komentářem ke čtyřem publikovaným pracím zabývajících se tematikou vývoje a preklinického hodnocení látek ze...
Sexismus a objektivizace žen v českých a slovenských rapových videoklipech
Mazánek, Aleš ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá postojem rapperů, rapperek a producentů rapových videoklipů k problematice sexismu a objektivizaci žen v českých a slovenských rapových videoklipech. Cílem této práce bude zjistit, zda je tato problematika tvůrci rapu a rapových videoklipů vnímána a následně popsat, jakým způsobem jsou ženy v rapových videoklipech vyobrazovány. Pro splnění cílů bylo využito polostrukturovaných rozhovorů. Teoretická část práce se zabývá historií a odlišnými přístupy v oblasti výzkumu subkultur, jsou popsaný hlavní proudy a významní představitelé. Další část práce se věnuje historii a vývoji hip-hopové subkultury a jsou definovány klíčové pojmy. Práce se také věnuje odlišnému vývoji hip-hopové subkultury v USA a v Evropě a jsou popsány hlavní rozdíly. Dále se práce zabývá historií rapu v USA, Česku a na Slovensku. Další část této práce pojednává o genderu a hip-hopu, sexismu a objektivizaci žen a nastiňuje problematické zobrazení žen v rapových videoklipech.
Vzpomínání v postapokalyptickém světě: Anticipační paměť v postapokalyptických seriálech na téma pandemie
Červenková, Adéla ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat vztah budoucnosti, současnosti a minulosti v kontextu vytváření paměti v postapokalyptických mediálních obsazích. S pomocí konceptu anticipační paměti je cílem zjistit, jak postavy ze vzdálené postapokalyptické budoucnosti poznamenané katastrofickou pandemií vzpomínají na dobu před pandemií, tedy na jejich minulost a naši současnost. Konkrétněji se tato práce nejprve zaměří na pojmy paměť a vzpomínání a objasní klíčové teorie o paměti, které zahrnují kolektivní a kulturní paměť, nostalgii či trauma. Dále popíši časové odchylky v narativní struktuře, anachronií analepse a prolepse, a jejich využití ve fiktivní tvorbě a přiblížím koncept anticipační paměti. Posléze charakterizuji žánr postapokalyptické fikce, jeho příběhové schéma a způsoby zobrazování paměti. Také se zaměřím na charakteristické motivy postapokalyptické fikce, mezi které patří například boj o život, změny ve společenských strukturách nebo existence pozůstatků starého světa v postapokalyptickém světě. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu, který využívá prvky narativní analýzy a diskurzivní analýzy při analýze anticipační paměti v postapokalyptických seriálech Stanice 11, Sweet Tooth: Chlapec s parožím a 12 opic.
Šumem proti binaritě - Jak ženy, queer a nebinární osoby využívají elektronickou hudbu a syntezátory jako (ná)stroj emancipace
Pátá, Julia ; Hroch, Miloš (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
Tato praktická bakalářská práce mapuje souvislosti mezi genderem a produkcí elektronické experimentální hudby, s důrazem na element syntezátorů, v tuzemských podmínkách. Práce dokumentuje, zda a jakým způsobem může elektronická experimentální hudba a syntezátory poskytovat inkluzivnější a přístupnější hudební infrastrukturu v České republice. Zároveň navazuje na oblast, která byla po několik desítek let opomíjená historickým/akademickým bádání a médií, a které se v posledních letech hlavně v souvislosti se zesílením hlasů genderových komunit dostává větší pozornosti. Dosvědčuje tomu například hudební dokument Sestry s tranzistory (2020) režisérky Lisy Rovner. V něm režisérka sleduje průkopnice experimentální elektronické hudby, na jejíž přísunu do značné míry stojí to, co dnes vnímáme jako elektronickou hudbu. Praktickým výstupem práce je série sedmi rozhovorů s osobnostmi pražské a brněnské elektronické scény, které ve své tvorbě zahrnují syntezátory a jsou rozděleny do několika kategorií podle role, které plní v rámci elektronické scény. Rozhovory jsou zpracované formou zinu a jednotlivé texty jsou doprovozeny analogovými fotografiemi. V nich se promítají různé přístupy k průniku genderu a elektronické hudby nebo práce se syntezátory, které ve výsledku komplexně tematizují možnosti reflexe...
Dramaturgie pořadů Radia Wave - diskurzivní analýza
Petele, Jan ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu diskurzů ve trojici vybraných pořadů Radia Wave. Cílem je zjistit, jak jsou tyto diskurzy v závislosti na diskurzivních strategiích Ruth Wodak konstruovány a jak odrážejí sociální realitu. V teoretické rovině práce definuje historické konsekvence, které vedly k založení Radia Wave a koncept alternativity. Tyto sekce teorie otevírají části práce, které se zaměří na interní skladbu rádia, jeho formát a dramaturgii. K naplnění cíle práce využijeme metodu kvalitativní analýzy, konkrétně kritické analýzy diskurzu. Představíme metodologii práce a postup analýzy jednotlivých pořadů: Studovny, Podhoubí a Záložky. Sledujeme aktivitu v "akčním poli", pravděpodobný přesah diskurzů a jednotlivých promluv. Cílem práce je zanalyzovat jednotlivé výpovědi, jejich argumentaci, případnou falešnost a pravdivost, zjistit, jakých konotací nabývají jednotliví sociální aktéři, ale také deklarovat, jak se naše zvolená veřejnoprávní stanice podílí na formulaci témat jednotlivých diskurzů. K tomuto účelu jsou vybrány jednotlivé epizody, které se jsou postaveny na konceptu publicistického rozhlasového rozhovoru.
Transmedia Storytelling in the World of Harry Potter
Maschler, Nathan Tomas ; Jakubisko, Jorik (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Magisterská práce se zaměřuje na analýzu světa Harryho Pottera (Wizarding World) v transmediálním kontextu. Harry Potter patří v současnosti k nejlepším příkladům úspěšné transmediální franšízy. Práce se zaměří na oficiální mediální kanály a oficiální extenze, které rozšiřují původní příběh. Nejvýznamnějším přínosem pro transmediální výzkum je přístup producenta k narativní struktuře v transmediálním kontextu. V teoretickém rámci se přehled literatury zaměřuje na transmediální vyprávění, naratologii mediálních platforem a také na participativní kulturu. Všechny tyto prvky jsou klíčovým faktorem pro šíření narativu všemi mediálními kanály. Hlavním cílem diplomové práce je analýza Wizarding World z pohledu producenta. Nebude se jednat o polopatickou analýzu primárních rozšíření (knih a původních filmů, včetně Fantastických zvířat a dalších spinoffových literárních a filmových sérií), ale spíše o holistickou analýzu všech oficiálních rozšíření tvořících transmediální narativ a jeho struktury a strategického nasazení. Obsah fanouškovské komunity a veškerá neoficiální rozšíření jsou z tohoto výzkumu vynechána. Nebude se také zabývat podrobnostmi týkajícími se konkrétních kusů fyzického zboží, ale budou zahrnuta všechna oficiální rozšíření mediálních kanálů tvořící bohatou transmediální franšízu....
Taneční parket jako bezpečný prostor: rozhovory s ženami české klubové kultury
Láska, Timon ; Hroch, Miloš (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
Praktická bakalářská práce Taneční parket jako bezpečný prostor: rozhovory s ženami české klubové kultury vznikla jako reakce na pokračující debatu o bezpečném prostoru v klubových kulturách, v nichž ale málokdy dostává místo k místo k vyjádření ta část společnosti, které se diskuze nejvíce týká, tedy ženy, queer komunita a další marginalizované skupiny. Problematika je v kontextu klubových kultur a převážně specifické kultury rave závažnější, protože se tyto kultury prezentují jako rovnostářské kultury bez jakékoliv marginalizace na základě pohlaví, genderu, rasy, národa či náboženství. Kromě genderové diverzity se práce zabývá také tématem bezpečného prostoru v rámci klubových kultur, tyto dvě problematiky spolu úzce a neoddělitelně souvisejí. Teoretická část práce představí pojmy, které se k tématu vztahují z historického i současného kontextu, zabývá se teorií žánru publicistického rozhovoru, genderu a genderové stereotypizace, bezpečného prostoru a v neposlední řadě i klubovými kulturami a specifickou klubovou kulturou rave. Vymezí také fungování a rozdíly mezi scénami obou měst, Prahy a Brna. Praktická část práce představí sérii deseti rozhovorů s ženami a nebinárními osoby klubových kultur Prahy a Brna, které se na jejich tvorbě významně podílejí. V každém z nich konkrétně představují...
Piráti v porevolučním českém éteru: Případová studie Rádia Podzemí
Bauerová, Dominika ; Hroch, Miloš (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Diplomová práce "Piráti v porevolučním českém éteru: Případová studie Rádia Podzemí" se zabývá půlročním vysíláním Rádia Podzemí z Českých Budějovic, které bylo jednou z prvních pirátských stanic v Československu. Cílem práce je představit období vysílání stanice, zasadit ho do historického kontextu postrevolučního éteru a ilustrovat na něm koncepty alternativních médií. Důraz je pak kladen na aspekty komunitních a pirátských médií a dále na transformaci média z pirátského na komerční rádio. Kvalitativní výzkum využívá ke sběru dat hloubkové rozhovory s několika zakládajícími členy. Získaná data analyzuje pomocí metody zakotvené teorie. Rádio Podzemí vykazovalo během své existence kombinaci prvků pirátských, komunitních i komerčních médií. Počátek vysílání stanice ilustroval silnou antisystémovou motivaci, která je příznačná pro pirátská média. S postupem času u stanice převládly prvky a hodnoty komunitního média, aby nakonec byly plně nahrazeny komerčním vedení stanice. Přínosem práce je doplnění dosavadního historického a mediálního výzkumu, který byl doposud Rádiu Podzemí věnován.
Pokles popularity aplikace Clubhouse v České republice a její důvody (případová studie)
Wetckeová, Natálie ; Turková, Kateřina (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Diplomová práce se zabývá důvody rapidního poklesu popularity platformy Clubhouse a potřebami nově vznikajících sociálních sítí k jejich dlouhodobé konkurenceschopnosti. Cílem práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit, jaké důvody a okolnosti vedly bývalé uživatele platformy Clubhouse k jejímu používání a následnému opuštění, zda a za jakých podmínek je možná obnova její popularity a co dle respondentů musí nově vznikající platforma splňovat, aby si udržela uživatelskou pozornost. Teoretická část se věnuje představení platformy Clubhouse, analýze aktuálně nejvyužívanějších sociálních platforem, historickému vývoji sociálních sítí a jejich vlivu na společnost. Sběr dat provedla autorka hloubkovými rozhovory s bývalými uživateli platformy Clubhouse, kteří ji aktivně využívali alespoň po dobu dvou měsíců. Získaná data byla analyzována pomocí tematické analýzy. Zvýsledků výzkumu vyplývá, že byl rozmach platformy Clubhouse úzce spjat s okolnostmi pandemie Covid-19 a uměle vytvořeným FOMO. Opuštění platformy uživateli bylo zapříčiněno zejména odchodem inspirativních řečníků a z dlouhodobého hlediska její nedostatečnou atraktivitou. Výzkum mimo jiné odhalil, že nově vznikající sociální síť by měla být předem připravena na svůj případný velký rozmach, díky čemuž by předešla odobnému scénáři, se kterým...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hroch, Martin
1 Hroch, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.