Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Hausdorffova dimenze blesku
Kočendová, Alžběta ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
V této práci je popsána teorie související s Hausdorffovou dimenzí. Hausdorffova dimenze je využívána k popisu míry členitosti fraktálu. Mezi fraktály patří spousta přírodních objektů a jevů. Jedním z takových jevů je právě blesk, na který se tato práce zaměřuje. Součástí práce je tvorba programu v MATLABu na detekci blesku v obraze a následný výpočet Hausdorffovy dimenze tohoto blesku.
Bellmanův Lost in a Forest Problem a jeho analýza
Haviger, Vojtěch ; Hoderová, Jana (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá Bellmanovým problémem nalezení nejkratší únikové cesty z rovinné uzavřené konvexní množiny s neprázdným vnitřkem. Po zavedení pojmů potřebných k pochopení a řešení problému se následně práce zaměřuje na sestavení a diskuzi nejkratších únikových cest k vybraným tvarům dané množiny (kruh, kruhová výseč, nekonečný pás, obdélník, pravidelný mnohoúhelník, trojúhelník, polorovina, kružnice). Na závěr jsou získané poznatky shrnuty, a doplněny o některé otevřené problémy v této oblasti.
Numerické metody analýzy polarizace světla ve sluneční koróně
Gajdůšková, Kateřina ; Štarha, Pavel (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou polarizace světla ve sluneční koróně. S pomocí softwaru Matlab a balíčku Image Processing Toolbox jsou zpracovány fotografie pořízené při úplném zatmění Slunce. Cílem je určit polarizovanou a nepolarizovanou část světla ve sluneční koróně.
Detekce a rozpoznávání kmene stromů v obrazech
Šalomon, Filip ; Hoderová, Jana (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí kruhovitých tvarů v obrazech – řezech skenů lesa. Pro segmentaci obrazu je použit algoritmus Freemanova řetězce. Pro měření průměrů je použit algoritmus Ransac (Random Sample Consensus). Navržený algoritmus je testován na datech z Žofínského pralesa.
Algoritmus ICP a jeho použití pro sesazování 3D skenů
Fiala, Zdeněk ; Hoderová, Jana (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Práce se zabývá ICP algoritmem používaným pro sesazování mračen bodů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část shrnuje základní pojmy potřebné pro danou tematiku. Druhá část popisuje základní ICP algoritmus a jeho vylepšení. Poslední část obsahuje implementaci algoritmu v programovacím jazyce C# a výsledky testování na reálných datech.
Analysis of Some Evasion and Pursuit Strategies
Barusová, Ema ; Hoderová, Jana (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
The main objective of this bachelor's thesis is an analysis of chosen pursuit and evasion problems. It puts great emphasis on formulation of the mathematical model followed by its analysis, which usually leads to an analytical solution.
Analýza kvality obrazu užitím Fourierovy transformace
Tkadlecová, Markéta ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá dvourozměrnou Fourierovou transformací a její aplikací při určování kvality obrazu. Je zde uveden algoritmus založený na amplitudových spektrech, který je následně testován na několika sadách snímků. Jsou rozebrány možnosti využití algoritmu v praxi i jeho nedostatky. Pro pochopení základů, na kterých algoritmus stojí, je vyložen potřebný matematický aparát. Důraz je kladen na vysvětlení vlastností amplitudových spekter. Dále se práce věnuje digitálnímu obrazu a jeho charakteristikám, které ovlivňují jeho kvalitu. Pro otestování a seřazení snímků podle kvality byl sestaven demonstrační program.
Numerical methods of image processing from NASA's SDO space probe
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
The thesis deals with processing of images of Sun taken by SDO space probe on different wavelengths. The goal is to visualize appearance of three times ionized carbon C IV by suitable composition of images. Basic facts about Sun and its atmosphere are stated, followed by theory and possible visualization approaches, which are in the end evaluated and compared. Within the thesis is also created software for simple creation of carbon C IV images.
Detekce posuvu objektu užitím fázové korelace
Bureš, Jiří ; Martišek, Dalibor (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou registrace posuvu dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Potřebný matematický základ (tj. především Fourierova transformace, window funkce a fázová korelace) je náležitě definován a demonstrován na obrázcích. Rozebíraný algoritmus registrace je aplikován na vzorovém obrázku.
Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Rozebrán je potřebný matematický základ jako Fourierova transformace a její vlastnosti, který je demonstrován na příkladech. Získaný algoritmus byl použit k vytvoření demonstračního programu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.