Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Měření charakteristik pneumatiky v podélném směru na vozidle Formula student
Dvořák, Daniel ; Fojtášek, Jan (oponent) ; Míša, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá podélnou charakteristikou pneumatiky. Cílem je sestavení měřícího řetězce a postupu měření vedoucího k jejímu určení. V úvodní části jsou popsány jednotlivé veličiny důležité pro určení samotné podélné charakteristiky. Následuje popis postupů vedoucích k jejich určení a výčet senzorů nezbytných pro navrženou metodiku. Důraz při návrhu této metodiky je kladen na nízké náklady, minimalizací počtu drahých senzorů, a na opakovatelnost měření. Navržená metodika uvažuje použití naměřených dat v kombinaci s vytvořenými koeficienty anti charakteristik podvozku určenými simulací v softwaru Adams, které zajistí určení přesné hodnoty pod pneumatikou při dodržení navržených postupů. Pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat je použit program MATLAB.
Beneficial or Detrimental Relationship? The Case of State-Sponsored Terrorism and the Identity of Violent Non-State Actors
Dvořák, Daniel ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Collins, Jonathan (oponent)
S pomalým, ale jistým, zlepšováním vztahů mezi Izraelem a monarchiemi v Perském zálivu se Íránská islámská republika stává ještě více regionálně ostrakizovanou a může v současnosti představovat potenciální hrozbu pro stabilitu na Blízkém východě. To, spolu s nejistou domácí situací může podnítit unáhlené rozhodnutíu vedení tétozemě s cílem zmírnění svých domácích problému a prosazení své pozice v regionu. Tato frustrace mlže být namířena proti Izraeli, monarchiím v Zálivu nebo jakékoli jiné potenciální hrozbě. Jedním z principů íránské vnější moci je podpora různým lokálním hnutím jak v Libanonu a Palestině, tak v Jemenu, Sýrii, Iráku a zemích Zálivu. Dlouhodobý vztah Íránu se dvěma těmito hnutími - Hizballáhem a Hamásem - je zvlášť zajímavý v kontextu neustále se měnící dynamiky v regionu. Tudíž, cílem této diplomové práce je posouzení vztahu mezi sponzorem, v tomto případě Íránskou islámskou republikou, a jejími proxy, Hizballáhem a Hamásem. Cílem je zjistit zda tento vztah je pro tyto dvěskupiny prospěšný, či škodlivý. Hodnoceníse zaměřuje na ideologie a cíle obou stran těchto vztahů a jak si případě odporují.
Ontogenetické změny obličeje.
Benešová, Eliška ; Eliášová, Hana (vedoucí práce) ; Dvořák, Daniel (oponent)
Lidský obličej je charakterizován kombinací morfologických znaků, které jsou pro každého jedince unikátní. Jednotlivé znaky podléhají během ontogeneze změnám ovlivněných věkem, patologickými stavy, úrazy. Cílem této diplomové práce bylo sledování věkových změn obličeje u jedinců ve věkovém rozpětí od jednoho do osmnácti let. Materiálem byly černobílé portrétní fotografie dívek a chlapců. Analýza věkových změn faciální oblasti byla provedena pomocí metody geometrické morfometrie, kontrétně metody tenkých ohebných plátků (TPS). Na základě tvarové analýzy bylo potvrzeno, že mezi věkem a tvarovými změnami obličeje existuje významný vztah. Bylo zjištěno, že dochází zejména k zásadním změnám ve výškových a šířkových poměrech. Dochází k prodlužování a zužování obličeje, snížení výšky čela a zároveň nárůstu dolní čelisti do délky. Změny obličeje jsou také ovlivněny pohlavím jedince, přičemž u dívek je celkový růst obličeje zastaven kolem patnáctého roku, u chlapců pokračuje až do osmnácti let. Klíčová slova Geometrická morfometrie, metoda tenkých ohebných plátků, ontogenetický vývoj obličeje, věkové změny.
Analýza mysliveckého hospodaření u firmy Třeboňské lesy a rybníky s.r.o.
Dvořák, Daniel
Tato práce analyzuje hospodaření na dvou honitbách v užívání společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. (dále TLR), spravující primárně lesy města Třeboně. Zkoumaná oblast se nachází v Jihočeském kraji, okrese Jindřichův Hradec, přičemž město Třeboň je obec s rozšířenou působností (dále ORP). Zhodnocení mysliveckého hospodaření z hlediska ekonomického a biologického. Porovnání výsledků s literaturou a komentáře s doporučením k daným tématům.
Informační systém pro malý autoservis
Dvořák, Daniel
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou snadno pochopitelného informačního systému pro malý autoservis. Informační systém je vytvořen jako webová aplikace za pomocí PHP frameworku Nette. O vzhled aplikace se stará framework BootStrap. Informační systém bude sloužit konkrétnímu autoservisu pro evidenci zákazníků, jejich aut a oprav.
Kontrukce lokálních objemových tabulek pro borovici lesní na LS Třeboň
Dvořák, Daniel
Cílem této práce bylo vytvoření objemových tabulek pro borovici lesní (Pinus sylvestris L.) na Lesní správě Třeboň, organizační jednotce státního podniku Lesů České republiky. Výsledky byly zpracovány na základě dat z více než 250 stromů změřených v terénu. Pro analýzu dat byl použit program DendroScanner, jež konstruuje objemové tabulky na základě fotografie stromu a dat změřených přímo v porostu (nedestruktivní metoda). Data byla měřena na šesti souborech lesních typů (SLT) pomocí mechanických pomůcek a laserového dálkoměru na většině území lesní správy. Správnost dat byla ověřena porovnáním s kontrolním souborem ležících stromů (destruktivní metoda). Výsledkem jsou sloučené objemové tabulky pro pět souborů lesních typů (doplněné třemi doplňkovými tabulkami) a samostatné tabulky pro SLT 0M. Oproti tradičním tabulkám ÚLT se získané tabulky vyznačují výrazně vyšší zásobou hroubí.
Přepákování tlumiče formule student
Dvořák, Daniel ; Prokop, Aleš (oponent) ; Janoušek, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používaných řešení přepákování tlumiče na vozech formule student a konstrukčním návrhem mechanismu rollového tlumiče. Cílem návrhu je snížení hmotnosti mechanismu, při zachování vysoké tuhosti, která přispívá ke snížení tření v mechanismu. Byly provedeny statické strukturální analýzy navrženého konstrukčního řešení v softwaru ANSYS, které vedly ke zlepšení požadovaných parametrů původního návrhu.
Úloha radiologického asistenta při diagnostice plicní embolie
DVOŘÁK, Daniel
Tématem bakalářské práce je Úloha radiologického asistenta při diagnostice plicní embolie. Ve své práci jsem stručně a co nejjednodušeji vysvětlil úlohu radiologického asistenta při radiodiagnostické a radionuklidové diagnostice plicní embolie. Práce je rozdělena do několika kapitol, z toho každá kapitola dále do dalších částí. Zahrnuje úvod, anatomii dýchacího ústrojí, fyziologii a patologii plic, popis jednotlivých radiodiagnostických a radionuklidových vyšetření plic, radiační ochranu, praktickou část a závěr. Metody využívané v této části medicíny jsou čím dál více modernizovány. Začínaly pouhým rentgenovým snímkem, který je často jedním z prvních vyšetření, které pacient s anamnézou dušnosti a podobných příznaků podstoupí. U plicní embolie se na rtg. snímku může vyskytnout atelektáza, elevace bránice na postižené straně, zvětšený hilus či prominence plicnice. Nejčastěji lze u akutní plicní embolie nalézt sníženou cévní kresbu v určitém okrsku plic. Diagnostický přínos se zvyšuje při přítomnosti dalších známek jako kardiomegalie nebo prominence plicnice. Normální rtg. snímek, ale nevylučuje diagnózu plicní embolie, jeho přínos je spíše v kombinaci s dalšími metodami, hlavně s ventilačně perfuzním scanem nebo angiografií plicních tepen, kde nález defektů je známkou potvrzující diagnózu embolizace. V praktické části jsem použil tyto diagnostické metody - CT angiografii plic a scintigrafii plic. Popisuji jednotlivé metody z pohledu radiologického asistenta. Tato část je vytvořena na základě vlastních zkušeností z praxe a doplněna o fotografie z celého průběhu vyšetření. Statistické šetření je zaměřeno na počet pacientů s CT angiografií nebo scintigrafií plic. Data byla získána v Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o.; byla zapsána do tabulek a přehledných grafů. Poslední část je závěr práce. Obsahuje celkové zhodnocení dané problematiky, hodnotí také cíl bakalářské práce a samotnou úlohu radiologického asistenta při diagnostice plicní embolie.
Principy alokace kapitálu
Dvořák, Daniel ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Pojišťovny i jiné finanční instituce jsou při svých aktivitách vystaveny finančním rizikům, na jejichž pokrytí se stanovuje rizikový kapitál. Cílem úlohy alokace kapitálu je přerozdělení tohoto kapitálu mezi dílčí části této instituce co nejlépe s ohledem na jejich rizikovost. Tato práce se zabývá mírami rizika a alokačními metodami. Důraz je kladen na pojmy koherentních měr rizika a koherentních alokačních metod. Podmínky koherence jsou ověřovány na konkrétních alokačních metodách. Práce se také zabývá praktickým výpočtem alokací dílčím rizikům užitím alokačních metod. 1
Protetické vybavení pro transfemorálně amputované pacienty
Dvořák, Daniel ; Mikšíčková, Petra (vedoucí práce) ; Černý, Pavel (oponent)
Název práce: Protetické vybavení pro transfemorálně amputované pacienty Cíle: Cílem této práce bylo vytvoření základního edukačního materiálu o možnostech protetického vybavení po transfemorálních amputacích. Pro ucelení práce byly doplněny i základní informace o transfemorálních amputacích a ekonomické náročnosti takového vybavení. Metody: Tato práce je teoretickou prací s charakteristikou literární rešerše. Byl použit kvalitativní výzkum metodou sběru dat z odborné literatury, odborných článků, časopisů a dalších zdrojů. Výsledky: Touto prací vznikl základní edukační materiál o tranfemorálních protézách vhodný pro studenty a širokou veřejnost. Klíčová slova: amputace, protetika, protézy dolní končetiny, transfemorální amputace, protetický kolenní kloub, pahýlové lůžko, protetické chodidlo

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 DVOŘÁK, Daniel
18 DVOŘÁK, David
4 Dvořák, Dalibor
18 Dvořák, David
2 Dvořák, Dennis
7 Dvořák, Dominik
1 Dvořák, Dušan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.