Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztahy Turecka s vybranými členskými státy EU z hlediska přístupového procesu
Štaudová, Kateřina ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Cihelková, Eva (oponent)
Turecko za 60 let značně pokročilo v budování demokratického a prosperujícího státu. Ve své historii však má několik momentů, které mu ztěžují dosáhnout cíle -- vstupu do EU. Ať už se jedná o uznání arménské genocidy, kterou nechce uznat či rozdělení kyperského ostrova. Největším tureckým problémem není nedostatečná ekonomická vyspělost, ale spíše politické problémy typu nedodržování svobody slova a rovněž práv etnických menšin. Turecká veřejnost i vláda ztrácí chuť vstoupit do Evropské unie, zčásti kvůli dlouhotrvající krizi a zčásti také kvůli pocitu, že jim Unie neustále hází klacky pod nohy. I proto si Turecko pomalu začíná uvědomovat svůj rostoucí význam a vytváří si svou vlastní zahraniční politiku, ne už tak zamířenou na Evropu. Jednotlivé členské státy i Unie jako celek by se měly pokusit nahlédnout do budoucnosti, a ujasnit si priority.
Role BRICS v koncepcích a realitě vnějších vztahů EU
Arnoldová, Barbora ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; De Castro, Tereza (oponent)
Tématem této diplomové práce je role BRICS v koncepcích a realitě vnějších vztahů EU. Jejím cílem je analýza vzájemných vztahů EU - BRICS na základě porovnání systémových a věcných základů vztahů a vyvození možností pro další rozvoj spolupráce. EU rozvíjí vztahy se zeměmi BRICS převážně na bilaterální úrovni. Od vyhlášení strategických partnerství dochází ke značnému zintenzivnění vzájemných vztahů. Jelikož bilaterální dohody již neodpovídají současným potřebám, probíhají jednání o jejich nové podobě, která by umožnila další prohloubení spolupráce. V první kapitole je zachyceno postavení zemí BRICS ve vnějších vztazích EU, vývoj právně institucionálního uspořádání vztahů EU s jednotlivými zeměmi a cíle dalšího prohlubování spolupráce. Ve druhé kapitole je analyzován vzájemný obchod, toky PZI a další oblasti, jež mají vliv na vzájemné vztahy mezi těmito entitami. Ve třetí kapitole je nastíněn možný další rozvoj spolupráce mezi EU a zeměmi BRICS.
NAFTA: Cesta k rozvoji mexické ekonomiky?
Siegelová, Romana ; Stuchlíková, Zuzana (vedoucí práce) ; Cihelková, Eva (oponent)
Hlavním cílem předkládané práce je analýza dopadu Severoamerické dohody o volném obchodu (North American Free Trade Area, NAFTA) na Mexiko. Především pak zhodnocení pozitivních a negativních dopadů dohody NAFTA na mexickou ekonomiku, a to konkrétně v oblasti ekonomického rozvoje. Dílčím cílem této práce je představení a analýza konkrétního negativního dopadu NAFTA na Mexiko, který je spojen s implementací této dohody. Tento problém se týká tzv. maquiladoras, situovaných na hranicích mezi Mexikem a Spojenými státy americkými.
The prospects of the Doha round: Asia’s attitude towards negotiations
Balúnová, Slávka ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Cihelková, Eva (oponent)
Indie, Čína a Indonésie patří mezi šest největších a nejrychleji se rozvíjejících ekonomik světa (BRIICS). Bohaté země se stále zdráhají přijmout fakt, že rozvojové země se stávají silnější a že se přesouvá rovnováha ekonomických sil. Mezinárodní společenství se proto snaží hledat cesty, jak této situaci čelit a jako vhodný nástroj nato považuje mezinárodní obchod. WTO si klade za hlavní cíl zapojit rozvojové země do světového obchodu a vytvořit mu lepší podmínky. Proto je v roce 2001 otevřená Rozvojová Agenda z Doha, která si klade za cíl uskutečnit záměr WTO. Cílem této práce je zhodnotit úspěšnost a perspektivy Katarského kola se zaměřením na postoje a zájmy velkých asijských ekonomik a to konkrétně Číny, Indie a Indonésie.
Stav integračního procesu v ESVO a postupná integrace ESVO do EU
Pašková, Karolína ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá Evropským sdružením volného obchodu a jeho postupným integračním začleňování do EU. Jak ESVO tak EU vznikli v poválečné Evropě s cílem hospodářské prosperity skrze vzájemnou kooperaci členských států, což později vyústilo i ve vzájemnou spolupráci obou celků a postupnému přičleňování ESVO k EU. První kapitola rozebírá okolnosti vývoje ESVO a EHP do roku 2001. Druhá kapitola rozebírá vliv revize zakládací smlouvy na vztah Švýcarska k ostatním členům ESVO, úroveň spolupráce dosaženou v rámci EHP a současný vztah Švýcarska k EU. Třetí kapitola nastiňuje možnosti dalšího vývoje ESVO a EHP a shrnuje současné postoje jednotlivých členů ESVO k dalšímu prohlubování vzájemných vztahů.
Aktuální obchodně-politické směřování Kolumbie
Drbohlavová, Eva ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Cihelková, Eva (oponent)
Diplomová práce na téma Aktuální obchodně -- politické směřování Kolumbie se zabývá vývojem integrační politiky Kolumbie a jeho dopadu na národní hospodářství a zahraniční obchod. Důraz je kladen na analýzu Dohody o volném obchodu s USA a na vzájemnou obchodní výměnu a její vývoj. Spojené státy jsou nejdůležitějším obchodním partnerem Kolumbie, ale jejich role je klesající. První kapitola shrnuje ekonomický vývoj a konkurenční výhody v základních sektorech hospodářství. Největší část kapitoly je pak věnována těžebnímu průmyslu, protože tvoří největší položku kolumbijských exportů. Metoda druhé kapitoly spočívá v analýze a komparaci integračních aktivit Kolumbie s USA a ostatními světovými regiony (EU a Latinská Amerika). Praktická část zjišťuje názor kolumbijské podnikatelské veřejnosti na Dohodu o volném obchodu s USA a možnou hlubší integraci.
Podpora mobility účastníků terciárního vzdělávání pomocí nových technologií v rámci EU
Slavický, Marek ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Cihelková, Eva (oponent)
Podpora mobility ve vzdělávání je jedním z klíčových, dlouholetých cílů EU. Kromě značných finančních zdrojů, které jsou do této oblasti v rámci unijních programů vkládány, je však mobilita podporována i jinými způsoby. Tato diplomová práce je zaměřena na popis a analýzu podpory mobility v terciárním vzdělávání v rámci EU s ohledem na nejnovější trendy v této oblasti -- využití informačních a komunikačních technologií. Cílem je představit a kriticky zhodnotit současnou problematiku akademické mobility v EU, popsat vztah a význam fyzické a virtuální mobility a nastínit možný budoucí vývoj. Celá práce se snaží opodstatnit tuto podporu zasazením akademické mobility do kontextu konkurenceschopnosti jednotlivce i celé ekonomiky a zjistit, zda i virtuální mobilita může tuto konkurenceschopnost zvyšovat.
Role of Corporate Governance in solving economic and financial crises
Fűzesséryová, Adriana ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Cihelková, Eva (oponent)
Hlavním účelem diplomové práce je určit roli Corporate Governance při řešení hospodářských a finančních krizí. Děje se tak prostřednictvím vysvětlení událostí, které vedly k dnešní podobě Corporate Governance v rozvinutých zemích. Corporate Governance je definována jako soubor pravidel upravujících vztah mezi vlastníky a manažery. Práce představuje základní model řízení tohoto vztahu, který umožňuje hodnotit podobu Corporate Governance ve vybraných státech. Zároveň objasňuje příčiny vzniku hospodářských krizí od 90. let 20. století po současnost z pohledu Corporate Governance.
Uprchlictví v ČR: vliv na pracovní trh
Vrbová, Pavlína ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
Diplomová práce se zabývá uprchlictvím v České republice. Na bázi obecného úvodu zkoumá základní pojmosloví a kategoriální vymezení uprchlictví. Následně analyzuje aktuální situaci týkající se života a práce uprchlíků na území České republiky a hodnotí dopady uprchlictví na českou ekonomiku a její pracovní trh. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je převážně teoretickým východiskem. Charakterizuje uprchlictví, uvádí právně institucionální vymezení uprchlictví dle mezinárodního, evropského a českého pojetí a závěrem vyvozuje ekonomické dopady migrace uprchlíků pro zúčastněné země v globálním kontextu. Druhá kapitola je již konkrétně zaměřena na uprchlictví v České republice. Vymezuje legislativní rámec vážící se k tématu azylové politiky v ČR, seznamuje čtenáře s institucemi zabývajícími se žadateli o mezinárodní ochranu a pomocí zjištěných dat analyzuje ekonomické dopady migrace uprchlíků na Českou republiku. Třetí kapitola se věnuje postavení cizinců na pracovním trhu ČR. Analyzuje celkový proces adaptace uprchlíků na pracovní trh, upozorňuje na problémy spojené se zaměstnáváním cizinců a pomocí syntézy výsledků z analýzy hodnotí socioekonomické dopady uprchlictví na český trh práce.
Trendy a role přímých zahraničních investic ve světové ekonomice: změní se pozice EU?
Čechová, Pavla ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Neumann, Pavel (oponent)
Diplomová práce pojednává o rolích a trendech přímých zahraničních investic (PZI) ve světě a v Evropské unii. Poukazuje na změnu trendů PZI v jednotlivých obdobích, popisuje velikost objemů a dynamiku PZI, teritoriální a sektorovou strukturu a v neposlední řadě se zabývá hledáním ovlivňujících faktorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována teorii PZI, druhá kapitola popisuje toky PZI ve světě a třetí kapitola v měřítku Evropské unie. Poslední kapitola se zabývá toky PZI ve světě v roce 2012 včetně výhledu do budoucna ve střednědobém horizontu a současným investičním strategiím Evropské unie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Cihelková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.