Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava ochrany přírody a krajiny ve vztahu k umisťování pozemních komunikací
Chaloupková, Alena ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Průchová, Ivana (oponent) ; Franková, Martina (oponent)
Právní úprava ochrany přírody a krajiny ve vztahu k umisťování pozem- ních komunikací Abstrakt: Vztah mezi ochranou životního prostředí a výstavbou nových pozemních komunikací často vy- volává konflikty ve společnosti. Tato disertační práce přispívá do diskuse tím, že se zaměřuje na analýzu právní úpravy týkající se ochrany přírody a krajiny v procesech plánování a umis- ťování staveb pozemních komunikací v České republice. Jedná se o problematiku dosud uce- leně nezpracovanou. Týká se přitom i těchto významných otázek: Jakým způsobem dochází podle českého práva k vymezování trasy stavby pozemní komunikace v území? Jakým způso- bem jsou do souvisejících procesů začleňovány požadavky na ochranu přírody a krajiny? Jak je v těchto procesech řešena problematika fragmentace krajiny stavbami pozemních komunikací? Jaké dopady pro ochranu přírody a krajiny mohou mít současné trendy ve vývoji právní úpravy? Cílem práce je zejména vytvořit podklad pro formulaci doporučení směřujících ke zlepšení právního rámce ochrany přírody a krajiny při plánování a umisťování staveb pozemních komu- nikací tak, aby byla zajištěna co nejefektivnější ochrana tohoto významného veřejného zájmu i v případě, že je rozhodnuto o realizaci stavby. Disertační práce je rozdělena na osm kapitol: První kapitola obsahuje úvod do proble- matiky a...
Environmentální migrace a právní instrumenty jejího předcházení v České republice
Chaloupková, Alena ; Sobotka, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou environmentální migrace a hodnocením právních nástrojů její prevence v České republice. Na základě analýzy rozsahu problematiky identifikuje tři základní oblasti příčin environmentální migrace, které jsou relevantní v podmínkách České republiky: (1) změna klimatu a její projevy, (2) realizace rozvojových projektů a (3) průmyslové havárie a znečištění. Dále se zabývá analýzou a hodnocením nejdůležitějších právních nástrojů prevence a ochrany obyvatel v těchto oblastech. Především jde o právní nástroje využitelné v oblasti ochrany klimatu, adaptace na projevy změny klimatu (povodně a sucho), ochrany před přesídlením z důvodu realizace rozvojových projektů (těžba, přehrady a výstavba pozemních komunikací), ochrany před průmyslovými haváriemi a ochrany ovzduší. Závěrem jsou shrnuty zjištěné souvislosti a formulovány nejvýznamnější nedostatky právní úpravy, příp. navrhovány úpravy de lege ferenda.
Environmentální migrace a právní instrumenty jejího předcházení v České republice
Chaloupková, Alena ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou environmentální migrace a hodnocením právních nástrojů její prevence v České republice. Na základě analýzy rozsahu problematiky identifikuje tři základní oblasti příčin environmentální migrace, které jsou relevantní v podmínkách České republiky: (1) změna klimatu a její projevy, (2) realizace rozvojových projektů a (3) průmyslové havárie a znečištění. Dále se zabývá analýzou a hodnocením nejdůležitějších právních nástrojů prevence a ochrany obyvatel v těchto oblastech. Především jde o právní nástroje využitelné v oblasti ochrany klimatu, adaptace na projevy změny klimatu (povodně a sucho), ochrany před přesídlením z důvodu realizace rozvojových projektů (těžba, přehrady a výstavba pozemních komunikací), ochrany před průmyslovými haváriemi a ochrany ovzduší. Závěrem jsou shrnuty zjištěné souvislosti a formulovány nejvýznamnější nedostatky právní úpravy, příp. navrhovány úpravy de lege ferenda.

Viz též: podobná jména autorů
2 Chaloupková, Aneta
1 Chaloupková, Anežka
3 Chaloupková, Anna