National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Verification of heat treatment on properties of progresive heat resisting steels
Volf, Ondřej ; Kubíček, Jaroslav (referee) ; Daněk, Ladislav (advisor)
The topic of this thesis is pre-welding process specification for heat reisisting T24 steel with TIG method. This is concerned welding waterwalls during construction electrical steam boilers. The main advantage T24 steel, except high heat resistance, is T24 doesn´t need to pre-heating neither post-welding heat treatment. Two tubes from T24 steel was flash welding and evaluating weld metal with several tests in this experiment. ALSTOM Power, s.r.o is submitter of this project.
Verification of heat treatment on properties of progresive heat resisting steels
Volf, Ondřej ; Kubíček, Jaroslav (referee) ; Daněk, Ladislav (advisor)
The topic of this thesis is pre-welding process specification for heat reisisting T24 steel with TIG method. This is concerned welding waterwalls during construction electrical steam boilers. The main advantage T24 steel, except high heat resistance, is T24 doesn´t need to pre-heating neither post-welding heat treatment. Two tubes from T24 steel was flash welding and evaluating weld metal with several tests in this experiment. ALSTOM Power, s.r.o is submitter of this project.
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Starý, Josef ; Straka, Jakub ; Sádlo, Jiří ; Rambousek, Petr ; Přikryl, Ivo ; Lepšová, Anna ; Godány, Josef ; Frouz, Jan ; Farkač, Jan ; Vrabec, Vladimír ; Cílek, Václav ; Gremlica, Tomáš
Realizace terénních biologických a ekologických průzkumů nepřírodních biotopů v České republice, zhodnocení těchto biotopů a jejich významu pro ochranu biologické rozmatiostiv kulturní krajině, srovnávací analýza vlivu klasických způsobů a environmentálně šetrných způsobů rekultivací. Byla navržena opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů.
Výzkum ekologie a rozšíření‚ návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů: Program péče pro velké šelmy: rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos) a vlka obecného (Canis lupus) v České republice
Hnutí DUHA, Brno ; Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ; Správa NP Šumava, Kašperské Hory ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Marhoul, Pavel ; Nová, Petra ; Volf, Ondřej ; Kotecký, Vojtěch ; Bláha, Jaromír ; Bartošová, Dana ; Bufka, Luděk ; Koubek, Petr ; Červený, Jaroslav
Rys, medvěd a vlk patří k původním druhům naší savčí fauny a v historických dobách se vyskytovali na území celé ČR. Všechny tři druhy velkých šelem mohou způsobovat škody na hospodářském zvířectvu a na zvěři, čímž se dostávají do konfliktu s hospodářskými zájmy člověka. Tento problém částečně řeší od roku 2000 zákon č. 115/2000 Sb, o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, není to však řešení dostatečné. Negativní postoj veřejnosti k velkým šelmám a s tím související vysoká míra ilegálního lovu jsou i nadále hlavními příčinami ohrožení existence těchto druhů na našem území. Stěžejním opatřením navrženého programu péče pro velké šelmy v ČR je proto rozsáhlá výchovná a osvětová kampaň, která by měla probíhat současně na třech rozdílných úrovních a jejímž cílem je právě změna veřejného mínění a snížení tlaku ilegálního lovu. Související opatření by měla řešit zefektivnění systému řešení škod způsobených velkými šelmami, zlepšení spolupráce ochrany přírody s Policií ČR při řešení případů ilegálního lovu a rozvoj přeshraniční spolupráce na monitoringu a ochraně velkých šelem se sousedními státy. Nezbytnou součástí programu je rovněž pravidelný monitoring stavu populací a výzkum některých aspektů jejich biologie a role v ekosystému. Program je navrhován na období deseti let.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Analytická studie stavu krajiny Kladenska v částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Zpráva obsahuje vymezení území, základní popis stavu krajiny Kladenska a jejích částí narušených těžbou černého uhlí pro účely zhodnocení ekologických a estetických funkcí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku a jejích vlivů na geologické a hydrogeologické poměry. Přehled lokalit ve vymezeném území, kde se významně projevilo narušení krajiny Kladenska těžbou černého uhlí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku pro krajinu a její funkce. Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí. Klasifikace zranitelnosti a únosnosti krajiny Kladenska narušené těžbou černého uhlí.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Návrh strategie obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Strategie je výsledkem snahy o systémový přístup k řešení problémů souvisejících s narušováním ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska. Popis projektu a jeho řešení, vymezení území, role ministerstva životního prostředí a role Středočeského kraje, SWOT analýza, financování Strategie - zdroje finančních prostředků na realizaci opatření, pravidla pro příjemce podpory na realizaci opatření k obnově ekologických a nebo estetických funkcí.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Analytická studie stavu krajiny Kladenska v částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Zpráva obsahuje vymezení území, základní popis stavu krajiny Kladenska a jejích částí narušených těžbou černého uhlí pro účely zhodnocení ekologických a estetických funkcí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku a jejích vlivů na geologické a hydrogeologické poměry. Přehled lokalit ve vymezeném území, kde se významně projevilo narušení krajiny Kladenska těžbou černého uhlí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku pro krajinu a její funkce. Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí. Klasifikace zranitelnosti a únosnosti krajiny Kladenska narušené těžbou černého uhlí.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Mapa vymezeného území ovlivněného těžbou černého uhlí a jeho vztahy s územními systémy ekologické stability v krajině Kladenska. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku a jejích vlivů na geologické a hydrogeologické poměry. Přehled lokalit ve vymezeném území. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku pro krajinu a její funkce s důrazem na význam hald. Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí. Kategorizace ekologických a estetických vlastností vybraných lokalit krajiny Kladenska narušené dobýváním.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Vrabec, Vladimír ; Volf, Ondřej ; Šafářová, Barbora ; Sádlo, Jiří ; Roglová, Vladimíra ; Přikryl, Ivo ; Přibylová, Martina ; Martiš, Miroslav ; Kružíková, Eva ; Houdek, Karel ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Cílem projektu je vymezit v souvislosti s ukončením těžby černého uhlí na Kladensku rozsah nutných opatření k zajištění obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny v částech Kladenska narušených těžbou černého uhlí. Zpráva obsahuje shrnutí výsledků řešení projektu za období 2003-2005. Přehled čerpání finančních prostředků a prezentaci projektu.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.