Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika hranic ve vztazích v křesťanském prostředí
Bartáková, Markéta ; Lachmanová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
PROBLEMATIKA HRANIC VE VZTAZÍCH V KŘESŤANSKÉM PROSTŘEDÍ Anotace V křesťanském prostředí platí stejné sociologicko-psychologické zákonitosti jako kdekoliv jinde. Cílem práce bude zpřehlednit existující poznatky problematiky hranic v obecné rovině a z této perspektivy se podívat na život Ježíše Krista, který je vzorem pravého lidství. Zkusíme rovněž ukázat, jak nesprávné nebo selektivní chápání evangelijních zásad může vést k psychologicky nezdravým lidským postojům. Klíčová slova Vztah Psychosociální vývoj Nepropustné hranice Příliš propustné hranice Polopropustné hranice Křesťanské prostředí Patologický postoj
Činnost charitativních organizací katolické církve. Porovnání s ostatními organizacemi
Zídek, Daniel ; Eliáš, Vojtěch (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Magisterská práce na téma "Činnost charitativních organizací katolické církve, porovnání s ostatními organizacemi" má za cíl představit charitu jako takovou. Pojednává o sociálním působení církví v ČR, popisuje službu potřebným a uvádí seznam registrovaných církví, které se profesionálně angažují v sociální oblasti. Zejména pojednává o Charitě Česká republika. Zaměřuje se hlavně na diecézní charity v české provincii, mezi něž patří: Diecézní charita České Budějovice, Diecézní katolická charita Hradec Králové, Diecézní charita Litoměřice, Diecézní charita Plzeň, Arcidiecézní charita Praha a Řeckokatolická charita. Analýza nebyla vymezena jen oblastí jednotlivých arcidiecézních, diecézních anebo oblastních či farních charit, ale také typem poskytovaných služeb (humanitní rozvojová pomoc, sociálně právní poradna, chráněné dílny, probační systém, domovy důchodců apod.), ale též typologií lidí, o které se jednotlivé charity starají (bezdomovci, bývalí trestanci, ženy v nouzi a jejich děti aj.). Práce je pro přehlednost uspořádána systematicky dle abecedy. Tato práce se snaží vytvořit současný souhrnný přehled činností charitativních organizací katolické církve v české provincii a vyhodnotit, jak tyto činnosti odpovídají požadavkům regionů. Chce sloužit nejen jako zdroj důležitých informací, ale chce i poskytnout...
Šikana na církevních školách
Dabrowská, Václava ; Bartůšková, Ludmila (vedoucí práce) ; Kuźniar, Mariusz (oponent)
Diplomová práce "Šikana na církevních školách" pracuje s pojmy, které souvisí se školní agresivitou. Dále popisuje chování agresora a důvody, proč se šikanování dopouští. Vysvětluje, kdo je oběť a jací jedinci se jí nejčastěji stávají. Řeší, jaký mají chlapci i dívky podíl na agresivním chování. Zaobírá se i šikanou z pohledu trestního práva, nastiňuje způsoby prevence šikany v rodině a hlavně ve škole. Výše zmíněná práce také popisuje, jaké následky nechává šikana na obětech. Poslední část teoretické práce se zabývá jejím řešením. V praktické části jsou představena dvě pražská církevní gymnázia, kde jsou vybrané třídy tázány na svoje zkušenosti s výskytem šikany ve škole. Jejich odpovědi jsou vyhodnoceny, a to i grafickou formou.
Madeleine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků
Bílková, Pavlína ; Lachmanová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Bibliografická citace BÍLKOVÁ, Pavlína. Madeleine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních věd. Vedoucí práce PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D. 69 stran. Madelaine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků Anotace Madeleine Delbrêlová patří k významným postavám církve dvacátého století. Její myšlenky i způsob života ovlivnily II. vatikánský koncil, zejména pokud jde o všeobecné povolání ke svatosti a o misijní poslání všech údů církve. Její prorocká inspirace týkající se důstojnosti laiků, která je založena na milosti křtu, našla po třiceti letech vyjádření v mnoha koncilních dokumentech a přispěla ke změně postavení laiků v církvi. Klíčová slova církev, spiritualita laiků, misie, marxismus, dělničtí kněží
Duchovní péče ve třech pražských nemocnicích
Pilnáčková, Božena ; Opatrný, Aleš (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Spiritual care for the sick is not a standard part of all health facilities. The thesis describes the spiritual care in terms of legislation, the history and current practices documented by comparing three Prague hospitals according to certain criteria characterizing provided spiritual care - availability of information of the chaplains work or the offering of other spiritual services, type of work of the chaplains - spiritual activities, interests in the services by the patients, parents and staff, which Churches the chaplains come from, etc. Keywords spiritual care in the hospital, spiritual guidance, chaplain Bakalářská práce Duchovní péče ve třech pražských nemocnicích Božena Pilnáčková 2013 Anotace Duchovní péče nemocným není standardní součástí všech zdravotnických zařízení. Práce popisuje možnosti duchovní péče z hlediska legislativy, historie a současnou praxi dokumentuje porovnáním tří pražských nemocnic podle určitých kritérií charakterizujících poskytovanou duchovní péči - dostupnost informací k práci kaplana či nabídce jiných duchovních služeb, náplň práce tamních kaplanů - duchovní aktivity, zájem o tyto služby ze strany pacientů, rodičů či personálu; z kterých církví kaplani pocházejí apod. Klíčová slova duchovní péče v nemocnici, duchovní provázení, kaplan
Psychologický a duchovní průvodce krizí středního věku
Klimeš, Václav ; Lachmanová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Předložená práce v první části podává syntézu poznatků o krizi středního věku z mezioborového pohledu psychologie a spirituální teologie. Jejím základním stanoviskem je, že krize středního věku není něco, co se musí přetrpět, ale že při vší její náročnosti jde o příležitost a výzvu k plnějšímu a autentičtějšímu životu, k lidskému dozrání a přiblížení se sobě i Bohu. Ve druhé části práce využívá poznatky a postupy psychoterapie, krizové intervence a pastorální teologie ke konkretizaci a praktičtějšímu rozvití závěrů první části, a tak může sloužit jako průvodce tomu, kdo prochází tímto životním obdobím, nebo kdo chce na této cestě doprovázet někoho jiného. Práce je určena zejména křesťanům, ale nejen jim, kteří nemají vzdělání ani výcvik v psychosociální oblasti a pro které je krize středního věku jejich osobním tématem nebo se týká lidí v jejich okolí - ať už jsou jejich příbuznými či známými, nebo se jedná, např. v případě pastoračních pracovníků, o klienty jejich profesionální péče. Svým pojetím, šířkou svého záběru, syntézou svých východisek i jejich rozpracováním je práce v českém jazyce ojedinělá. Klíčová slova střední věk, krize, zrání, pastorální teologie, psychologie
Psychologické a duchovní aspekty krize stárnutí
Tupá, Marie ; Lachmanová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce se věnuje psychologickým a duchovním aspektům krize stárnutí. Cílem práce je zjistit, jaká jsou úskalí krize stárnutí a jaký potenciál v sobě krize jako šance na změnu skrývá. První část práce tvoří rešerše kompilativní metodou. Pozornost je věnována psychologickým aspektům, mezi které patří přijetí fyzických a psychických změn, nové vztahy v rodině a změny profesní role. Duchovní aspekty krize stárnutí zahrnují cestu duchovního zrání, hledání smyslu života, krizi víry, téma obrácení a naděje. Druhá část práce obsahuje výsledky dotazníkového šetření mezi věřícími lidmi ve věku čtyřicet až šedesát čtyři let. V otevřených otázkách měli respondenti možnost vyjádřit svůj pohled na stárnutí, smysl života a na úlohu církevního společenství při pomoci stárnoucím lidem. Důležitým výstupem tohoto výzkumu jsou podněty pro pastoraci ve farnostech. Klíčová slova Stárnutí, krize, psychologické aspekty stárnutí, duchovní aspekty stárnutí, smysl života, krize víry, pastorace ve farnostech
Nemoc z pohledu vybraných světových náboženství
Koubková, Hana ; Bartůšková, Ludmila (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Diplomová práce "Nemoc z pohledu vybraných světových náboženství" nejprve vymezuje související pojmy, jakými jsou zdraví, nemoc a náboženství, a dále pak představuje problematiku nemoci v buddhistickém, judaistickém, křesťanském a islámském pojetí. Informace jsou čerpány ze základních náboženských textů a dále pak z úvah odborníků, kteří se danou problematikou zabývali. Hlavním cílem diplomové práce je ukázat, jak dané náboženství pohlíží na příčiny nemoci a jak jsou tyto příčiny dávány do souvislosti s lidským hříchem. Jsou zde také reflektovány rozdíly, které plynou z historického vývoje i různých myšlenkových proudů v rámci jednotlivých náboženství. Dále je v práci sledováno, jaký dopad mají příslušná náboženská východiska na praktický život věřících v oblasti zdravotnické a sociální. V závěru jsou postoje jednotlivých náboženství srovnávány.
Pastorační péče o lidi s tělesným postižením - teorie a praxe
Walter, Pavel ; Bartůšková, Ludmila (vedoucí práce) ; Prokeš, Josef (oponent)
Diplomová práce se snaží mapovat a analyzovat pastoraci osob s tělesným postižením v České republice, a to jak po teoretické, tak praktické stránce. Pro teoretický okruh tématu využívá primárně odbornou literaturu z oblasti neurologie, psychologie a sociologie. V teoretické části neopomíjí ani sociální politiku státu, která by měla být těmto lidem nápomocna. Značný důraz se v tomto směru klade rovněž na biblické a církevní učení. Pro analýzu praktické stránky tématu je použita odborná literatura z oblasti speciální pedagogiky a pastorální teologie, především však autor čerpá z praktických zkušeností respondentů dotazníkového šetření, které vzniklo v rámci této diplomové práce. První dvě kapitoly charakterizují tělesné postižení z pohledu neurologie a psychologie. Třetí kapitola analyzuje po teoretické stránce postoj společnosti a státu k této problematice. Čtvrtá a pátá kapitola se pak věnuje otázce zdravotního postižení z hlediska Bible a církevních dokumentů. Další kapitola mapuje sociální činnost charitních organizací v České republice a služby, které tyto organizace poskytují osobám s tělesným, ale i jiným typem postižení. Sedmá kapitola analyzuje praktický přístup k těmto lidem a komunikaci s nimi jak ze strany většinové společnosti, tak ze strany pastorační péče duchovních, pastoračních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 BARTUŠKOVÁ, Lucie
3 BARTŮŠKOVÁ, Lucie
2 BARTŮŠKOVÁ, Ludmila
4 Bartušková, Lenka
3 Bartušková, Lucie
1 Bartůsková, Lucia
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.