Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Změny v zastoupení trofických skupin hlístic (Nematoda) na přirozeném úhoru a v půdách osetých regionálními a komerčními travními směskami
Háněl, Ladislav
Sekundární sukcese měla svůj počátek na půdě obhospodařovaného pole, které mělo poměrně nízkou abundanci hlístic (pětiletá průměrná hodnota 85 x 104 ind.m-2) s výrazně redukovanými populacemi fytofágních druhů. Na poli nejvíce dominovaly bakteriofágní rody hlístic (55 %). V průběhu sukcese došlo k nárůstu celkové abundance hlístic na 109 x 104 ind.m-2 (přirozený úhor), 140 x 104 ind.m-2 (regionální travní směska) a 154 x 104 ind.m-2 (komerční travní směska). Naproti tomu dominance bakteriofágních hlístic poklesla na 30 %, 30 % a 35 % v jednotlivých studovaných variantách. Abundance a dominance fyto-mykofágních hlístic vzrostla na variantách osetých regionální travní směskou (25 %) a komerční travní směskou (24 %), dominance fytofágních hlístic vzrostla na přirozeném úhoru (12 %). Abundance a dominance omnifágních hlístic vzrostla především na přirozeném úhoru (24 %). Abundance a dominance dravých hlístic vzrostla v jednotlivých studovaných variantách na 6 %, 4 % a 3 %.
Vliv různých travních směsí na společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) v iniciálních sukcesních stádiích během obnovy květnatých luk
Starý, Josef
Celkem bylo odebráno 400 kvantitativních půdních vzorků z 8 stacionárních ploch na lokalitách Výzkum a Čertoryje v Bílých Karpatech v letech 1999–2002. Výsledky jsou založeny na studiu 10563 jedinců pancířníků patřících k 62 druhům. Nejnižší druhová bohatost a průměrná abundance byly zjištěny na ploše reprezentované zemědělsky obdělávaným polem. Nejvyšší průměrná abundance byla zjištěna na staré sub-xerotermní pastvině v Čertoryjích. Na všech studovaných plochách výrazně dominovaly eurytopní druhy .i.Scheloribates laevigatus./i. a .i.Tectocepheus velatus./i. a heliofilní druh .i.Punctoribates punctum./i.. Tyto eudominantní druhy byly doplněny dominantními a recedentními druhy .i.Microppia minus, Hemileius initialis, Achipteria coleoptrata./i. a .i.Medioppia subpectinata./i.. Vzácný xerofilní druh .i.Lucoppia burrowsi./i. byl nalezen na plochách osetých různou travní směsí a také na úhoru.
Vývoj půdní fauny na loukách obnovených na orné půdě: Iniciální fáze sukcesního vývoje
Tajovský, Karel ; Pižl, Václav ; Starý, Josef ; Balík, Vladimír ; Frouz, Jan ; Schlaghamerský, J. ; Háněl, Ladislav ; Rusek, Josef ; Kalčík, Jiří
Vývoj společenstev půdní fauny (krytenky, hlístice, roupice, žížaly, suchozemští stejnonožci, mnohonožky, stonožky, chvostoskoci, larvy dvoukřídlých) byl studován v terénních podmínkách od podzimu 1999 ve čtyřech variantách lišících se způsoben obnovy travních porostů. Nárůst kvalitativních i kvantitativních parametrů studovaných skupin živočichů odpovídal iniciálním fázím sukcesního vývoje obnovovaných luk. Převažovaly eurytopní, euryvalentní a povrchově aktivní druhy. Druhy charakteristické pro travnaté biotopy se objevovaly až po intenzivním rozvoji vegetačního krytu. Okolní biotopy, jako zdroje šíření druhů, významně ovlivnily vývoj ploch. Formování společenstev živočichů usměrňovaly mikrostanovištní podmínky a dostupné potravní zdroje.
Short-term effects of grass mixtures on nematodes inhabiting agricultural soil in the Bílé Karpaty Mts., Czech Republic - a preliminary study
Háněl, Ladislav
Short-term changes of nematode assemblages were studied in field soil sown with regional and commercial grass mixtures and compared with those in a cultivated field in the course of one year. Total average abundance of nematodes in the grass mixture plots increased rapidly to 1308-2075 x 10 3 ind.m.-2 whereas in the field it remained relatively low (625 x 10 3 ind.m-2). The increase in population densities mainly concerned microbivores such as Panagrolaimus, Paraphelenchus, Aphelenchus and Aphelenchoides (950-1779 x 10 3 ind. m-2) followed by omnivores + predators (178-296 x 10 3 ind.m-2), while increase in plant parasite populations was slower (105-140 x 10 3 ind. m-2). The development of nematode assemblages suggests a great role of accumulation of above-ground as well as below-ground litter supporting microflora and microbial feeding fauna in initial stages of meadow restoration. In older stages, an increase of root density is expected simultaneously with multiplication of plant parasitic nematodes. Early successional development of soil nematode assemblages seemed to be faster in plots sown with regional grass mixture than in that sown with commercial grass mixture.