Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 227 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj výchovy v rakouských šlechtických rodinách od počátku 19. století do 1. poloviny 20. století
Vašáková, Zuzana ; Županič, Jan (oponent)
Práce se zabývá výchovou v rakouských šlechtických rodinách v období 19. a 1. poloviny 20. století. Celkový obraz výchovy je tvořen dílčími vlivy - prostředím výchovy (to, zda se děti učily doma, ve škole, nebo v internátní škole) a jejím zaměření, výběrem škol. Dalším významným faktorem, který se odrazil ve výchově bylo působení rodičů, chův a domácích učitelů, ale také volba jazyka výchovy a prostředí rodinných sídel, které děti obklopovalo. V tomto období je možné nalézt některé společné rysy i odlišnosti v několika rodinách (orličtí a hlubočtí Schwarzenbergové, Sternbergové, Mensdorffové-Pouilly, Schönburg- Hartensteinové). První polovina 20. století je pro dějiny aristokracie významným obdobím. Politické změny se promítly do jejího životního stylu a částečně také do výchovy dětí. Její proměny na přelomu 19. a 20. století jsou patrné na příkladu výchovy dětí prince Johanna Schönburg-Hartensteina. Klíčová slova: aristokracie, dětství, výchova, jazyky, rodiče, chůvy, učitelé, školy, Schwarzenbergové, Schönburg-Hartensteinové, Mensdorffové-Puilly.
Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v letech 1585-1593
Hladík, Ondřej ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Kriminalita a způsob boje proti ní představuje jedno ze zásadních témat spojených s výzkumem života raně novověkých měst. Výsledky jejího studia mají uplatnění zejména v historické antropologii, dějinách každodennosti a mentalit tehdy žijících lidí. Nelze však opomenout ani kriminologický přistup, s nímž samozřejmě nesouvisí jen analýza trestných činů, ale i celá řada dalších problémů. Patří mezi ně způsob vyšetřování spáchaných trestných činů, zatčení zločinců, soudní řízení a tresty ukládané viníkům Jedním ze zásadních pramenů pro studium nastíněné problematiky jsou knihy svědomí. Při jejich rozboru je ovšem nutné počítat s určitým zkreslením informací týkajících se konkrétních deliktů, obzvláště pokud hrozilo nebezpečí, že by na svědka mohlo padnout podezření ze spoluúčasti na trestné činnosti. Přesto jejich bohatý obsah umožňuje nejen detailní analýzu kriminality, ale poskytuje i mnoho informací o lidech, kteří přišli na radnici podat výpověď.
Sternbergové - aristokratická společnost v "dlouhém 19. století"
Tomsová, Petra ; Horčička, Václav (oponent) ; Županič, Jan (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.
Zahradní město Barrandov
Hamouzová, Iveta ; Županič, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce ..Zahradní město Barrandov" zaznamenává vznik a následný vývoj této dodnes oblíbené pražské čtvrti do období druhé světové války. Cílem práce bylo zachytit a popsat nejen původní plán autora, stavitele a zároveň investora zahradní čtvrti mladého stavebního -inženýra Václava Maria Havla, ale zároveň sledovat i veškeré události související s následnou realizací plánu. Podklady, materiály a informace pro vyhotovení práce jsem získávala především z pamětí Václava Maria Havla shrnutých v knize s názvem Mé vzpomínky a z výpovědí pamětníků, dále pak z primárních pramenů v podobě podrobných projektů budov, dobových letáků, reklamních brožur vydávaných Obchodní kanceláří Barrandova, fotografií a dobových periodik. Pomocí mi byli i mnohé sekundární prameny zabývající se meziválečnou architekturou a stavitelstvím vůbec a připomínky odborníků.
Zámek Kácov
Závěta, Jan ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Rigorózní práce "Zámek Kácov" autora Jana Závěty pojednává o založení, vývoji a přestavbách kácovských tvrzí a později zámecké budovy do současnosti. Hlavní část práce se týká historického vývoje kácovského zámku a jeho velké barokní přestavby za kněžny Toskánské. Autor samostatně popisuje stavebně historický průzkum zámku a dokládá jej bohatou fotodokumentací. V dalších kapitolách je uvedena architektura náměstí, fary a kostela Panny Marie. Podrobně je popsáno barokní sousoší Čtrnácti svatých pomocníků, které bylo vystavěno rovněž za zmiňované kněžny Toskánské. Autor se věnuje vývoji obce v první polovině 20. století, kdy obec zažila druhý zlatý věk po době kněžny Toskánské. Do obce přijíždělo každoročně tisíce letních hostů. Život obce byl velmi bohatý, což dokládá na činnosti Sokola, okrašlovacího, divadelního a dalších spolků. V posledních kapitolách se autor zabývá vývojem obce do současnosti. Upozorňuje na potřebnou avšak finančně náročnou opravu kácovského barokního zámku.
Leopold II., velkovévoda toskánský, a bonifikace Maremmy (1824 - 1859)
Kovaříková, Lenka ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Novotný, Lukáš (oponent) ; Županič, Jan (oponent)
Disertační práce se věnuje období vlády velkovévody toskánského Leopolda II. a jeho vztahu k Maremmě a její bonifikaci. Během třiceti let své vlády dokázal velmi zásadním způsobem změnit nejzaostalejší oblasti své země. A to i přes to, že jeho pozice byla ztížena politickými změnami během revolučních let 1847-1849 a nakonec byla jeho vláda ukončena sjednocením Itálie a začleněním Toskánska do nově vzniklého Italského království, které bylo cílem italského národního obrození. V této práci, která se krom stručného životopisu Leopolda II. zabývá i jeho politikou zaměřenou na celkový rozvoj Toskánska, nebylo možné opominout životní osudy a především hlavní díla jeho tří nejbližších spolupracovníků - osobností majících zásadní vliv na realizování bonifikačních prací - Vittoria Fossombroniho, Gaetana Giorginiho a Alessandra Manettiho. Práce se věnuje průběhu vlastních bonifikačních prací v Maremmě, jejich organizaci a dosaženým výsledkům. Součástí Leopoldem II. plánované celkové bonifikace bylo i budování silniční sítě, jejíž nutnou součástí byly četné mosty přes kanály a regulované vodní toky. V oblasti bylo nutné řešit i zdravotní problémy, především pak malárii, kde se zatím stále hledaly její příčiny, způsob přenosu a nejefektivnější léčebné postupy. Poslední problematikou spojenou s celkovou...
Česká šlechta a Runcimanova mise, 1938
Šebková, Jarmila ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Bakalářská práce analyzuje vztahy mezi Runcimanovou misí a zástupci české šlechty v období sudetoněmecké krize. Mapuje pobyt britského emisara na území Československa od srpna do září 1938 a zaměřuje se především na jeho kontakty s místní aristokracií. Lord Walter Runciman a jeho tým trávil své víkendy na sídlech šlechty proněmecky orientované, rovněž ale udržoval kontakt i se šlechtou loajální československé vládě. Práce se snaží zodpovědět otázku, do jaké míry měli čeští aristokraté vliv na postoj britských emisarů k sudetoněmecké krizi. První kapitola se věnuje postavení sudetských Němců a šlechtických kruhů za první republiky a vysvětluje jejich vztah k nové vládnoucí třídě. Druhá kapitola objasňuje příčiny sudetoněmecké krize a zapojení Velké Británie do politického vývoje ve střední Evropě. Třetí kapitola, jež představuje stěžejní část práce, rozebírá působení britské mise v Československu se zaměřením na její volnočasové aktivity ve společnosti místní aristokracie. Poslední kapitola se věnuje rozpadu mise a rozboru závěrečné zprávy lorda Runcimana z 21. září 1938, která z části odráží vliv české šlechty na Runcimanovu misi. Klíčová slova Aristokracie, Československo, Runcimanova mise

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 227 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.