Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Management plážové kopané v ČR
Nsingani, Dennis ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Štědroň, Jakub (oponent)
Název práce: plážové kopané v ČR Cíle práce: Hlavním cílem této práce bylo formulovat doporučení pro management plážové kopané v ČR vycházející z jeho analýzy na základě sekvenčních manažerských funkcí, jimiž jsou funkce plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí a kontrola. Tato analýza, jenž je cílem vedlejším a předchází cíli hlavnímu, byla provedena komparací odpovědí, postojů a názorů respondentů polostrukturovaných rozhovorů na fungování managementu plážové kopané. Analýza interních dokumentů, polostrukturované rozhovor vrcholným představitelem plážové kopané, šéftrenérem reprezentací a dvěma vybranými hráči Výsledky: Výsledkem této práce je série doporučení pro management plážové kopané v ČR vycházející z jeho předchozí analýzy. Nejvýraznější problém autor spatřuje ve strategických cílech, které jsou nastaveny poměrně nerealisticky. Je navrhnut nový strategický plán, ve kterém je rapidně snížen požadovaný objem členské základny v roce 2028, díky čemuž je také analogicky snížen požadovaný počet týmů a lig. Mimo bylo také navrhnuto snížení počtu nově vystavených hřišť po ČR ze pěti na jedno, jehož výstavba je podmíněna nastavením takové koncepce, díky které se podaří kapacitně naplnit zatím jediné hřiště plážové kopané v ČR. Dalším doporučením je navrhnout šéftrenéru...
Analýza a prognóza vývoje prize money ve vybraných sportech s přihlédnutím na nečekané vnější vlivy
Tocháčková, Tereza ; Štědroň, Jakub (vedoucí práce) ; Krause, Veronika (oponent)
Název: Analýza a prognóza vývoje prize money ve vybraných sportech s přihlédnutím na nečekané vnější vlivy Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat vývoje prize money na největších sportovních akcí - tenisu, golfu a biatlonu a následné vytvoření prognózy do roku 2033. Dílčím cílem je zvážit dopady neočekávaných vnějších vlivů (covid-19 a válka Ruska s Ukrajinou) na prize money v posledních letech, jež výrazně prize money ovlivnily. Metody: K sestavení prognózy vybraných sportovních akcí bylo využito kvantitativních prognostických metod v programu Excel. Pomocí lineární a exponenciální spojnice trendu byl zaznamenán budoucí průběh sledovaného vývoje. Ve většině případech měla vyšší vypovídající hodnotu spojnice trendu exponenciální, která vykazovala vyšší hodnotu spolehlivosti R2 . Výsledky: Výsledkem je prognóza vývoje prize money na největších sportovních akcí tenisu, golfu a biatlonu a posouzení vnějších vlivů (covidu a války Ruska s Ukrajinou) na jejich vývoj. Klíčová slova: tenis, golf, biatlon, finance, sponzoring, prize money, prognóza, covid-19, prognostické metody, analýza
Postoje rozhodčích a fotbalové veřejnosti k technologii VAR
Kvardová, Vendula ; Štědroň, Jakub (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Postoje rozhodčích a fotbalové veřejnosti k technologii VAR Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce, je na základě rozhovorů a ohledu fotbalové veřejnosti zjistit, jak funguje VAR v České republice, jak je vnímán a kam se bude odvíjet do budoucnosti. Metody: Práce bude kombinovat metody kvalitativního a kvantitativního charakteru. Nejprve bude proveden rozhovor s rozhodčími, na jehož základě bude sestaven elektronický dotazník pro fotbalovou veřejnost. Na základě dotazníku bude zjištěno, jak veřejnost VAR vnímá. Výsledky: Na základě získaných informací od respondentů bylo zjištěno, že technologie VAR je vnímána vcelku pozitivně, avšak stále má mnoho negativ a je co zlepšovat. Je potřeba zvýšit transparentnost, zlepšit především komunikaci s fanoušky a stanovit jednoznačná pravidla. Klíčová slova: video asistent, fotbal, rozhodnutí, rozhodčí
Užitky fotbalového utkání SK Slavia Praha pro diváky
Kalvas, Pavel ; Štědroň, Jakub (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Užitky fotbalového utkání SK Slavia Praha pro diváky Cíle: Cílem diplomové práce je identifikace a popis jednotlivých užitků plynoucích divákům z návštěvy fotbalového utkání SK Slavia Praha v aktuální sezóně 2022/2023 na domácím stadionu. Následně pomocí marketingového výzkumu bude zjištěna spokojenost přímých diváků s užitky, které jim klub nabízí v souvislosti s návštěvou domácích utkání SK Slavia Praha. Metody: V diplomové práci byly použity kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu. Jednalo se tedy o smíšený výzkum. Pro získání potřebných dat bylo využito osobního pozorování, polostrukturovaných rozhovorů a metody elektronického dotazování. Pomocí kvantitativního výzkumu byla zjištěna spokojenost přímých diváků s dílčími užitky fotbalového utkání SK Slavia Praha na domácím stadionu. Výsledky: Jako základní užitky fotbalového utkání SK Slavia Praha na domácím stadionu byly identifikovány sportovní výkon, bezpečnost, stadion, doprovodný program, doprovodné služby a VIP služby. V rámci doprovodných služeb byla samostatně hodnocena fanzóna před stadionem, občerstvení v útrobách stadionu, oficiální klubový fanshop a rovněž sektory pro rodiče s dětmi. Z výsledků marketingového výzkumu následně vyplynulo, že s většinou užitků byli respondenti převážně spokojení. Největší spokojenost panovala...
Principy good governance ve vybrané sportovní organizaci
Chalupa, Lukáš ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Štědroň, Jakub (oponent)
Název: Principy good governance ve vybrané sportovní organizaci Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě zkoumání jednotlivých principů konceptu good governance dojít k celkovým a dílčím výsledkům pro vybranou sportovní organizaci. Metody: Výzkum je rozdělen do čtyř oblastí, kde každá obsahuje jiný počet principů. Principy se dále člení na indikátory. Prostřednictvím obsahové analýzy relevantních dokumentů a doplňujícího rozhovoru s představitelem vybrané organizace se tyto indikátory následně hodnotí. Pro všechny proměnné poté vzejdou výsledky, jež jsou statisticky i textově interpretovány. Výsledky: Výsledky poukazují na aktuální situaci organizace v oblastech transparentnosti, demokratických procesů, interní kontroly a společenské odpovědnosti. Dle výsledných skóre si organizace nejlépe vede v otázkách transparentnosti. Nejhůře potom v rámci společenské odpovědnosti. Klíčová slova: neziskové organizace, malý fotbal, řízení a správa ve sportu
Organizační struktura plážové kopané v ČR a návrhy na její zdokonalení
Nsingani, Dennis ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Štědroň, Jakub (oponent)
Název práce: Organizační struktura plážové kopané v ČR a návrhy na její zdokonalení Cíle práce: Hlavním cílem této práce je vytvořit sérii návrhů na zdokonalení činností organizační struktury plážové kopané v ČR. K tomuto dosažení bylo třeba nejdříve tuto organizační strukturu zanalyzovat rozebráním jednotlivých sekvenčních manažerských funkcí (plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí a kontrola). Metody: Analýza interních dokumentů, polostrukturovaný rozhovor s předsedou komise plážové kopané, šéftrenérem reprezentací a dvěma vybranými hráči Výsledky: Výsledkem této práce je série návrhů na zdokonalení činností v plážové kopané, jmenovitě v oblasti plánování, komunikace a rozmístění pracovníků. Klíčová slova: organizační struktura, nezisková organizace, sekvenční manažerské funkce, sportovní organizace, plážová kopaná
Testování modelu pro predikci výsledků tenisových utkání
Karas, Daniel ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Štědroň, Jakub (oponent)
Název: Testování modelu pro predikci výsledků tenisových utkání Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit jednoduchý a snadno pochopitelný model predikce výsledků tenisového utkání. Metody: Pro získání relevantních a aktuálních informací byla v této diplomové práci využita analýza sekundárních dat. V práci byl kladen důraz na to, aby data byla validní a pocházela z důvěryhodných zdrojů. Dále byly využity matematické a statistické metody k získání výpočtů pro určení správných predikcí. Získaná data byla zpracována a poté prezentována prostřednictvím tabulek. Výsledky: Upravený model založený na Low-point modelu, ale zjednodušený tak, aby mu rozuměla široká veřejnost, a který využíval snadno dohledatelná a ihned dostupná data, úspěšně predikoval turnaj Australian Open 2021. Na konci turnaje jsme měli na fiktivním účtě více peněz než na začátku. Model dokázal správně predikovat 5 ze 7 zápasů a byl v zisku při sázce na predikovaného vítěze i na sázku na výhodnost kurzu. Při ověření modelu na dalších dvou grandslamech byl však tento model ve ztrátě, a nemůžeme ho tak označit za dlouhodobě výnosný. Klíčová slova: tenis, predikce, sázka, Australian Open, grandslam, výhodnost,
Management a marketing Mistrovství světa v softballu mužů 2019 v Praze a Havlíčkově Brodě
Klempířová, Tereza ; Pravečková, Petra (vedoucí práce) ; Štědroň, Jakub (oponent)
Název: Management a marketing Mistrovství světa v softballu mužů 2012 v Praze a Havlíčkově Brodě Cíle: Cílem je vyhodnotit organizaci jako dílčí složku managementu a marketingové a propagační strategie Mistrovství světa mužů 2019 v Praze a Havlíčkově Brodě. Na základě provedené analýzy pak také navrhnout optimalizační nástroje, které by vedly ke zkvalitnění organizace a zefektivnění propagace, které by zvýšily její konkurenceschopnost. Metody: První použitou metodou je metoda hloubkového rozhovoru. Rozhovor byl proveden s členy organizačního týmu sportovní akce. Druhou použitou metodou je analýza dokumentů, a to jak interních České softballové asociace, tak veřejně dostupných. Jako další byla zvolena metoda komparační analýzy, která byla použita na srovnání reálného průběhu příprav a samotné akce mistrovství světa s teoretickými východisky. Výsledky: Na základě provedené analýzy a vyhodnocení organizace jako dílčí složky managementu a marketingu bylo zjištěno, že pořádaná akce byla svou kvalitou na vysoké úrovni a žádné zásadní komplikace, které by narušily splnění jejího cíle nenastaly. I přesto je zde prostor pro zdokonalení, a proto byly vytvořen seznam doporučení pro pořádání akcí takového rozměru, jako bylo zkoumané mistrovství světa. Klíčová slova: sport, projekt, event, marketingový mix
Možnosti zlepšení služby vybrané společnosti
Stejskal, Jan ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Štědroň, Jakub (oponent)
Název: Možnosti zlepšení služby vybrané společnosti Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Cíle: Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhů na zlepšení Surf Campu v Portugalsku do následujících sezón za využití marketingového výzkumu současného stavu z pohledu zákazníků i vedení. Metody: Pro zhodnocení spokojenosti zákazníků byly využity jak kvalitativní, tak kvantitativní metody. Konkrétně bylo využito elektronické dotazování, rozhovor pomocí návodu s majitelem firmy a zaměstnancem a analýza interních dat. Výsledky: Výsledky výzkumu jsou zachyceny pomocí grafů, tabulek a klasifikačních křížů. Získaná data pomohla s identifikací možností zlepšení služby, na jejich základě byl vytvořen návrh s doporučeními na zlepšení Surf Campu v Portugalsku, který byl předložen managementu. Klíčová slova: Služby, spokojenost zákazníka, sportovní marketing, GAP model.
Marketingová komunikace vybraného sportovního klubu skrze sociální sítě
Hrdlička, Michal ; Štědroň, Jakub (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název: Marketingová komunikace vybraného sportovního klubu skrze sociální sítě Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu marketingové komunikace na sociálních sítích hokejového klubu SKLH Žďár nad Sázavou vytvořit komunikační plán pro sezonu 2022/2023. Tento plán povede ke správnému využití sociálních sítí, ale také k rozšíření obsahu a větší aktivaci partnerů. Metody: Pro zhodnocení současného stavu marketingové komunikace na sociálních sítích byly využity metody kvalitativního charakteru. Konkrétněji roční analýza sociálních sítí, polo strukturovaný rozhovor se správcem sociálních sítí a analýzy poskytnutých statistik ze sociálních sítí. Výsledky: Výsledkem této diplomové práce je komunikační plán skrze sociální sítě hokejového klubu SKLH Žďár nad Sázavou pro sezonu 2022/2023. Nově vytvořený komunikační plán je zaměřen jak na nízkou finanční nákladnost, jelikož hokejový klub do marketingové komunikace na sociálních sítích dává minimální finanční částky, tak především na hlavní chyby, které klub v současné chvíli na sociálních sítích dělá (nerozlišuje příspěvky na Facebooku a Instagramu, monotónní obsah, nulové zapojení partnerů klubu, absence komunikace v letním období a nepoužívání hashtagu na sociální síti Instagram). V komunikačním plánu jsou popsány...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: