Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika dětské pornografie v trestním právu
Sveykovská, Barbora ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se věnovala problematice dětské pornografie v trestním právu. Jejím cílem bylo popsat relevantní právní úpravu, která se jí týká na území České republiky a následně ji porovnat s právní úpravou Spojených států amerických. Součástí diplomové práce bylo poukázání na problematické aspekty v současné době, na které by se zákonodárce měl při případné novelizaci zaměřit. Konkrétní úpravy současného znění české právní úpravy byly taktéž popsány diplomovou prací. Diplomová práce je členěna na úvod, šest kapitol, které se dále člení na podkapitoly, přičemž tyto se dále rozdělují na díly, a závěr. S ohledem na téma diplomové práce v ní převládá metoda deskripce, a v jednotlivých částech případně metoda analýzy, komparace a syntézy. V první kapitole jsem se zaměřila na vybrané podstatné milníky historického vývoje pornografie od zmínek o starověkém římském impériu, přes vynález knihtisku, až po vznik internetu, nicméně v souladu s vytyčenými cíli diplomové práce vytyčenými v úvodu jsem se zaměřila výhradně na přelomové momenty ve vývoji, nikoliv na komplexní historii vývoje dětské pornografie. Druhá kapitola diplomové práce je nejobsáhlejší a je v ní rozebrána právní úprava týkající se dětské pornografie a je složena ze čtyř podkapitol, ve kterých je postupně uváděno to nejdůležitější z...
Mravnostní kriminalita a její prevence
Janů, Veronika ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Mravnostní kriminalita a její prevence Abstrakt Cílem diplomové práce zabývající se mravnostní kriminalitou a její prevencí je podání uceleného přehledu tohoto druhu kriminality. Diplomová práce se zaměřuje zejména na to, jaký mají tyto trestné činy, které tvoří pouhá 2 % celkové registrované kriminality za rok 2023, vliv na osobu oběti, a předkládá otázky, jak co nejlépe oběť následně ochránit, případně spáchání trestného činu zabránit. Práce zpočátku definuje základní pojmy, které souvisejí s mravnostní kriminalitou. Zabývá se též otázkou, co je to morálka a jaký má vliv na páchání sexuálně motivované kriminality. Dále se zabývá právní úpravou mravnostní kriminality v rámci českého právního řádu s důrazem na zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. V rámci mezinárodní úpravy pokrývá celou řadu mezinárodních institucí, zaměřuje se převážně na dokumenty Organizace spojených národů, Evropské unie a Rady Evropy, které s mravnostní kriminalitou souvisejí. Velká část této kapitoly je věnována problematice ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známé také jako Istanbulská úmluva. Čtvrtá až šestá kapitola detailněji analyzují jednotlivé trestné činy spadající pod mravnostní kriminalitu, od trestných činů směřujících proti svobodě rozhodování v pohlavních vztazích se...
Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice
Macková, Zuzana ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematickými aspekty trestného činu znásilnění, a to především s ohledem na současný společenský tlak na redefinici tohoto trestného činu. Úvod práce je věnován stručnému historickému vývoji právní úpravy trestného činu znásilnění a zahraniční komparatistice české právní úpravy s právní úpravou Slovenska, Švédska a Francie. Nedílnou součástí této práce je také rozbor vybraných kriminologických aspektů, které jsou významné ve vztahu k problematice trestného činu znásilnění, zejména statistická analýza nahlášených a objasněných případů znásilnění, problematika latentní kriminality a charakteristika pachatele i oběti znásilnění. Další část práce tvoří shrnutí nejzásadnějších rozhodnutí trestních soudů v oblasti trestného činu znásilnění, a to zejména ve vztahu k výkladu problematických pojmů, které mají zásadní vliv pro posouzení nezbytnosti redefinice trestného činu znásilnění. Následně práce analyzuje aktuální právní úpravu trestného činu znásilnění v České republice a provádí hodnocení nezbytnosti změny této právní úpravy, a to právě s ohledem na zjištěné nedostatky stávající právní úpravy a mezinárodní standardy, především Istanbulskou úmluvu. Poslední část práce se věnuje vládnímu...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Novák, Josef ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Richter, Martin (oponent)
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Tato práce se zaměřuje na problematiku trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek, přičemž se zaměřuje na vztah mezi recidivou majetkové trestné činnosti a užíváním drog. Užívání drog lze považovat za obecně uznávaný kriminogenní faktor. Vzájemnému vztahu užívání drog a kriminality v obecné rovině se v minulosti věnovalo již mnoho výzkumných studií a vědeckých prací. Recidiva majetkové trestné činnosti ve vztahu k užívání drog je podobně problematickým tématem. Úspěšné snižování míry recidivy je považováno za důkaz účinné trestní politiky státu. Vedle toho stojí majetková kriminalita, která představuje významnou část celkové kriminality. Navíc se majetková trestná činnost vyznačuje vyšší mírou recidivy v porovnání s jinými druhy kriminality. V praxi pak lze často pozorovat náznaky možné souvislosti mezi výše uvedenými jevy. Při bližším zkoumání problematiky recidivy majetkové trestné činnosti v souvislosti s užíváním drog vyvstávají mnohé otázky. Existuje mezi těmito jevy určitý vztah? A pokud ano, odráží se dostatečně tato skutečnost v intervencích sledujících redukci recidivy? Tato práce tak analyzuje jednotlivé dílčí jevy (užívání drog, majetková trestná činnost, kriminální recidiva) s cílem identifikovat možný vztah...
Dopravní kriminalita a její prevence
Němec, Lukáš ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Dopravní kriminalita je jevem, se kterým se v každodenním životě může setkat každý člo- věk. Jedná se o závažný celospolečenský problém, který nelze přehlížet. Tato práce zkoumá různé aspekty dopravní kriminality se zaměřením na silniční dopravu, a to především z kriminologic- kého a částečně trestněprávního hlediska. Je rozdělena na čtyři části. První část této práce je zaměřena na dopravní kriminalitu jako takovou, na její definici, závažnost a vymezení jejího vývoje v posledních letech. Dále zkoumá způsoby, jakými je v trest- ních věcech v této oblasti orgány činnými v trestním řízení rozhodováno a porovnává vývoj do- pravní kriminality s vývojem hustoty provozu na pozemních komunikacích. V druhé části je podrobněji rozebrána struktura trestných činů typicky páchaných v do- pravě. Tato část rovněž charakterizuje pachatele dopravní kriminality a uvádí některé příčiny, které vedou k jejímu páchání. Za nejvýznamnější příčinu je označen nedostatek společenského odsou- zení porušování dopravních předpisů. Následující část zkoumá nejčastěji páchané trestné činy v dopravě a některé podmínky na- plnění jejich skutkových podstat. Zvláštní důraz je kladen na trestný čin ohrožení pod vlivem ná- vykové látky, neboť se jedná o nejčastěji v dopravě páchaný trestný čin. Především se v této části práce zabývá...
Řízení před samosoudcem
Hassmannová, Valentýna ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Řízení před samosoudcem Abstrakt Tématem diplomové práce je trestní řízení před samosoudcem a jejím cílem je podání uceleného výkladu právní úpravy související s tímto zvláštním typem řízení, nastínění problematických otázek, jejich zodpovězení a předložení vlastních úvah, pokud jde o možnou budoucí právní úpravu. Autorka této diplomové práce se rovněž soustředila na instituty související s řízením před samosoudcem, a sice na trestní příkaz a laický prvek v trestním řízení. Diplomová práce čerpá zejména z odborné literatury, komentovaných právních předpisů, judikatury soudů a odborných článků. Diplomová práce vychází z metod deskripce, analýzy a komparace. V první kapitole diplomové práce se autorka věnuje historickému vývoji řízení před samosoudcem a soudní organizace. Historický exkurz začíná rokem 1848, kdy byly zakotveny některé základní zásady trestního řízení, jež jsou uplatňovány i dnes, a nastal tak počátek moderního trestního procesu. V kapitole jsou postupně rozebrány nejvýznamnější právní předpisy své doby, a to až po období socialistického státu, kdy došlo k zavedení řízení před samosoudcem do českého právního řádu tak, jak ho (s jistými změnami) známe dnes. Jádrem diplomové práce je kapitola druhá, která je zaměřena na rozbor zákonných ustanovení týkajících se řízení před samosoudcem a na...
Odůvodňování trestů krajskými soudy
Forman, Petr ; Drápal, Jakub (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Odůvodňování trestů krajskými soudy Abstrakt Tato diplomová se věnuje otázce dostatečnosti odůvodňování trestů krajskými soudy. V rámci teoretické části se především zaměřuji na argumentaci pro nezbytnost řádného odůvodnění trestů, které vyplývá jak ze zákona, tak ze základních právních principů. Dále se zabývám odůvodněním trestu v kontextu našeho právního řádu, ale i judikatury Evropského soudu pro lidská práva, a také jeho účely, náležitostmi a vadami. V neposlední řadě se pokouším představit způsob, který by pomohl minimalizovat typické vady odůvodnění. Teoretická část tedy postupně odpovídá na následující otázky ohledně odůvodňování: Zda vůbec odůvodňovat, co o odůvodnění říká zákon, teorie a judikatura, proč odůvodňovat, jak neodůvodňovat a jak odůvodňovat. Kompletně tedy pokrývá veškeré důležité aspekty odůvodňování trestů včetně častých argumentů pro i proti různým druhům odůvodňování. V empirické části představuji analýzu 300 rozhodnutí krajských soudů, kdy byla položena tato výzkumná otázka: "Je odůvodňování trestů krajskými soudy dostatečné?". Tato otázka zahrnuje různé podotázky a aspekty, které byly během analýzy zaznamenávány za použití metody obsahové analýzy. Navazuji tak na předchozí studii, která za pomoci stejné metodologie zkoumala týž předmět, ovšem na úrovni okresních soudů. Cílem této...
Dohoda o vině a trestu
Bolek, Tobiáš ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Tématem této práce je institut dohody o vině a trestu, který byl zaveden do českého právního řádu v roce 2012. Jedná se o jeden z dalších nástrojů, který má docílit především rychlejšího a efektivnějšího trestního řízení. Dohoda o vině a tresu je inspirována obdobným institutem plea bargain pocházejícím z anglo-amerického právního systému. Podstatou dohody o vině a trestu je, uzavření dohody státního zástupce a obviněného, kdy státní zástupce může nabídnout mírnější trest pro obviněného výměnou za prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán. Jedná se o alternativní formu řízení, neboť se obviněný může uzavřením této dohody zcela vyhnout hlavnímu líčení. V první kapitole se věnuji historii legislativního procesu, neboť institut dohody o vině a trestu v České republice prošel poměrně komplikovaným procesem. Zabývám se podrobněji i staršími legislativními pokusy, protože mnoho akademických prací se stejným nebo obdobným tématem se starším návrhům příliš nevěnují. Ve druhé kapitole analyticky popisuji a komentuji platnou právní úpravu dohody o vině a trestu v českém právním řádu, přičemž nejprve hovořím obecně o subjektech dohody a poté podrobněji popisuji její jednotlivé procesní fáze. Ve třetí kapitole se krátce zabývám vztahem dohody o vině a trestu a Evropské úmluvy o lidských...
Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu
Smutná, Nikola ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Diplomová práce pojednává o nezpůsobilé přípravě a nezpůsobilém pokusu trestného činu. Problematika trestnosti nezpůsobilých jednání není v právní vědě nic nového, přesto se jedná o téma stále aktuální. Kvůli nedostatečné právní úpravě, nízkému počtu konkrétních případů řešených před soudy a malému zájmu ze strany odborné veřejnosti zůstává i v současné době mnoho otázek nezodpovězeno. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, řešení nenabízí. Trestnost nezpůsobilých jednání výslovně neupravuje, institut je zmíněn pouze v jediném ustanovení, a to v § 46 odst. 3 o upuštění od potrestání. Zákonodárce tedy z většiny ponechal vymezení trestnosti a postupu při ukládání trestů za nezpůsobilá jednání na nauce a praxi. Cílem práce je podat komplexní výklad o nezpůsobilé přípravě a nezpůsobilém pokusu trestného činu, rozebrat jednotlivé problémy s tímto institutem spojené a navrhnout jejich řešení. Text práce je rozdělen celkem do devíti kapitol. První stručně pojednává o vývojových stádiích trestného činu, ostatní jsou zaměřeny čistě na nezpůsobilou přípravu a pokus. Ve druhé kapitole je tento institut nejprve definován, následuje pojednání o trestnosti dle současné právní úpravy. Třetí kapitola je zaměřena na teorie spojené s naukou o přípravě a pokusu, konkrétně na teorie objektivní, subjektivní a smíšené....
Trestný čin krádeže podle § 205 tr. zák.
Pokorný, Tomáš ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku Tématem této diplomové práce je právní úprava trestného činu krádeže podle § 205 trestního zákoníku. Cílem této diplomové práce je provést analýzu účinné české právní úpravy trestného činu krádeže v trestním zákoníku, přičemž současně si autor klade za cíl v přiléhavých případech právní úpravu podrobit kritickému hodnocení, a případně navrhnout její změny. Zároveň je cílem této práce provést analýzu rozhodovací praxe soudů v období nouzového stavu během pandemie COVID-19 pomocí vybraných relevantních rozhodnutí, a případně jí také podrobit kritice. Posledním cílem této práce je provést komparaci právní úpravy trestného činu krádeže podle českého trestního zákoníku a podle trestního zákoníku Spolkové republiky Německo s cílem identifkovat zásadní rozdíly v jejich úpravě. Diplomová práce je členěna do čtyř samostatných kapitol, přičemž jednotlivé kapitoly se dále člení na podkapitoly, s výjimkou kapitoly první. Kapitola první tvoří úvod do celospolečenské problematiky fenoménu krádeže. Tato kapitola stručně vymezuje význam a postavení trestného činu krádeže ve společnosti s přihlédnutím k historické genezi. Druhá kapitola tvoří stěžejní část práce, spočívající v analýze účinné právní úpravy trestného činu krádeže v České republice. Zaměřuje se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 ŘÍHA, Jakub
30 ŘÍHA, Jan
5 ŘÍHA, Jaroslav
22 Říha, Jakub
30 Říha, Jan
2 Říha, Jaromír
5 Říha, Jaroslav
2 Říha, Josef
30 Říha, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.