Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestněprávní aspekty policejní provokace
Šulda, Pavel ; Říha, Jiří (oponent)
Trestněprávní aspekty policejní provokace Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá určením co možná nejpřesnějších hranic mezi možným zákonným vstupem orgánů činných v trestním řízení do skutkového děje trestného činu a nepřípustnou policejní provokací. V návaznosti na vymezení těchto hranic, jakožto hlavního cíle práce, poskytuje nejpřiléhavější definici policejní provokace, řeší možné trestněprávní důsledky policejní provokace a přináší krátkou analýzu přípustnosti dalších vybraných forem jednání, jež mohou mít za následek provokaci k trestnému činu. Za tímto účelem je práce rozčleněna do 4 kapitol. První kapitola zasazuje problematiku policejní provokace do širšího kontextu boje s organizovaným zločinem. Je upozorněno na nutnost velmi pečlivě vážit jaké nástroje a v jakém rozsahu volit k potírání organizovaného zločinu, aby jejich nasazení znamenalo únosnou míru zásahu do základních lidských práv a svobod. Druhá kapitola navazuje na první tak, že se věnuje obecnému představení nástrojů k potírání organizovaného zločinu (ale nejen toho) v podobě operativně pátracích a podpůrně operativně pátracích prostředků, při jejichž využití dochází nejčastěji k policejní provokaci. U operativně pátracího prostředku agenta a podpůrně operativně pátracího prostředku informátora jsou učiněny návrhy de lege ferenda s...
Řízení před samosoudcem
Herš, Michal ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Šelleng, Dalibor (oponent)
ŘÍZENÍ PŘED SAMOSOUDCEM Abstrakt Tématem této diplomové práce je trestní řízení před samosoudcem. Vzhledem k relativně širokému tématu se autor této diplomové práce zaměřil z velké části na historii vývoje trestního soudnictví jako takového a v pozdější vývojové fázi pak přímo na řízení před samosoudcem v trestním řízení a institut trestního příkazu. Popis historického vývoje začíná v druhé polovině 19. století, kde byly dle autora zasazeny prvopočátky evropského reformovaného trestního procesu, ze kterých vychází trestní právo procesní až do dnešních dní. Stěžejní je v části této diplomové práce věnované historickému vývoji řízení před samosoudcem komparace dřívější a současné právní úpravy tohoto institutu a rozbor následného vývoje až do současnosti. Po historickém rozboru následuje druhá stěžejní část této diplomové práce, jež je věnována zvláštní úpravě řízení před samosoudcem. Značná část této kapitoly je věnována předpokladům, za kterých je možné konat řízení před samosoudcem a při jakých je to naopak vyloučeno. Stručně je pojednáno i o přípustnosti rozhodovat samosoudcem při řízení před krajským soudem. Popsány a vysvětleny jsou také všechny přípustné způsoby rozhodnutí, jenž může samosoudce učinit, a to i mimo hlavní líčení. Trestnímu příkazu je věnována celá nadcházející kapitola této diplomové...
Hlavní líčení
Hradečný, Aleš ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
HLAVNÍ LÍČENÍ ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá hlavním líčením, které je nejdůležitějším stádiem trestního řízení, neboť v něm dochází k naplnění účelu trestního řízení, kterým je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání jejich pachatelů. Práce se věnuje jednotlivým fázím hlavního líčení, stejně jako základním zásadám, které určují podobu českého hlavního líčení, a právě v něm se nejvíce projevují. Zároveň je pozornost věnována aktuálním otázkám, které s hlavním líčením souvisejí, stejně jako novým institutům, které jeho tradiční podobu do jisté míry mění, jimiž jsou dohoda o vině a trestu, prohlášení o vině nebo institut nesporných skutečností. V souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního řádu dochází rovněž ke zhodnocení dosavadní úpravy obsažené v pracovních verzích nového trestního řádu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, první z nich se věnuje uplatnění základních zásad trestního řízení v rámci průběhu hlavního líčení. Stručně jsou popsány všechny základní zásady, které podobu hlavního líčení vytvářejí, stejně jako vztahy mezi nimi, možné konflikty a v neposlední řadě je nastíněn pohled z hlediska tradičních zásad na instituty zavedené do trestního řádu jeho poslední novelou. Druhá kapitola práce se zaměřuje na přípravu hlavního líčení, která je pro jeho zdárný průběh...
Trestný čin podvodu, pojistného,úvěrového a dotačního podvodu podle § 209,210, 211, a 212 tr. zák.
Taschnerová, Jana ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
ZÁVĚR Trestný čin podvodu je součástí trestněprávní úpravy odnepaměti, ale pochopitelně doznal mnoha změn. Za největší považuji zavedení skutkové podstaty trestného čin úvěrového, pojistného a dotačního podvodu. Česká republika jimi reaguje na potřeby moderní společnosti a trend v mnoha okolních státech, které se rozhodly postihnout narůstající počet podvodů směrovaných proti finančním institucím v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Motivace k podvodnému jednání je zajímavou sociologickou sondou a ukazuje, že touha lidí podvádět instituce je v lidech zakořeněná a v boji pomůže prevence a represe zároveň. Oblast prevence se soustředí na informovanost veřejnosti o dopadech jednání, o kterých ani netuší, že mohou být trestné. Mám na mysli postih jednání první skutkové podstaty zvláštních druhů podvodu, které jsou naplněny, aniž je způsobena jakákoli škoda. V této rovině je zapotřebí stále pokračovat, domnívám se, že povědomí o trestním právu je mezi veřejností obecně velmi nízké. Motivem zákonodárce bylo zpřísnit postih trestného činu podvodu, a to hlavně zavedením znaků podmiňujících vyšší trestní sazbu jakými jsou recidiva, způsobení kvalifikované škody nebo porušení zvlášť uložené povinnostihájit zájmy poškozeného. Dalším motivem zákonodárce bylo ulehčit orgánům v trestním řízení dokazování těchto...
Formal and material aspekt of the notion of a crime
Ranostaj, Michal ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Šámal, Pavel (oponent)
Anotácia (abstrakt) Jednou z najdôležitejších zmien, ktoré so sebou prináša nedávna rekodifikácia trestného práva hmotného v Českej republike, je zmena koncipovania inštitútu trestného činu. S ohľadom na fakt, že sa jedná o kardinálny inštitút trestného práva, má uvedená skutočnosť široký dopad na rôzne inštitúty trestného práva hmotného i procesného. Predkladaná diplomová práca sa pokúša identifikovať tieto zmeny v obecnej rovine a následne sa závery, ku ktorým dospieva snaží demonštrovať na vybraných trestneprávnych inštitútoch, ktoré podľa názoru autora uvedené zmeny najzreteľnejšie ilustrujú. V obecnej rovine práca venuje pozornosť predovšetkým otázkam zdroja trestnej zodpovednosti a tzv. osi trestnej zodpovednosti, pri ktorých poukazuje na doktrinálne prúdy, ktoré týmto otázkam venovali najširšiu pozornosť a názory ktorých našli svoje uplatnenie i v trestneprávnych kodifikáciách. Z rozhodujúcej časti sa jedná o postoje školy klasickej, ktoré sú konfrontované s názormi talianskeho trestneprávneho pozitivizmu. Práca na mnohých miestach poukazuje na rozhodujúce odlišnosti v jednotlivých modeloch trestneprávnej zodpovednosti práve prostredníctvom antagonizmu medzi uvedenými myšlienkovými prúdmi. Pokiaľ sa týka konkrétnych príkladov inštitútov, ktorých sa zmena koncepcie trestného činu dotýka, je zo strany...
Trestný čin krádeže podle § 205 Trestního zákoníku
Šušák, Michal ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Účelem práce je zkoumání trestného činu krádeže, jako typického a nejčastěji se vyskytujícího zástupce majetkových trestných činů. Smyslem mého zkoumání je nabídnout komplexní pohled na tuto obtížnou problematiku. Má studie se skládá ze čtyř hlavních částí, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými aspekty tohoto tématu. První hlavní část uvozuje do problematiky a vymezuje základní cíle a obsah textu. Tato část též zahrnuje obecné úvahy o krádeži a o práci samotné. Druhá hlavní část představuje historický úvod do tématu. Je rozdělena do tří podřazených částí. První z nich popisuje nejstarší známé zmínky o krádeži ve světových dějinách, druhá analyzuje vývoj v římském právu a třetí se zabývá pojmem krádeže tak, jak se vyvíjel napříč dějinami českých zemí. Třetí hlavní část zkoumá příslušné české právní předpisy. Dělí se do dalších čtyř podřazených částí. V první a druhé z nich jsou uvedeny jednak povaha majetkových trestných činů a jednak zákonné definice trestného činu krádeže podle současného trestního zákoníku a podle jemu předcházejícího trestního zákona. V třetí z nich se pozornost zaměřuje na problémy následující vstup současné právní úpravy v účinnost, tedy komplikace způsobené formulací krádeže a jejich důsledků. Je uzavřena zmínkou o novelizaci právní úpravy a vysvětlením změn, které tato novelizace...
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Hrstka, Josef ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Josef Hrstka: Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody Abstrakt Hlavní cíl diplomové práce nazvané "Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody" spočívá v zhodnocení současných alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody v českém trestním právu se zaměřením zejména na hmotněprávní aspekty alternativních trestů v užším pojetí. Autor se snažil na základě prostudování odborné literatury, právních předpisů, judikatury soudů a komparací se zahraničními úpravami o předložení návrhů, které by mohly vést ke zlepšení české právní úpravy v předmětné oblasti. Diplomová práce se skládá z osmi kapitol. V úvodní kapitole jsou čtenáři informováni o obsahu práce, jejím účelu a použitých metodách. Další tři kapitoly se zabývají tématy vztahujícími se k účelu a funkcím trestu, výhodám alternativ uvěznění a faktorům, které působí proti snahám o snižování vězeňské populace. Autor považoval za nezbytné analyzovat účel trestu, předtím než začne zkoumat jednotlivé alternativy. Snažil se ukázat, že určité koncepce účelu trestu podporují využívání alternativ k uvěznění, ale pozornost musí být také věnována sociálním a ekonomickým podmínkám pachatelů. Poukazoval na to, že ekonomické výhody alternativ musí být brány jako podpůrný argument a ne hlavní. Nesouhlasil s vzrůstající trestní represí, která je prováděna bez...
Působnost státního zástupce v přípravném řízení trestním
Petr, Milan ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Shrnutí Tato diplomová práce na téma Působnost státního zástupce v přípravném řízení trestním prezentuje ucelený pohled na postavení a činnost státního zástupce v přípravném řízení. Státní zástupce má v tomto stadiu nezastupitelnou úlohu a bývá označován za pána přípravného řízení (dominus litis), protože nese konečnou odpovědnost za jeho výsledky. Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v řízení před soudem, kde je mu přiznán status strany. Ve vztahu k policejním orgánům disponuje státní zástupce četnými oprávněními, jejichž prostřednictvím vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti přípravného řízení. Práce je členěna do čtyř ústředních kapitol. V kapitole první je pojednáváno o právním zakotvení státního zastupitelství jako o orgánu veřejné žaloby v trestním řízení. Zároveň je charakterizován institut vnějšího i vnitřního dohledu v rámci soustavy státního zastupitelství. Druhá kapitola vymezuje přípravné řízení jako obligatorní a předběžnou část každého trestního řízení. Dále kapitola rozvádí jednotlivé funkce přípravného řízení, včetně jeho forem a stadií. Jádro diplomové práce tvoří kapitola třetí, jež definuje samotnou působnost státního zástupce. Nejprve se zabývá jeho diskrečními dozorovými oprávněními vůči policejnímu orgánu ve stadiu prověřování, přičemž nezapomíná ani na pravomoci, jimiž může...
HLAVNÍ LÍČENÍ
Kantorová, Lucie ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Diplomová práce se věnuje hlavnímu líčení jako nejdůležitějšímu stadiu trestního řízení a jeho aktuálním problémům. Cílem této práce je poskytnutí komplexního pohledu na celé hlavní líčení a jeho průběh. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Kromě kapitol obsahuje práce také úvod a závěr. Kapitola první představuje právní předpisy, které hlavní líčení upravují, definuje účel a význam hlavního líčení v rámci trestního řízení a v poslední podkapitole rozebírá základní zásady trestního řízení se zaměřením na ty z nich, které se v široké míře uplatňují právě ve fázi hlavního líčení. Kapitola druhá se věnuje přípravě hlavního líčení, od jejíž preciznosti se odvíjí kvalita samotného hlavního líčení. Zabývá se postupem při doručování obžaloby a nařízením hlavního líčení. V rámci popisu obsazení soudu při hlavním líčení se diplomová práce dotýká problematiky případů, u kterých, v důsledku nejasného zákonného výkladu, vyvstala pochybnost, zda mají být rozhodovány senátně nebo samosoudcovsky. V rámci rozboru přítomnosti veřejnosti u hlavního líčení, v poslední podkapitole, se diplomová práce blíže zabývá vhodností povolování obrazových a zvukových záznamů a přenosů ze soudní síně. Kapitola třetí se již zabývá samotným průběhem hlavního líčení, tzn. přítomností osob...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Abu Dayeh, Christián ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Resumé Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je ve všech směrech stále aktuálním problémem, který se pojí se závažnými dopady sociálními, zdravotními, finančními i bezpečnostními. Protože se jedná o téma značně široké, rozhodl jsem se práci zaměřit na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů (§ 283 - § 287 TZ). Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy, které jsou v práci často užívány a jejichž vymezení považuji pro správné porozumění textu za nezbytné. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy drogových trestných činů na našem území, přičemž dobově je prokládána úpravou přijímanou na mezinárodní úrovni, která vývoj intenzivně ovlivňovala a z níž ČR plynou mnohé závazky až do současnosti. V kapitole třetí věnující se současné právní úpravě je pak podáván společný úvod pro jednotlivé skutkové podstaty drogových trestných činů, přičemž je prostor věnován i širšímu kontextu v rámci trestního zákoníku a v nezbytném rozsahu také vybraným mimotrestním předpisům majícím k předmětu práce úzký vztah. Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 4 - 8, v nichž jsou zpracovány jednotlivé skutkové podstaty, přičemž v příslušných kapitolách jsou analýze podrobeny též...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
20 ŘÍHA, Jakub
29 ŘÍHA, Jan
5 ŘÍHA, Jaroslav
20 Říha, Jakub
29 Říha, Jan
2 Říha, Jaromír
5 Říha, Jaroslav
2 Říha, Josef
29 Říha, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.