Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatizovaný knihovnický systém Olib 7: implementační proces a administrace
Rybářová, Zuzana ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Diplomová práce se zabývá oblastí meziknihovních služeb na základe praktických zkušeností. Cílem je analyzovat a popsat soucasný stav techto služeb poskytovaných a využívaných v Knihovne AV CR a seznámit s jejich dalším možným vývojem s využitím nových technických a technologických prvku a vytvorit tak celkový obraz popisované cásti. Oblast meziknihovních služeb má i legislativní rámce v knihovním zákone a jeho provádecím predpisu a autorském zákone, s navazující národní metodikou pro meziknihovní služby, založenou také na mezinárodních smernicích a doporuceních. Mimo jiné, legislativa také povoluje zpoplatnení jen urcité cásti techto služeb, a proto tu nastala otázka zpoplatnit nebo ponechat bez poplatku i zbylou cást meziknihovních služeb. S automatizací meziknihovních služeb souvisí komunikacní protokoly vytvorené na základe mezinárodních norem a také možnosti využití nových technologií, vytvorení nových postupu pri zpracovávání agendy, poskytování a využívání meziknihovních služeb. K temto novým rešením muže sloužit analýza praxe konkrétního Oddelení meziknihovních služeb v Knihovne AV CR uskutecnované v reálném case, praktické zkušenosti knihovnic tohoto oddelení spolu s odborníky na nove zavádené technologické nástroje, kterým je napr. elektronické dodávání dokumentu.
Česko-německé vztahy v Chebu v období mezi lety 1918-1938
Rybařová, Zuzana ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na vztahy mezi obyvateli české a německé národnosti v Chebu během období mezi světovými válkami. Zkoumaná problematika je zasazena do hlubšího historického kontextu postavení Chebska v rámci českých zemí a Českého království. Důraz je kladen na komplikovanou situaci v souvislosti s provincií Deutschböhmen bezprostředně po vzniku samostatné republiky, na určité podstatné události související s nárůstem počtu českého obyvatelstva po přičlenění Chebska k Československu v důsledku poválečné mírové smlouvy a na sílící protičeské postoje po roce 1933, kdy se v Německu dostal k moci Adolf Hitler. Bakalářská práce vychází především ze značného množství literárních děl, ale také z dobového periodika, archivních materiálů a některých dalších zdrojů. Hlavním cílem je přiblížit národnostní poměry ve městě, které bylo po dlouhou dobu převážně německé. KLÍČOVÁ SLOVA Cheb, Češi, Němci, česko-německé vztahy, soužití, meziválečné období
Dental health as a reflection of population lifestyle
Rybárová, Zuzana ; Bejdová, Šárka (vedoucí práce) ; Zazvonilová, Eliška (oponent)
Ľudský chrup je jedným z kľúčových zdrojov informácií o živote minulých ale i súčasných populácií. Vďaka vysokému podielu anorganickej zložky sú zuby dobre zachovalé. Na základe stavu dentície na kostrových pozostatkoch je možná rekonštrukcia stravy a životných podmienok archeologických populácií a ich porovnanie s modernými populáciami. Kým zubný kaz poskytuje informácie o type a zložení stravy, hypoplázia zubnej skloviny môže odrážať stresové faktory pôsobiace na jedinca počas raného detstva. Pre analýzu chrupu je však potrebné pochopenie príčin vzniku jednotlivých ochorení zubu. Väčšina týchto ochorení má multifaktoriálny pôvod, sú ovplyvnené vonkajšími aj vnútornými faktormi. Táto práca popisuje najrozšírenejšie ochorenia zubu a ich súvis so zdravotným stavom a životným štýlom jedinca, vplyv stravy a iných vonkajších faktorov na chrup a zmeny v týchto faktoroch v priebehu histórie. Kľúčové slová: dentícia človeka, zubné kazy, periodontálne ochorenia, vývojové poruchy skloviny, subsistencie, strava, fajčenie, alkohol, socioekonomický status, zdravotný stav
Automatizovaný knihovnický systém Olib 7: implementační proces a administrace
Rybářová, Zuzana ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Diplomová práce se zabývá oblastí meziknihovních služeb na základe praktických zkušeností. Cílem je analyzovat a popsat soucasný stav techto služeb poskytovaných a využívaných v Knihovne AV CR a seznámit s jejich dalším možným vývojem s využitím nových technických a technologických prvku a vytvorit tak celkový obraz popisované cásti. Oblast meziknihovních služeb má i legislativní rámce v knihovním zákone a jeho provádecím predpisu a autorském zákone, s navazující národní metodikou pro meziknihovní služby, založenou také na mezinárodních smernicích a doporuceních. Mimo jiné, legislativa také povoluje zpoplatnení jen urcité cásti techto služeb, a proto tu nastala otázka zpoplatnit nebo ponechat bez poplatku i zbylou cást meziknihovních služeb. S automatizací meziknihovních služeb souvisí komunikacní protokoly vytvorené na základe mezinárodních norem a také možnosti využití nových technologií, vytvorení nových postupu pri zpracovávání agendy, poskytování a využívání meziknihovních služeb. K temto novým rešením muže sloužit analýza praxe konkrétního Oddelení meziknihovních služeb v Knihovne AV CR uskutecnované v reálném case, praktické zkušenosti knihovnic tohoto oddelení spolu s odborníky na nove zavádené technologické nástroje, kterým je napr. elektronické dodávání dokumentu.
Systémové knihovnictví na příkladu správy automatizovaného knihovnického systému Olib 7
Rybářová, Zuzana ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Rigorózní práce se zabývá profesí systémového knihovníka, jenž je demonstrována na příkladu správy automatizovaného knihovnického systému Olib 7. První část práce je věnována systémovému knihovnictví, definuje tuto specializaci a zabývá se nároky na profesi systémového knihovníka. Následuje část, jenž se zabývá obecnými otázkami administrace relačních databází v prostředí knihoven. Další kapitoly se věnují automatizovanému knihovnickému systému Olib 7 z pohledu systémového knihovníka. Jsou uvedeny hlavní charakteristiky systému Olib 7, představeny jeho moduly a jednotlivé části. Dále se práce zabývá implementačním procesem systému, jsou uvedeny technické nároky, standardní postup instalace a provedení základních nastavení. V práci je detailně rozebrána konfigurace referenčních dat, optimalizace vyhledávání a možnosti práce systémového administrátora v rámci jednotlivých modulů systému. Rovněž jsou specifikovány podmínky pro manipulaci s daty v databázi a rozebrány možnosti konfigurace a přizpůsobení systému pro rozdílné potřeby knihoven.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.