Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zastoupení ekonomických odvětví mezi partnery českého profesionálního sportu se zaměřením na průmysl hazardu a alkoholu
Pokorný, Dominik ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
Název: Zastoupení ekonomických odvětví mezi partnery českého profesionálního sportu se zaměřením na průmysl hazardu a alkoholu Cíle: Primárním cílem diplomové práce je realizace průzkumu orientovaného na průmyslovou skladbu partnerů podporujících profesionální sportovní subjekty, se zastoupením v nejvyšších soutěžích českého sportu. Práce tak poskytuje souhrnný přehled o složení průmyslových odvětví v rámci podpory českého profesionálního sportu. Cílem diplomové práce je také podrobnější pohled na skupinu kontroverzně vnímaných oblastí ekonomiky, které jsou mnohdy nedílnou součástí sportovních partnerství. Metody: Je využito metody postupného sběru virtuálních dat z primárních zdrojů, neboli oficiálních webových stránek zahrnutých sportovních subjektů. Celý proces je realizován v rámci programu Microsoft Excel, kam jsou zaznamenávány všechny sportovní subjekty se svými uvedenými partnery, kterým je vždy přiřazen příslušný typ partnerství a odpovídající definované průmyslové odvětví. Ve stejném programu jsou následně připraveny i výsledné statistiky, které představují oficiální výstupy diplomové práce. Výsledky: Diplomová práce předkládá rozsáhlý a podrobný přehled o struktuře průmyslových odvětví zastoupených mezi partnery sportovních subjektů, spadajících do sféry českého profesionálního sportu....
Návrh mediálního konceptu České streetballové federace pro rok 2011
Matějková, Veronika ; Malecha, Petr (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
k diplomové práci Diplomová práce se zabývá komunikací České streetballové federace, o. s. s veřejností a médii. Cílem je analyzovat, jak organizace pracuje s veřejností a jak přistupuje k médiím, jakou volí strategii, aby byla prezentace organizace efektivní. Záměrem je vytvořit prospěšný mediální koncept pro rok 2011. Abstract The diploma thesis is considering communication of Czech Streetball Federation with public and media. The goal is to analyze how the organization works with public and what is its approach to media, what is the strategy of being the most effective. To create useful media concept for 2001 is the main object.
Postoj fotbalových diváků AC Sparta Praha k agresi
Jílková, Eva ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
Název: Postoj fotbalových fanoušků AC Sparty Praha k agresi Cíle: Cílem práce je monitorovat současné prostředí v hledišti Generali Areny, zjistit postoje, které k agresivním projevům zaujali někteří z fanoušků a klub, a pokusit se z nasbíraných dat a informací navrhnout možná opatření, která by mohla situaci zlepšit. Metody: Autor uvádí informace získané studiem dostupných pramenů týkajících se dané problematiky. Vymezil dané pojmy jako je agrese a její příčiny a podoby, chování jedinců a davu, postoj a jeho výzkum a teoretické rozlišení návštěvníků hlediště fotbalových utkání. Samotný výzkum spočívá ve sběru a analýze informací ze sekundárních zdrojů, pozorování na zápasech AC Sparty Praha a interview s některými fanoušky. Výsledky: Autorka zjistila, že nejčastěji se v hledišti objevuje verbální agrese typu pískání na soupeře a jako reakce na rozhodnutí rozhodčího. Z rozhovorů vyplynulo, že fanoušci tento typ agrese nepovažují za agresi, pyrotechnika dle nich k fotbalu patří a případné potyčky mají na svědomí především pracovníci bezpečnostní agentury a příslušníci Policie České republiky. Klíčová slova: postoj, fotbalový divák, agrese, AC Sparta Praha
Projekt dětského členství v AC Sparta Praha
Pašková, Barbora ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
Název: Projekt dětského členství v AC Sparta Praha Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je návrh na zlepšení projektu dětského členství Kids Club a Teens Club v AC Sparta Praha, jež bude vycházet ze současného stavu projektu a výsledků marketingového výzkumu. Metody: Hlavními metodami sběru dat a informací využitými v této diplomové práci byly marketingový výzkum zaměřený na spokojenost registrovaných členů a hloubkový rozhovor s manažerem projektu dětského členství. K popisu projektu bylo využito analýzy dokumentů. Výsledky: Na základě provedeného popisu a zpětné vazby od stávajících členů lze Kids Club a Teens Club označit za úspěšný projekt spadající do celkové koncepce AC Sparta Praha a i celkovou koncepci projektu dětského členství lze považovat za správně nastavenou. Velmi pozitivně lze hodnotit zvolený způsob registrace a samotný registrační formulář, nedostatkem je však rychlost celého procesu registrace. Z celkového počtu registrovaných členů pochází většina z Hlavního města Prahy a blízkého okolí a většina registrovaných je mužského pohlaví. Registrovaní jsou spokojeni s nabídkou členství a se stávajícími akcemi, ale přivítali by více akcí s hráči. Nedostatkem projektu je jeho marketingová komunikace, která se projevuje nízkou informovaností stávajících členů. Její zlepšení by zvýšilo i...
Postoj fotbalových diváků AC Sparta Praha k agresi
Jílková, Eva ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
Název: Postoj fotbalových fanoušků AC Sparty Praha k agresi Cíle: Cílem práce je monitorovat současné prostředí v hledišti Generali Areny, zjistit postoje, které k agresivním projevům zaujali někteří z fanoušků a klub, a pokusit se z nasbíraných dat a informací navrhnout možná opatření, která by mohla situaci zlepšit. Metody: Autor uvádí informace získané studiem dostupných pramenů týkajících se dané problematiky. Vymezil dané pojmy jako je agrese a její příčiny a podoby, chování jedinců a davu, postoj a jeho výzkum a teoretické rozlišení návštěvníků hlediště fotbalových utkání. Samotný výzkum spočívá ve sběru a analýze informací ze sekundárních zdrojů, pozorování na zápasech AC Sparty Praha a interview s některými fanoušky. Výsledky: Autorka zjistila, že nejčastěji se v hledišti objevuje verbální agrese typu pískání na soupeře a jako reakce na rozhodnutí rozhodčího. Z rozhovorů vyplynulo, že fanoušci tento typ agrese nepovažují za agresi, pyrotechnika dle nich k fotbalu patří a případné potyčky mají na svědomí především pracovníci bezpečnostní agentury a příslušníci Policie České republiky. Klíčová slova: postoj, fotbalový divák, agrese, AC Sparta Praha
Návrh mediálního konceptu České streetballové federace pro rok 2011
Matějková, Veronika ; Malecha, Petr (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
k diplomové práci Diplomová práce se zabývá komunikací České streetballové federace, o. s. s veřejností a médii. Cílem je analyzovat, jak organizace pracuje s veřejností a jak přistupuje k médiím, jakou volí strategii, aby byla prezentace organizace efektivní. Záměrem je vytvořit prospěšný mediální koncept pro rok 2011. Abstract The diploma thesis is considering communication of Czech Streetball Federation with public and media. The goal is to analyze how the organization works with public and what is its approach to media, what is the strategy of being the most effective. To create useful media concept for 2001 is the main object.
E-marketing v realitě nadnárodní firmy a sportovního klubu
Mandys, Štěpán ; Křivda, Tomáš (oponent) ; Šíma, Jan (vedoucí práce)
Souhrn: E-marketing nebo-li snaha obchodni spolecnosti informovat o vyrobcich a sluzbach, propagovat a prodavat je pomoci internetu, je pomerne novou marketingovou disciplinou, jejiz pocatky sahaji do druhe poloviny devadesatych let minuleho stoleti. Tato diplomova prace strucne mapuje vyvoj e-marketingu, jeho jednotlive soucasti a ukazuje jeho praktickou implementaci v prostfedi nadnarodni firmy a ceskeho sportovniho klubu. Cilem je porovnat jednotlive strategic obou firem, ale pfedevsim se zamyslet nad jejich pfistupem k tomuto novemu komunikacnimu kanalu jako celku, nad tim jakym zpusobem a k jakemu druhu komunikaceje vyuzivan. Summary: E-marketing also referred to as marketing of products or services over the internet is relatively new specialization in marketing beginning of which is dated back to late nineties. This thesis briefly describes development of e-marketing, it's individual parts and points out it's ways of adaptation in the field of multinational company a Czech sports club. The goal of the thesis is to compare strategies but in the first place to focus on different approaches both companies have towards this new marketing discipline and to show how e-marketing is being used in different areas of business. Klicova slova e-marketing, e-komerce, internetova reklama, Eli Lilly, ZVVZ USK Praha...
Marketingové a komerční využití elektronických médií ve sportu na příkladu AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Křivda, Tomáš ; Oponent B, (oponent) ; Malecha, Petr (vedoucí práce)
Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závazný důvod proti použití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona č.l21/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne 5. q z..ooJ y-;___- ~-~ podpis 2
Marketingová komunikace AC Sparta Praha
Jůzová, Michaela ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
Tato práce pojednává o marketingové komunikaci českého prvoligového fotbalového klubu AC Sparta Praha. V práci jsou popsány jednotlivé komunikační směry: fanoušci, obchodní partneři, média a zaměstnanci. Nějvětší pozornost je věnována komunikaci s důrazem na fanoušky. V závěru je zhodnocení komunikační strategie klubu a doporučení pro efektivnější komunikaci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.