Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití alternativních distribučních kanálů v moderním retailovém bankovnictví
Janečková, Petra ; Vytopilová, Renata (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o akvizici klientů mBank prostřednictvím alternativních distribučních kanálů a jejich následné analýze. Náplní práce bude příprava a realizace marketingových kroků za účelem rozšíření portfolia klientů s podnikatelskými účty. V poslední části práce se budu zabývat navržením systému řízení vztahů se zákazníky, pomocí kterého by mohlo docházet k prohlubování zákaznických vztahů.
Podnikatelský záměr
Janečková, Petra ; Hanzal, Oleg (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce bude vytvořit podnikatelský záměr na založení nového kadeřnictví. V práci se postupně budu zabývat všemi aspekty, které se založením a řízením podniku souvisí. Pomocí metod a výzkumu budu realizovat jednotlivé kroky práce, které zahrnují zásadní otázky, patří sem například systém vyhledávání nových zákazníků, získání podílu na trhu, založení úspěšné firmy, kam se budou lidé vždy rádi vracet. Při zpracování bakalářské práce budu využívat teoretické znalosti získané studiem na fakultě podnikatelské, různé metody a konzultace s odborníkem v této oblasti.
Hydrologické sucho a kvalita povrchových vod jako badatelsky orientovaná výuka
Janečková, Petra ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Matějček, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématy hydrologického sucha a kvality vody ve školním prostředí. Cílem práce je vytvořit pracovní list s využitím badatelsky orientované výuky, na výše zmíněná témata. V teoretické části z dostupných odborných i populárně-naučných zdrojů, pomocí rešerše charakterizuje, jak odbornou, tak didaktickou problematiku. Teoretická část bakalářské práce slouží, jako podklad pro vytvoření pracovního listu. V praktické části, za pomocí pracovního listu, zvyšuje povědomí studentů o hydrologickém suchu a kvalitě povrchových vod. Závěr práce diskutuje výsledky studentů z pracovního listu. Klíčová slova badatelsky orientovaná výuka, hydrologické sucho, kvalita povrchové vody, pracovní list
Coexistence of plant species in fragmented landscape
JANEČKOVÁ, Petra
Polopřirozené trávníky představují centra diverzity v současné krajině. Práce se zaměřila na různé efekty a procesy určující koexistenci rostlinných druhů na dvou různých škálách. V místním měřítku se zabývala vlivem managementu a hnojení ve vztahu k abiotickým gradientům a funkčním charakteristikám druhů. Na úrovni krajiny ovlivňuje rozšíření druhů také prostorové rozložení trávníků, hospodaření či funkční charakteristiky druhů. Rozložení rostlinné diverzity ve fragmentované krajině je modifikováno také podle dostupnosti vhodných biotopů a heterogenitou krajiny.
Nejčastější zdravotní obtíže u horských cyklistů
Janečková, Petra ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Nejčastější zdravotní obtíže u horských cyklistů. Cíle: Odhalit nejčastější lokality zdravotních obtíží u horských cyklistů. Vysledovat rozdíly ve zvolených lokalitách zdravotních obtíží u mužů a žen. Metody: Ke sběru dat byl využit dotazník s 9 otázkami. Data byla posbírána po závodě horských kol na 50 km. Nejdůležitějšími sledovanými parametry byly pohlaví a lokalita obtíží. Výsledky: Na dotazník odpovědělo 33 žen a 57 mužů. Nejčastějšími lokalitami zdravotních obtíží u mužů a žen dohromady byly krční páteř (22,23 %), následována bederní páteří (14,44 %), oblastí kříže (13,33 %) a dále se nejčastěji objevovalo "bez obtíží" (10,8 %). Byly pozorovány rozdíly ve výběru lokalit zdravotních obtíží u mužů a žen. Pořadí zvolených lokalit zdravotních obtíží u žen: krční páteř, kolenní klouby, bederní páteř, kříž. Pořadí zvolených lokalit zdravotních obtíží u mužů: krční páteř, bez obtíží, kříž, bederní páteř. Klíčová slova: horská cyklistika, zdravotní obtíže Abstract Title: The most common health problems for mountain bikers. Objectives: Uncover the most common localities of health problems of mountain bikers. Find the differences in selected localities of health problems of men and women. Methods: Data were collected using questionnaires with nine questions. Data was been collected after the...
Ekotoxikologický screening léčiv - Paralen tbl. a Panadol tbl.
Janečková, Petra ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Jahodář, Luděk (oponent)
(CZ) Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Autor diplomové práce: Petra Janečková Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Vytlačilová Název diplomové práce: Ekotoxikologický screening léčiv - Paralen tbl. a Panadol tbl. Paracetamol patří k velmi často používaným léčivým látkám ze skupiny analgetik-antipyretik. V této diplomové práci byl hodnocen vliv paracetamolu obsaženého v léčivých přípravcích Paralen 500 tbl. a Panadol tbl. a analytického standardu paracetamolu na životní prostředí. Byly vybrány tři ekotoxikologické testy a zástupci tří trofických úrovní organismů, a to vícegenerační test s prvokem Tetrahymena pyriformis Ehr., rychlý screeningový test RapidtoxkitTM s korýšem Thamnocephalus platyurus Packard a test inhibice klíčení semen Sinapis alba L. Nejvyšší testovaná koncentrace paracetamolu byla 2341,67 mg/l. V testech se hodnotila inhibice růstu prvoka, inhibice příjmu potravy korýšem a inhibice klíčení semen vyšší rostliny. Nejcitlivějším organismem byl producent Sinapis alba L., nejméně citlivým konzument Thamnocephalus platyurus Packard. Z výsledků testu se Sinapis alba L. byly vypočítány hodnoty IC50. Paracetamol i léčivé přípravky Paralen 500 tbl. a Panadol tbl. byly zařazeny k látkám, které nevykazují akutní toxicitu...
Nejčastější zdravotní obtíže u horských cyklistů
Janečková, Petra ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Nejčastější zdravotní obtíže u horských cyklistů. Cíle: Odhalit nejčastější lokality zdravotních obtíží u horských cyklistů. Vysledovat rozdíly ve zvolených lokalitách zdravotních obtíží u mužů a žen. Metody: Ke sběru dat byl využit dotazník s 9 otázkami. Data byla posbírána po závodě horských kol na 50 km. Nejdůležitějšími sledovanými parametry byly pohlaví a lokalita obtíží. Výsledky: Na dotazník odpovědělo 33 žen a 57 mužů. Nejčastějšími lokalitami zdravotních obtíží u mužů a žen dohromady byly krční páteř (22,23 %), následována bederní páteří (14,44 %), oblastí kříže (13,33 %) a dále se nejčastěji objevovalo "bez obtíží" (10,8 %). Byly pozorovány rozdíly ve výběru lokalit zdravotních obtíží u mužů a žen. Pořadí zvolených lokalit zdravotních obtíží u žen: krční páteř, kolenní klouby, bederní páteř, kříž. Pořadí zvolených lokalit zdravotních obtíží u mužů: krční páteř, bez obtíží, kříž, bederní páteř. Klíčová slova: horská cyklistika, zdravotní obtíže Abstract Title: The most common health problems for mountain bikers. Objectives: Uncover the most common localities of health problems of mountain bikers. Find the differences in selected localities of health problems of men and women. Methods: Data were collected using questionnaires with nine questions. Data was been collected after the...
Ekotoxikologický screening léčiv - Paralen tbl. a Panadol tbl.
Janečková, Petra ; Jahodář, Luděk (oponent) ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce)
(CZ) Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Autor diplomové práce: Petra Janečková Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Vytlačilová Název diplomové práce: Ekotoxikologický screening léčiv - Paralen tbl. a Panadol tbl. Paracetamol patří k velmi často používaným léčivým látkám ze skupiny analgetik-antipyretik. V této diplomové práci byl hodnocen vliv paracetamolu obsaženého v léčivých přípravcích Paralen 500 tbl. a Panadol tbl. a analytického standardu paracetamolu na životní prostředí. Byly vybrány tři ekotoxikologické testy a zástupci tří trofických úrovní organismů, a to vícegenerační test s prvokem Tetrahymena pyriformis Ehr., rychlý screeningový test RapidtoxkitTM s korýšem Thamnocephalus platyurus Packard a test inhibice klíčení semen Sinapis alba L. Nejvyšší testovaná koncentrace paracetamolu byla 2341,67 mg/l. V testech se hodnotila inhibice růstu prvoka, inhibice příjmu potravy korýšem a inhibice klíčení semen vyšší rostliny. Nejcitlivějším organismem byl producent Sinapis alba L., nejméně citlivým konzument Thamnocephalus platyurus Packard. Z výsledků testu se Sinapis alba L. byly vypočítány hodnoty IC50. Paracetamol i léčivé přípravky Paralen 500 tbl. a Panadol tbl. byly zařazeny k látkám, které nevykazují akutní toxicitu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.