Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Filtrace slévárenských slitin
Šíma, Jakub ; Láník, Boris (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá filtrací slévárenských slitin. Popsána je daná problematika se zaměřením na význam filtrace, nároky kladené na filtry, popis filtračních mechanismů, vliv použití filtrů na proudění tavenin, druhy filtrů a možnosti zařazení filtrů do vtokové soustavy odlitku. V druhé části práce je uvedena případová studie použití keramických pěnových filtrů ve slévárně a analýza vzorků odebraného z konkrétního odlitku.
Bildung - historie a perspektivy
Šíma, Jakub ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Sycha, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem myšlenkové tradice Bildung, jejími předchůdci i pokračovateli. V první části poskytuje terminologické nástroje k uchopení celé šíře termínu Bildung, který různí autoři používají v různých významech. V druhé části se výklad soustředí na genezi myšlenkové tradice Bildung a její proměny. Tato linie začíná u J. A. Komenského a jeho humanisticky orientovaných názorů, pokračuje přes Kantovy etické a pedagogické myšlenky až k W. von Humboldtovi a J. H. Newmanovi, kteří jsou představeni jako nejvýraznější představitelé myšlenkové tradice Bildung v devatenáctém století. Ve třetí části se zabývám proměnami, které vědění a vzdělanost zažili ve dvacátém století. V této části se práce orientuje na teorie T. W. Adorna a K. P. Liessmanna, kteří ve svých dílech sledují krizi současné podoby vědění.
Filtrace slévárenských slitin
Šíma, Jakub ; Láník, Boris (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá filtrací slévárenských slitin. Popsána je daná problematika se zaměřením na význam filtrace, nároky kladené na filtry, popis filtračních mechanismů, vliv použití filtrů na proudění tavenin, druhy filtrů a možnosti zařazení filtrů do vtokové soustavy odlitku. V druhé části práce je uvedena případová studie použití keramických pěnových filtrů ve slévárně a analýza vzorků odebraného z konkrétního odlitku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.