Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Dohody narušující hospodářskou soutěž v mezinárodním prostředí
Tupá, Kristýna ; Růžička, Květoslav (oponent)
Dohody narušující hospodářskou soutěž v mezinárodním prostředí Funkční tržní mechanismus, jakožto základní prvek tržního hospodářství, je předpokladem ekonomické prosperity vyspělých demokratických států. Zcela klíčovým prvkem jeho funkčnosti je volná hospodářská soutěž, k jejíž ochraně a regulaci slouží právní úprava soutěžního práva. Hospodářská soutěž se však neuplatní v rámci všech sektorů neměnně. V rámci této práce se zaměřuji na její aplikaci v rámci trhu finančních služeb. Tato oblast je svou povahou velice specifická, a to zejména proto, že při zavádění jakýchkoli opatření musíme vždy cílit na udržení finanční stability. Jakým způsobem by tedy měla na tyto aspekty reagovat legislativa a jak by měla být formována samotná soutěžní politika? Je regulace této oblasti nezbytná nebo představuje hospodářská soutěž hrozbu samotné finanční stabilitě systému? Za účelem plného porozumění specifikům této oblasti je nejprve nezbytné seznámení se s ekonomickým aspektem práva soutěžního a povahou těchto white-collar trestných činnů jako takových. Následně se zaměříme na aplikaci soutěžního práva na finanční služby, kde zohledníme zejména nové technologie a jejich vliv na strukturu tohoto trhu. Dopad hospodářské soutěže do odvětví bankovnictví je jednou ze stěžejních částí této práce. Na základě rozboru...
Omezování hospodářské soutěže prostřednictvím zakázaných dohod mezi podnikateli
Hlavenková, Magda
Hlavenková, M., Omezování hospodářské soutěže prostřednictvím zakázaných dohod mezi podnikateli. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce se zabývá dohodami mezi podnikateli, přičemž jsou tyto dohody zakázané, narušují hospodářskou soutěž a snižují blahobyt spotřebitelů. První část diplomové práce definuje a vymezuje základní pojmy, týkající se problematiky hospodářské soutěže v rámci soutěžního práva v ČR a EU. Druhá část diplomové práce se zabývá analýzou ekonomických dopadů u jednotlivých případů zakázaných dohod mezi podnikateli. Na základě získaných informací je sestaveno doporučení pro podnikatelské subjekty, jak podobná jednání mezi konkurenty identifikovat a jak se projevů podobných jednání vyvarovat.
Omezování obchodní činnosti prostřednictvím zakázaných dohod
Smutná, Jana
Smutná, J. Omezování obchodní činnosti prostřednictvím zakázaných dohod. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020 Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany hospodářské soutěže. Zvláštní pozornost je věnována zakázaným dohodám. V první části práce jsou vymezeny a definovány základní pojmy, týkající se problematiky hospodářské soutěže. V druhé části jsou popsány praktické příklady. Na základě získaných informací jsou navržena doporučení a identifikována rizika zakázaných dohod.
Dohody narušující hospodářskou soutěž v mezinárodním prostředí
Tupá, Kristýna ; Růžička, Květoslav (oponent)
Dohody narušující hospodářskou soutěž v mezinárodním prostředí Funkční tržní mechanismus, jakožto základní prvek tržního hospodářství, je předpokladem ekonomické prosperity vyspělých demokratických států. Zcela klíčovým prvkem jeho funkčnosti je volná hospodářská soutěž, k jejíž ochraně a regulaci slouží právní úprava soutěžního práva. Hospodářská soutěž se však neuplatní v rámci všech sektorů neměnně. V rámci této práce se zaměřuji na její aplikaci v rámci trhu finančních služeb. Tato oblast je svou povahou velice specifická, a to zejména proto, že při zavádění jakýchkoli opatření musíme vždy cílit na udržení finanční stability. Jakým způsobem by tedy měla na tyto aspekty reagovat legislativa a jak by měla být formována samotná soutěžní politika? Je regulace této oblasti nezbytná nebo představuje hospodářská soutěž hrozbu samotné finanční stabilitě systému? Za účelem plného porozumění specifikům této oblasti je nejprve nezbytné seznámení se s ekonomickým aspektem práva soutěžního a povahou těchto white-collar trestných činnů jako takových. Následně se zaměříme na aplikaci soutěžního práva na finanční služby, kde zohledníme zejména nové technologie a jejich vliv na strukturu tohoto trhu. Dopad hospodářské soutěže do odvětví bankovnictví je jednou ze stěžejních částí této práce. Na základě rozboru...
Dohody narušující hospodářskou soutěž v mezinárodním prostředí
Tupá, Kristýna ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Dohody narušující hospodářskou soutěž v mezinárodním prostředí Funkční tržní mechanismus, jakožto základní prvek tržního hospodářství, je předpokladem ekonomické prosperity vyspělých demokratických států. Zcela klíčovým prvkem jeho funkčnosti je volná hospodářská soutěž, k jejíž ochraně a regulaci slouží právní úprava soutěžního práva. Hospodářská soutěž se však neuplatní v rámci všech sektorů neměnně. V rámci této práce se zaměřuji na její aplikaci v rámci trhu finančních služeb. Tato oblast je svou povahou velice specifická, a to zejména proto, že při zavádění jakýchkoli opatření musíme vždy cílit na udržení finanční stability. Jakým způsobem by tedy měla na tyto aspekty reagovat legislativa a jak by měla být formována samotná soutěžní politika? Je regulace této oblasti nezbytná nebo představuje hospodářská soutěž hrozbu samotné finanční stabilitě systému? Za účelem plného porozumění specifikům této oblasti je nejprve nezbytné seznámení se s ekonomickým aspektem práva soutěžního a povahou těchto white-collar trestných činnů jako takových. Následně se zaměříme na aplikaci soutěžního práva na finanční služby, kde zohledníme zejména nové technologie a jejich vliv na strukturu tohoto trhu. Dopad hospodářské soutěže do odvětví bankovnictví je jednou ze stěžejních částí této práce. Na základě rozboru...
Význam a působení antimonopolního úřadu v ČR
Šťastná, Aneta ; Svoboda, Roman (vedoucí práce) ; Kopecká, Lenka (oponent)
Cílem této práce je popis funkce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ověření jeho praktické efektivnosti na základě statistických údajů týkajících se řešených kauz převážně z let 2009-2014. Teoretická část práce nastiňuje historii hospodářské soutěže, vymezuje pojmy >>relevantní trh<< a>>soutěžitel<<, charakterizuje v teoretické rovině jednotlivá narušování hospodářské soutěže, stručně popisuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a legislativu, která se k problematice vztahuje. Analytická část prezentuje fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v praxi, přičemž se zaměřuje na jeho činnost v rámci ochrany hospodářské soutěže. Postupně jsou analyzovány konkrétní názorné případy činnosti Úřadu v oblasti zakázaných dohod, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.