Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Buddha a jeho učení
Čechová, Šárka ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Cílem této práce je porozumět některým základním souvislostem Buddhova učení a kontextu, ve kterém vzniká. Zároveň se snažíme v našem porozumění alespoň zčásti odstínit pojmy a ideje evropské tradice, skrze kterou je většinou buddhismus neproblematicky vykládán. Problém srůstání tradic zůstává otevřeným, a proto si v této práci neklademe za cíl tyto problémy odstranit, ale snažíme se je pouze tematizovat. V této práci se snažíme upozornit na evropocentrické vnímání Buddhovy nauky a na základě této skutečnosti alespoň z části vyložit Buddhovy myšlenky. Klíčová slova Buddhismus, Buddha, východní náboženství, hinduismus, Indie
Ikonografie a kult Šivy
Halingten, Nami ; Hříbek, Martin (vedoucí práce) ; Štipl, Zdeněk (oponent)
Cílem této práce je vytvořit přehledné pojednání o ikonografii a kultu jednoho z nejvýznamnějších nábožensko-mytologických symbolů hinduistické tradice. Práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. V první kapitole bude pojednán původ božstva a jeho postavení od předárjovských kultur po současnost. Druhá kapitola popíše jednotlivé tváře, formy zobrazení Šivy, jeho ikonické a neikonické podoby, atributy a jejich symboliku. Třetí kapitola bude stručným přehledem šivaistických sekt. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Indradhanush
Benčíková, Barbora ; Bačíková, Alžběta (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Název práce „Indrahanush“ je jméno fiktivní postavy. Výstupem je instalace videí dokumentární formy zabývající se vnímáním sexuality a lásky v Indii, liberalizací a deliberalizací sexuality a lásky, problematikou prostituce a problematikou postavení žen v Indii v kontextu sociální statifikace – tkzv. kastovního systému.
Pojetí, formy a funkce mandaly v buddhistické tradici.
ŠEDLOVÁ, Nikola
Práce se zabývá pojetím, formami a funkcemi mandaly v buddhistické tradici. Zaměřuje se na vyhledání vnitřních rysů mandaly buddhistické, které srovnává s tradicemi dalšími. Dále se zaměřuje na původní dataci a terminologii ohledně obrazce mandaly. V prvních dvou kapitolách pojednává o počátku mandaly, který vychází ze symbolu kruhu a z védských obřadních rituálů. Třetí kapitola se věnuje pojednání mandaly s ohledem na různé tradice, kde sleduje objevující se společné vzorce mandaly a rovněž srovnává pohled východního pojetí s pojetím západním, kde se mandala objevuje ve spojitosti C. G. Junga. Zbylé kapitoly se věnují specifickým formám a funkcím, které mandala zastává v buddhistické tradici. V této práci je rovněž v mandale vypozorovaná obdobná funkce jevící se jako cesty duchovního růstu.

Peterková, Jana ; Suša, Oleg (vedoucí práce)
Buddha a jeho učení
Čechová, Šárka ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Cílem této práce je porozumět některým základním souvislostem Buddhova učení a kontextu, ve kterém vzniká. Zároveň se snažíme v našem porozumění alespoň zčásti odstínit pojmy a ideje evropské tradice, skrze kterou je většinou buddhismus neproblematicky vykládán. Problém srůstání tradic zůstává otevřeným, a proto si v této práci neklademe za cíl tyto problémy odstranit, ale snažíme se je pouze tematizovat. V této práci se snažíme upozornit na evropocentrické vnímání Buddhovy nauky a na základě této skutečnosti alespoň z části vyložit Buddhovy myšlenky. Klíčová slova Buddhismus, Buddha, východní náboženství, hinduismus, Indie
Ikonografie a kult Šivy
Halingten, Nami ; Hříbek, Martin (vedoucí práce) ; Štipl, Zdeněk (oponent)
Cílem této práce je vytvořit přehledné pojednání o ikonografii a kultu jednoho z nejvýznamnějších nábožensko-mytologických symbolů hinduistické tradice. Práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. V první kapitole bude pojednán původ božstva a jeho postavení od předárjovských kultur po současnost. Druhá kapitola popíše jednotlivé tváře, formy zobrazení Šivy, jeho ikonické a neikonické podoby, atributy a jejich symboliku. Třetí kapitola bude stručným přehledem šivaistických sekt. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: