Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Filosofické dílo Nikolaje Losského
Haicl, Matouš ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Filová, Simona (oponent)
Práce představuje filosofický systém Nikolaje Losského. Jsou uvedeny základní biografické údaje a poté je Losského filosofie vykládána z hlediska tří oblastí - gnozeologie, metafyziky a etiky. Losskij budoval svůj systém postupně s důrazem na vzájemnou provázanost. Nejprve formuloval své učení o intuici, čímž vstoupil do dialogu s evropskou tradicí novým konceptem poznání. Poté vytvořil nauku o dichotomii světa rozděleného na sféru království Božího a království rozbroje. Člověka pak popsal jako bytost stojící mezi těmito světy, jejíž životním posláním je hledat cestu zpět k Bohu. Nakonec jsou představeny některé aplikace Losského základních tezí v drobnějších dílech a je zhodnocen přínos a perspektivy Losského nauky pro současné filosofické bádání.
Anthroposofie v křesťanských souřadnicích Esoterní křesťanství Rudolfa Steinera
Sušer, Jan ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kolář, Pavel (oponent)
Práce se zabývá myšlenkovým systémem anthroposofie Rudolfa Steinera v kontextu křesťan- ství a křesťanské teologie. Je členěna do čtyř kapitol s vloženým metodologickým exkursem. První kapitola se zaměřuje na počátky životní cesty Rudolfa Steinera, zejména z hlediska du- chovních vlivů, které na něj působily před jeho veřejným vystoupením. Následuje exkurs, který řeší žánrovou strukturu sebraného Steinerova díla (Gesamtausgabe) a přináší originální návrh jeho periodizace a popis jeho přítomnosti na českém knižním trhu. Druhá kapitola nastiňuje základy teorie poznání, kterou Rudolf Steiner rozvinul a publikoval. Ve třetí kapitole jsou synteticky pojednána témata Steinerova myšlení, která jsou zajímavá z teologického hlediska a vztahují se zejména k trojiční teologii. Poslední kapitola vybírá ty prvky Steinerova ideového systému, které jsou v konfliktu s klasic- kým teologickým myšlením, a snaží se je uvést do širší souvislosti.
Filosofické dílo Nikolaje Losského
Haicl, Matouš ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Filová, Simona (oponent)
Práce představuje filosofický systém Nikolaje Losského. Jsou uvedeny základní biografické údaje a poté je Losského filosofie vykládána z hlediska tří oblastí - gnozeologie, metafyziky a etiky. Losskij budoval svůj systém postupně s důrazem na vzájemnou provázanost. Nejprve formuloval své učení o intuici, čímž vstoupil do dialogu s evropskou tradicí novým konceptem poznání. Poté vytvořil nauku o dichotomii světa rozděleného na sféru království Božího a království rozbroje. Člověka pak popsal jako bytost stojící mezi těmito světy, jejíž životním posláním je hledat cestu zpět k Bohu. Nakonec jsou představeny některé aplikace Losského základních tezí v drobnějších dílech a je zhodnocen přínos a perspektivy Losského nauky pro současné filosofické bádání.
Hybrid-epistemický model kvantové mechaniky a možné řešení problému měření
Souček, Jiří
In this study we introduce and describe in details the hybrid-epistemic model for quantum mechanics. The main differences with respect to the standard model are following: (1) the measurement process is considered as an internal process inside quantum mechanics, i.e. it does not make a part of axioms and (2) the process of the observation of the state of the individual measuring system is introduced into axioms. The intrinsic measurement process is described in two variants (simplified and generalized). Our model contains hybrid, epistemic and hybrid-epistemic systems. Each hybrid system contains a unique orthogonal base composed from homogeneous (i.e. ontic) states. We show that in our model the measurement problem is consistently solvable. Our model represents the rational compromise between the Bohr’s view (the ontic model) and the Einstein’s view (the epistemic model).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Víra na pozadí postmoderního diskursu
Fořtl, Josef ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Schlegelová, Jaroslava (oponent) ; Šturzová, Jana (oponent)
Z výše napsaného vyplývá, že tato práce, týkající se víry a s ní spjatého tématu Boha, je psána z pozic nikoliv nábožensko-teologických, ale filosofických. Z pozice náboženské jsem ji nemohl napsat, neboť nestojím na žádné náboženské pozici. Pod vlivem nezávislých filosofů a religionistů vnímám náboženství (myšleno v plurální formě) jako kulturně dějinné fenomény vzniklé v určitém čase, za zcela specifických kulturně-historických a politicko-geografických podmínek.
Meze, možnosti a naděje (sebe)poznávajícího chování člověka
Kořenský, Jan
Současnost a perspektiva pro vědní noetiku evropské civilizace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.