National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Citizen Science in Ornithology
Voříšek, Petr ; Vermouzek, Zdeněk
Občanská věda je relativně nový termín pro taková vědecká bádání, na nichž se kromě profesionálních vědců významnou nebo rozhodující měrou podílejí i amatéři zabývající se danou problematikou ve svém volném čase. Přestože termín je nový, výzkumy podobného charakteru se prováděly a provádějí již dlouho. Právě ornitologie je jedním z oborů, kde má občanská věda dlouhou tradici a můžeme tak na řadě příkladů demonstrovat přínosy, úskalí i hlavní specifika tohoto způsobu vědeckého poznávání světa.
Slides: idr-678_1 - Download fulltextPDF
Video: Vermouzek - Download fulltextMP4
Návrh metodiky vyhodnocování vlivu vybraných agrotechnických postupů na orné půdě na populace ptáků zemědělské krajiny‚ z hlediska entomologického a botanického
Česká společnost ornitologická, Praha ; Zámečník, Václav ; Vymyslický, Tomáš ; Vermouzek, Zdeněk ; Křivan, Václav
Nově navržená opatření by měla významným způsobem podpořit biodiverzitu agrocenóz vytvořením vhodných podmínek zejména pro úhorová a plevelná společenstva, která jsou významným zdrojem biodiverzity zemědělské krajiny a v některých oblastech představují také cenné biotopy mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. Diverzifikací intenzivně obhospodařované krajiny prostřednictvím navržených programů by mělo dojít ke zvýšení biodiverzity mnoha složek tohoto ekosystému od půdní fauny, přes rostlinná společenstva a na ně vázaný hmyz až po obratlovce, zejména polní druhy ptáků. Navržený monitoring by měl zodpovědět otázku reálného přínosu vybraných opatření z botanického, entomologického a ornitologického hlediska.
Ochrana hnízd čejky chocholaté na orné půdě
Česká společnost ornitologická, Praha ; Vermouzek, Zdeněk
Zpracování základních podmínek vybraných agroenvironmentálních opatření se zaměřením na podporu čejky chocholaté na orné půdě, systém označení a ochrany hnízd, riziko predace označených hnízd a pořízení fotodokumentace. Studie realizovaná v Českobudějovické rybniční pánvi prokázala, že přímé označení hnízd pomocí dvou bambusových tyčí umístěných v pojezdu 10 metrů od sebe s hnízdem uprostřed nezvýšilo riziko predace těchto hnízd nezávisle na termínu, kdy byla tato hnízda označena. Toto zjištění je pozitivním signálem, že přímá ochrana hnízd může být jednou z cest, jak zajistit ochranu čejek hnízdících na orné půdě před destrukcí hnízd zemědělskou technikou bez zvýšení rizika jejich následné predace.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.