National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Modelové vyhodnocení realizace nově navrhovaných agroenvironmentálních opatření na orné půdě‚ které prospějí biodiverzitě
Česká společnost ornitologická, Praha ; Pražan, Jaroslav ; Zámečník, Václav
Cílem návrhu nových agroenvironmentálních (AE) opatření je vytvořit v zemědělské krajině vhodný prostor pro volně žijící živočichy a plané rostliny, který by umožnil jejich úspěšnou reprodukci bez rušivých zásahů člověka. Dále by měl tento prostor vytvořit nové potravní zdroje nebo rozšířit stávající potravní nabídku v průběhu celého roku. Celkovým cílem nově navrhovaných opatření je přispět k zachování a dalšímu rozvoji pestrosti zemědělské krajiny.
Návrh metodiky vyhodnocování vlivu vybraných agrotechnických postupů na orné půdě na populace ptáků zemědělské krajiny‚ z hlediska entomologického a botanického
Česká společnost ornitologická, Praha ; Zámečník, Václav ; Vymyslický, Tomáš ; Vermouzek, Zdeněk ; Křivan, Václav
Nově navržená opatření by měla významným způsobem podpořit biodiverzitu agrocenóz vytvořením vhodných podmínek zejména pro úhorová a plevelná společenstva, která jsou významným zdrojem biodiverzity zemědělské krajiny a v některých oblastech představují také cenné biotopy mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. Diverzifikací intenzivně obhospodařované krajiny prostřednictvím navržených programů by mělo dojít ke zvýšení biodiverzity mnoha složek tohoto ekosystému od půdní fauny, přes rostlinná společenstva a na ně vázaný hmyz až po obratlovce, zejména polní druhy ptáků. Navržený monitoring by měl zodpovědět otázku reálného přínosu vybraných opatření z botanického, entomologického a ornitologického hlediska.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.