Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Feministická právní teorie
Kvasová, Michaela ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent)
v českém jazyce Feministická právní teorie Diplomová práce pojednává o feministické právní teorii, mladém a dynamickém právním odvětví, které představuje jednu z výzev současného práva. Tato teorie je spojením práva a genderových studií. Její těžiště se nachází v angloamerickém právním systému, ve kterém jí náleží důstojné místo mezi právními teoriemi. V českém právním prostředí není feministická právní teorie příliš známa, pro zájemce však Právnická fakulta Univerzity Karlovy otevírá již pravidelně v letním semestru povinně volitelný předmět Gender a právo. Diplomová práce vychází zejména ze zdrojů v angličtině, které byly dány k dispozici studentům účastnícím se tohoto předmětu. V českém jazyce dosud nevyšla o feministické právní teorii žádná souhrnná publikace. Cílem této práce bylo tedy tuto rozsáhlou teoretickou oblast co nejkomplexněji zpracovat a představit ji případným českým čtenářům. Strukturu diplomové práce tvoří úvod, tři hlavní obsahové části a závěr. Jednotlivé části se dále dělí na kapitoly, oddíly a body. První část práce se věnuje pojmům feminismus a gender, které představují základní teoretické východisko pro studium feministické právní teorie. Každému z pojmů je vyhrazena samostatná kapitola, která je zařazuje do historického kontextu a pojednává o nich v širších teoretických...
Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách československé a české státnosti)
Kolář, Rostislav ; Pinz, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent)
Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách československé a české státnosti) Abstrakt Předložená práce je zaměřena na ideu humanity v moderním právním řádu ve vybraných etapách československé a české státnosti. Hlavním cílem této práce je analysovat, jak by bylo vhodné změnit Ústavu České republiky z pohledu humanitního a v závislosti na tom podle Legislativních pravidel vlády vytvořit návrh konkrétních změn Ústavy České republiky. Autor práce k vytčenému cíli dochází za pomocí metod analytické, syntetické a historické. Práce je z logického důvodu rozdělena na část všeobecnou a část zvláštní, přičemž se skládá z šesti kapitol, kdy každá z nich pojednává o jednotlivých aspektech zvoleného tématu. Kapitola první je úvodní a obsahuje vymezení některých právních pojmů a myšlenkových kategorií užitých v této práci. Nejdůležitějšími myšlenkovými kategoriemi jsou idea humanity, demokracie, stát, ústava a lid. V kapitole druhé autor popisuje genesi a stručný historický vývoj ideje humanity. Mezi klíčová historická období lze zařadit antiku, středověk a dobu osvícenství. Z nejvýznačnějších humanistů v této práci zmíněných lze uvést Sókrata, Aristotela, Panaitia z Rhodu, Senecu, Konfucia, Mistra Lao-c', Marsilia z Padovy, Mistra Husa, Rousseaua, Kanta a Masaryka. Kapitola třetí je zaměřena na na ideu...
Symetrická koncepce státu
Gregárek, Matěj ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent) ; Sobek, Tomáš (oponent)
Symetrická koncepce státu Abstrakt: Doktorská práce kriticky hodnotí státovědné a politickofilozofické uchopení pojmu moderního státu, krize státu a legitimity státu, a to z pozice široce pojaté teorie veřejné volby (politické ekonomie) v deskriptivní rovině a z pozice filozofického anarchismu v normativní rovině. Jednotícím prvkem obou paradigmat je symetrie předpokladů při analýze státu, kdy specifika státu v porovnání s dalšími společenskými institucemi nehrají roli explanans, nýbrž explanandum. Koncepty tradiční státovědy (suverenita, vůle lidu, legitimita) jsou tudíž zasazeny do kontextu obecných společenských jevů, z nichž jsou (nebo by měly být) vyvozovány. Symetrický přístup se vymezuje především proti fiktivní povaze některých státovědných konceptů, které jsou v práci nahlíženy jako předpoklady "státovědného modelu", jejichž nereálnost není sama o sobě na závadu uvnitř modelu, zároveň však vyvolává otázku po vnější (praktické i normativní) relevanci takovéhoto modelu. První část práce argumentuje pro využitelnost - a nepominutelnost - politickoekonomického instrumentária (metodologický individualismus, behaviorální symetrie, tržní selhání, spontánní řád, incentivy, význam institucí, behaviorální ekonomie) při analýze státu ("politického trhu"). Důraz je kladen na proud teorie veřejné volby...
Teleologický výklad v soukromém právu
Anzenbacher, Vilém ; Wintr, Jan (vedoucí práce) ; Večeřa, Miloš (oponent) ; Maršálek, Pavel (oponent)
Teleologický výklad v soukromém právu Abstrakt Práce pojednává o problematice teleologického výkladu v soukromém právu, který se po rekodifikaci soukromého práva v České republice stal neopominutelnou výkladovou metodou v procesu interpretace soukromoprávních norem. V práci je popsán historický vývoj v přístupu k teleologickému výkladu a jeho vztah k ostatním výkladovým metodám. Interpretace práva je komplexním procesem a k jednotlivým výkladovým metodám nelze přistupovat odděleně, ale naopak v jejich vzájemné souvislosti. K takovému postupu se snaží nabádat i interpretační ustanovení obsažené v úvodu nového občanského zákoníku. V práci jsem zvolil takzvané čtyřprvkové schéma, tedy dělení interpretačních metod na výklad teleologický, historický, jazykový a systematický, které odpovídá i členění, jež lze dovodit z dikce nového občanského zákoníku. Práce je členěna do kapitol, z nichž jsou těžištěm obsahu kapitoly dva až sedm, kapitola první je úvodem a osmá závěrem. Ve druhé kapitole se věnuji otázce dělení na soukromé a veřejné právo a samotnému pojmu interpretace. V rámci vymezení interpretace pro potřeby práce definuji rozdělení na čtyři základní interpretační metody v kontextu české a zahraniční právní vědy. Rovněž se v této kapitole zbývám obecným pojetím interpretace a jejího vztahu ke společenskému...
Nestátní právní systémy a pluralismus práva
Ivančo, Alex ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent) ; Holländer, Pavol (oponent)
Tématem této práce je posouzení předpokladů pluralismu práva a nestátních právních systémů pro zlepšení možnosti řešení sporů ve společnosti. Hlavní výzkumnou otázkou práce je, zda nestátní právní systémy plní společenskou roli při poskytování spravedlnosti. Práce by měla nabídnout deskriptivní analýzu konceptu legálního pluralismu a metodických postupů pro zahrnutí nestátních právních systémů do státních. Výsledkem práce by měl být přehled o možnostech interakce různých právních systémů ať již formálních či obyčejových, o různých způsobech řešení sporů v tomto prostředí a o přínosu takových návrhů na reformu právního prostředí, které vycházejí z reálné situace ve společnosti. Jako východiska nových návrhů se nabízí teze procesního pluralismus a participativní metody řešení sporů, které májí v centru uživatele těchto systémů, občana. Závěrečná část práce prozkoumá aktuální přístupy na zlepšení právních systémů, které směřují k větší participaci účastníků a které vycházející z jejich potřeb, a uvede některé případy pro srovnání.
Shakespeare a právo
Židek, Zdeněk ; Wintr, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent)
Tématem diplomové práce je spojení věhlasného básníka a spisovatele Williama Shakespeara s právem. Diplomová práce ukazuje na některé zajímavé právní postřehy, které lze během studia Shakespearových textů objevit. Cílem této práce je rozšířit povědomí o větší hloubce Shakespearových her, romancí a sonetů a jejich právní konotaci, která nepřestává překvapovat jak obecné publikum, tak čtenáře v právu vzdělané. Diplomová práce je uvozena pojednáním o spojování práva s literaturou prostřednictvím hnutí Právo a literatura. V další kapitole přibližuje důvody, proč je pro praktický výkon právnických povolání vhodné studovat literární texty, zejména ve spojitosti s vydáváním soudních rozhodnutí. Probírané jsou zmínky Shakespearových děl v soudních rozhodnutích jak Nejvyššího soudu USA, tak Českého ústavního soudu. V dalších řádkách autor poukazuje na problematiku překladu literárních textů s přesahem do odborných témat a zmiňuje některé Shakespearovy narážky na právo. Značná část práce je věnována studiu tří děl a jejich obsahu týkajícího se práva. Ve zmínce o komedii Něco za něco je akcentováno Shakespearovo zaujetí tématem, které je stále aktuální - souboje tvrdosti práva s milosrdenstvím a ekvitou. V rozboru tragédie Othello je naznačena důležitost existence právem vázaných soudních sporů. Komedie Kupec...
Povolání právníka - teorie a praxe profesní etiky se zaměřením na vybraná právnická povolání v České republice
Friedel, Tomáš ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent) ; Večeřa, Miloš (oponent)
Cílem disertační práce s názvem Povolání právníka - teorie a praxe profesní etiky se zaměřením na vybraná právnická povolání v České republice je přispět do prozatím ne příliš rozvinuté diskuse o profesní etice právníků, která se v České republice odehrává. V první části práce představuje čtenáři základní terminologickou výbavu oboru, čímž mu usnadňuje orientaci v navazující problematice. Ústřední náplň druhé části práce tvoří analýza rozhodovací praxe orgánů nadaných kárnou (disciplinární) pravomocí v kárných řízeních vedených se soudci, státními zástupci a advokáty. Třetí část nabízí čtenáři ukázku konkrétnějšího uvažování o profesní etice právníků. Na příkladu povolání soudce a jeho užívání sociálních médií demonstruje "klasické" zvažování určité situace, při kterém jsou sneseny argumenty ve prospěch i proti řešení a při kterém o vhodnosti vybíraného řešení rozhoduje vzájemné zvážení a porovnání argumentů.
Pojem suverenity u Thomase Hobbese a Samuela Pufendorfa a jeho role v konstituci moderního pojetí státu
Belling, Vojtěch ; Reschová, Jana (oponent) ; Maršálek, Pavel (oponent)
Mluvit o "změně" konceptu suverenity a klást současné formy existence státu do protikladu ke "klasickým" teoriím suverenity se stalo oblíbeným topos postmoderní právní a politické filosofie. Teoretický obsah těchto "klasických" teorií je ovšem velmi často identifikován s empirickou realitou vestfálského systému států a pokládán za apoteózu autonomních, nezávislých států a právních systémů. V této práci jsem se proto snažil blíže zkoumat logické jádro teorie suverenity u dvou významných politických a právních filosofů 17. století, Thomase Hobbese a Samuela Pufendorfa. Na základě podrobné analýzy ústředních děl obou autorů a ve světle recentní literatury jsem ukázal, že jejich chápání suverenity lze pochopit jen s pomocí analýzy jejich pojmů fiktivní, resp. morální osoby. Suverenita se totiž v jejich pojetí nevztahuje k empirické realitě a faktické moci, nýbrž k imaginativní realitě fiktivních jsoucen v podobě osob. Je tedy pojmem fiktivní moci imaginativního tělesa - lidu, který existuje pouze na abstraktně-transcendentální úrovni, jako jednotka, jež může empiricky jednat pouze prostřednictvím reprezentanta. Na rozdíl od republikánských pojetí téže doby u Hobbese neexistuje lid před aktem reprezentace, nýbrž je konstituován teprve tímto aktem. Toto pojetí umožňuje pochopit absolutní povahu...
Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření
Krupová, Tereza ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent) ; Urbanová, Martina (oponent)
Cílem disertační práce s názvem Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření je prozkoumat formování právního vědomí této skupiny zejména prostřednictvím výuky. Předpokladem, respektive ověřovanou otázkou, je, že didaktika i metodologie práva a na ně navazující možnost kultivace právního vědomí jednotlivce, u nás nejsou na dobré úrovni. Východiskem práce je předpokládaná neefektivita výuky práva pro neprávníky. Práce nejprve hledá smysl vysokoškolské výuky práva, zejména v otázce, kdo jsou v dnešní době vysokoškoláci a jakou roli mají vysoké školy. Dále je představen koncept právního vědomí. Závěrečné dvě kapitoly přinášejí potvrzení některých předpokladů prostřednictvím vlastního dotazníkového výzkumu zamřeného jednak na učitele práva na vysokých školách, dále na samotné studenty a absolventy vysokých škol.
Fenomén spravedlnosti v soudobém právním myšlení v kontextu s hellénskou filosofií
Koloušek, Martin ; Pinz, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent)
česky Tato diplomová práce pojednává o fenoménu spravedlnosti v soudobém právním myšlení. Ve své obecné části se zabývá genesí a vývojem pojmu spravedlnosti v řeckém právně- filosofickém myšlení a formuluje vybrané problémy vyplývající z formálně-logického a historického pohledu na zkoumaný fenomén. Je konstatováno, že spravedlnost je v řeckém myšlení chápána především jako kategorie mravní, která slouží k poměřování práva a jeho správnosti. Je rovněž učiněn poznatek, že konkrétní názory na spravedlnost jsou již v antickém Řecku velice různorodé a jen obtížně se v nich hledá společný jmenovatel. Ve zvláštní části je pak podán výklad vybraných myslitelů soudobého právního myšlení a jejich názorů na spravedlnost. Bylo zjištěno, že ačkoli jejich úvahy nedosahují kvalit jejich helénských předchůdců, shodují se s nimi v tom, že spravedlnost je ethickou kategorií. Ve světle poznatků získaných studiem jak autorů antického Řecka, tak autorů soudobých, jsou posléze zkoumány vybrané aspekty liberálně-demokratických právních řádů z hlediska spravedlnosti. V práci bylo zjištěno, že existují aspekty, které se s představeným výměrem spravedlnosti neshodují a tedy že existuje prostor pro případné zlepšení. Dané zkoumání je konečně podkladem pro úvahy de lege ferenda, v rámci kterých autor práce představuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Maršálek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.