National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Education and upbringing of Bohemian and Moravian nobility (1500-1620)
Holý, Martin ; Pánek, Jaroslav (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee) ; Šedivá Koldinská, Marie (referee)
V úvodu své studie o rožmberských sirotcích na jindřichohradeckém a českokrumlovském zámku z roku 1989 vyslovil Jaroslav Pánek následující tezi: .. 0 výchově a vzdělávánífeudální aristokracie ... víme zatímjen velmi málo." 1 I když v polistopadovém období vývoje české historiografie výzkum řady aspektů dějin zejména vyšší šlechty v předbělohorské době (méně již v následujícím období) poměrně výrazně pokroči1,2 nelze říci, že by se stav bádání o výchově a vzdělávání české a moravské nobility výrazně posunul. 3 I proto bylo toto téma zvoleno v roce 2003 pro disertační projekt, jehož výsledky nyní předkládám. Důležitost tématu je vedle jeho merita dána i jeho úzkou souvislostí s některými jinými, z hlediska dějin českých zemí raného novověku přinejmenším na první pohled závažnějšími tématy. Jedním z nich byla dosavadním bádáním již poměrně dobře osvětlená klíčová role české a moravské šlechty v politickém, náboženském i kulturním životě českého pozdně jagellonského a předbělohorského státu.Odpověděl však moderní výzkum na všechny otázky, jež souvisejí s posouzením takové úlohy nobility? Nezdá se,že by tomu tak bylo. Přinejmenším jeden její aspekt totiž příliš nezohlednil. Domnívám se, že jím je právě problém výchovy a vzdělávání urozených. Vlastním cílem jakékoli výchovy a vzdělávání jedince v době jeho...
Power and glory of the house of the Ronower. The career of Ronower in the Luxembourg era
Párysová, Františka ; Bobková, Lenka (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee)
Smrt Zikmunda Lucemburského symbolicky uzavřela jednu etapu českých dějin. Husitská revoluce přinesla do života společnosti mnohé změny a byla odrazovým můstkem ke stavovskému státu. Téměř dvě a půl století jsme sledovali osudy rodu erbu ostrve, Ronovců, kteří se stejně jako ostatní šlechtické rody snažili vybojovat své místo na slunci. Z původních severočeských sídel se Ronovci rozšířili skoro do všech regionů Čech a Moravy, když ne přímo získáním držav, tak alespoň sňatkovou politikou.K tomu je nutno připočítat držbu lén, nejčastěji v Horní Lužici nebo v Kladsku. Snad žádný český ani moravský rod se nemohl vykázat takovou migrací. Ne všechny ronovské odnože Lucemburky přežily. Již v roce 1351 vymřeli po meči Žlebští z Lichtenburka, v roce 1410 Pyknové z Lichtenburka. Odnož Škopků z Dubé vyhasla přibližně ve stejnou dobu jako lucemburská dynastie a mnoho času už nezbývalo ani pánům z Pirkštejna. Slavný Hynek Ptáček z Pirkštejna zemřel bez mužských dědiců v roce 1444. Ostatní větve prokázaly větší životaschopnost, Krušinové a Bítovští z Lichtenburka žili ještě v 2.polovině 16.století, Berkové z Dubé a páni z Lipé dokonce ještě o půl století déle.
Old-town demolition 1893-1908
Kodíčková, Jindřiška ; Hlavačka, Milan (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee)
Each historical town changes gradually and naturally in harmony with economical and social changes. But in the case of Prague Clearance, a sti ll discussed phenomenon at the tum of 19th and 20th century, the change was hasty, artificially evoked, not fully prepared. It went within legislation limits and with the intention of improving life conditions in the growing up city. Under these circumstances many outstanding monuments, the witnesses of social evolution, disappeared. In my work I am concemed with the descriptions and evaluation of Prague Clearance course and mechanism that was in progress under the law from the year 1893. I follow the Clearance echo in litera ture, but I mainly follow time and place process in the course of its realisation. I try to consider objectively the motives both ofthe municipal authorities and the clearance partisans in the contrast with public meaning that faced the demolitions ofthe monuments that we know just from the yellowed archival photos. In my work I would like to get acquainted with the Clearance goals that were aimed atthe modernization ofthe city in accordance with hygienic, economical and social circumstances. I also will not forget about the uncontrolled creation of the institutions that, during the time, set up for registration, or no less than the preservation...
From a Burgher House through the Imperial Court to Loket Castle. The Careers of Kaspar and Mates Schlicks in Bohemia, Empire and Saxony ( 1390 - 1487)
Novotný, Michal ; Bobková, Lenka (advisor) ; Vorel, Petr (referee) ; Ledvinka, Václav (referee)
From a Burgher House through the Imperial Court to Loket Castle The Careers of Kaspar and Mates Schlicks in Bohemia, Empire and Saxony (1390-1487) The presented thesis is devoted to the oldest history of the Schlick family. The rise of an originally burgher-class family was based on the court and chancellery career of Kaspar Schlick († 1449); the latter bolstered his successes in the services of Sigismund of Luxembourg and Albrecht and Fridrich Habsburgs by an array of false documents that significantly contributed to the change of his social and economic status (his false promotion to the estate of a count and gaining a fortune). In the second half of the 15th century, after Kaspar's death, his brother Mates and his sons struggled for the preservation of acquired status and health. The following topics were investigated: (1) The utilization of court services and careers for burghers' getting into aristocratic circles, as exemplified by the person of Kaspar Schlick († 1449); (2) The search of strategies the Schlicks - Mates Schlick in particular († 1487) - took to limit themselves from the aristocratic environment, part of which they became. A significant role played Schlicks' relation to the town of Cheb, from which their family came, and to the Loket region, which they acquired and tried to make...
Chlumčanští from Přestavlky until half of the 17th century
Bezděková, Veronika ; Bobková, Lenka (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee)
Obecně se předpokládá, že v době pohusitské, předbělohorské a ještě ve větší míře v době pobělohorské docházelo ke koncentraci šlechtického majetku a zanikání drobných statků. Majitelům těchto statečků patřila ale ještě na počátku 17. století většina pozemkového vlastnictví v Čechách, takže koncentrace zřejmě neprobíhala všude stejně rychle a navíc další statečky znovu vznikaly dělením majetku. Toto obecné konstatování nám ovšem příliš nepřibližuje dlouhodobou majetkovou situaci vlastníků těchto statků: docházelo k chudnutí či bohatnutí jednotlivých rodin drobné nižší šlechty? Jak velké byly šance jednotlivců z nejchudší rytířské šlechty na vzestup a zbohatnutí? Jednalo se v těchto případech o řídké výjimky a naprostou většinu členů drobné šlechty čekala neodvratná chudoba nebo se naopak životní úroveň většiny drobných rytířů neustále zvyšovala, byť i ne tak dramaticky jako u příslušníků vyšší šlechty? Na první pohled se zdá, že pravděpodobnější bude první možnost: při větším množství synů v jedné rodině po rozpadu rodového nedílu buď došlo k rozdělení otcovského statku na menší díly a k zákonitému ztenčování se majetku všech příslušníků rodu či k odevzdání celého statku nejstaršímu synovi a k výraznému zchudnutí mladších synů. V obou případech se zdá logičtější postupné chudnutí jednotlivých rodin i celých...
Rokycany town administration and it's representatives between 1573-1699
Hrachová, Hana ; Hojda, Zdeněk (advisor) ; Sulitková, Ludmila (referee) ; Ledvinka, Václav (referee)
In the early modern age the town of Rokycany belonged to the smaller towns with an economy characterized by crafts and agriculture. In the 16th century the city started to bloom remarkably. Because of its loyalty shown to Ferdinand I, the town wasn't affected by the sanctions of that ruler, but was instead granted many privileges. In 1547 Rokycany became a free royal town. The above treatise discusses and follows the evolution of the town administration, the purpose of the single offices and its personnel. The most important administrative institution of the town was the municipal council with legislative, jurisdictional and executive powers. The town's economies and the administration of the town's property belonged also to the duties of the council. The municipal council counted twelve counsellors; its most prestigious member was called primate. Every counsellor was in charge of the government of the town for the period of one month, during this period he used the title of burgomaster. In the examined period of time, 19 men became primates and the majority of them kept the tile lifelong. Three men worked as imperial town magistrates In the period preceding the Battle of the White Mountain two primates managed with their eminence to reach fame also outside the town. That is Jan Novoměstský Srnovec from...
Melnik during the Thirty Years' War
Kilián, Jan ; Maur, Eduard (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee) ; Korbelářová, Irena (referee)
The objective of this work has been to provide a comprehensive micro-analytical perspective on a small royal town in centra} Bohemia which has been influenced by its position in the landscape at the convergence of two of the most important rivers in the Czech Republic- the Vltava and Elbe rivers. The focus is on the years between 1618 and 1648, with considerable attention devoted to the developmental aspects of the pre-war and post-war periods. This has been made possible by the exceptional degree of preservation of the town archives, which in contrast to the archives of other Czech towns have not been affected by wide-spread document destruction or shredding. Consequently, the town has preserved for modem times a remarkable material legacy, literally offering the insatiated scholar an opportunity for detailed exploration. The analysis of these materials, primarily divided into books and official documents, has been the focus of attention right from the first chapter, supplemented by alternative sources that are housed in other locations in the Czech Republic. Subsequently, the reader is invited to observe the town of Mělník on the brink of a turbulent period, to become acquainted with its position, monuments, fortifications, the buildings within the town and in the surrounding areas, as well as its...
Prague Municipal Clerks 1900-1950
Knotková, Veronika ; Rákosník, Jakub (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee) ; Pokludová, Andrea (referee)
Veronika Knotková, Prague Municipal Clerks 1900-1950 Abstract This work, based mainly on primary resources, deals with the issues of bureaucracy, i.e. with the elite group of officials/clerks of the legal category of the Prague Municipal Office in the first half of the 20th century. During this relatively long period, Prague reached a position of modern capital of a new state, Czechoslovakia, and one of Central European metropolises. The core of the thesis lays in explaining principles of functioning of the municipal bureaucracy, the development of its position, the course of its career and the factors that influenced them. Attention is paid to the mutual relations within this group and both to their individual and group strategies, with regard to other municipal officials of other than juristic previous university education within the Prague municipal office as well as to the relations of officials and representatives of municipal administration. It shows how the disciplinary rules were applied. Adequate attention is paid to the relationship/interventions of state administration into the self-government sphere.
From a Burgher House through the Imperial Court to Loket Castle. The Careers of Kaspar and Mates Schlicks in Bohemia, Empire and Saxony ( 1390 - 1487)
Novotný, Michal ; Bobková, Lenka (advisor) ; Vorel, Petr (referee) ; Ledvinka, Václav (referee)
From a Burgher House through the Imperial Court to Loket Castle The Careers of Kaspar and Mates Schlicks in Bohemia, Empire and Saxony (1390-1487) The presented thesis is devoted to the oldest history of the Schlick family. The rise of an originally burgher-class family was based on the court and chancellery career of Kaspar Schlick († 1449); the latter bolstered his successes in the services of Sigismund of Luxembourg and Albrecht and Fridrich Habsburgs by an array of false documents that significantly contributed to the change of his social and economic status (his false promotion to the estate of a count and gaining a fortune). In the second half of the 15th century, after Kaspar's death, his brother Mates and his sons struggled for the preservation of acquired status and health. The following topics were investigated: (1) The utilization of court services and careers for burghers' getting into aristocratic circles, as exemplified by the person of Kaspar Schlick († 1449); (2) The search of strategies the Schlicks - Mates Schlick in particular († 1487) - took to limit themselves from the aristocratic environment, part of which they became. A significant role played Schlicks' relation to the town of Cheb, from which their family came, and to the Loket region, which they acquired and tried to make...
The Lower Nobility in Towns and Market-Towns in the 17th and 18th Century
Chmelíř, Václav ; Mikulec, Jiří (advisor) ; Čechura, Jaroslav (referee) ; Ledvinka, Václav (referee)
Czech historiography pays an important degree of attention to the nobility in towns, especially in connection with palaces in land metropolises. We find noblemen in various towns - big towns and market-towns. A nobleman did not just own a seat there, many nobleman allied different passages of their lives with a town surrounding. Some places turned into a home for numerous groups of higher-state members. This study examines the seven towns and market-towns in Western and Central Bohemia. It is possible to rank the most of the nobleman there as the lower nobility, from the titular and property point of view. This study addresses the important issues: seated nobleman as town-community member and residences of such a nobleman. The nobleman had to submit to certain norms and authorities. There were the municipal law documents, land law documents and privileges amongst. Will of offices, land lords and town councils varied in its extent. Members of the town councils represented only a part of municipal community. A nobleman was connected with them and other town inhabitans with different relations. Nobleman's relationship to public places varied. The character of town residences varies with country seats. Real estates were mostly subjected to certain competencies of town councils and obliged to perform different...

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Ledvinka, Vít
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.