National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
On-line marketing activities evaluation of SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.
Kuna, Martin ; Bühn, František (referee) ; Dydowicz, Petr (advisor)
This bachelor’s thesis evaluates the most important aspects of the on-line marketing tools utilisation in conditions of SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. The first part deals with the issues of importance of the internet, marketing management and their correlation. Then, a definition of the most important terms and current trends in this field follows. In the second, practical part of this work, the theoretical findings are used to work out an on-line marketing activities analysis of the company. This evaluation is focused mainly on uncovering possible critical points and undiscovered opportunities. Finally, improvement suggestions and possible solutions of the problems uncovered during the analysis are outlined.
Proposal for Increasing Business Effectiveness of an E-shop
Kuna, Martin ; Veselý, Karel (referee) ; Dydowicz, Petr (advisor)
This bachelor’s thesis evaluates the most important factors influencing business effectiveness of Anglia-Trading.cz e-commerce web site. The first part contains a theoretical introduction to the topic of on-line selling and business effectiveness. In the second, practical part of this work, the theoretical findings are used to evaluate the effectiveness of the above mentioned on-line store. This evaluation is focused mainly on uncovering possible critical points and undiscovered opportunities. In the following chapter, several improvement suggestions and possible solutions of problems uncovered during the analysis are outlined. In the final part, main outcomes of application of these suggestions and solutions are described.
The Use of Artificial Intelligence on Stock Market
Kuna, Martin ; Veselý, Karel (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
Diplomová práce se zabývá aplikací vybraných metod umělé inteligence v prostředí kapitálových, potažmo akciových, trhů. Konkrétně se zaměřuje na využití umělých neuronových sítí pro predikci trendu a na možnost aplikace genetických algoritmů k řešení problému optimalizace investičního portfolia. Obsahuje návrh řešení uvedených problémů v praxi. Návrhy jsou koncipovány ve formě modelů zpracovaných ve vývojovém prostředí Matlab.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Kuna, Martin ; Novák, Lukáš (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This bachelor thesis focuses on the analysis of the information system of the Slovak Chess Federation, which is a national sports association. The theoretical part contains the necessary background and explanations of basic concepts required for the analysis. In the analytical part, the necessary analyses are conducted to determine the strengths and weaknesses of the information system of the Slovak Chess Federation. The proposal of solution section utilizes the findings from the analytical part and subsequently presents possible proposals for solutions to some of the problems, as well as an economic evaluation of the proposed solutions.
Methodology of processing and archiving of aerial survey data in archaeology
Gojda, Martin ; Novák, David ; Kuna, Martin ; Vavřín, P. ; Bíšková, J.
The Methodology of Processing and Archiving of Aerial Survey Data in Archaeology is one of the outputs that concludes not only the research project Archaeology from the Sky, but also one of the stages of aerial archaeology and digitization of archaeological data in the Czech Republic. Both of these areas began to develop in the Czech Republic in the early 1990s, initially independently, and over time in ever closer cooperation. These two branches of archaeological work in the Czech Republic have undergone a deeper transformation in the past decade, which has meant the creation of an institutionalised research infrastructure, the Archaeological Information System of the Czech Republic, for the field of digital documentation, and a full-fledged move towards digital technologies for data collection, preservation, analysis and presentation for aerial archaeology. Nowadays it is hard to imagine aerial survey without digital technologies and at the same time the image of the country's archaeological heritage without attractive and professionally valuable aerial images. Having learnt from the natural disasters at the Archaeological Institutes of the CAS in 2002 and 2008, we now know that digitisation is the only way to save older data, to secure them from future loss and to make them fully usable (by making them accessible to a wide range of experts and other interested parties). Leaving aside the development of proprietary technologies, which will always be a task for a narrower circle of specialists, the development of digitisation in aerial archaeology brings two main challenges for most archaeologists working in this field. The first is the conversion and description of legacy, analogue documents into digital form, as old images can contain irreplaceable information that it would be a shame to leave buried in archives and exposed to the gradual loss of their informational value. The second challenge is to recognise the demands that the advent of the information society in general brings with it, i.e. the need for greater cooperation between professionals, sharing of information and coordination of professional practices. While the entire Archaeology from the Sky project focused on the first task, this methodology offers help with the second task. Methodologies of this type are now being developed throughout Europe, but they are not yet numerous and by no means cover all areas of archaeological work. Only a methodology (“Guide to Good Practice”) prepared in 1999 by the leading British institution Archaeology Data Service has been published directly on our topic, however, it is already evident from the date of its publication that it cannot fully cover the needs of today, not to mention the specific situation of Czech archaeology and its procedures. The European Archaeological Council's 2014 manual, which was also published in Czech translation, focuses on the archiving of archaeological data, but it is general and does not address the specific issues of aerial archaeology. Of the Czech manuals, only the 2017 Methodology for the Identification of Immovable Archaeological Monuments touches our topic in a marginal way. The authors of the presented manual and the members of the expert team of the Archaeology from the Sky project are convinced that this methodology will contribute to the protection of a specific part of the archaeological heritage in the Czech Republic. We also believe that thousands of aerial archaeological images, which are already available through the AMCR Digital Archive, will soon be joined by other collections, and that this fact will contribute to the development of professional research and public interest in archaeology.
Plný tet: Download fulltextPDF
Enviromental and social aspects of the settlement structure in the prehistory (since the neolithic) and early middle ages
Nový, Petr ; Kuna, Martin (advisor) ; Popelka, Miroslav (referee)
Krajina na severozápad od Prahy je krajinou s bohatou historií. Nejpádnějším důvodem, pro který byla tato pracovní oblast zvolena, nebyla jen předpokládaná nadprůměrná četnost archeologických lokalit, nýbrž i důvěrná znalost území. Členité území nepříliš velké rozlohy s bohatou nálezovou základnou se jeví takřka jako ideální pro zamýšlené zpracování vlivu přírodních a sociálních aspektů na strukturu osídlení. Oproti jiným podobným pracím si tato však klade za cíl dobrat se pokud možno nezkreslených výsledků, je tedy nutné pracovat s přesnými vstupními daty, precizně je zpracovat i věnovat velkou opatrnost při zacházení a výkladu výsledných informací. V práci této dochází ke spojení manuální práce s mapovými podklady, znalostí terénu a geografických informačních systémů. K uspokojivému zvládnutí problematiky je zapotřebí sledovat nejen data archeologická, ale i přírodovědecká. Není možné se při zpracovávání takovéto problematiky spokojit pouze s "plochými" daty zastupujícími jednotlivé lokality či komponenty v mapových či textových podkladech, aniž bychom se s nimi seznámili přímo v terénu. Každá komponenta je individuálním projevem přítomnosti našich předků v krajině a jako takovou ji musíme nakonec brát. Nicméně tento směr (při předem přesně definovaných otázkách) archeologických prací nabývá na intenzitě....
Prehistoric settlement of the northern part of west Bohemia
Kusý, Zdeněk ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Kuna, Martin (referee)
Prehistoric settlement ofthe northem part ofWest Bohemia This thesis describes and analyses prehistoric and early medieval settlement of the northem part of West Bohemia on the basis of archaeological sources. Selected sites together with history of excavation on them and some fmding situations are briefly described. Data processing from 300 archaeological sites were done using computer programs for Geographic Informational Systems and statistics, spatial relationship of archaeological sources to natural environment was the evaluated data. The analysis shows different intensity of archaeological evidence of settlement in the northem part - upward flux of the river Ohře region, and the southem part - the river Mže region, within themselves and also a strip of area virtually without any archaeologically significant data between them.
The Use of Artificial Intelligence on Stock Market
Kuna, Martin ; Veselý, Karel (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
Diplomová práce se zabývá aplikací vybraných metod umělé inteligence v prostředí kapitálových, potažmo akciových, trhů. Konkrétně se zaměřuje na využití umělých neuronových sítí pro predikci trendu a na možnost aplikace genetických algoritmů k řešení problému optimalizace investičního portfolia. Obsahuje návrh řešení uvedených problémů v praxi. Návrhy jsou koncipovány ve formě modelů zpracovaných ve vývojovém prostředí Matlab.
Entanglement and Nestor's cup
Horáček, Stanislav ; Pavúk, Peter (advisor) ; Kuna, Martin (referee)
(in English): Archeology is a science interpreting the past. In every interpretation of the past, there are some conceptual assumptions present that may be imperceptible at first sight. The aim of this primarily theoretical work is to make these assumptions more visible. The thesis is mainly based on the renowned archaeologist Ian Hodder, whose work is presented on the contrast between processual and postprocessual archeology. The greatest attention is paid to Hodder's current theory of Entanglement, which combines the work into one whole and sets its overall tone. Entanglement is a theory dealing with relationships and dependencies between people and things. Interpretation, critical evaluation and summary of related approaches is successively presented. Theory of Entanglement is set within a broader framework of archaeological theoretical discourse, which can be termed as relational archeology. The common denominators of relational archaeologies are the emphasis on relations, interest in the materiality of things and the effort to confront dualisms, such as the relationship of locality and globality. Symmetrical archeology primarily based on the work of Bruno Latour is introduced in one of the chapters. The final section in the spirit of Hodder's theory and relational archaeology deals with the...
Environment and prehistoric agricultural societies (in Bohemia)
Dreslerová, Dagmar ; Kuna, Martin (advisor) ; Pavlů, Ivan (referee) ; Hajnalová, Mária (referee)
Práce se zabývá vztahy mezi pravěkými zemědělskými kulturami a vybranými faktory přírodního prostředí v Čechách. Největší pozornost je věnována klimatu, jehož charakter a změny ovlivňují všechny další prvky ekosystému včetně lidské společnosti. Dále jsou zkoumány vztahy k nadm. výšce, půdám, teplotám a srážkám, způsoby pravěkého zemědělství, vývoj porostu, míra odlesňování. Mapy prostorového rozšíření pravěkých kultur a předpokládaná hustota osídlení tvoří podklady pro odhad intenzity lidského vlivu na prostředí. Všechny sledované parametry (včetně klimatu) jsou regionálně omezené a i závěry z nich vyvozené mají pouze regionální platnost. Na základě rozvoje orného zemědělství a vztahu archeologických období k půdním a klimatickým podmínkám jsou stanoveny čtyři etapy pravěkého vývoje: neolit ¸ eneolit - starší fáze starší doby bronzové, mladší fáze starší doby bronzové - latén, doba římská - doba stěhování národů. Tyto etapy jsou konfrontovány s klimatickou historií modelovanou podle archeoklimatického modelu MCM. Zdá se, že závislost společnosti na klimatu a dalších sledovaných prvcích přírodního prostředí je silnější ve starší části pravěku, ale nejpozději během starší doby bronzové se uvolňuje. Po celé pravěké období se zdá být vztah prostředí - společnost uniformní, to znamená, že je vždy dávána...

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Kuna, Matej
2 Kuna, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.